ΕλληνικάEnglish
 • promo4
 • promo6
 • promo7
 • promo5
 • promo1
 • promo3
 • promo2
ΑρχικήΧρήσιμες Πληροφορίες / Νομοθεσία
Χρήσιμες Πληροφορίες για μέλη - καταλυματίες

Σε αυτή την ενότητα, οι επιχειρηματίες του κλάδου των ενοικιαζομένων δωματίων-διαμερισμάτων & τουριστικών κατοικιών, μπορούν να βρουν διάφορες χρήσιμες πληροφορίες.

Ασφάλιση των επιχειρηματιών


25-4-2012

Σύμφωνα με το ΝΟΜΟ 4075_2012 ΦΕΚ 89 Α, από 1η Ιουλίου 2012, για τους καταλυματίες ισχύουν τα παρακάτω, με κάθε επιφύλαξη, μέχρι έκδοσης ερμηνευτικών εγκυκλίων από τα υπουργεία και τη ΣΕΕΔΔΕ:

1.     Για τουριστικά καταλύματα δυναμικότητας 1 – 5 δωμάτια:

a.     Αν τα κέρδη από το κατάλυμα τα προηγούμενα 3 χρόνια (2009, 2010, 2011), είναι όλα μαζί, λιγότερα από 40.248€, τότε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ασφαλίζεται υποχρεωτικά στον ΟΓΑ (101€ το μήνα).

b.     Αν τα κέρδη είναι περισσότερα, τότε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ασφαλίζεται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ, στη 1η ασφαλιστική κατηγορία χωρίς έκπτωση (210€ το μήνα).

2.     Για τουριστικά καταλύματα δυναμικότητας 6 – 10 δωμάτια και για τουριστικά καταλύματα δυναμικότητας από 11 δωμάτια και άνω με έδρα σε περιοχές με πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων:

a.     Αν τα κέρδη από το κατάλυμα τα προηγούμενα 3 χρόνια (2009, 2010, 2011), είναι όλα μαζί, λιγότερα από 40.248 €:

i.     Ο ιδιοκτήτης (φυσικό πρόσωπο) της επιχείρησης ασφαλίζεται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ, στην 1η ασφαλιστική κατηγορία, με έκπτωση 30% (147€ το μήνα).

ii.     Αν ιδιοκτήτης είναι ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρία (το όριο των 40.248 €, μετράει ξεχωριστά για τον κάθε εταίρο): Ο ένας εταίρος ασφαλίζεται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ. Οι άλλοι εταίροι αν είναι ασφαλισμένοι σε κάποιο ασφαλιστικό φορέα, δεν ασφαλίζονται ξανά. Αν όμως δεν είναι άμεσα ασφαλισμένοι, τότε είτε ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΓΑ, είτε προαιρετικά στον ΟΑΕΕ.

iii.     Ο ΟΑΕΕ κάθε 3 χρόνια θα ελέγχει τα κέρδη και αν υπερβαίνουν τα 40.248 €, θα ανεβάζει τον ασφαλιζόμενο κατά μια ασφαλιστική κατηγορία.

iv.     Αν οι ιδιοκτήτες είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, το οποίο τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τότε ασφαλίζονται στον ΟΓΑ (101€ το μήνα).

b.     Αν τα κέρδη από το κατάλυμα τα προηγούμενα 3 χρόνια (2009, 2010, 2011), είναι όλα μαζί περισσότερα από 40.248 €, τότε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ασφαλίζεται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ, στη 1η ασφαλιστική κατηγορία χωρίς έκπτωση (211€ το μήνα).

3.     Για τουριστικά καταλύματα δυναμικότητας από 11 δωμάτια και άνω, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ασφαλίζεται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ.

4.     Για Συνταξιούχους δεν αναφέρεται τίποτα, οπότε μέχρι στιγμής δεν εξαιρούνται από τα παραπάνω.

Χρήσιμα στοιχεία:

* Το ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη στις 31.12.2011 ήταν 33,54€.

* ΟΓΑ - Ποσά εισφορών έτους 2012 αυτοτελώς απασχολούμενων αγροτών Κλάδου Κύριας Ασφάλισης

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ*

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ σε €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ σε €

Για σύνταξη

Για
ασθένεια

ΛΑΕ

ΜΗΝΙΑΙΑ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ

472,59

33,08

11,81

1,98

46,87

281,22

562,44

585,80

41,01

14,65

1,98

57,64

345,84

691,68

704,90

49,34

17,62

1,98

68,94

413,64

827,28

869,83

60,89

21,75

1,98

84,62

507,72

1.015,44

1.034,74

72,43

25,87

2,97

101,27

607,62

1.215,24

1.198,50

83,90

29,96

2,97

116,83

700,98

1.401,96

1.361,03

95,27

34,03

2,97

132,27

793,62

1.587,24

* ΟΑΕΕ - Τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές

ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

001

152,41

58,30

210,71

002

186,14

71,20

257,34

003

222,20

84,99

307,19

004

242,58

92,79

335,37

005

279,81

107,03

386,86

006

315,59

120,71

436,30

007

337,46

129,08

466,54

008

364,90

139,57

504,47

009

389,55

149,00

538,55

010

414,22

158,44

572,66

011

438,87

167,87

606,74

012

463,52

177,30

640,82

013

488,19

186,73

674,92

014

512,85

196,16

709,01

 


11-4-2012 Το νεοψηφισθέν νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό.

Διαβάστε το εδώ.


26-3-2012

(Για ενημέρωση των μελών μας)

Το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης που θα επιφέρει ριζικές αλλαγές σε ασφαλιστικά θέματα

"2. α) Η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του ν. 3050/2002 (Α’ 214), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 25 του ν. 3846/2010 (Α’ 66) ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. α) Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α’ 118) και του π.δ. 33/1979 (Α’ 10), όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κυρίων και μη κυρίων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ, α) δυναμικότητας έντεκα (11) δωματίων και άνω και με έδρα σε περιοχές της περίπτωσης α της παραγράφου 1 και β) δυναμικότητας από έξι (6) μέχρι και δέκα (10) δωματίων, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ, στην 1η ασφαλιστική κατηγορία, με έκπτωση ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) στο ποσό αυτής.
Εφόσον ο μέσος όρος του εισοδήματός τους από την επαγγελματική δραστηριότητα για τρία (3) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος, όπως αυτός προκύπτει από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., δεν υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις 31.12.2011, παραμένουν στην 1η ασφαλιστική κατηγορία με την ως άνω έκπτωση και δεν υποχρεούνται στην ανά τριετία μετάταξη σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του π.δ. 258/2005 (Α’ 316). Η ίδια ρύθμιση ισχύει εφεξής και για κάθε τριετία εφόσον ο μέσος όρος του ως άνω εισοδήματος από την επαγγελματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις 31.12.2011.
Εφόσον ο ως άνω μέσος όρος υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις 31.12.2011, οι υπαγόμενοι στο πρώτο εδάφιο παραμένουν στην 1η ασφαλιστική κατηγορία αλλά χωρίς έκπτωση και εφεξής υποχρεούνται στην ανά τριετία μετάταξη σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του π.δ. 258/2005 (Α’ 316).
Ο ΟΑΕΕ, μετά την παρέλευση τριών (3) ετών από τη χορήγηση της ανωτέρω διευκόλυνσης, έχει το δικαίωμα, οποτεδήποτε, του επανελέγχου της άσκησης της δραστηριότητας και των εισοδημάτων των δικαιούχων. Κατά τον επανέλεγχο εξετάζεται πάντα ο μέσος όρος των εισοδημάτων της προηγούμενης τριετίας. Το δικαίωμα αυτό έχει και ο ασφαλισμένος στις περιπτώσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ λόγω εισοδηματικών κριτηρίων, μετά την παρέλευση τουλάχιστον τριών (3) ετών από την υπαγωγή του στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.
β) Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α’ 118) και του π.δ. 33/1979 (Α’ 10), όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κυρίων και μη κυρίων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ δυναμικότητας έως και πέντε (5) δωματίων, ασφαλίζονται στον ΟΓΑ, εφόσον ο μέσος όρος του εισοδήματός τους από την επαγγελματική δραστηριότητα για τρία (3) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος, όπως αυτός προκύπτει από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., δεν υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις 31.12.2011. Η ίδια ρύθμιση ισχύει εφεξής και για κάθε τριετία εφόσον ο μέσος όρος του ως άνω του εισοδήματος από την επαγγελματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις 31.12.2011.
Εφόσον ο ως άνω μέσος όρος υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις 31.12.2011, οι υπαγόμενοι στο πρώτο εδάφιο υπάγονται εφεξής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.
Μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας, ο αρμόδιος κατά περίπτωση Οργανισμός έχει το δικαίωμα του επανελέγχου, οποτεδήποτε, της άσκησης της δραστηριότητας και των εισοδημάτων των δικαιούχων. Κατά τον επανέλεγχο εξετάζεται πάντα ο μέσος όρος των εισοδημάτων της προηγούμενης τριετίας. Το δικαίωμα αυτό έχει και ο ασφαλισμένος στις περιπτώσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του κατά περίπτωση Οργανισμού λόγω εισοδηματικών κριτηρίων, μετά την παρέλευση τουλάχιστον τριών (3) ετών από την υπαγωγή του στην ασφάλιση του κατά περίπτωση Οργανισμού.»
β) Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται από την 01.07.2012.
γ) Για όσους, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, ασφαλίζονταν στον ΟΓΑ, η ασφάλιση που έχει χωρήσει παραμένει ισχυρή και δεν αναζητούνται εισφορές από τον ΟΑΕΕ. Αντίστοιχα, η ασφάλιση που έχει χωρήσει στον ΟΑΕΕ παραμένει ισχυρή και δεν αναζητούνται εισφορές από τον ΟΓΑ."

http://www.forologikanea.gr/news/to-polunomosxedio-tou-upourgeiou-ergasias--koinonikis-asfalisis-pou-epiferei-rizikes-allages-se-asfalistika-themata/

Το παραπάνω κείμενο δεν είναι ακόμη νόμος (μέχρι σήμερα 1/4/2012) και η Κυκλαδική Ομοσπονδία έχει ήδη διαμαρτυρηθεί στο αρμόδιο υπουργείο για τη πρόθεσή του να επιβάλλει ακόμη περισσότερες δυσβάσταχτες εισφορές στους επιχειρηματίες μικρών τουριστικών καταλυμάτων.


21-10-2011 από το Επιμελητήριο Κυκλάδων:

Η υποχρεωτική ασφάλισης στον ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) έχει παύσει για τους ιδιοκτήτες έως δέκα ενοικιαζόμενων δωματίων από την εφαρμογή του Νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 25 «Θέματα O.A.E.E. - Ο.Γ.Α.», οι ιδιοκτήτες έως και δέκα (10) ενοικιαζόμενων δωματίων, καθώς και οι ιδιοκτήτες επιπλωμένων διαμερισμάτων έως και δέκα (10) δωμάτια, σε όλη την επικράτεια, εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. και ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.Γ.Α.. Εφόσον αυτοί ασφαλίζονται από άλλη εργασία ή απασχόληση σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο, δεν υπάγονται σε κανέναν από τους δύο πιο πάνω Οργανισμούς.

Οι ημερομηνίες εφαρμογής της εξαίρεσης από την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ είναι οι εξής:

- Για ιδιοκτήτες έως και δέκα ενοικιαζόμενων δωματίων από 1/5/2010

- Για ιδιοκτήτες επιπλωμένων διαμερισμάτων έως και δέκα δωμάτια από 1/6/2010

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ο ΟΑΕΕ δεν θα έπρεπε να κάνει δεκτές τις καταβολές ασφαλιστικών εισφορών από τις παραπάνω ημερομηνίες και μετά.

Συνεπώς, οι ιδιοκτήτες που ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία, θα πρέπει:

α) να σταματήσουν άμεσα να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ και να αρχίσουν να καταβάλουν τις αναλογούσες εισφορές στον ΟΓΑ. Επίσης,  να ασφαλιστούν αναδρομικά στον ΟΓΑ με ημερομηνίες έναρξης, τις παραπάνω αναγραφόμενες.

β) να απαιτήσουν την επιστροφή των ποσών που έχουν καταβάλει από 1/5/2010 και από 1/6/2010 έως και σήμερα. Στα ποσά που θα πρέπει να ζητήσουν την επιστροφή τους, οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να υπολογίσουν μόνο αυτά που αντιστοιχούν στον κλάδο σύνταξης και όχι στον κλάδο υγείας, λόγω του ότι είτε μπορεί να έχουν κάνει χρήση αυτού, είτε λόγω του ότι είχαν το δικαίωμα να κάνουν χρήση.

Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες έντεκα (11) και άνω ενοικιαζόμενων δωματίων, καθώς και οι ιδιοκτήτες επιπλωμένων διαμερισμάτων έντεκα (11) και άνω δωματίων, σε περιοχές της περίπτωσης 1.α)* του άρθρου, υπάγονται από 1/1/2007 στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών (3) πρώτων ετών από τη δραστηριότητα αυτή, όπως προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., υπερβαίνει το 400πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

* «1.α) Επαγγελματίες, βιοτέχνες, έμποροι που έχουν την έδρα τους και ασκούν τη δραστηριότητά τους σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων ή κάτω των 1.000 κατοίκων στους Νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Κορινθίας, Αχαΐας και Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πριν την έναρξη επαγγέλματος, υπάγονται από 1.1.2003 στην υποχρεωτική ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών (3) πρώτων ετών από την έναρξη επαγγέλματος, όπως προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., υπερβαίνει το 400πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη»


Νόμος 3050 του 2002


Νόμος 3846, άρθρο 25 του 2010

άρθρο 2: "..Οι ιδιοκτήτες έως και δέκα (10) ενοικιαζόμενων δωματίων, καθώς και οι ιδιοκτήτες επιπλωμένων διαμερισμάτων έως και δέκα (10) δωμάτια, σε όλη την επικράτεια, εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. και ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.Γ.Α.. Εφόσον αυτοί ασφαλίζονται από άλλη εργασία ή απασχόληση σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο, δεν υπάγονται σε κανέναν από τους δύο πιο πάνω Οργανισμούς. Οι ιδιοκτήτες έντεκα (11) και άνω ενοικιαζόμενων δωματίων, καθώς και οι ιδιοκτήτες επιπλωμένων διαμερισμάτων έντεκα (11) και άνω δωματίων, σε περιοχές της περίπτωσης 1.α), υπάγονται από 1.1.2007 στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών (3) πρώτων ετών από τη δραστηριότητα αυτή, όπως προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., υπερβαίνει το 400πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη."


