ΕλληνικάEnglish
 • promo6
 • promo1
 • promo7
 • promo4
 • promo2
 • promo3
 • promo5
ΑρχικήΧρήσιμες Πληροφορίες / Νομοθεσία
Χρήσιμες Πληροφορίες για μέλη - καταλυματίες

Σε αυτή την ενότητα, οι επιχειρηματίες του κλάδου των ενοικιαζομένων δωματίων-διαμερισμάτων & τουριστικών κατοικιών, μπορούν να βρουν διάφορες χρήσιμες πληροφορίες.

8-6-2012

Θέμα: Έκδοση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Απάντηση από τη ΣΕΕΔΔΕ, σε σχετικό ερώτημά μας:
Προς: Πρόεδρο Κυκλαδικής Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων, κύριο Καρατάσο Αντώνιο.
Αξιότιμε Συνάδελφε,
Σχετικά με το ερώτημά σας, εάν προβλέπεται η έκδοση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τα καταλύματα του κλάδου μας, επισημαίνουμε τα κάτωθι:
• Σύμφωνα με το άρθρο 52 του νόμου 3105/2003 οι επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων άνω των 15 δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων με δυναμικότητα άνω των 20 δωματίων που λειτουργούν με ειδικό σήμα λειτουργίας κατατάσσονται υποχρεωτικά στο σύστημα αστέρων κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων.
• Εφόσον ισχύουν τα παραπάνω και επιπλέον οι παράμετροι από τον πίνακα 236 του ΦΕΚ 12 Β (1958), δεν συντρέχει λόγος έκδοσης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις επιχειρήσεις του κλάδου μας.
• Εάν υπάρξει οποιαδήποτε παρερμηνεία του νόμου από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις, παρακαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να μας ενημερώσει ώστε να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες.


16-5-2012

Για τις ανανεώσεις Ειδικών Σημάτων, η βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος μπορεί να αντικαθίσταται με βεβαίωση διπλωματούχου ή πτυχιούχου μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού ή μηχανικού Ενεργειακής Τεχνολογίας ή χημικού μηχανικού ή μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας πτυχιούχου ή διπλωματούχου.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4070, ΦΕΚ82Α/10-4-2012
ε. Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος του καταλύματος ή βεβαίωση σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο του δήμου, οι οποίες εκδίδονται από τον οικείο φορέα λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει σύνδεση με αποχετευτικό δίκτυο, η βεβαίωση θα εκδίδεται από τις οικείες πολεοδομικές αρχές, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Η βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος μπορεί να αντικαθίσταται με βεβαίωση διπλωματούχου ή πτυχιούχου μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού ή μηχανικού Ενεργειακής Τεχνολογίας ή χημικού μηχανικού ή μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας πτυχιούχου ή διπλωματούχου με τεκμηρίωση τεχνικών στοιχείων ως προς την επάρκεια των εγκαταστάσεων διάθεσης υγρών αποβλήτων σύμφωνα με την ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία και με υπεύθυνη δήλωση του ίδιου μηχανικού και του ιδιοκτήτη του τουριστικού καταλύματος ή του νομίμου εκπροσώπου, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ότι πληρούνται οι προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας. Για την περίπτωση αυτή ενημερώνεται το Ηλεκτρονικό Μητρώο του Έργου (Η.Μ.Ε.) και η Ταυτότητα Κτιρίου μετά την έναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων. Η βεβαίωση σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο του οικείου Ο.Τ.Α. (ή Δημοτικής Επιχείρησης ή Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης) μπορεί να αντικαθίσταται από λογαριασμό καταβολής τελών αποχέτευσης.
στ. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ορίζεται είτε ο ιδιοκτήτης, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, είτε ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ένα εκ των μελών της διοίκησης της επιχείρησης, σε περίπτωση νομικού προσώπου, ως υπεύθυνος για την τήρηση των απαιτήσεων των εκάστοτε ισχυουσών υγειονομικών διατάξεων για το σύνολο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, που λειτουργούν εντός του κύριου τουριστικού καταλύματος.


21-9-2011       NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4014
Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση
με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.


02/05/07


15-9-2005 Καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής Περιβαλλοντικής μελέτης


«Νομοθετικές ρυθμίσεις για την ενίσχυση των επενδύσεων ανακοίνωσε ο κ.Λιάσκος. [28 Απριλίου 2005]

Νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες έχουν ως στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον χώρο του τουρισμού  και την μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών για την προσέλκυση επενδύσεων ανακοίνωσε ο υφυπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Αναστάσιος Λιάσκος, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη με την συμμετοχή Προέδρων Ξενοδοχειακών Ενώσεων.