24-11-2009 Εγκύκλιος ΟΑΕΕ


6-9-2010 Διευκρινιστική επιστολή ΟΑΕΕ περί μη υποχρέωσης ασφάλισης


6/8/2010

ΕΡΩΤΗΜΑ της Κυκλαδικής Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων, προς το νομικό Σύμβουλο της ΣΕΕΔΔΕ:

"Τι ισχύει πλέον για τους συνταξιούχους που έχουν και επιχείρηση-κατάλυμα όσον αφορά την ασφάλισή τους και τη φορολογική τους αντιμετώπιση από το κράτος (πχ. αν θα έχουν μείωση σύνταξης)."

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Αθήνα, 13 Αυγούστου 2010

Κύριε Πρόεδρε,

Μου θέσατε το ερώτημα, κατά πόσο μεταβάλλεται το καθεστώς των επιχειρηματιών ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων, που λαμβάνουν σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα, μετά την δημοσίευση του νέου ασφαλιστικού νόμου 3863/2010.

Απάντηση

Δημοσιεύτηκε ήδη ο νέος νόμος 3863/2010 (ΦΕΚ 115Α), ο οποίος, ταυτιζόμενος με τις δεσμεύσεις του μνημονίου, επιφέρει δραματικές μεταβολές στο ασφαλιστικό καθεστώς όλων των απασχολουμένων εν γένει.

Στους απασχολούμενους των οποίων το ασφαλιστικό καθεστώς μεταβάλλεται, περιλαμβάνονται και οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι του κλάδου μας.

Έως τώρα ίσχυε το άρθρο 63 ν. 2676/1999, το οποίο προέβλεπε αναστολή ή περικοπή της σύνταξης για όσους συνταξιούχους εργάζονταν, ως επί το πλείστον, με σύμβαση εργασίας.  Υπήρχε δε, βάσει της παραγράφου 6 του ως άνω άρθρου, ρητή εξαίρεση των αυτοαπασχολουμένων συνταξιούχων και των συνταξιούχων του ΟΓΑ.  Κατ’ ακολουθία, εξαιρούντο από την αναστολή ή περικοπή της σύνταξης το σύνολο των συνταξιούχων μελών μας, ανεξαρτήτως δυναμικότητας δωματίων των καταλυμάτων τους.

Το καθεστώς αυτό μεταβάλλεται με τις διατάξεις του ν. 3863/2010.  Συγκεκριμένα, το άρθρο 16 του νέου νόμου τροποποιεί συνολικά το ανωτέρω άρθρο 63 ν. 2676/1999, το οποίο πλέον ορίζει τα εξής:

«…Οι συνταξιούχοι……  που ασκούν δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) και του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), υπόκεινται στους εξής περιορισμούς: α) Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης ή των συντάξεων, κύριων και επικουρικών.  Υποχρεούνται δε στην καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών. β) Μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, υποχρεούνται να καταβάλουν τις προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις εισφορές προσαυξημένες κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Σε περίπτωση που το ποσό της κύριας ή των κύριων συντάξεων υπερβαίνει τα εξήντα (60) ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως διαμορφώνονται κάθε φορά και ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, το ποσό που υπερβαίνει το ανωτέρω όριο περικόπτεται….» (παράγραφος 1 σημείο 2 άρθρου 16 ν. 3863/2010).

«…Οι συνταξιούχοι…… υποχρεούνται, πριν……αυτοαπασχοληθούν, να δηλώσουν τούτο στον φορέα ή στους φορείς από τους οποίους συνταξιοδοτούνται για κύρια σύνταξη…… Παράλειψη της δηλώσεως συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου του ποσού των συντάξεων που έλαβε κατά το χρονικό διάστημα …… που αυτοαπασχολείτο, και πρόστιμο επί του καταλογισθέντος ποσού ίσο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας. Το

καταλογιζόμενο αυτό ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από δύο (2) μηνιαίες συντάξεις ακόμη και αν το διάστημα… απασχόλησης είναι μικρότερο…» (παράγραφος 1 σημείο 5 άρθρου 16 ν. 3863/2010).

«…Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή…… στους συνταξιούχους του ΟΓΑ…» (παράγραφος 1 σημείο 6 άρθρου 16 ν. 3863/2010).

«…Οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν για όσους συνταξιούχους…… αυτοαπασχολούνται…… από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και εφεξής. Όσοι συνταξιούχοι… ήδη… αυτοαπασχολούνται……και έως την ισχύ του παρόντος νόμου δεν καταλαμβάνονταν από τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1Α΄), όπως ίσχυαν έως την αντικατάστασή του με το

παρόν άρθρο, οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται από 1.1.2013…» (παράγραφος 2 άρθρου 16 ν. 3863/2010).

Από τις ως άνω διατάξεις, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

1.    Οι διατάξεις του νόμου περί αναστολής ή περικοπής της σύνταξης ισχύουν πλέον και για τους αυτοαπασχολούμενους συνταξιούχους, άρα καταρχήν και για τους συνταξιούχους μέλη μας.

2.    Οι νέες διατάξεις δεν εφαρμόζονται στους συνταξιούχους του ΟΓΑ.  Άρα, όσα μέλη μας λαμβάνουν σύνταξη από τον ΟΓΑ εξαιρούνται της αναστολής ή περικοπής της σύνταξής τους.

3.    Σε όσους από τους συνταξιούχους μέλη μας εφαρμόζονται οι νέες διατάξεις περί αναστολής ή περικοπής της σύνταξης, σύμφωνα με τα παρακάτω, αυτές αρχίζουν να παράγουν τα αποτελέσματά τους από 1-1-2013.

4.    Σύμφωνα με την παράγραφο 5 άρθρου 9 ν. 3050/2002, όπως διαμορφώθηκε μετά την πρόσφατη τροποποίησή του από το ν. 3846/2010 «…οι ιδιοκτήτες έως και δέκα (10) ενοικιαζόμενων δωματίων, καθώς και οι ιδιοκτήτες επιπλωμένων διαμερισμάτων έως και δέκα (10) δωμάτια, σε όλη την επικράτεια, εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. και ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.Γ.Α.. Εφόσον αυτοί……λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο, δεν υπάγονται σε κανέναν από τους δύο πιο πάνω Οργανισμούς».

Οι διατάξεις περί αναστολής και περικοπής εφαρμόζονται μόνο σε όσους ασκούν δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ ή του ΕΤΑΑ.

Άρα, σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, όσοι δεν ασφαλίζονται στα ως άνω Ταμεία, εξαιρούνται και σε αυτούς περιλαμβάνονται τα μέλη μας, δυναμικότητας έως και 10 δωματίων, που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιοδήποτε Ταμείο.

Σημειώνω ωστόσο ότι, παρά την σαφή γραμματική ερμηνεία και δεδομένης της παράδοσης της διοίκησης να ερμηνεύει το νόμο κατά πως την βολεύει, δεν θεωρώ απίθανη την έκδοση εγκυκλίου τελολογικής ερμηνείας (ήτοι ερμηνείας του «πνεύματος» και όχι του «γράμματος» του νόμου), όπου ο όρος «υπακτέα» θα ερμηνεύεται διασταλτικά, ώστε να περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που κανονικά θα έπρεπε να υπάγονται στον ΟΑΕΕ (λόγω αντικειμένου) και όχι μόνο αυτές που πραγματικά υπάγονται.  Σε αυτήν την περίπτωση, τα δικαστήρια, όπου αυτονόητα θα προσφύγουν τα μέλη μας, θα έχουν τον τελευταίο λόγο ως προς το ερμηνευτικό περιεχόμενο του νόμου.

5.    Σύμφωνα με την αυτή παράγραφο 5 άρθρου 9 ν. 3050/2002, όπως διαμορφώθηκε μετά την πρόσφατη τροποποίησή του από το ν. 3846/2010, οι ιδιοκτήτες έντεκα (11) και άνω ενοικιαζόμενων δωματίων, καθώς και οι ιδιοκτήτες επιπλωμένων διαμερισμάτων έντεκα (11) και άνω δωματίων, που έχουν την έδρα τους και ασκούν τη δραστηριότητά τους σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων ή κάτω των 1.000 κατοίκων στους Νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Κορινθίας, Αχαΐας και Θεσσαλονίκης, υπάγονται από 1-1-2007 στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών (3) πρώτων ετών από την έναρξη επαγγέλματος, όπως προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., υπερβαίνει το 400πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

Σε ότι αφορά τους συνταξιούχους μέλη μας με 11 δωμάτια και άνω, που υπάγονταν και υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, αυτοί, βάσει των ανωτέρω αναφερόμενων, εξαιρούνται από την περικοπή ή την αναστολή.  Για όσους από αυτούς όμως υπάγονταν και υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, η αναστολή ή η περικοπή της σύνταξης, αναλόγως ηλικίας, θα αρχίσει να ισχύει από 1-1-2013, οπότε πρέπει έγκαιρα να προχωρήσουν στις αναγκαίες δηλώσεις κλπ.

Για τους συνταξιούχους που ξεκινούν τώρα την δραστηριότητα του επιχειρηματία 11 και άνω ενοικιαζομένων δωματίων στις ως άνω περιοχές, θα ισχύσουν αυτά που ισχύουν και για τους μη συνταξιούχους νέους επιτηδευματίες.

Συγκεκριμένα, το εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα του μέλους των εν λόγω περιοχών, είναι ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών πρώτων ετών από την έναρξη του επαγγέλματος.  Εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων αυτών ξεπερνά το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως καθορίζεται κάθε φορά από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (αντί του 500πλάσιου που ίσχυε πριν την 11-5-2010, ημερομηνία πρώτης εφαρμογής του ν. 3846/2010), ο ασφαλισμένος υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, σε αντίθετη δε περίπτωση υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ.  Η πιο ασφαλής ερμηνευτική προσέγγιση, με την οποία συμφωνεί και η διοίκηση είναι ότι, ο μέσος όρος των εισοδημάτων τριετίας ετών που προηγούνται του 2010 θα συγκρίνεται με το 500πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, ενώ ο μέσος όρος εισοδημάτων τριετίας στην οποία εμπεριέχεται και το έτος 2010 ή τα επόμενα, θα συγκρίνεται με το 400πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

Παράδειγμα 1: Έλεγχος που πραγματοποιείται από τον ΟΑΕΕ το έτος 2011. Η έναρξη επαγγέλματος έγινε το 2007, άρα κρινόμενη τριετία είναι τα έτη 2007-2009. Ο μέσος όρος των εισοδημάτων της τριετίας αυτής θα συγκριθεί με το 500πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, προκειμένου να καθοριστεί ο φορέας ασφάλισης.

Παράδειγμα 2: Έλεγχος που πραγματοποιείται το έτος 2012. Η έναρξη επαγγέλματος έγινε το 2009, άρα κρινόμενη τριετία είναι τα έτη 2009-2011. Ο μέσος όρος των εισοδημάτων της τριετίας αυτής θα συγκριθεί με το 400πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, προκειμένου να καθοριστεί ο φορέας ασφάλισης.

6.    Οι συνταξιούχοι ιδιοκτήτες 11 και άνω ενοικιαζομένων δωματίων στα αστικά και ημιαστικά κέντρα, που υπάγονται ούτως ή άλλως στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, θα υπαχθούν επίσης στις διατάξεις του νόμου από 1-1-2013, οπότε η σύνταξή τους θα ανασταλεί ή θα περικοπεί αναλόγως του ηλικιακού κριτηρίου.

Είμαι στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή σχόλιο αφορά στο επίτιτλο θέμα.

Αντώνης Χ. Μέγγουλης, Νομικός Σύμβουλος ΣΕΕΔΔΕ


11-5-2010

Νόμος 3846/2010. ΦΕΚ Α66/11-5-2010, Άρθρο 25,

παράγραφος 5:

Οι ιδιοκτήτες έως και δέκα (10) ενοικιαζόμενων δωματίων, καθώς και οι ιδιοκτήτες επιπλωμένων διαμερι-
σμάτων έως και δέκα (10) δωματίων, σε όλη την Επικράτεια, εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλι-
ση του Ο.Α.Ε.Ε. και ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.Γ.Α.. Εφόσον αυτοί ασφαλίζονται από άλλη εργασία ή απασχόληση σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή στο Δημόσιο ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο, δεν υπάγονται σε κανέναν από τους δύο πιο πάνω Οργανισμούς. Οι ιδιοκτήτες έντεκα (11) και άνω ενοικιαζόμενων δωματίων, καθώς και οι ιδιοκτή-
τες επιπλωμένων διαμερισμάτων έντεκα (11) και άνω δωματίων, υπάγονται, από 1η Ιανουαρίου 2007, στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών (3) πρώτων ετών από τη δραστηριότητα αυτή, όπως προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., υπερβαίνει το 400πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του
ανειδίκευτου εργάτη.

παράγραφος 7:

7. α) Συνταξιούχοι ασφαλιστικών οργανισμών κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην Ο.Γ.Α., καθώς και συνταξιούχοι του Δημοσίου ή του Ν.Α.Τ. οι οποίοι είτε συνεχίζουν την ίδια επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα είτε κάνουν έναρξη επαγγέλματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μετά τη συνταξιοδότησή τους, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι στις περιοχές της περίπτωσης 1.α), υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., εφαρμοζομένων των διατάξεων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 63 του ν. 2676/1999.
β) Συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α. που κάνουν έναρξη επαγγελματικής, βιοτεχνικής ή εμπορικής δραστηριότητας στις περιοχές της περίπτωσης 1.α), μετά τη συνταξιοδότησή τους, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., μη εφαρμοζομένων των διατάξεων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 63 του ν. 2676/1999. Συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α. που συνεχίζουν την ίδια επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα μετά τη συνταξιοδότησή τους, στις περιοχές της περίπτωσης 1.α), δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. ούτε στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Γ.Α.. γ) Συνταξιούχοι της παραπάνω περίπτωσης α΄, καθώς και του πρώτου εδαφίου της παραπάνω περίπτωσης β΄, που υπήχθησαν από 1.12.2008 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. λόγω άσκησης επαγγέλματος υπακτέου στην ασφάλιση του Οργανισμού και κατέβαλαν εισφορές για το διάστημα αυτό, θεωρείται ότι καλώς ασφαλίστηκαν και ο χρόνος ασφάλισής τους στον Ο.Α.Ε.Ε. είναι ισχυρός. Στις περιπτώσεις των συνταξιούχων που ενώ υπήχθησαν στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. από 1.12.2008 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος δεν κατέβαλαν εισφορές για το εν λόγω χρονικό διάστημα, δύνανται προαιρετικά να το αναγνωρίσουν καταβάλλοντας τις αναλογούσες εισφορές με το τρέχον ασφάλιστρο και χωρίς πρόσθετα τέλη, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Σχέδιο Νόμου - ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Αθήνα, Ιούνιος 2010
Άρθρο 16 - Απασχόληση συνταξιούχων

1. Το άρθρο 63 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν εργασία, υπόκεινται στους εξής περιορισμούς: α) Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης ή των συντάξεων, κύριων και επικουρικών. β) Μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους, το ποσό της ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή του αθροίσματος των ακαθάριστων κύριων συντάξεων, που υπερβαίνει τα τριάντα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά και ισχύουν την 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, καταβάλλεται μειωμένο κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%). Για κάθε τέκνο που είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία, ο αριθμός των ανωτέρω ημερομισθίων προσαυξάνεται κατά έξι ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά. Σε περίπτωση συρροής συντάξεων, η μείωση γίνεται στο ποσό της μεγαλύτερης κύριας σύνταξης και εφόσον αυτό δεν επαρκεί, το υπόλοιπο ποσό περικόπτεται από την αμέσως επόμενη ή επόμενες σε ύψος κύριες συντάξεις.
Ειδικότερα για τους δικαιούχους κατωτάτων ορίων συντάξεων, η σύνταξή τους περιορίζεται στο οργανικό ποσό, όπως αυτό προκύπτει από τα ασφαλιστικά δεδομένα. Εάν το οργανικό ή τα οργανικά ποσά υπερβαίνουν τα προαναφερόμενα κατά περίπτωση ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, τότε τα ποσά αυτά περικόπτονται ως ανωτέρω. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και στα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40). Για τον απασχολούμενο συνταξιούχο καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις για τους λοιπούς ασφαλισμένους εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου, οι οποίες βαρύνουν τον εργοδότη και τον ασφαλισμένο αντίστοιχα.
2. Οι συνταξιούχοι της προηγούμενης παραγράφου, που ασκούν δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) και το Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), υπόκεινται στους εξής περιορισμούς: α) Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης ή των συντάξεων, κύριων και επικουρικών των επικουρικών. Υποχρεούνται δε στην καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών. β) Μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, υποχρεούνται να καταβάλουν τις προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις εισφορές προσαυξημένες κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Σε περίπτωση που το ποσό της κύριας ή των κύριων συντάξεων υπερβαίνει τα εξήντα (60) ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως διαμορφώνονται κάθε φορά και ισχύουν την 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, το ποσό που υπερβαίνει το ανωτέρω όριο περικόπτεται.
Για τους ανωτέρω συνταξιούχους, οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α., καταβάλλονται οι προβλεπόμενες για τους από 1.1.1993 ασφαλισμένους εισφορές, εργοδότη και ασφαλισμένου. Από την καταβολή προσαυξημένων ασφαλιστικών εισφορών εξαιρούνται οι ανωτέρω συνταξιούχοι, οι οποίοι λόγω απασχόλησης υπάγονταν σε περισσότερους τους ενός ασφαλιστικούς φορείς και οι οποίοι μετά τη συνταξιοδότησή τους από ένα εκ των ανωτέρω φορέων, συνεχίζουν για την ίδια απασχόληση υποχρεωτικά την ασφάλισή τους στον οικείο Τομέα ασφάλισης.
3. Ο συνταξιούχος που αναλαμβάνει εργασία ή αυτοαπασχολείται μπορεί να χρησιμοποιήσει το χρόνο ασφάλισης κατά το διάστημα της αναστολής, ή περικοπής της σύνταξης, ή της καταβολής προσαυξημένων ή μη ασφαλιστικών εισφορών, για την προσαύξηση της σύνταξης από τον φορέα που συνταξιοδοτείται, ή για τη θεμελίωση νέου συνταξιοδοτικού δικαιώματος από άλλο φορέα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί διπλοσυνταξιούχων. Σε περίπτωση αξιοποίησης του χρόνου στον φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται, ο υπολογισμός για την προσαύξηση της ήδη καταβαλλόμενης σύνταξης γίνεται με ποσοστό 1,714% επί των συντάξιμων αποδοχών, οι οποίες δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ή επί των ασφαλιστικών κατηγοριών, για κάθε έτος συντάξιμης υπηρεσίας ή 300 ημέρες εργασίας. Ο Οργανισμός ή ο Τομέας στον οποίο ασφαλίστηκε ο συνταξιούχος, συμμετέχει στη δαπάνη συνταξιοδότησης και για τον διακανονισμό εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48).
4. Εάν οι συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων κύριας ασφάλισης, αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται, και κερδίζουν, ανάλογα με το βαθμό της αναπηρίας τους, περισσότερα από όσα κερδίζει υγιής απασχολούμενος, σύμφωνα με τους γενικούς όρους αμοιβής, διακόπτεται η σύνταξή τους ή οι συντάξεις τους, κύριες και επικουρικές.
5. Οι συνταξιούχοι των παρ. 1, 2 και 4 του παρόντος υποχρεούνται, πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν, να δηλώσουν τούτο στον φορέα ή στους φορείς από τους οποίους συνταξιοδοτούνται για κύρια σύνταξη. Στους φορείς επικουρικής ασφάλισης υποβάλλεται σχετική δήλωση από τους συνταξιούχους αναπηρίας, καθώς και από τους συνταξιούχους γήρατος, εφόσον οι τελευταίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας. Παράλειψη της δηλώσεως συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου του ποσού των συντάξεων που έλαβε κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του ή κατά το διάστημα που αυτοαπασχολείτο, και πρόστιμο επί του καταλογισθέντος ποσού ίσο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας.
6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή:
α) στον επιζώντα των συζύγων
β) στους συνταξιούχους του ΟΓΑ
γ) στους πολύτεκνους των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία
δ) στα πρόσωπα για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις των Καν. (ΕΟΚ) 1408/71 και 574/72 καθώς και των διμερών συμβάσεων κοινωνικής ασφάλειας
7. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα καταργείται
8. Με κοινή απόφαση των συναρμοδίων Υπουργών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να τροποποιείται το ποσό της περιπτώσεως β της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου αυτού, καθώς και το ύψος του προστίμου της παραγράφου 5 του παρόντος».

2. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν για όσους συνταξιούχους αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται ή διοριστούν σε θέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40), από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και εφεξής. Όσοι συνταξιούχοι έχουν ήδη αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχολούνται ή έχουν διοριστεί σε θέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40), και έως την ισχύ του παρόντος νόμου δεν καταλαμβάνονταν από τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1), όπως ίσχυαν έως την αντικατάστασή του με το παρόν άρθρο, οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται από 1.1.2013. Οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1), όπως αυτό ίσχυε έως την αντικατάστασή του με το παρόν, εξακολουθούν να ισχύουν έως 31.12.2012 για όσους συνταξιούχους είχαν ήδη υπαχθεί σε αυτές έως την έναρξη ισχύος του παρόντος. Από 1.1.2013 εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, καταργουμένης κάθε αντίθετης διάταξης.

3. α. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρμογή και για όσους συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, που εργάζονται εκτός του ευρύτερου δημόσιου τομέα όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65) ή αυτοαπασχολούνται.
Οι διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 8 του ν. 2592/1998 (Α΄ 57) καθώς και των παρ. 1 έως 7 του άρθρου 58 του π.δ. 169/2007, εξακολουθούν να ισχύουν.
β. Οι συνταξιούχοι της προηγούμενης περίπτωσης, υποχρεούνται, πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν, να δηλώσουν τούτο στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ.. Παράλειψη της δηλώσεως συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου του ποσού των συντάξεων που έλαβε κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του ή κατά το διάστημα που αυτοαπασχολείτο, και πρόστιμο επί του καταλογισθέντος ποσού ίσο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας.


Όλοι οι εργαζόμενοι σε τουριστικά καταλύματα, οφείλουν να έχουν Βιβλιάριο Υγείας (ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ & ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ)

Έκδοση Βιβλιαρίου Υγείας υγειονομικού ενδιαφέροντος

Δικαιολογητικά:

 • 1. Βιβλιάριο υγείας από βιβλιοπωλείο. (Οι εργαζόμενοι σε Ξενοδοχεία  το προμηθεύονται από τον ΟΑΕΔ).
 • 2. Μία (1) φωτογραφία.
 • 3. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • 4. Ακτινογραφία  θώρακα με γνωμάτευση Ακτινολόγου Ιατρού.

Μικροβιολογικές Εξετάσεις.

 • 1. Άμεσο και καλλιέργεια κοπράνων.
 • 2. Δείκτες Ηπατίτιδας Β και C (ΗBsAg, antiHbs, antiHbcore, HCV)
 • 3. Wright.

Για τους αλλοδαπούς απαιτείται επιπλέον:

 • Επικυρωμένη Φωτοτυπία διαβατηρίου.
 • Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο Αδειας παραμονής.

οι εξετάσεις μπορούν να πραγματοποιούνται σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα υγείας.


ΑΘΗΝΑ 14-05-2010                                ΑΡ. ΠΡΩΤ. 974

Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε.
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΗΛ.210-6422418, ΦΑΞ.210-6429725. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΙΓΙΝΗΤΟΥ 7, Τ.Κ. 11528 ΙΛΙΣΙΑ. Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΘΕΜΑ : Ν.3846/2010 Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις.

Οι προσπάθειές μας που άρχισαν για το ασφαλιστικό μετά το σχετικό έγγραφο 957/23-2-2010 ευοδώθηκαν με τον καλύτερο τρόπο και επιλύθηκαν σοβαρά θέματα του κλάδου μας.
Συνημμένα σας υποβάλουμε τον νόμο 3846/2010 και σας επισημαίνουμε τα πλέον σημαντικά αποσπάσματα που μας αφορούν και αναφέρονται στο άρθρο 25.
Με τον νόμο αυτό αντιμετωπίστηκαν οριστικά ασάφειες του προηγούμενου νόμου (Ν.3518/2006) καθώς και ρυθμίσεις οι οποίες μολονότι δεν διαφοροποιήθηκαν, επιβεβαιώθηκαν για 2η φορά και όπως μας διαβεβαίωσε ο αρμόδιος Υφυπουργός Εργασίας κ. Κουτρουμάνης, δεν θα αμφισβητούνται πλέον από τις περιφερειακές υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Ε. ΤΕΒΕ.

1. Εντάχθηκαν στην απαλλαγή ασφάλισης από τον Ο.Α.Ε.Ε. και οι ιδιοκτήτες των Ενοικιαζομένων επιπλωμένων Διαμερισμάτων μέχρι 10 δωμάτια άρθρο 25, παρ. 5, κατηγορία που δεν συμπεριλαμβάνεται στο νόμο 3518/2006 με τις γνωστές πανελλαδικά παρενέργειες.

2. Επαναλήφτηκε ρητά στο ίδιο άρθρο προς αποφυγή κάθε παρερμηνείας ότι ‘Εφόσον αυτοί ασφαλίζονται από άλλη εργασία ή απασχόληση σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο, δεν υπάγονται σε κανέναν από τους δύο πιο πάνω οργανισμούς’.

3. Οι ιδιοκτήτες έντεκα (11) και άνω ενοικιαζομένων δωματίων, καθώς και οι ιδιοκτήτες επιπλωμένων Διαμερισμάτων έντεκα (11) και άνω δωματίων, σε περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων υπάγονται από 1.1.2007 στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών (3) πρώτων ετών από την δραστηριότητα αυτή, όπως προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., υπερβαίνει το 400πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

4. Βάσει της παραγράφου 8 του ιδίου άρθρου, Τουριστικές κατοικίες που είχαν ενταχθεί σε προγράμματα της αγροτικής οικονομίας, απαλλάσσονται από την ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. για όσο χρόνο διατηρείται η υποχρεωτική παραμονή τους στο πρόγραμμα χρηματοδότησης, συνεχίζουν όμως να ασφαλίζονται στον Ο.Γ.Α.
Μετά την λήξη της υποχρεωτικής τους παραμονής στον Ο.Γ.Α. θα επανεξετάζεται η ασφαλιστική τους περίπτωση.

5. Παράγραφος 9 του ιδίου άρθρου, όσοι εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά μέχρι 20Kw απαλλάσσονται από την υποχρεωτική ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε.

Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


15-2-2010

Διευκρινιστική επιστολή Υπουργείων προς ΟΑΕΕ για ασφάλιση ενοικ. διαμερισμάτων.


18-11-2008

Η επίσημη άποψη της ΣΕΕΔΔΕ:

Σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 2 εδάφιο β του ν.3518/2006, ιδιοκτήτες έως 10 ενοικιαζομένων δωματίων σε ολόκληρη την επικράτεια εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. και υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΓΑ.

Εφόσον αυτοί ασφαλίζονται από άλλη εργασία ή απασχόληση ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο, δεν υπάγονται σε κανένα από τους δύο πιο πάνω οργανισμούς.

Έχουμε την γνώμη ότι οι ρυθμίσεις του νόμου για τους ιδιοκτήτες έως 10 ενοικιαζόμενων δωματίων έχουν γενική αναδρομική εφαρμογή, δηλαδή εφαρμόζονται και για το παρελθόν και δεν περιορίζονται μόνο σε όσους προχωρούν στην έναρξη της δραστηριότητάς τους μετά την δημοσίευση του νόμου 3518/2006.

Βάσει των ως άνω, θεωρούμε ως ιδιαίτερης σπουδαιότητας να ενθαρρύνονται τα μέλη της Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε., ώστε, όπου αντιμετωπίζουν αυθαίρετες αρνήσεις των οργάνων του Ο.Α.Ε.Ε. να δεχθούν την περαιτέρω ασφάλισή τους στον Ο.Γ.Α., να προσφεύγουν αμέσως στα αρμόδια Δικαστήρια, τα οποία θα ερμηνεύσουν και τον νόμο πρωτογενώς.