Ο υφυπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης, αφού αναφέρθηκε στις λύσεις, που έχουν δοθεί το τελευταίο χρόνο σε προβλήματα, που ταλαιπωρούσαν τους τουριστικούς επιχειρηματίες απαρίθμησε τις πρωτοβουλίες, που αναλαμβάνονται αυτό το διάστημα, προκειμένου να καταστεί πιο ανταγωνιστικό το ελληνικό τουριστικό προϊόν.

Ο κ. Λιάσκος τόνισε ότι "τα τρία τελευταία χρόνια ο Ελληνικός Τουρισμός αντιμετώπιζε μια δομική κρίση, που είχε καταστήσει προφανή την ανάγκη λήψης γενναίων μέτρων. Ήδη με τα πρώτα δείγματα γραφής από την σύσταση του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης δημιουργήθηκε πρόσφορο κλίμα για στενή συνεργασία μεταξύ πολιτικής ηγεσίας και φορέων του κλάδου. Το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης έβαλε τις βάσεις, για να ξεπεραστούν οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις του παρελθόντος και να επιλυθούν χρόνια προβλήματα του κλάδου με τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία (Χωροταξικά - Πολεοδομικά κ.λ.π.), προκειμένου να καταρτιστεί ένα σταθερό πλαίσιο ενίσχυσης των αναπτυξιακών προσπαθειών του ιδιωτικού τομέα".

Ειδικότερα, ο υφυπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης τόνισε ότι με την σύσταση επιτροπών σε συνεργασία με τα άλλα συναρμόδια υπουργεία επιλύονται προβλήματα που αφορούν στα ξενοδοχεία, όπως:

Α. Την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων [ΜΠΕ]

Απαλλαγή από ΜΠΕ για τα προϋφιστάμενα του 1990 καταλύματα, τα οποία δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία μεταβολή, καθώς και για τα ενοικιαζόμενα δευτερεύοντα και τις τουριστικές επαύλεις.

•     Απαλλαγή από ΜΠΕ για τις μονάδες δυναμικότητας μέχρι 50 κλίνες για τις εντός σχεδίου πόλεως κάτω των 20.000 κατοίκων και για τις εντός οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων μονάδες και μέχρι 30 κλίνες.

•     Απλή μελέτη (ΜΠΕ) για την 4η κατηγορία εντός πολεοδομικού ιστού (σχεδίου - οικισμού).

•     Απλή μελέτη για τα εκτός σχεδίου καταλύματα μέχρι 100 κλίνες.

•     Πλήρη μελέτη ΠΠΕ & ΜΠΕ για πάνω από 100 κλίνες ξενοδοχειακές μονάδες.

Χρονική διάρκεια ισχύος ΜΠΕ, που θα καθορίζεται με εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ από 3 σε 7 ή 10 χρόνια.

Β. Την τροπολογία για αλλαγή χρήσης

Δρομολογείται η δυνατότητα αλλαγής χρήσης των ξενοδοχείων, που συμπλήρωσαν 30 χρόνια λειτουργίας.

Γ. Την αρτιότητα (δυνατότητα επέκτασης μονάδων)

•     Βρίσκεται σε διαδικασία επεξεργασίας πρόταση για την μείωση του εμβαδού των γηπέδων στις ελεγχόμενες τουριστικά περιοχές από 20 στρ. σε 10 στρ. και εκχώρηση της δυνατότητας επέκτασης των μονάδων, που ανεγέρθηκαν με προγενέστερους όρους δόμησης, χωρίς να απαιτείται η εξασφάλιση των 10 στρ..

•     Βρίσκεται σε διαδικασία επεξεργασίας σχέδιο για τις κορεσμένες τουριστικά περιοχές με χαρακτηρισμό ως μείζονος σημασίας για την επέκταση σε κατηγορία ΑΑ η Α και μέχρι την αναπλήρωση του αριθμού των κλινών, που εξέλειπαν μετά την θεσμοθέτηση του κορεσμού.

Δ. Τις πολεοδομικές υπερβάσεις Ν.1337

•     Έγινε αποδεκτή η πρόταση για ενεργοποίηση του 1337/83.

•     Έγινε σύνταξη του πρώτου πρωτοκόλλου αναμόρφωσης του Ν. 2742/99 με το ΥΠΕΧΩΔΕ και αποδοχή της πρότασης για τα ΠΟΑΠΔ (περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων) σε αντικατάσταση του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου.

Ε. Το χωροταξικό του τουρισμού

Διαμορφώνεται ειδικό πλαίσιο με προϋποθέσεις, όπως:

•     Ορισμός Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας.

•     Σημειακές χωροθετήσεις - προσδιορισμός περιοχών (περιοχές προτεραιότητας τουριστικής ανάπτυξης).

•     Χωρισμός περιοχών σε αναπτυγμένες - αναπτυσσόμενες - ειδικές.

•     Προ-χωροθέτηση - οριοθέτηση μεγάλων τουριστικών περιοχών τουριστικής σημασίας.