Η ασφάλιση στον ΟΓΑ  - Ασφαλιστικές εισφορές - Υπολογισμός εισφορών

ΟΓΑ - Πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης

Στην ασφάλιση του Κλάδου  υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια:

1.      Οι αγρότες, οι απασχολούμενοι δηλ. προσωπικά ή με αυτεπιστασία, συστηματικά και κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα στην αγροτική οικονομία (ιδιοκτήτες και εκμεταλλευτές αγροκτημάτων,  κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι κ.λ.π.).

2.      Οι αγρεργάτες, δηλαδή οι απασχολούμενοι κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα με ημερομίσθιο ή μισθό, σε είδος ή σε χρήμα, σε οποιαδήποτε παραγωγική αγροτική εργασία.

3.      Οι αλιείς που δεν υπάγονται στην ασφάλιση άλλου φορέα

4.      Οι επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι που ασκούν το επάγγελμά τους σε χωριά ή οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων ή κάτω των 1000 κατοίκων ειδικά για τους νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Κορινθίας, Εύβοιας, Αχαϊας και Θεσσαλονίκης, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΓΑ από 1-1-2003, εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών τελευταίων ετών από την επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητά τους δεν υπερβαίνει το 500πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.
Ειδικά οι επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι των ανωτέρω περιοχών που είναι παράλληλα και αγρότες ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΓΑ εάν α) το προερχόμενο από την επαγγελματική ή βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητά τους εισόδημα (μέσος όρος τριετίας) δεν υπερβαίνει το 500πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη ή β)  τα εισοδήματα από την αγροτική δραστηριότητά τους (Μ.Ο.τριετίας) είναι μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα εισοδήματα τα προερχόμενα από την επαγγελματική ή βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητά τους (ανεξάρτητα από το ύψος των εισοδημάτων από την επιχειρηματική δραστηριότητά τους).
Από 1-1-2007, το ως άνω ασφαλιστικό καθεστώς (με το ίδιο εισοδηματικό κριτήριο)  επεκτάθηκε και στους επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους, που ασκούν τη δραστηριότητά τους και κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.


Ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων
Από 1-1-2007 ειδικά για τους ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων ισχύουν τα ακόλουθα:

1.      Οι ιδιοκτήτες έως και δέκα (10) ενοικιαζόμενων δωματίων σ' όλη την Επικράτεια, από 1-1-2007, εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ και υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΓΑ (ανεξαρτήτως των εισοδημάτων τους από τη δραστηριότητά τους αυτή). Σε περίπτωση που είναι ασφαλισμένοι από άλλη εργασία ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο, δεν υπάγονται σε κανέναν από τους δύο Οργανισμούς (ΟΓΑ, ΟΑΕΕ).

2.      Οι ιδιοκτήτες ένδεκα (11) και άνω δωματίων, σε  οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων ή κάτω των 1000 κατοίκων ειδικά για τους νομούς Αττικής, Βοιωτίας Κορινθίας, Ευβοίας, Αχαϊας και Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την απογραφή του 2001, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΓΑ, εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών τελευταίων ετών από τη δραστηριότητα αυτή δεν υπερβαίνει το 500πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Σε αντίθετη περίπτωση υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

Τα πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα και απασχολούνται σε οποιαδήποτε βιοποριστική εργασία σε Δήμους ή Κοινότητες που είχαν πληθυσμό μέχρι και 5.000 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του έτους 1971, υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλου φορέα.

Από 1-1-2004 με το Νόμο 3232/2004 (άρθρο 7), όπως ισχύει, ασφαλίζονται στον ΟΓΑ, εξαιρούμενοι της ασφάλισης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, οι απασχολούμενοι με αμοιβή, σε αγροτικές εργασίες της πρωτογενούς αγροτικής δραστηριότητας, σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις ή σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή και το μέγεθος αυτών, ακόμη και αν απασχολούνται περιστασιακά (ανειδίκευτοι εργάτες, αλιεργάτες κ.λ.π.).
Πολλαπλή Απασχόληση
Όσα από τα πρόσωπα του άρθρου 7 ( παρ. 1) του ν. 3232/2004, απασχολούνται παράλληλα και αυτοτελώς, κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα, εντός της ίδιας χρονικής περιόδου και σε άλλες εργασίες ασφαλιστέες στον ΟΓΑ, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΓΑ και για τις εργασίες αυτές, για τις οποίες καταβάλλονται οι  αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 2458/1997 και π.δ. 78/1998.
Το ποσό της σύνταξης, στην περίπτωση αυτή, αποτελείται από το άθροισμα των επί μέρους ποσών σύνταξης που προκύπτουν ανάλογα με τις ασφαλιστικές κατηγορίες που έχουν υπαχθεί οι ασφαλισμένοι και για τις δύο εργασίες τους κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Στην ασφάλιση του Κλάδου υπάγονται επίσης προαιρετικά:
α. οι Έλληνες μοναχοί και μοναχές που απασχολούνται με οποιοδήποτε τρόπο, σε   αγροτικές εργασίες.

β. οι συνταξιούχοι οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα από έμμεσο δικαίωμα,  εφόσον απασχολούνται συστηματικά σε  εργασίες, για τις οποίες τα πρόσωπα που τις ασκούν υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ.
Ασφάλιση συζύγων

Μέχρι 31-12-2003 στις περιπτώσεις που και οι δύο σύζυγοι υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΓΑ, μπορούσε να εξαιρεθεί της ασφάλισης ο ένας εκ των δύο.
Από 1.1.2004, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Νόμου 3232/2004, ασφαλίζονται στον ΟΓΑ υποχρεωτικά και οι δύο σύζυγοι, εφόσον απασχολούνται σε εργασίες, για τις οποίες τα πρόσωπα που τις ασκούν υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ.

Ασφάλιση σε άλλο φορέα
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ασφάλιση ή η συνταξιοδότηση από άλλο φορέα Κύριας ασφάλισης, από άμεσο δικαίωμα, αποτελεί κώλυμα για την ασφάλιση στον ΟΓΑ. Συνεπώς οι ασφαλισμένοι ή οι συνταξιούχοι άλλου φορέα Κύριας ασφάλισης, από άμεσο δικαίωμα, δεν μπορούν να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ, ακόμη και αν απασχολούνται συστηματικά σε εργασίες που καλύπτονται από την ασφάλιση του ΟΓΑ. Κατ'  εξαίρεση μπορούν να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ οι απασχολούμενοι  περιστασιακά σε εργασίες που καλύπτονται από την ασφάλιση του ΙΚΑ, υπό τη ρητή όμως προϋπόθεση ότι οι ημέρες ασφάλισής τους στο ΙΚΑ δεν υπερβαίνουν τις 150 ετησίως και εφόσον βεβαίως το κύριο επάγγελμά τους από το οποίο και αντλούν το βιοπορισμό τους είναι το αγροτικό (ή άλλο επάγγελμα καλυπτόμενο από την ασφάλιση του ΟΓΑ).

Η μηνιαία εισφορά για σύνταξη ανέρχεται σε ποσοστό 7% επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας, στην οποία έχει υπαχθεί ο ασφαλισμένος και η μηνιαία εισφορά για παροχές ασθένειας ανέρχεται σε ποσοστό 1,5% επί του ποσού της κατηγορίας αυτής, ενώ η κρατική εισφορά ανέρχεται σε ποσοστό 14%.

Από 1-10-2002, καθιερώθηκε για όλους τους ασφαλισμένους του Κλάδου και η εισφορά για το Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ), η οποία αναπροσαρμόζεται ανά τριετία και από 1-10-2005 ανέρχεται σε 1,84 € το μήνα για τους ασφαλισμένους της 1ης έως και 4ης ασφαλιστικής κατηγορίας και σε 2,76 € για τους ασφαλισμένους της 5ης έως και 7ης ασφαλιστικής κατηγορίας.

Η εισφορά για ασθένεια, είναι υποχρεωτική για όλους τους ασφαλισμένους του Κλάδου πλην των μοναχών και συνεισπράττεται υποχρεωτικά μαζί με τις εισφορές για σύνταξη και για ΛΑΕ.

Για τους μισθωτούς - ανειδίκευτους εργάτες που υπήχθησαν στην ασφάλιση του ΟΓΑ από 1-1-2004 (άρθρο 7 του Ν. 3232/2004), προβλέπεται και μηνιαία εργοδοτική εισφορά, που ανέρχεται σε ποσοστό 7% επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία έχουν υπαχθεί, ενώ η κρατική μηνιαία εισφορά ορίζεται σε ποσοστό 7% επί της ασφαλιστικής κατηγορίας, αντί του 14% που ισχύει για τους λοιπούς ασφαλισμένους του Κλάδου.

Διαδικασία καταβολής Εισφορών - Υπόχρεοι

α) Αυτοτελώς απασχολούμενοι

Οι αυτοτελώς απασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία υποχρεούνται να καταβάλλουν οι ίδιοι τις ασφαλιστικές εισφορές τους για όσο χρόνο είναι ασφαλισμένοι.

Οι μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές είναι απαιτητές στο τέλος κάθε εξαμήνου. Για την καταβολή της εισφοράς κάθε εξαμήνου, ο ΟΓΑ στέλνει σε κάθε ασφαλισμένο μέσα στο επόμενο εξάμηνο, ειδική ειδοποίηση - απόδειξη καταβολής της εισφοράς (Ταχυπληρωμή).

Η ειδοποίηση - απόδειξη εξοφλείται σε οποιοδήποτε Ταχυδρομικό Γραφείο ή αγροτικό διανομέα, απαραιτήτως μέσα στην προθεσμία που αναγράφεται σ' αυτή.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής η ειδοποίηση - απόδειξη που δεν έχει εξοφληθεί εμπρόθεσμα, καθίσταται άκυρη.

Οι εισφορές που δεν εξοφλούνται εμπρόθεσμα καταβάλλονται αναπροσαρμοσμένες ( με βάση τα νέα ποσά εισφορών) μαζί με την εισφορά του επόμενου εξαμήνου (συμπεριλαμβάνονται στην επόμενη ειδοποίηση - απόδειξη).

Δεν επιτρέπεται η μερική εξόφληση του ποσού που αναγράφεται σε κάθε ειδοποίηση - απόδειξη. Ο ασφαλισμένος πρέπει να πληρώνει τις εισφορές του πάντοτε εμπρόθεσμα και με τις ειδοποιήσεις που του στέλνονται.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα να εξοφληθούν οι εισφορές μέσω της Αγροτικής Τράπεζας (ΑΤΕ), με την προσκόμιση ειδικού εντύπου συμπληρωμένου από τον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ.

Ποσά εισφορών έτους 2007 αυτοτελώς απασχολούμενων αγροτών Κλάδου Κύριας Ασφάλισης

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ σε €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ σε €

Για σύνταξη

Για
ασθένεια

Για ΛΑΕ

ΜΗΝΙΑΙΑ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ

399,93

28,00

6,00

1,84

35,84

215,04

430,08

495,74

34,70

7,44

1,84

43,98

263,88

527,76

596,53

41,76

8,95

1,84

52,55

315,30

630,60

736,10

51,53

11,04

1,84

64,41

386,46

772,92

875,66

61,30

13,13

2,76

77,19

463,14

926,28

1014,24

71,00

15,21

2,76

88,97

533,82

1067,64

1151,79

80,63

17,28

2,76

100,67

604,02

1208,04

Ιστοσελίδα ΟΓΑ


ΠΟΛ. 1050/15.03.07 Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων - Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του ν. 2084/1992

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007

Αριθ. Πρωτ.:1026310/163/0015, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, Αριθ. Πρωτ.:1026310/163/0015, Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ: ΑΆ ΠΟΛ:1050, Ταχ. δ/νση :Καρ. Σερβίας 10, Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : δ. Καρύδη, Τηλέφωνο : 210-3638389

ΘΕΜΑ: «Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων - Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του ν. 2084/1992»

Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν σχετικά με το θέμα και λαμβάνοντας υπόψη τις 1/2003 και 56/2003 εγκυκλίους του Ο.Γ.Α. και του Ι.Κ.Α. αντίστοιχα, καθώς και τις Φ.7/οικ994/3.10.2002, Φ.80000/οικ11556/479/19.5.2003, και Φ.80000/5608/222/16.3.2004 εγκυκλίους και τα Φ.10035/1373/25.2.2003, Φ.10035/26455/1134/21.11.2003, Φ.10035/10764/481/15.6.2005, Φ.10042/17923/ 795/23-10-2006 και Φ.10035/οικ.1047/22/15-1-2007 έγγραφα του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα, όσον αφορά τον ασφαλιστικό φορέα ορισμένων επιτηδευματιών και την προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας του οικείου ασφαλιστικού φορέα κατά τη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων τους του
Κ.Β.Σ.:

Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:

I. Απασχολούμενων με σύμβαση μίσθωσης έργου σε φορείς του δημόσιου Τομέα, σε Ο.Τ.Α. και σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του ν. 1514/1985.

Τα πρόσωπα αυτά, εφόσον απασχολούνται σε δράσεις των πιο πάνω φορέων οι οποίες χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, από 13.9.2002 υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. (πρώην Τ.Ε.Β.Ε.). Στην περίπτωση που τα εν λόγω πρόσωπα είχαν ασφαλιστεί μέχρι τις 12.9.2002 για τη συγκεκριμένη απασχόληση στο Ι.Κ.Α., είχαν τη δυνατότητα με την υποβολή σχετικής αίτησης μέχρι 8.9.2003 να επιλέξουν την ασφάλισή τους είτε στο Ι.Κ.Α. είτε στον Ο.Α.Ε.Ε. (πρώην Τ.Ε.Β.Ε.).

II. Απασχολούμενων στην αγροτική οικονομία και ενταχθέντων σε επενδυτικά προγράμματα στα πλαίσια Κανονισμών της Ε.Ε. Τα πρόσωπα αυτά, που έχουν ενταχθεί στα επενδυτικά προγράμματα για την αγροτική ανάπτυξη στα πλαίσια Κανονισμών της Ε.Ε. και χρηματοδοτούνται για το σκοπό αυτό, εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. και ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΓΑ, για όσο χρόνο διαρκεί η υποχρεωτική παραμονή τους στο πρόγραμμα. Μετά τη λήξη της παραμονής τους στο πρόγραμμα επανεξετάζεται η ασφαλιστική τους περίπτωση.