Οι ενέργειες αυτές αφορούν δύο φάσεις: Την Α΄ Φάση με την Μελέτη και την Ανάλυση των παραπάνω και την Β΄ Φάση με την Εξειδίκευση κατά περιφέρεια.

9-7-2012

Τμήμα Παραπόνων και προστασίας καταναλωτή-τουρίστα.

Το Τμήμα Παραπόνων και Προστασίας Τουρίστα/Καταναλωτή είναι αρμόδιο για:

1. Τη συγκέντρωση, κατάταξη, αξιολόγηση και διερεύνηση παραπόνων και
καταγγελιών στις οποίες προβαίνουν οι τουρίστες και αφορούν οποιοδήποτε θέμα (όπως, οργάνωση αρχαιολογικών χώρων, αεροδρομίων, λιμανιών, κακομεταχείρισης ζώων κτλ.).

2. Τη συνεργασία με αρμόδιους φορείς για τη λήψη αναγκαίων μέτρων.

3. Την ενημέρωση της Διεύθυνσης Συντονισμού ΠΥΤ και των Περιφερειακών
Υπηρεσιών Τουρισμού (ΠΥΤ), κατόπιν μελέτης και αξιολόγησης των πορισμάτων που προκύπτουν από ελέγχους.

4. Την ενημέρωση των καταναλωτών – ενδιαφερομένων τόσο ιδιωτικών όσο και
δημόσιων φορέων.

5. Τη μέριμνα για την τήρηση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των
τουριστών.

Πώς μπορώ να καταθέσω μια καταγγελία;
Οι καταγγελίες μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή να αποσταλούν: (α) μέσω ταχυδρομείου, (β) με e- mail μέσω της κεντρικής σελίδας του ΕΟΤ, και (γ) τηλεφωνικώς στο 1572.

Σχετική νομοθεσία:
Ν. 711/1977 (ΦΕΚ Α’ 284 26/27.9.1977) Περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων Ν. 1652/1986 (ΦΕΚ 167 Α) Σχέσεις Ξενοδόχων και Πελατών αυτών Π.Δ. 339/1996 Περί Οργανωμένων Ταξιδιών Οδηγία 90/314 (EEL 158/59) για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις Ν. 393/76 (ΦΕΚ 199/Α΄) Περί ιδρύσεως και λειτουργίας τουριστικών γραφείων.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Προϊστάμενος : Κατσιμπίρη Παγώνα
Τηλ : 210 8707712
Fax : 210 8707791
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

http://gnto.gov.gr/?q=el/node/123

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
http://www.gnto.gov.gr/
______________________________________________________________________

Διεύθυνση Επιθεώρησης
H Διεύθυνση Επιθεώρησης διενεργεί τους πάσης φύσεως ελέγχους (τακτικούς–έκτακτους) στις τουριστικές επιχειρήσεις όλων των λειτουργικών μορφών και τάξεων της χώρας. Επίσης, έχει την αρμοδιότητα για την εξέταση των καταγγελιών και παραπόνων αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, το λειτουργικό επίπεδο των τουριστικών επιχειρήσεων και τις σύννομες ή μη πρακτικές.

Συγκροτείται από τα εξής δύο Τμήματα:

 1. To Τμήμα Γενικής Επιθεώρησης

 2. To Τμήμα Παραπόνων και Προστασίας Τουρίστα/Καταναλωτή

  Στοιχεία Επικοινωνίας:
  Διευθύντρια : Μακροπούλου Ελευθερία
  Τηλ : 210 8707832
  Fax : 210 8707791
  E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.


Πρότυπος Κανονισμός Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων. ΦΕΚ.Β195/2012


Απαγόρευση καπνίσματος


Κανονισμός Σχέσεων Ξενοδόχων-Πελατών

Οι υποχρεώσεις των ξενοδοχείων αλλά και των πελατών τους έχουν κωδικοποιηθεί από διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τον νόμο 1652/1986 της Ελληνικής νομοθεσίας.

Διατάξεις σχετικές με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ξενοδόχων και των πελατών αυτών περιέλαβε ο Αστικός Κώδικας του 1946 (άρθρα 834-838) που προβλέπουν:

 • ευθύνη του ξενοδόχου για βλάβη, καταστροφή ή αφαίρεση των πραγμάτων, που φέρνουν οι πελάτες μαζί τους στο ξενοδοχείο, εκτός εάν η ζημία οφείλεται στον ίδιο τον πελάτη, επισκέπτη, συνοδό ή υπηρέτη του, στην ιδιάζουσα φύση του πράγματος ή σε ανωτέρα βία.

 • συγκεκριμένο περιορισμό της ανωτέρω ευθύνης για χρήματα, χρεόγραφα ή τιμαλφή (μέχρι 30.000 δρχ. ανά πελάτη).

 • απόσβεση της αξίωσης του πελάτη για αποζημίωση, εάν καθυστερήσει να αναγγείλει τη ζημία στον ξενοδόχο.

 • ακυρότητα κάθε μονομερούς γνωστοποίησης του ξενοδόχου, που αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη του.

 • νόμιμο ενέχυρο του ξενοδόχου επί των πραγμάτων, που έφερε μαζί του ο πελάτης στο ξενοδοχείο, για τις απαιτήσεις του από τη διαμονή του πελάτη στο ξενοδοχείο και άλλες συναφείς παροχές.

Μερικές σημαντικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας προβλέπουν τα ακόλουθα:

 • Ο ξενοδόχος είναι υποχρεωμένος να νοικιάζει τα δωμάτια του ξενοδοχείου του και να παρέχει τις υπηρεσίες, που διαφημίζει σε όποιον πελάτη το ζητήσει (με κάποιες εξαιρέσεις λχ. περίπτωση μέθης του πελάτη).

 • Μπορεί να ζητήσει προκαταβολή ίση με το 25% του συνολικού αντιτίμου της διαμονής (ημέρες διαμονής Χ ημερήσια τιμή), που δεν μπορεί να είναι μικρότερη της τιμής της μιας ημέρας.

 • Σε κάθε δωμάτιο είναι αναρτημένη πινακίδα με τις ισχύουσες τιμές.

 • Την ημέρα αναχώρησης, ο πελάτης θα πρέπει να εγκαταλείψει το δωμάτιο μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Αν παραμείνει, σε συμφωνία με τον ξενοδόχο, μέχρι τις 18μμ πρέπει να πληρώσει επί πλέον μισό ημερήσιο μίσθωμα. Αν παραμείνει και μετά τις 18μμ πρέπει να πληρώσει επί πλέον ένα ολόκληρο ημερήσιο μίσθωμα.

 • Η τιμή του δίκλινου δωματίου είναι ίδια με την τιμή δωματίου διπλής κλίνης, εφόσον το δωμάτιο έχει χαρακτηριστεί δίκλινο. Εάν δίκλινο δωμάτιο καταλαμβάνεται από ένα άτομο, χρεώνεται το 80% της τιμής του δίκλινου, εφόσον, όμως, το ποσό αυτό δεν είναι μικρότερο της τιμής του μονόκλινου δωματίου του ίδιου ξενοδοχείου. Η προσθήκη μιας επί πλέον κλίνης σε μονόκλινο ή δίκλινο δωμάτιο προσαυξάνει την τιμή του δωματίου κατά 20%.


Ο Κανονισμός Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών

Λεπτομερείς διατάξεις για τις σχέσεις ξενοδόχων - πελατών, περιλαμβάνει ο «Κανονισμός σχέσεων ξενοδόχων – πελατών» (Απόφαση Γ.Γ. ΕΟΤ αριθ. 503007/76, που τροποποιήθηκε με την Απόφαση Γ.Γ. ΕΟΤ αρ. 535813/79). Η απόφαση αυτή κυρώθηκε με το Ν. 1652/86 για την χρονομεριστική μίσθωση, άρθρ.9 . Ο Κανονισμός αυτός ρυθμίζει τις καθημερινές σχέσεις (αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις) ξενοδόχων και μεμονωμένων πελατών αλλά και τουριστών, που διακινούνται σε ομάδες με οργανωμένα τουριστικά προγράμματα (πακέτα).

Για όλα τα καταλύματα Ενοικιαζομένων Δωματίων & Διαμερισμάτων ισχύει ο παρακάτω "Κανονισμός Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών"  καθώς και οι αποφάσεις και οδηγίες του ΕΟΤ και του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης για εκατέρωθεν υποχρεώσεις και δικαιώματα στις σχέσεις με τα Τουριστικά Γραφεία ή Ταξιδιωτικούς Οργανισμούς μέχρι έκδοσης ειδικού Κανονισμού λειτουργίας για αυτά.

Ο Κανονισμός αυτός αποτελεί το νομοθετικό κείμενο, που περιλαμβάνει τη ρύθμιση των βασικότερων όρων της ξενοδοχειακής μίσθωσης, και κατ' αναλογίαν της μίσθωσης τουριστικού καταλύματος γενικά, καθώς και την καταγραφή των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων και του ξενοδόχου αλλά και -κυρίως- του πελάτη. Ο Κανονισμός θεσπίστηκε με απόφαση του Γ.Γ. ΕΟΤ του 1976 (με ορισμένες τροποποιήσεις, που πραγματοποιήθηκαν το 1979) και κυρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 1652/1986 (ΦEK 167 A')

Πλήρες κείμενο του Κανονισμού (άρθρ.8 Ν.1652/86)

Kυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τότε που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση 503007/1976 (ΦEK 166) του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού "Περί κανονισμού σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτών", που έχει ως εξής: 1) Aριθ. 503007 Περί κανονισμού σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτών.