ΙΙΙ. Μελών Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.). Τα πρόσωπα αυτά, εφόσον ασφαλίζονται ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα ή το δημόσιο, απαλλάσσονται από τη δημοσίευση του ν. 2716/1999 (17.5.1999) μέχρι τις 31/12/2008 από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. ΙV. Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων.

α) Οι επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι που ασκούν επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα: i) σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς κάτω των χιλίων (1.000) κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του έτους 2001 στους νομούς Αττικής, Αχαΐας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Θεσσαλονίκης και Κορινθίας ή ii) σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων στους λοιπούς νομούς υπάγονται από 1.1.2003 στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων τους των τριών τελευταίων ετών από τη δραστηριότητα αυτή, όπως προκύπτει από τα οικεία εκκαθαριστικά της αρμόδιας δ.Ο.Υ., υπερβαίνει το 500πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, διαφορετικά υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Γ.Α. Εάν τα πιο πάνω πρόσωπα ασκούν παράλληλα και αγροτική δραστηριότητα, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., εφόσον το πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον των εισοδημάτων τους των τριών τελευταίων ετών από αγροτική, επαγγελματική, βιοτεχνική και εμπορική δραστηριότητα προέρχεται από επαγγελματική ή βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα, διαφορετικά υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Γ.Α. Tα πρόσωπα της παρούσας περίπτωσης τα οποία συμπλήρωσαν τριετία από την έναρξη του επαγγέλματος μετά την 1.1.2003 ή έκαναν έναρξη επαγγέλματος μετά από την ημερομηνία αυτή δύνανται για τα τρία πρώτα έτη άσκησης του επαγγέλματός τους να ασφαλιστούν προαιρετικά στον Ο.Α.Ε.Ε., διαφορετικά ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.Γ.Α. Για τα επόμενα πέρα των τριών πρώτων ετών έτη και προκειμένου για την υποχρεωτική ή μη υπαγωγή τους στη ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματά τους των τριών πρώτων ετών από την έναρξη του επαγγέλματος, όπως προκύπτουν από τα οικεία εκκαθαριστικά της αρμόδιας δ.Ο.Υ.

β) Οι επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι μόνιμοι κάτοικοι νησιών με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων υπάγονται από 1.1.2007 στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., με βάση το εισοδηματικό κριτήριο που αναφέρεται στην προηγούμενη περίπτωση αΆ. Στην περίπτωση που δεν πληρούται το εισοδηματικό κριτήριο για την υποχρεωτική ασφάλισή τους στον Ο.Α.Ε.Ε., υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Γ.Α., δύνανται δε, εφόσον το επιθυμούν, με σχετική αίτησή τους να υπαχθούν προαιρετικά στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.

γ) Οι επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι οι οποίοι κατά την 1.1.2003 ήσαν εξήντα (60) ετών και ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α. μπορούσαν με αίτησή τους, η οποία έπρεπε να υποβληθεί μέχρι 31.12.2003, να εξαιρεθούν από την ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. και να συνεχίσουν την ασφάλισή τους στον Ο.Γ.Α.

δ) Οι έμποροι με άσκηση επαγγέλματος σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, οι οποίοι είχαν ασφαλιστεί στον Ο.Γ.Α. και είχαν καταβάλει ή κατέβαλαν τις ασφαλιστικές εισφορές τους μέχρι 13.9.2002, θεωρείται ότι καλώς ασφαλίστηκαν στον Ο.Γ.Α.

ε) Τα μέλη των ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιριών που εδρεύουν:

i) σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς κάτω των χιλίων (1.000) κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του έτους 2001 στους νομούς Αττικής, Αχαΐας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Θεσσαλονίκης και Κορινθίας ή

ii) σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων στους λοιπούς νομούς και των οποίων ο σκοπός συνιστά επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα, υπάγονται από 1.1.2003 στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων τους των τριών τελευταίων ετών από τη συμμετοχή τους στις εταιρίες αυτές, όπως τα εισοδήματα αυτά προκύπτουν από τα οικεία εκκαθαριστικά της αρμόδιας δ.Ο.Υ., υπολογιζόμενα στο διπλάσιο, υπερβαίνει το 500πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, διαφορετικά υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Γ.Α. Αντίθετα τα μέλη των εταιριών περιορισμένης ευθύνης, καθώς και τα μέλη του δ.Σ. των ανώνυμων εταιριών των παραπάνω περιοχών που είναι και μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 3%, στην περίπτωση που ο σκοπός των εταιριών συνιστά επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. αδιάφορα του εισοδηματικού κριτηρίου, ενώ αν ο σκοπός των εταιριών συνιστά αγροτική δραστηριότητα, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Γ.Α.

στ) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η εξέταση της υπαγωγής ή μη των προαναφερόμενων προσώπων στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. γίνεται από αυτό τον ασφαλιστικό φορέα, στον οποίο πρέπει να απευθύνονται αρχικά οι ενδιαφερόμενοι. Αν δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., ο ασφαλιστικός αυτός φορέας τους χορηγεί απαλλακτική βεβαίωση, την οποία πρέπει να προσκομίζουν στον αρμόδιο Ανταποκριτή Ο.Γ.Α., προκειμένου να γίνει η ασφάλισή τους στον Ο.Γ.Α.

V. Ιδιοκτητών ενοικιαζόμενων δωματίων

α) Οι ιδιοκτήτες έως και δέκα ενοικιαζόμενων δωματίων σε ολόκληρη την επικράτεια εξαιρούνται από 1/1/2007 της ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Ε. και υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Γ.Α., εφόσον δεν ασφαλίζονται ή δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα, συμπεριλαμβανομένου και του δημοσίου. Τα πρόσωπα αυτά, εάν εργάζονται, απασχολούνται ή παίρνουν σύνταξη από οποιοδήποτε Ασφαλιστικό Οργανισμό Κύριας Ασφάλισης ή το δημόσιο, δεν ασφαλίζονται σε κανέναν από τους δύο Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ο.Α.Ε.Ε., Ο.Γ.Α.).

β) Οι ιδιοκτήτες πάνω από δέκα (10) ενοικιαζόμενων δωματίων σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς κάτω των χιλίων (1.000) κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του έτους 2001 στους νομούς Αττικής, Αχαΐας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Θεσσαλονίκης και Κορινθίας, καθώς και σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων στους λοιπούς νομούς υπάγονται από 1/1/2007 στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων τους των τριών τελευταίων ετών από τη δραστηριότητα αυτή, όπως προκύπτει από τα οικεία εκκαθαριστικά της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., υπερβαίνει το 500πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, διαφορετικά υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Γ.Α. Και σε αυτή την περίπτωση η υπαγωγή των εν λόγω προσώπων στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Γ.Α., εφόσον συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις, γίνεται με τον τρόπο που αναφέρεται στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου IV του Κεφαλαίου Α της παρούσας. δηλαδή με τη χορήγηση απαλλακτικής βεβαίωσης του Ο.Α.Ε.Ε. και την προσκόμισή της, προκειμένου να ασφαλιστούν στον Ο.Γ.Α., στον αρμόδιο Ανταποκριτή Ο.Γ.Α.

γ) Οι ιδιοκτήτες πάνω από δέκα (10) ενοικιαζόμενων δωματίων σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς άνω των χιλίων (1.000) κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του έτους 2001 στους νομούς Αττικής, Αχαΐας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Θεσσαλονίκης και Κορινθίας, καθώς και σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς άνω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων στους λοιπούς νομούς υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.

δ) Σημειώνεται ότι οι ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Γ.Α. μπορούν, εάν το θελήσουν, να υπαχθούν προαιρετικά στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. με δικαίωμα διακοπής της προαιρετικής ασφάλισής τους οποτεδήποτε.

Β. ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του ν. 2084/1992 ορίζεται ότι οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. δεν θεωρούν φορολογικά βιβλία ή στοιχεία επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών, αν η σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων δεν συνοδεύεται από βεβαίωση του οικείου φορέα κοινωνικής ασφάλισης περί καταβολής ή διακανονισμού των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών προς αυτούς. Οι εν λόγω βεβαιώσεις έχουν ετήσια ισχύ.

2. Με βάση τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι οι επιτηδευματίες οι οποίοι σύμφωνα με τα προαναφερόμενα υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. κατά τη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων τους του Κ.Β.Σ. απαιτείται να προσκομίζουν στις Δ.Ο.Υ. ασφαλιστική ενημερότητα αυτού του ασφαλιστικού φορέα, ενώ οι λοιποί επιτηδευματίες οι οποίοι υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Γ.Α., εφόσον έχουν ήδη ασφαλιστεί σε αυτόν, απαιτείται να προσκομίζουν μόνο ασφαλιστική ενημερότητα του Ο.Γ.Α. ή εφόσον δεν έχουν ασφαλιστεί, φωτοαντίγραφο της αίτησης που υπέβαλαν για την ασφάλισή τους στον ΟΓΑ επικυρωμένο από τον ανταποκριτή του Ο.Γ.Α. Στην περίπτωση δε που δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. λόγω εισοδηματικού κριτηρίου, απαιτείται να προσκομίζουν ασφαλιστική ενημερότητα του Ο.Γ.Α. ή φωτοαντίγραφο της αίτησης που υπέβαλαν για την ασφάλισή τους στον Ο.Γ.Α. επικυρωμένο από τον ανταποκριτή του Ο.Γ.Α., καθώς και την απαλλακτική βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Ε.


15/3/2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Η ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ «ΚΥΚΛΑΔΕΣ», ενημερώνει τους επιχειρηματίες ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων των Κυκλάδων, ότι όσοι διαθέτουν μέχρι και 10 δωμάτια, μπορούν να διαγραφούν εφόσον το επιθυμούν από τον ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) και να εγγραφούν στον ΟΓΑ, από 1/1/2007. Για να γίνει αυτό πρέπει να καταθέσουν γραπτή αίτηση διαγραφής στο ΤΕΒΕ και ταυτόχρονη αίτηση εγγραφής στον ΟΓΑ και να πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου. Εφόσον αυτοί ασφαλίζονται από άλλη εργασία ή απασχόληση ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο, δεν υπάγονται σε κανέναν από τους δύο πιο πάνω Οργανισμούς. Ο σχετικός νόμος είναι ο 3518/2006, άρθρο 46, παράγραφος 2.

Σχετική απάντηση από το Συνήγορο του Πολίτη


10/1/2007

Η ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ «ΚΥΚΛΑΔΕΣ», ενημερώνει τους επιχειρηματίες ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων των Κυκλάδων, ότι μετά από πολύχρονες προσπάθειες, πιέσεις και προτάσεις της Συνομοσπονδίας μας, δόθηκε λύση επιτέλους στο πρόβλημα υποχρεωτικής ασφάλισης στο ΤΕΒΕ χιλιάδων μελών μας.

Σύμφωνα λοιπόν με τον νόμο 3518/2006, άρθρο 46, παράγραφο 2, σχετικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) και Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) ισχύουν πλέον τα παρακάτω:

Ιδιοκτήτες έως δέκα ενοικιαζόμενων δωματίων σε όλη την Επικράτεια εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. και υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Γ.Α. Εφόσον αυτοί ασφαλίζονται από άλλη εργασία ή απασχόληση ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο , δεν υπάγονται σε κανέναν από τους δύο πιο πάνω Οργανισμούς.

Τα  πρόσωπα  της προηγούμενης περίπτωσης που εξαιρούνται από την ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. μπορούν να ασφαλίζονται στον Οργανισμό αυτό προαιρετικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του περί υποχρεωτικής ασφάλισης , όπως ισχύει , οπότε παύει να ισχύει η ασφάλιση στον Ο.Γ.Α.

Νόμος 3518/2006 περί ΟΑΕΕ. Διαβάστε στη σελίδα 2935, άρθρο 46, παράγραφο 2. Αναφέρει όλες τις αλλαγές που έγιναν στην ασφάλιση των Επιχειρηματιών ενοικιαζομένων δωματίων - διαμερισμάτων, με το Ν.3518.

Άρθρο 46
Οριοθέτηση υπαγωγής στην ασφάλιση Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) και Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) 1. Τα μέλη των Ε.Π.Ε. και τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου των Α.Ε., εφόσον είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον, των οποίων ο σκοπός συνιστά επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα, σε όλη την επικράτεια, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
2.α. Από 1.1.2007, ο αριθμός των δωματίων που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.3050/2002, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του ν. 3144/2003, ορίζεται σε ένδεκα.
β. Ιδιοκτήτες έως δέκα ενοικιαζόμενων δωματίων σε όλη την Επικράτεια εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. και υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Γ.Α.. Εφόσον αυτοί ασφαλίζονται από άλλη εργασία ή απασχόληση ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο, δεν υπάγονται σε κανέναν από τους δύο πιο πάνω Οργανισμούς.
γ. Τα πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης β΄ που εξαιρούνται από την ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. μπορούν να ασφαλίζονται στον Οργανισμό αυτό προαιρετικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του περί υποχρεωτικής ασφάλισης, όπως ισχύει, οπότε παύει να ισχύει η ασφάλιση στον Ο.Γ.Α..
3. Χρόνος προαιρετικής υπαγωγής στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, για τον οποίο δεν έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενες εισφορές εντός του απαιτούμενου εξαμήνου και έχει απωλεσθεί ο χρόνος αυτός, μπορεί να αναγνωρισθεί προαιρετικά με υποβολή σχετικής αίτησης από τους ενδιαφερόμενους.
4. Από 1.1.2007 για τους επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους που κατοικούν μόνιμα σε περιοχές που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 118 του ν. 2238/1994, Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, και ασκούν την δραστηριότητά τους σε αυτές, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3050/2002, όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του ν. 3144/2003. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 έχει εφαρμογή και στην παρούσα παράγραφο.

Διευκρινιστική επιστολή


14/5/2003 Εγκύκλιος Νο 28 ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ: Αλλαγή στον αριθμό των ενοικιαζομένων δωματίων που εξαιρούνται της υποχρεωτικής ασφάλισης ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ)

α) Σε όλη την επικράτεια εξαιρούνται της υποχρεωτικής ασφάλισης του ΟΑΕΕ οι ιδιοκτήτες έως και επτά ενοικιαζομένων δωματίων, με τη προϋπόθεση ότι εργάζονται ή απασχολούνται ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο. Επισημαίνουμε ότι εάν δεν απασχολούνται ή δεν λαμβάνουν σύνταξη, υποχρεωτικά εγγράφονται στον ΟΑΕΕ.