O ΓENIKOΣ ΓPAMMATEAΣ TOY E.O.T.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:


1. Του άρθρου 4 του Δ/τος της 1ης Νοεμβρίου 1938 "περί προσόντων Ξενοδόχων και Ξενοδοχείων".

2. Του A.N. 1565/1950 όπως αυτός κυρώθηκε με το N. 1624/1951 και συμπληρώθηκε με τα N.Δ. 3430/1955, N.Δ. 4109/1960 και N.Δ. 201/1974.

3. Τη με αριθ. 156/29-1-1976 απόφαση του Δ.Σ. E.O.T., αποφασίζομε:

Εγκρίνουμε τον Κανονισμό που αφορά στις σχέσεις των Ξενοδόχων και πελατών αυτών, και έχει ως εξής:

'Άρθρο 1

O ξενοδόχος υποχρεούται να ενοικιάζει τα κενά δωμάτια του ξενοδοχείου του σε κάθε πελάτη, να διαθέτει και να παρέχει πράγματι όσες ανέσεις διαφημίζει για το ξενοδοχείο του (π.χ. κολυμβητική δεξαμενή, αθλοπαιδιές, νυκτ. κέντρο, ομβρέλες, ανάκλιντρα, αμμώδη ακτή κλπ).

O ξενοδόχος μπορεί να αρνηθεί την ενοικίαση, αν ο πελάτης:

α) Είναι ολοφάνερα ασθενής

β) Ευρίσκεται σε μέθη

γ) Είναι ρυπαρός

Απαγορεύεται στον ξενοδόχο να μισθώνει ένα μέρος των δωματίων του ξενοδοχείου του με παράλληλη ανάληψη της υποχρέωσης να μη ενοικιάσει τις υπολειπόμενες κλίνες σε άλλα συγκεκριμένα πρόσωπα ή Ταξιδιωτικούς Οργανισμούς ή Τουριστικά Γραφεία (αποκλειστικότητα).

'Άρθρο 2

O ξενοδόχος υποχρεούται να απαντά εγγράφως ή τηλεγραφικώς μέσα σε 3 ημέρες, ότι αποδέχεται ή όχι τις παραγγελίες για ενοικίαση δωματίων που έχουν διαβιβαστεί σ' αυτόν εγγράφως, τηλεφωνικώς ή τηλεγραφικώς και σε καταφατική περίπτωση δικαιούται να ζητήσει προκαταβολή μέχρι 25% στο σύνολο της τιμής διανυκτέρευσης για όλες τις ημέρες της διαμονής που έχουν παραγγελθεί. H προκαταβολή δεν πρέπει να είναι κατώτερη του μισθώματος μιας ημέρας.

H παραγγελία κράτησης θεωρείται ότι ολοκληρώνεται με τη λήψη της προκαταβολής που καθορίσθηκε κατά τα ανωτέρω, ή με την έγγραφη αποδοχή της κράτησης από τον ξενοδόχο.

'Άρθρο 3

Όποιος παραγγείλει δωμάτια προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει για προκαθορισμένη χρονική περίοδο και τελικά δεν τα χρησιμοποιήσει για όλη ή μέρος της περιόδου, οφείλει να αποζημιώσει το ξενοδόχο με το μισό της τιμής που συμφωνήθηκε για την περίοδο που δεν τα χρησιμοποίησε. Αν όμως ο πελάτης προειδοποίησε τον ξενοδόχο πριν από 21 τουλάχιστον ημέρες, τότε απαλλάσσεται από την αποζημίωση και ο ξενοδόχος υποχρεούται στην άμεση επιστροφή της προκαταβολής που τυχόν εισέπραξε.

'Άρθρο 4

O πελάτης δικαιούται να κάμει χρήση:

α) Τουριστικά δωματίου ή διαμερίσματος που ενοικίασε

β) Των κοινοχρήστων χώρων του ξενοδοχείου που προορίζονται για τους πελάτες.
Αν ο πελάτης απαιτήσει αποκλειστική χρήση ομβρέλας, ανάκλιντρου κλπ, που τυχόν διατίθενται από την επιχείρηση, ο ξενοδόχος δικαιούται να ζητήσει ειδική πληρωμή βάσει προκαθορισμένου τιμολογίου.

Τουριστικά δωμάτιο ή το διαμέρισμα που ενοικιάστηκε επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο από τον πελάτη ενοικιαστή και τα πρόσωπα που αυτός, κατά την ενοικίαση ρητά δήλωσε.

'Άρθρο 5

H ενοικίαση του δωματίου θεωρείται ότι έγινε για μια ημέρα, εκτός αν άλλως, ρητώς, συμφωνηθεί μεταξύ ξενοδόχου και πελάτη.

'Άρθρο 6

H ενοικίαση θεωρείται ότι ανανεώνεται αμοιβαίως για κάθε επόμενη ημέρα, εφόσον ο ξενοδόχος δεν ειδοποιεί τον πελάτη ότι λήγει η μίσθωση και ο πελάτης δεν ειδοποιεί τον ξενοδόχο ότι δεν θα συνεχίσει τη μίσθωση.

H ειδοποίηση αυτή πρέπει να γίνεται από την προηγούμενη ημέρα, διαφορετικά δεν ισχύει για την ίδια ημέρα, αλλά για την επόμενη.

'Άρθρο 7

Σε περίπτωση που λυθεί η μίσθωση του δωματίου, κατά το προηγούμενο άρθρο, ο πελάτης υποχρεούται να εκκενώσει το δωμάτιο μέχρι την 12η ώρα. Παραμονή πέρα από την ώρα αυτή και μέχρι την 18η ώρα υποχρεώνει τον πελάτη στην καταβολή του μισού ενοικίου. Παραμονή πέρα από την 18η ώρα, υποχρεώνει τον πελάτη στην καταβολή ολόκληρου του ενοικίου μιας ημέρας. Αν αρνηθεί ο πελάτης, τότε ο ξενοδόχος δικαιούται να αποβάλει από το δωμάτιο τις αποσκευές του.

'Άρθρο 8

Αν το δωμάτιο εκμισθωθεί για ορισμένο χρόνο, ο ξενοδόχος δεν δικαιούται να λύσει τη μίσθωση πριν περάσει ο χρόνος που συμφωνήθηκε, εκτός αν ο πελάτης:

α) Παραβεί τον παρόντα Kανονισμό

β) Ασθενήσει από μεταδοτική νόσο ή άλλη νόσο που προκαλεί ενόχληση στους λοιπούς πελάτες του ξενοδοχείου

γ) Παραβεί τα χρηστά ήθη

Αντίστοιχα ο πελάτης οφείλει:

α) Να δεχθεί το δωμάτιο που κρατήθηκε από τον ίδιο ή με εντολή του μέσω τρίτου, εκτός αν τούτο δεν είναι σύμφωνο με την παραγγελία του.

β) Να διατηρήσει το δωμάτιο μέχρι το τέλος του χρόνου που συμφωνήθηκε, διαφορετικά είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον ξενοδόχο αποζημίωση ίση με το μισό του μισθώματος όλων των υπολοίπων ημερών, που αναλογεί στη συμφωνημένη τιμή διανυκτέρευσης.
Ταξιδιωτικούς πιο πάνω ισχύουν και στην περίπτωση που ο πελάτης δεν προσήλθε στο ξενοδοχείο την καθορισμένη ημερομηνία, εκτός από τις περιπτώσεις ανώτερης βίας, που να αποδεικνύεται με αδιάσειστα γεγονότα ή αποδεικτικά στοιχεία.

H πιο πάνω συμφωνία μεταξύ ξενοδόχου και πελάτη για τη διάρκεια της μίσθωσης είναι ισχυρή, εφόσον υπάρχει σχετικό αποδεικτικό στοιχείο.

'Άρθρο 9

H ημέρα της άφιξης υπολογίζεται ολόκληρη ως προς το ενοίκιο, ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης. H ημέρα της αναχώρησης δεν υπολογίζεται, εκτός εάν ο πελάτης δεν εκκενώσει το δωμάτιο μέχρι την 12η ώρα της ημέρας αναχώρησης, οπότε ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος.

'Άρθρο 10

O ξενοδόχος οφείλει να διαθέτει στους πελάτες τα δωμάτια που έχει αποδεχθεί έπειτα από παραγγελία έγγραφη, τηλεγραφική ή με συμβόλαιο - συμφωνητικό. σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να εξασφαλίσει τη διαμονή τους σε άλλο ξενοδοχείο της ίδιας τουλάχιστον τάξης και στην αυτή πόλη, που να διαθέτει εν πάση περιπτώσει τις ίδιες ανέσεις και τις προϋποθέσεις διαμονής (θάλασσα αθλοπαιδιές κλπ), όπως αυτές που διαφημίζονται για το δικό του ξενοδοχείο. Στην περίπτωση αυτή ο ξενοδόχος οφείλει να καταβάλει εξ ιδίων τα έξοδα μεταφοράς και την επί πλέον διαφορά τιμής που τυχόν υπάρχει μεταξύ του δικού του και του άλλου ξενοδοχείου. Εφόσον τα παραπάνω δεν καταστεί δυνατόν να εξασφαλιστούν, ο ξενοδόχος υποχρεούται να αποζημιώσει τον πελάτη με το σύνολο της τιμής διαμονής και για όλο το χρονικό διάστημα που συμφωνήθηκε, είτε αυτός (πελάτης) έχει προέλθει σε απευθείας συμφωνία με το ξενοδοχείο, είτε είναι κομιστής διατακτικής πρακτορείου (VOUCHER) που εκδόθηκε ύστερα από Συμφωνητικό - Συμβόλαιο που ισχύει.