β) Οι ιδιοκτήτες άνω των οκτώ (8) ενοικιαζομένων δωματίων σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων - σύμφωνα με την απογραφή του 2001- υπάγονται από 1/1/03 στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών τελευταίων ετών από τη δραστηριότητα αυτή υπερβαίνει το 500πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

Σχετικός Νόμος: Ν.3144/2003, ΦΕΚ Α111/8-5-03, Άρθρο 18, παρ.7

Ν.3144/2003 – ΦΕΚ: Α111, Άρθρο 18

7. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 3050/2002 αντικαθίστανται από τότε που ίσχυσαν ως ακολούθως:

"1. α) Επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι που ασκούν επαγγελματική ή βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του έτους 2001 υπάγονται από 1.1.2003στηνυποχρεωτικήασφάλισητου Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών τελευταίων ετών από επαγγελματική ή βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα, όπως προκύπτουν από το εκκαθαριστικό της ΔΟΥ, υπερβαίνει το 500πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

β) Επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι των ανωτέρω περιοχών που ασκούν παράλληλα και αγροτική δραστηριότητα υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., εφόσον το 50% και πλέον του μέσου όρου των εισοδημάτων, όπως προκύπτουν από το εκκαθαριστικό της ΔΟΥ των τριών τελευταίων ετών από αγροτική και επαγγελματική ή βιοτεχνική ή εμπορική απασχόληση, προέρχεται από επαγγελματική ή βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα και υπερβαίνει το 500πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

γ) Για επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους των εδαφίων α' και β' που συμπληρώνουν τριετία από την έναρξη επαγγέλματος ή με έναρξη επαγγέλματος μετά την 1.1.2003 για την υποχρεωτική ή μη υπαγωγή στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα των τριών πρώτων ετών από την έναρξη επαγγέλματος, όπως προκύπτουν από το εκκαθαριστικό της ΔΟΥ. Για τα τρία πρώτα χρόνια η ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. είναι προαιρετική, σύμφωνα με τις διατάξεις του στ' εδαφίου.

δ) Στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. υπάγονται τα μέλη των Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. των ανωτέρω περιοχών, των οποίων ο σκοπός τους συνιστά επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα, καθώς και τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. που είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 5% τουλάχιστον.

ε) Οι ιδιοκτήτες έως και επτά (7) ενοικιαζόμενων δωματίων σε όλη την Επικράτεια εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., εφόσον εργάζονται ή απασχολούνται ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο.

Οι ιδιοκτήτες άνω των οκτώ (8) ενοικιαζόμενων δωματίων σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, σύμφωνα με την απογραφή του έτους 2001, υπάγονται από 1.1.2003 στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών τελευταίων ετών από τη δραστηριότητα αυτή, όπως προκύπτουν από το εκκαθαριστικό της Δ.ΟΥ, υπερβαίνει το 500πλάσιοτου εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

στ) Τα πρόσωπα των ανωτέρω εδαφίων που εξαιρούνται από την ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. μπορούν να ασφαλίζονται στον Οργανισμό αυτόν προαιρετικά, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.Δ. 4435/1964 (ΦΕΚ 217 Α) και 4521/1966 (ΦΕΚ 135 Α), όπως ισχύουν. Επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι άνω των 60 ετών κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών, ασφαλισμένοι ήδη στον Ο.Γ.Α., μπορούν να εξαιρεθούν από την ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. με αίτησή τους που υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός έτους από την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών. Τα πρόσωπα αυτά συνεχίζουν την ασφάλισή τους στον Ο.Γ.Α..

2. Έμποροι με άσκηση επαγγέλματος σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, οι οποίοι ασφαλίστηκαν στον Ο.Γ.Α. και έχουν καταβάλει ή θα καταβάλλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, λογίζονται ότι καλώς ασφαλίσθηκαν στον Ο.Γ.Α.. Ο χρόνος αυτός λογίζεται χρόνος ασφάλισης στον Ο.Γ.Α. και συνυπολογίζεται με τον υπόλοιπο χρόνο στον Ο.Α.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης του άρθρου 13 του Ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15Α), όπως ισχύει."

8. Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 του Ν. 3050/2002 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως ακολούθως:

"3. Επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι, που ασκούν επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς άνω των 1.000 κατοίκων στους νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Κορινθίας, Αχαΐας και Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την απογραφή του έτους 2001, εξακολουθούν να υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε..

Επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι, που ασκούν επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα σε περιοχές κάτω των 1.000 κατοίκων στους νομούς που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, υπάγονται από 1.1.2003 στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. βάσει εισοδηματικών κριτηρίων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα εδάφια α', β' και γ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. με τις διατάξεις του άρθρου 137 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α) συνεχίζουν την ασφάλισή τους στον Ο.Α.Ε.Ε.."

 


4/11/2002: Εγκύκλιος του ΤΕΒΕ που αναφέρεται στους επιχειρηματίες που έχουν επιχείρηση σε οικισμούς μέχρι 2000 κατοίκους.


15/9/2002: Με το Ν.3050/2002 απαλλάχθηκαν της υποχρεωτικής ασφάλισης, οι επιχειρηματίες ενοικιαζομένων δωματίων - διαμερισμάτων που έχουν από ένα μέχρι και επτά δωμάτια, σε χωριά ή οικισμούς μέχρι 2.000 κατοίκους.


ΘΕΜΑ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΡΕΑ-ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 2084/92 οι νέοι ασφαλισμένοι εκείνοι δηλαδή που εισέρχονται στην παραγωγική διαδικασία (στην αγορά εργασίας) για πρώτη φορά από 1/1/93 και μετά και δεν έχει προϋπάρξει ασφάλιση σε άλλο φορέα Κύριας Ασφάλισης, θα υπάγονται υποχρεωτικά μόνο σε ένα Φορέα Κύριας Ασφάλισης  ή το Δημόσιο, σε ένα φορέα επικουρικής Ασφάλισης, σε ένα φορέα ασθένειας και ένα φορέα ασφάλισης πρόνοιας.

Εάν συντρέχουν προϋποθέσεις για την υποχρεωτική ασφάλιση σε περισσότερους από ένα φορείς λόγω παράλληλης απασχόλησης, θα ασφαλίζονται υποχρεωτικά μόνο στον ένα φορέα τον οποίο θα επιλέγουν με σχετική δήλωση τους εντός προθεσμίας έξι μηνών από την έναρξη της δεύτερης απασχόλησης.

Φορείς Κύριας Ασφάλισης:

ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ (TEBE,TAE,TΣA), Ταμείο Νομικών, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ., ΤΑΙΣΥΤ, ΤΑΤΤΑ, ΤΣΕΥΠ, ΤΑΠ-ΟΤΕ, Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού της Ασφ. Εταιρείας "Η Εθνική", Ταμείο Συντάξεων του Προσ. της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού ΕΤΒΑ, Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας, Ταμείο Συντάξεων Πρόνοιας Προσωπικού Α.Τ.Ε., Διεύθυνση Ασφάλισης Προσωπικού Δ.Ε.Η., Ταμ. Συντ. & Επικ. Ασφαλ. Προσ. Γεωργ. Συνετ/κών Οργαν/σεων, Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Θεραπευτηρίου "Ο Ευαγγελισμός" Αθηνών, Ταμείο Προνοίας Ξενοδόχων, Ταμείο Ασφάλισης Ναυτ. Πρακτόρων και Υπαλλήλων, Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ, Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού της Τραπέζης της Ελλάδος και Κτηματικής, Ταμείο Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης.

Ασφαλιστικές κατηγορίες νέων ασφαλισμένων
(όσοι ασφαλίστηκαν μετά την 1.1.1993)


Για τους ασφαλισμένους της κατηγορίας αυτής υπάρχουν ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (14) ασφαλιστικές κατηγορίες από τις οποίες οι πέντε (5) είναι υποχρεωτικές και οι εννέα (9) προαιρετικές.

Ο νεοεγγραφόμενος στον Ο.Α.Ε.Ε. (ΤΕΒΕ), που δεν έχει ασφαλισθεί πριν από την 1-1-1993 σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, κατατάσσεται υποχρεωτικά στην 1η ασφαλιστική κατηγορία.

Η ανακατάταξη γίνεται μετά την συμπλήρωση  παραμονής δύο ετών σε κάθε μία και μέχρι την πέμπτη (5),  όπου και θα παραμένει μέχρι τη συνταξιοδότησή του, εφόσον ο ίδιος με αίτησή του δεν ζητήσει την υπαγωγή του σε μια από τις υπόλοιπες εννέα (9) προαιρετικές. 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1-1-2001 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ
1 72,28 39,5 111,78
2 88,86 48,57 137,43
3 150,52 57,58 208,1
4 174,00 66,56 240,56
5 196,51 75,16 271,67
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ
6 213,76 81,76 295,52
7 230,49 88,16 318,65
8 247,19 94,56 341,75
9 263,89 100,92 364,81
10 280,59 107,32 387,91
11 297,29 113,72 411,01
12 313,98 120,09 434,07
13 330,68 126,49 457,17
14 347,38 132,88 480,26

 


Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στο ΤΕΒΕ από 1/11/2001

Με την 728/246/12-9-2001 απόφαση του ΤΕΒΕ, "περί ασφάλισης των επιχειρηματιών ενοικιαζομένων δωματίων ή διαμερισμάτων σε περιοχές υποχρεωτικής ασφάλισης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των δωματίων", γίνεται υποχρεωτική η ασφάλιση και των επιχειρηματιών που έχουν λιγότερα από 8 δωμάτια, εφόσον βρίσκονται σε οικισμό με περισσότερους από 2000 κατοίκους.


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Η ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε ( Τ.Ε.Β.Ε ) είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1027/80 ασφαλίζονται όλοι οι Επαγγελματίες και Βιοτέχνες που έχουν συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας των και ασκούν επάγγελμα σε πόλεις κωμοπόλεις και χωριά άνω των 2000 κατοίκων, ανεξάρτητα με τη μορφή λειτουργίας της επιχείρησης, ατομική ή εταιρεία ( ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη, Α.Ε, Ε.Π.Ε.).

Ως επαγγελματική ή βιοτεχνική στέγη νοείται και η οικία ή οιοσδήποτε χώρος όπου ασκείται επάγγελμα ή βιοτεχνία.

Στην Α.Ε. ασφαλίζονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον είναι μέτοχοι με ποσοστό 5% τουλάχιστον.

Στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.(Τ.Ε.Β.Ε.) υπάγονται υποχρεωτικά οι ξενοδόχοι των οποίων η έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αρχίζει μετά την έναρξη της ισχύος του Ν.2676/99.

Προαιρετικά υπάγονται οι ξενοδόχοι των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει αρχίσει μέχρι 28-02-1999.

Στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε.) έχουν ενταχθεί από 1/6/1994 οι εκτελωνιστές (ασφαλισμένοι του πρώην ΤΣΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2217/1994.

Η ασφάλιση έχει επεκταθεί σε κωμοπόλεις , χωριά, οικισμούς από 1000 κατοίκους και άνω στους Νομούς Αττικής, Θεσ/κης, Αχαΐας, Κορινθίας, Βοιωτίας και Ευβοίας.

Η ασφάλιση πραγματοποιείται είτε με την προσέλευση του ασφαλισμένου στις υπηρεσίες Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε.), είτε αυτεπάγγελτα από όργανα του Ταμείου.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ(ΤΕΒΕ) ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Με τις διατάξεις του αρθρ.9 του Ν.3050/02 , που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 214/13.9.02 και θα ισχύσουν από 1/1/03, καθιερώνεται εισοδηματικό κριτήριο για την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) των επαγγελματιών και βιοτεχνών που ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων. Συγκεκριμένα :

α) οι επαγγελματοβιοτέχνες των εν λόγω περιοχών, οι οποίοι παράλληλα ασκούν και αγροτική δραστηριότητα θα ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ(ΤΕΒΕ), εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών τελευταίων ετών από εμπορικές επιχειρήσεις είναι μεγαλύτερος ή ίσος με το 50% του μέσου όρου του συνολικού εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών από εμπορικές και αγροτικές επιχειρήσεις και ξεπερνά το 400πλάσιο του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως θα ισχύει κάθε φορά.

β) οι επαγγελματοβιοτέχνες που ασκούν μόνο επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα σε περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων, θα υπάγονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ(ΤΕΒΕ), εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών τελευταίων ετών από επαγγελματική και βιοτεχνική δραστηριότητα υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως θα ισχύει κάθε φορά. γ) τα μέλη των εταιρειών Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, καθώς και τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε, με ποσοστό μετοχών 5% τουλάχιστον, σε περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ(ΤΕΒΕ), ανεξάρτητα εισοδήματος.