Απαγορεύεται στον ξενοδόχο να συνάπτει συμβάσεις εκμισθώσεις για κλίνες περισσότερες από εκείνες που διαθέτει το ξενοδοχείο του.

Παράβαση της ανωτέρω διάταξης θέλει επιφέρει ως διοικητική κύρωση κατά του ξενοδόχου τον υποβιβασμό του ξενοδοχείου στην αμέσως κατώτερη τάξη για ένα χρόνο.

'Άρθρο 11

Συμφωνίες - Συμβόλαια μεταξύ ξενοδόχων και Τουριστικών Γραφείων ή Ταξιδιωτικών Οργανισμών είτε ομάδων πελατών για κράτηση αριθμών κλινών για ορισμένη χρονική περίοδο, με σκοπό τη συνεχή αποστολή εναλλασσόμενων πελατών (ALLOTMENT), πρέπει να περιλαμβάνουν, εκτός των λοιπών όρων:

α) Την τιμή απλής διανυκτέρευσης που συμφωνήθηκε με πρωινό ή με ημιδιατροφή ή με πλήρη διατροφή.

1) Ταξιδιωτικούς συμφωνημένα πρωινά και γεύματα (TAMΠΛ NTOT) πρέπει να διατίθενται σε τιμή και σύνθεση, όπως καθορίζεται κάθε φορά από τις Αγορανομικές Διατάξεις.

2) Απαγορεύεται στα ξενοδοχεία που δεν διαθέτουν εντός αυτών εστιατόρια και κυλικεία να συνάπτουν συμβόλαια μισθώματος κλινών με πρωϊνό, ημιδιατροφή ή πλήρη διατροφή.

3) Ομοίως απαγορεύεται η μίσθωση ή υπεκμίσθωση των εστιατορίων και κυλικείων που τυχόν λειτουργούν μέσα στο ξενοδοχείο σε πρόσωπα ξένα προς την επιχείρηση, γιατί καθίσταται σαφές εν προκειμένω ότι η ευθύνη της επιχείρησης είναι ενιαία για όλα τα τμήματα της Ξενοδοχειακής Mονάδας.

β) Τον τύπο των δωματίων (μονόκλινα, δίκλινα, απλά ή με λουτρό.

γ) Την ακριβή χρονική διάρκεια της μίσθωσης.

δ) Τον αριθμό διανυκτερεύσεων που κατά μήνα συμφωνήθηκε κατ' ανώτατο και κατώτερο όριο.

'Άρθρο 12

1) O ξενοδόχος δικαιούται να απαιτήσει προκαταβολή που επέχει θέση αρραβώνα μέχρι ποσοστό 25% στο συνολικό ποσό που προκύπτει από τη συμφωνία που έγινε.
2) Σε περίπτωση που ο ξενοδόχος αθετήσει τη συμφωνία, υποχρεούται στην άμεση επιστροφή της προκαταβολής εντόκως, καθώς και για τα λοιπά δικαιώματα που θα προκύψουν ενδεχομένως υπέρ του αντισυμβαλλόμενου. Παράλληλα αυτή η συμπεριφορά του ξενοδόχου θα θεωρηθεί βαρύτατο παράπτωμα και θα επισύρει σε βάρος του αυστηρότατες διοικητικές κυρώσεις εκ μέρους του E.O.T.
3) Σε περίπτωση που το Τουριστικό Γραφείο ή ο Ταξιδιωτικός Οργανισμός δεν καλύψει το κατώτατο όριο του ALLOTMENT που συμφωνήθηκε για κάθε μήνα, ο ξενοδόχος δικαιούται αποζημίωση υπολογιζόμενη στη συμφωνημένη τιμή διανυκτέρευσης και ανερχόμενη στο μισό του υπόλοιπου του κατώτατου ορίου του ALLOTMENT που παραμένει ακάλυπτο.

H εν λόγω αποζημίωση μπορεί να συμψηφιστεί με την τυχόν προκαταβολή που κατατέθηκε.

'Άρθρο 13

1) Τουριστικό Γραφείο ή Ταξιδιωτικός Οργανισμός δικαιούται να ακυρώσει μέρος ή το σύνολο των συμφωνημένων κλινών χωρίς την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, εφόσον αποδεδειγμένα ειδοποιηθεί ο ξενοδόχος είκοσι μία (21) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συμφωνημένη άφιξη των πελατών (RELEASE PERIOD).

2) Αντίστοιχα και ο ξενοδόχος δικαιούται να αποδεσμευθεί σε χρονικό όριο (RELEASE PERIOD) είκοσι μία (21) ημερών πριν από κάθε τακτή άφιξη των πελατών, για όσες από τις συμφωνημένες κλίνες δεν υπάρχει επικυρωμένη κράτηση με VOUCHER ή με ROOMING LIST.