δ) οι ιδιοκτήτες έως και επτά ενοικιαζομένων δωματίων, σε περιοχές με πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων, εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε.) (εγκ. 54/02)

ε) Με τη διάταξη της παρ.4 του αρθρ.9 του Ν.3050/02, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ(ΤΕΒΕ) οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, όπως οριοθετείται βάσει του αρθρ.51 Ν. 1892/90, σε επιχειρήσεις ΟΤΑ και σε Ερευνητικούς φορείς του Ν. 1514/85 που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (εγκ. 50/02). Η εγγραφή στα Μητρώα πραγματοποιείται είτε με την προσέλευση του ασφαλισμένου στις υπηρεσίες ΟΑΕΕ(ΤΕΒΕ), είτε αυτεπάγγελτα από όργανο του Ταμείου. Μετά την εγγραφή στα Μητρώα του ΟΑΕΕ(ΤΕΒΕ) οι ασφαλισμένοι υποχρεούνται στη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών που πραγματοποιείται είτε με την επικόλληση ενσήμων στο ασφαλιστικό βιβλιάριο, είτε στις υπηρεσίες των ΕΛ-ΤΑ ή μέσω Τραπεζών (ταχυπληρωμή), καταβάλλονται δε ,το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου στον οποίο ανάγονται. Διαφορετικά θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιβαρύνονται με πρόσθετο τέλος 3% για το πρώτο μήνα καθυστέρησης και 1,5% για κάθε ένα από τους επόμενους μήνες και μέχρι 120% κατ'ανώτατο όριο (Ν.2972/2001). Οι ασφαλισμένοι των μηχανογραφικών Τμημάτων υποχρεούνται να καταβάλλουν τη διμηνιαία εισφορά το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μηνός της αναφερόμενης περιόδου, διαφορετικά από την 1η του μεθεπόμενου θεωρείται εκπρόθεσμη και επιβαρύνεται με πρόσθετο τέλος σύμφωνα με όσα ανωτέρω αναφέρονται. Με ορισμένες προϋποθέσεις παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης για παροχές ασθενείας σε είδος σε ανέργους, που είχαν ασφαλιστεί στο ΤΕΒΕ, ηλικίας άνω των 29 έως 55 ετών, καθώς και στα προστατευόμενα μέλη αυτών. Η εγγραφή στα Μητρώα πραγματοποιείται είτε με την προσέλευση του ασφαλισμένου στις υπηρεσίες ΟΑΕΕ(ΤΕΒΕ), είτε αυτεπάγγελτα από όργανο του Ταμείου. Μετά την εγγραφή στα Μητρώα του ΟΑΕΕ(ΤΕΒΕ) οι ασφαλισμένοι υποχρεούνται στη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών που πραγματοποιείται είτε με την επικόλληση ενσήμων στο ασφαλιστικό βιβλιάριο, είτε στις υπηρεσίες των ΕΛ-ΤΑ ή μέσω Τραπεζών (ταχυπληρωμή), καταβάλλονται δε ,το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου στον οποίο ανάγονται. Διαφορετικά θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιβαρύνονται με πρόσθετο τέλος 3% για το πρώτο μήνα καθυστέρησης και 1,5% για κάθε ένα από τους επόμενους μήνες και μέχρι 120% κατ'ανώτατο όριο (Ν.2972/2001). Οι ασφαλισμένοι των μηχανογραφικών Τμημάτων υποχρεούνται να καταβάλλουν τη διμηνιαία εισφορά το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μηνός της αναφερόμενης περιόδου, διαφορετικά από την 1η του μεθεπόμενου θεωρείται εκπρόθεσμη και επιβαρύνεται με πρόσθετο τέλος σύμφωνα με όσα ανωτέρω αναφέρονται. Με ορισμένες προϋποθέσεις παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης για παροχές ασθενείας σε είδος σε ανέργους, που είχαν ασφαλιστεί στο ΤΕΒΕ, ηλικίας άνω των 29 έως 55 ετών, καθώς και στα προστατευόμενα μέλη αυτών. Για οποιαδήποτε μεταβολή (μεταφορά έδρας, διακοπή επαγγέλματος κλπ.) υποχρεούται ο ασφαλισμένος να ενημερώσει το Τμήμα ΟΑΕΕ(ΤΕΒΕ) που ανήκει. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο.Α.Ε.Ε. Το Ασφαλιστικό Σύστημα της Χώρας δεν είναι υπόθεση μια Κυβέρνησης, ενός κόμματος, μίας παράταξης. Είναι θέμα Εθνικό, είναι υπόθεση ολόκληρου του Ελληνικού Λαού.

Κων/νος Κόντος

ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ Με τις διατάξεις του αρθρ.39 του νόμου 2084/92, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ.2 του ν. 2335/95, αρθρ. 16 του ν.2556/97, τα πρόσωπα που εισήλθαν για πρώτη φορά στη παραγωγική διαδικασία μετά την 1.1.93 και ασκούν περισσότερες από μία δραστηριότητες που υπάγονται σε διαφορετικούς φορείς ασφαλίζονται υποχρεωτικά μόνο σ'ένα φορέα τον οποίο επιλέγουν με δήλωση τους μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη της δεύτερης δραστηριότητας. Οι ασφαλισμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ και Ταμείο Νομικών εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ(ΤΕΒΕ) και δύνανται να ασφαλιστούν προαιρετικά μετά από σχετική αίτηση.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε - ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Ο Κανονισμός της ΕΟΚ 1408/71 συντονίζει τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης που εφαρμόζονται στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους, που διακινούνται στη Κοινότητα. Πρόσωπα που ασκούν αυτοτελή δραστηριότητα στην Ελλάδα και αυτοτελή δραστηριότητα στο έδαφος άλλου Κράτους-μέλους, υπάγονται στην κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία του Κράτους στο έδαφος του οποίου κατοικούν. Απαλλάσσονται δε, από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ(ΤΕΒΕ) εάν προσκομίσουν το κοινοτικό έντυπο Ε 101 με συμπληρωμένη την ένδειξη 14α2. Από 01/06/2002 και για την Ελβετία ισχύει ο κανονισμός Ε.Ο.Κ. 1408/71. Πρόσωπα τα οποία ασκούν δραστηριότητα στις χώρες με τις οποίες έχουν συναφθεί διμερείς συμβάσεις (π.χ.Καναδά, ΗΠΑ, Κεμπέκ, Ν.Ζηλανδία, Βραζιλία, Κύπρο, Αργεντινή, Αίγυπτο, Λιβύη) δύνανται να εξαιρεθούν από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ(ΤΕΒΕ), υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στον φορέα της χώρας που κατοικούν.

Ερ'ωτημα: Ένας ιδιοκτήτης επιχείρησης Ενοικιαζόμενων Δωματίων είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ, διότι βάσει Νόμου, όσοι έχουν από κάποιο αριθμό και κάτω, ενοικιαζόμενων δωματίων μπορούν να επιλέξουν τον ΟΓΑ σαν ασφαλιστικό Φορέα. Μπορεί μέχρι την υποβολή της επενδυτικής πρότασης να κάνει αλλαγή στο ασφαλιστικό του Φορέα (αν του επιτρέπει ο νόμος);
Απάντηση: Μπορεί να υποβάλει πρόταση, εφόσον κατά την υποβολή δεν είναι ασφαλισμένος του ΟΓΑ και δεν διαθέτει την ιδιότητα του αγρότη.

Στη Ρεσεψιον και σε εμφανες σημείο, πρέπει να υπάρχει αναρτημένη πινακίδα με το κείμενο:

"Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ),

CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED (RECEIPT-INVOICE)."

Διαμαρτυρία των ατομικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τον Φ.Α.Π.
ΑΡΘΡΟ=Τατιάνα Ρόκου - 14 Ιανουάριος 2013, 15:56
Το τελευταίο διάστημα το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος καθημερινά γίνεται αποδέκτης της αγανάκτησης πολλών μελών του (ξενοδόχων φυσικών προσώπων), οι οποίοι διαμαρτύρονται για την άνιση μεταχείριση που υφίστανται έναντι των εταιρειών που εκμεταλλεύονται ξενοδοχεία ιδιοκτησίας τους.

Πολλά μέλη του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος εκφράζουν τελευταία την αγανάκτησή τους για την άνιση μεταχείριση που υφίστανται έναντι των εταιρειών που εκμεταλλεύονται ξενοδοχεία ιδιοκτησίας τους.

“Ορθά το Υπουργείο Οικονομικών κατά την ψήφιση του Ν. 3842/2010 αποδέχτηκε την άποψή μας πως το ξενοδοχείο είναι το ‘εργαλείο της δουλειάς’ του κάθε ξενοδόχου και έτσι καθόρισε μειωμένο συντελεστή Φ.Α.Π. 0,33‰ (αντί του 6‰) για τα έτη 2010 – 2011 – 2012 για τα ακίνητα ξενοδοχεία που ανήκουν σε εταιρείες, οι οποίες και τα ιδιοχρησιμοποιούν”, σημειώνει το ΞΕΕ. “Παρόμοια όμως αντιμετώπιση δεν υπήρξε, κάτι που επισημαίναμε επανειλημμένα στους προκατόχους σας κ.κ. υπουργούς, για τον υπολογισμό του Φ.Α.Π. στα ακίνητα των ξενοδοχείων που κατέχουν και ιδιοχρησιμοποιούν φυσικά πρόσωπα. Αποτέλεσμα αυτού είναι να καλούνται οι μικροξενοδόχοι – φυσικά πρόσωπα να καταβάλουν πολλαπλάσια ποσά Φ.Α.Π. (σε σχέση με τις εταιρείες) σε μία περίοδο που πλήττονται από την συμπίεση των τιμών λόγω ανταγωνισμού, την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά και την επιβολή διαφόρων άλλων φόρων και τελών (ΕΕΤΗΔΕ, πετρέλαιο κ.λπ.). Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις ο ΦΑΠ που πρέπει να καταβάλλουν οι ατομικές επιχειρήσεις υπερβαίνει τα ετήσια έσοδά τους”.

Η συνέχιση της παραπάνω δυσμενούς διάκρισης εις βάρος των ξενοδόχων – φυσικών προσώπων δεν αντέχει σε κανένα λογικό επιχείρημα, υποστηρίζει το Επιμελητήριο και ως εκ τούτου παρακαλεί την Κυβέρνηση, για λόγους ίσης μεταχείρισης, να εξετάσει το αίτημά τους να ενταχθούν και αυτοί στην ευνοϊκή ρύθμιση υπολογισμού του Φ.Α.Π. των ξενοδοχειακών ακινήτων

Προκήρυξη του Προγράμματος "Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ" - Οδηγός και Παραρτήματα

14/1/2013

Εκδόθηκε σήμερα 14/01/2013 ο Οδηγός, η Πρόσκληση και τα σχετικά Παραρτήματα για το Πρόγραμμα "Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ".

Η υποβολή προτάσεων θα είναι δυνατή από 25/02/2013 έως 25/04/2013.


http://www.espa.gr/el/Pages/News.aspx?type=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7

20-12-2012

Ένα πρόγραμμα ύψους 456 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ που αφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ειδικότερα τους τομείς του εμπορίου, της μεταποίησης και του τουρισμού. Είναι ένα πρόγραμμα που γίνεται σε συνεργασία με τις 13 περιφέρειες της χώρας.

Ο οδηγός του προγράμματος θα παρουσιαστεί με όλες τις λεπτομέρειες στις 14 Ιανουαρίου και μέχρι τον Μάρτιο οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν υποβάλει τις προτάσεις τους.

Η εξειδίκευση επιμέρους παραμέτρων θα γίνει στο μεταξύ από τις περιφέρειες και τα επιμέρους επαγγέλματα που θα ενταχθούν θα προσδιοριστούν από τους Περιφερειάρχες.

Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) ύψους 456 εκατ. ευρώ η οποία κατανέμεται στις Περιφέρειες σύμφωνα με τον πίνακα που παρατίθεται στο τέλος. Το 70 – 85 % των κονδυλίων θα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις και το 15 – 30 % νέες. Τα ποσοστά επιχορήγησης κυμαίνονται ανά Περιφέρεια μεταξύ 40 και 60 %, σύμφωνα με τον πίνακα που επίσης ακολουθεί.

Επιλέξιμες είναι ΜΜΕ (μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες), υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού και Εμπορίου – Υπηρεσιών.

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: δαπάνες για βελτιώσεις κτηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων, προμήθειας εξοπλισμού-μηχανημάτων- συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας-συστημάτων αυτοματοποίησης, δαπάνες πιστοποίησης εφαρμογής συστημάτων ποιότητας διασφάλισης ποιότητας, δαπάνες προστασίας βιομηχανικής ιδιοκτησίας, δαπάνες προβολής προώθησης, δαπάνες λογισμικού, λειτουργικές δαπάνες κλπ.

Οι ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας, δηλαδή τα επιμέρους επαγγέλματα) που θα είναι επιλέξιμοι για ενίσχυση, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έμφαση στην καινοτομία και ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε Περιφέρειας, θα ομαδοποιηθούν από τις ίδιες τις Περιφέρειες σε τρεις κατηγορίες: υψηλής, μέσης και χαμηλής προτεραιότητας. Το κριτήριο αυτό θα λαμβάνεται υπόψη (μεταξύ άλλων) και κατά την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων. Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) κάθε πρότασης, μπορεί να κυμαίνεται:

-από 30.000 έως 300.000 € για τους τομείς Μεταποίησης και Τουρισμού

-από 20.000 έως 100.000 € για τον τομέα Εμπόριο – Υπηρεσίες.

Σημειώνεται ότι η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια, τραπεζικό δανεισμό ή με συνδυασμό των δύο. Στην περίπτωση του τραπεζικού δανεισμού οι επενδυτές μπορούν να αξιοποιήσουν και τα χρηματοοικονομικά εργαλεία της ΕΤΕΑΝ και του Ταμείου Επιχειρηματικότητας που διατίθενται μέσω των Τραπεζών. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορούν να ζητήσουν την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ για δάνεια ή εγγυητικές επιστολές, ή την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.

Όλες οι λεπτομέρειες και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος περιλαμβάνονται στον Οδηγό Εφαρμογής που θα δοθεί στη δημοσιότητα μαζί με την προκήρυξη.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΠ

Περιφέρεια

Συνολικός π/υ  (Δ.Δ. σε €)

Μερίδιο για υφιστάμενες επιχειρήσεις

Μερίδιο για νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

Ανατολική Μακεδονία- Θράκη

22.500.000

80%

20%

Κ. Μακεδονία

90.000.000

85%

15 %

Δ. Μακεδονία

22.500.000

70%

30%

ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ

Ήπειρος

22.500.000

80%

20%

Στερεά Ελλάδα

18.000.000

70%

30%

Θεσσαλία

22.500.000

80%

20%

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

Ιόνια

22.500.000

80%

20%

Δ. Ελλάδα

22.500.000

70%

30%

Πελοπόννησος

22.500.000

70%

30%

ΚΡΗΤΗ - ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Β. Αιγαίο

22.500.000

80%

20%

Ν. Αιγαίο

15.000.000

80%

20%

Κρήτη

22.500.000

80%

20%

ΑΤΤΙΚΗ

Αττική

130.500.000

80%

20%

Σύνολο

 

456.000.000

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Περιφέρεια

Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική και Εθνική) (%)

% ενίσχυσης για μεσαίες επιχειρήσεις

% ενίσχυσης για  μικρές επιχειρήσεις

Ανατολική Μακεδονία- Θράκη

50

60

Κ. Μακεδονία

40

50

Δ. Μακεδονία

40

50

Ήπειρος

50

60

Στερεά Ελλάδα

40

50

Θεσσαλία

40

50

Ιόνια

40

50

Δ. Ελλάδα

50

60

Πελοπόννησος

40

50

Β. Αιγαίο

40

50

Ν. Αιγαίο

40

50

Κρήτη

40

50

Αττική

40

50

 

20-12-2012
Προκήρυξη του προγράμματος των ΠΕΠ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
•    Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
•    Τύπος: Νέα και Ανακοινώσεις ermis
•    Τελευταία ενημέρωση: 20/12/2012
Μετά από συμφωνία του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τις Περιφέρειες, οριστικοποιήθηκε το πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών, ύψους 456 εκατ. ευρώ, το οποίο θα προκηρυχθεί τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου.
Συγκεκριμένα, οριστικοποιήθηκε το σύστημα διαχείρισης της προκήρυξης και υλοποίησης της δράσης: η προκήρυξη θα γίνει από το υπουργείο Ανάπτυξης ενώ την δράση θα διαχειριστεί η ΕΥΔ ΕΠΑΕ με φορέα διαχείρισης τον ΕΦΕΠΑΕ που επιλέχθηκε κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας. Οι Περιφέρειες αναλαμβάνουν επίσης ουσιαστικό ρόλο στον προσδιορισμό των κλάδων που θα είναι επιλέξιμοι προς ενίσχυση καθώς και στην αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων σε δεύτερο βαθμό και στην παρακολούθηση της υλοποίησής τους.
Με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε, ύστερα από γόνιμη συνεργασία με όλους τους Περιφερειάρχες και με την έγκριση από την ΕΕ της αναθεώρησης των ΠΕΠ από τα οποία χρηματοδοτείται η δράση, ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση του προγράμματος που αναμένει εδώ και αρκετούς μήνες η αγορά.
Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί, μετά την προκήρυξη θα δοθεί προθεσμία δύο μηνών (ως τα μέσα Μαρτίου) για την προετοιμασία και υποβολή των προτάσεων από τους επενδυτές, ενώ δύο μήνες θα διαρκέσει και η αξιολόγησή τους. Εκτιμάται ότι οι πληρωμές προς τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν θα ξεκινήσουν από τα μέσα του 2013.

Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) ύψους 456 εκατ. ευρώ η οποία κατανέμεται στις Περιφέρειες σύμφωνα με τον πίνακα που παρατίθεται στο τέλος. Το 70 – 85 % των κονδυλίων θα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις και το 15 – 30 % νέες. Τα ποσοστά επιχορήγησης κυμαίνονται ανά Περιφέρεια μεταξύ 40 και 60 %, σύμφωνα με τον πίνακα που επίσης ακολουθεί.
Επιλέξιμες είναι ΜΜΕ (μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες), υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού και Εμπορίου – Υπηρεσιών.
Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: δαπάνες για βελτιώσεις κτηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων, προμήθειας εξοπλισμού-μηχανημάτων- συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας-συστημάτων αυτοματοποίησης, δαπάνες πιστοποίησης εφαρμογής συστημάτων ποιότητας διασφάλισης ποιότητας, δαπάνες προστασίας βιομηχανικής ιδιοκτησίας, δαπάνες προβολής προώθησης, δαπάνες λογισμικού, λειτουργικές δαπάνες κλπ.
Οι ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας, δηλαδή τα επιμέρους επαγγέλματα) που θα είναι επιλέξιμοι για ενίσχυση, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έμφαση στην καινοτομία και ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε Περιφέρειας, θα ομαδοποιηθούν από τις ίδιες τις Περιφέρειες σε τρεις κατηγορίες: υψηλής, μέσης και χαμηλής προτεραιότητας. Το κριτήριο αυτό θα λαμβάνεται υπόψη (μεταξύ άλλων) και κατά την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων. Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) κάθε πρότασης, μπορεί να κυμαίνεται:
-από 30.000 έως 300.000 € για τους τομείς Μεταποίησης και Τουρισμού
-από 20.000 έως 100.000 € για τον τομέα Εμπόριο – Υπηρεσίες.
Σημειώνεται ότι η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια, τραπεζικό δανεισμό ή με συνδυασμό των δύο. Στην περίπτωση του τραπεζικού δανεισμού οι επενδυτές μπορούν να αξιοποιήσουν και τα χρηματοοικονομικά εργαλεία της ΕΤΕΑΝ και του Ταμείου Επιχειρηματικότητας που διατίθενται μέσω των Τραπεζών. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορούν να ζητήσουν την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ για δάνεια ή εγγυητικές επιστολές, ή την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.
Όλες οι λεπτομέρειες και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος περιλαμβάνονται στον Οδηγό Εφαρμογής που θα δοθεί στη δημοσιότητα μαζί με την προκήρυξη.
Δήλωση υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κωστή Χατζηδάκη για την παρουσίαση νέου προγράμματος στήριξης της ρευστότητας από το ΕΣΠΑ:
«Προτεραιότητες του υπουργείου Ανάπτυξης και Υποδομών είναι η στήριξη της ρευστότητας, η επανεκκίνηση των έργων και η προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών που χρειάζεται η οικονομία μας σήμερα.
Στο πλαίσιο της στήριξης της ρευστότητας, σήμερα παρουσιάζουμε ακόμα μια δράση.
Ένα πρόγραμμα ύψους 456 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ που αφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ειδικότερα τους τομείς του εμπορίου, της μεταποίησης και του τουρισμού. Είναι ένα πρόγραμμα που γίνεται σε συνεργασία με τις 13 περιφέρειες της χώρας.
Ο οδηγός του προγράμματος θα παρουσιαστεί με όλες τις λεπτομέρειες στις 14 Ιανουαρίου και μέχρι τον Μάρτιο οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν υποβάλει τις προτάσεις τους.
Η εξειδίκευση επιμέρους παραμέτρων θα γίνει στο μεταξύ από τις περιφέρειες και τα επιμέρους επαγγέλματα που θα ενταχθούν θα προσδιοριστούν από τους Περιφερειάρχες.
Από την πλευρά μας είμαστε δεσμευμένοι να αξιοποιήσουμε κάθε ευρώ από το ΕΣΠΑ και να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στα προγράμματα που αφορούν στην επιχειρηματικότητα και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Είμαστε ήδη πάνω από το μέσο όρο απορροφήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό δεν μας αρκεί. Το ΕΣΠΑ είναι ένα εργαλείο ρευστότητας και θα κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε. Είναι ανάγκη αυτή την ώρα για τη χώρα». 

Οι 10 Καλύτερες Επιχειρηματικές Ευκαιρίες για το 2013

 

O πιο σίγουρος τρόπος για να βγάλει κάποιος χρήματα, είναι όπως πάντα, να καλύπτει συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς.

Οι ιδέες που αναλύουμε, στηρίζονται σε πραγματικές ανάγκες και τάσεις που αυξάνονται ραγδαία, τις οποίες προσαρμόσαμε στην σημερινή πραγματικότητα της Ελλάδας.

Ελπίζουμε μέσα στις ιδέες αυτές να βρείτε κάτι που να ταιριάζει στις δικές σας επιχειρηματικές…ανησυχίες.

 

Με τις καλύτερες ευχές μας για την νέα χρονιά

Για την Global Greece

Μπάμπης Φιλαδαρλής MBA, MIEx., DipM.

 

 

1. Εξαγωγική Ανάπτυξη

Όσο η τοπική αγορά στεγνώνει από χρήματα, όσο η οικονομική δυσχέρεια εξαπλώνεται σε όλη την χώρα, τόσο οι ευκαιρίες για εξαγωγική ανάπτυξη αυξάνουν. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες ανεκμετάλλευτες, υπάρχουν πολλά προϊόντα με αυξημένη ζήτηση στο εξωτερικό. Με λίγο μεγαλύτερη προσοχή στις ανάγκες των ξένων αγοραστών και μεγαλύτερη συνεργασία παραγωγών συμπληρωματικών προϊόντων οι εξαγωγές πολλών ελληνικών προϊόντων μπορούν να απογειωθούν.

2. Υπηρεσίες Μετακίνησης & Φροντίδας Ηλικιωμένων

Η ανάγκες για φροντίδα & εξυπηρέτηση ηλικιωμένων είναι ένα από τα αποτελέσματα της σύγχρονης πραγματικότητας. Όταν το ζευγάρι πρέπει να δουλεύει, κάποιος πρέπει να φροντίσει τους μεγαλύτερους. Από απλές υπηρεσίες μεταφοράς ή νοσοκόμων, έως φροντίδα για το φαγητό, την φροντίδα των ρούχων, τις υπηρεσίας delivery των super market, το καθάρισμα του σπιτιού  έως το άνοιγμα του δικού σας «σπιτιού φροντίδας ηλικιωμένων» υπάρχουν δεκάδες εξειδικευμένες ανάγκες που ζητούν λύσεις.

3. Υπηρεσίες καθαριότητας & επισκευής

Ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση του καθενός, όλα γύρω μας αργά ή γρήγορα χαλάνε, λερώνουν, λεκιάζουν και χρειάζονται επαγγελματική φροντίδα. Και όσο τα χρήματα για εξόδους μειώνονται τόσο η ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι θα τραβάει μέρος του προϋπολογισμού μας. Το ίδιο ισχύει και για βιομηχανικά κτίρια ή χώρους γραφείων. Οι τσαγκάρηδες, μοδίστρες, μαραγκοί. ταπετσιέρηδες κλπ. θα ζήσουν μια νέα περίοδο άνθησης.

4. Τουρισμός για λίγους

Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες με εξειδικευμένες ανάγκες που ψάχνουν για κατάλληλα , ξενοδοχεία, τουριστικά προγράμματα ή υποστήριξη αλλά εξειδικευμένες προσφερόμενες τουριστικές υπηρεσίας στην χώρα μας είναι ελάχιστες. Τουρισμός λοιπόν για ηλικιωμένους, για διαβητικούς, για ζευγάρια με μικρά παιδιά, ή για ζευγάρια που δεν θέλουν γύρω τους παιδιά. Τουρισμός για άτομα με συγκεκριμένα χόμπι ή συγκεκριμένα ενδιαφέροντα. Απλά προσαρμόστε τις υπηρεσίες σας σε συγκεκριμένες ανάγκες και διαφοροποιηθείτε από τον ανταγωνισμό.

5. Πωλήσεις & επισκευές για Σκούτερ και ποδήλατα

Οικονομία στην μετακίνηση και προστασία του περιβάλλοντος – δύο σε ένα! Και ως προς τα ποδήλατα προσθέτουμε και την δωρεάν γυμναστική.  Πωλήσεις, ενοικιάσεις, συντηρήσεις, βαφή ή ανανέωση εμφάνισης, ανταλλακτικά, φύλαξη είναι μερικές μόνο από τις επιχειρηματικές ιδέες που σχετίζονται με τα σκούτερ και τα ποδήλατα. Νέες μορφές με ηλεκτροκινητήρες ή μικτή χρήση θα ζητιούνται όλο και περισσότερο.

6. Υπηρεσίες Κηπουρικής

Εγκαταστάσεις, αναβαθμίσεις αλλά και συντηρήσεις κήπων ανοίγουν πολλές ευκαιρίες για εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες.  Μικροί κήποι, συστήματα αυτόματου ποτίσματος, συντήρηση Μικρά θερμοκήπια, οικολογικά παρασιτοκτόνα, μικρές ποικιλίες φυτών με βασικά βότανα ή λαχανικά, κατασκευή και συντήρηση μικρών οικιακών λαχανόκηπων, κατασκευές παρτεριών για σχετική χρήση σε μπαλκόνια ή ταράτσες.

7. Πράσινη Ενέργεια & Ανάπτυξη

Οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας αναπτύσσονται διαρκώς για δύο κύριους λόγους: το πεπερασμένο του πετρελαίου και την ανάγκη να σταματήσει η καταστροφή του πλανήτη. Οι ευκαιρίες για την ηλιόλουστη χώρα μας είναι μεγάλες. Παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας, ανακύκλωση, αγορά και χρήση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων, τεχνικές κομποστοποίησης, τεχνολογίες μείωσης κατανάλωσης ενέργειας. Σε όλους τους κλάδους μπορείτε να βρείτε μεθόδους ή προϊόντα που θα δίνουν στους αγοραστές σας, μια πιο οικολογική πρόταση.

8. Επιστροφή στο Σπίτι & Ανακαινίσεις Χώρων

Όσο οι έξοδοι θα είναι δυσβάστακτοι, τόσο οι προσκλήσεις για παρέα στο σπίτι θα αυξάνουν. Όσο η ζωή δυσκολεύει τόσο το ενδιαφέρον για ποιότητα ζωής στο σπίτι θα αυξάνει. Χιλιάδες προϊόντα, χρηστικά εργαλεία, διακοσμητικά στοιχεία, συναρμολογήσεις και κατασκευές συνδέονται με την ανθρώπινη αυτή ανάγκη. Το στυλ, τα χρώματα, η επιθυμία για χώρους ζεστούς ασφαλείς και όμορφους, για λίγες ώρες ηρεμίας και ξεγνοιασιάς, ξαναμπαίνουν στην ζωή μας. Οι μεγαλύτερες ανακαινίσεις αναμένονται να γίνουν σε σχέση με την θερμομόνωση.

9. Delivery Ζεστών Γευμάτων

Το junk food πεθαίνει σιγά σιγά και την θέση του παίρνει το παραδοσιακό μαγειρευτό, μαμαδίστικο φαγητό. Οι ώρες εργασίας έχουν αυξηθεί και η ανάγκη για ένα σπιτικό ζεστό γεύμα δεν μπορεί να καλυφθεί, λόγω του ότι όλοι πρέπει να δουλεύουν. Οι υπηρεσίες προετοιμασίας και κατ’ οίκον παράδοσης ζεστών γευμάτων θα αυξηθούν. Ιδιαίτερα σε περιοχές με πολλές επιχειρήσεις οι προοπτικές είναι πολύ μεγάλες.

10. Κατ’ οίκον Υπηρεσίες Κομμωτηρίου και Αισθητικής

Παρά την κρίση υπάρχει μια αστείρευτη ζήτηση –όχι μόνο γυναικών- για θέματα εμφάνισης, ομορφιάς και βελτίωσης της ποιότητας ζωής. Υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση για κατ’ οίκον παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών και τέλος υπάρχει η ανάγκη πολλών επαγγελματιών αυτών των κλάδων να αυξήσουν τα έσοδα τους προσφέροντας βελτιωμένες ή διαφοροποιημένες υπηρεσίες. Και οι τρεις τάσεις συνηγορούν στην ανάπτυξη αυτής της μέχρι πρότινος μικρής αγοράς.

 

Σελίδα 10 από 11
Free business joomla templates