3) Ταξιδιωτικούς Τουριστικά Γραφεία ή οι Ταξιδιωτικοί Οργανισμούς αναλαμβάνουν υποχρεωτικά, με τη σύμβαση των ALLOTMENTS και με ποινή ακυρότητας της σύμβασης αυτής, την υποχρέωση να καλύψουν ορισμένο ποσοστό του συνόλου των συμφωνημένων ALLOTMENTS κατά τη μέση (AΠPIΛIOΣ - MAΪOΣ - OKTΩBPIOΣ) τουριστική περίοδο. Τουριστικά ποσοστό αυτό καθορίζεται ελεύθερα κατά μήνα από τους αντισυμβαλλόμενους. Στην περίπτωση που το Τουριστικό Γραφείο ή ο Ταξιδιωτικός Οργανισμός δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή του αυτή, ο ξενοδόχος δικαιούται να προβεί σε ανάλογη προς το ποσοστό των ALLOTMENTS, που δεν καλύφθηκε, μείωση των κλινών που συμφωνήθηκαν για την περίοδο της αιχμής (IOYNIOΣ - IOYΛIOΣ - AYΓOYΣTOΣ και ΣEΠTEMBPIOΣ).

4) Ταξιδιωτικούς τουριστικά Γραφεία ή οι Ταξιδιωτικοί Οργανισμοί αναλαμβάνουν, με τη σύμβαση των ALLOTMENTS και με ποινή ακυρότητας της σύμβασης αυτής, την υποχρέωση να χορηγούν στους ξενοδόχους, σε χρόνο που ρητά καθορίζεται από τη σύμβαση, δεσμευτική κατάσταση των κρατήσεων τους για την περίοδο 1/7 έως 15/9. Αντίστοιχα οι ξενοδόχοι υποχρεούνται να εξασφαλίσουν τον αριθμό των κλινών της ανωτέρω κατάστασης, επαυξημένο κατά 30% για την αντιμετώπιση των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής.

H παράγραφος 3 τροποποιήθηκε και η παράγραφος 4 προστέθηκε ως έχουν με την 535813/27-9-79 απόφαση του Γ.Γ. E.O.T.

'Άρθρο 14

Σε κάθε δωμάτιο πρέπει να υπάρχει πινακίδα θεωρημένη από την Αστυνομία, όπου να αναγράφονται στις οικείες στήλες αναλυτικά, η τιμή του δωματίου, οι σχετικές προσαυξήσεις και η συνολική τιμή, που θα προκύψει από την άθροιση τούτων και επί πλέον το αντίτιμο του πρωϊνού και του γεύματος σύμφωνα με τις Αγορανομικές Διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και εφόσον βεβαίως αυτά παρέχονται, ώστε οι πελάτες να έχουν επακριβή ενημέρωση για το συνολικό ποσό που υποχρεούνται να καταβάλουν για τη διαμονή τους στο δωμάτιο του ξενοδοχείου.

'Άρθρο 15

Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί από τον E.O.T. το δικαίωμα υποχρεωτικής παροχής πρωϊνού ή γεύματος οφείλουν να προσθέτουν στην τιμή του δωματίου και μάλιστα στο ακέραιο και τις τιμές που καθορίζονται από τις Αγορανομικές Διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και να προσφέρουν με τη σύνθεση που προβλέπεται από τις παραπάνω Αγορανομικές Διατάξεις τα εν λόγω εδέσματα.
Ταξιδιωτικούς ξενοδοχεία στα οποία παρέχεται το δικαίωμα υποχρεωτικής ημιδιατροφής, υποχρεούνται να γνωστοποιούν τούτο στους πελάτες κατά την άφιξή τους και να αναρτούν σχετική ενδεικτική πινακίδα σε εμφανή θέση της υποδοχής και του υπνοδωματίου.

'Άρθρο 16

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της χώρας οφείλουν να εισπράττουν όλο το χρόνο τις τιμές που δηλώθηκαν στον E.O.T. και εγκρίθηκαν απ' αυτόν. Απαγορεύεται η είσπραξη τιμών κατώτερων ή ανώτερων από αυτές που δηλώθηκαν, σε συνδυασμό με τις εκπτώσεις που καθορίζονται κάθε φορά από τις Υπουργικές Αποφάσεις περί τιμών ξενοδοχείων.

Για τη διαπίστωση της πιστής τήρησης των ανωτέρω, οι ξενοδόχοι υποχρεούνται να:

α) Υποβάλουν στην αρμόδια Διεύθυνση του E.O.T. τα συμβόλαια που υπογράφτηκαν μεταξύ αυτών και των Τουριστικών Γραφείων Εσωτερικού και Εξωτερικού εις διπλούν, για έλεγχο και θεώρηση

β) Θέτουν υπόψη των αρμόδιων οργάνων του E.O.T. για έλεγχο τα βιβλία (MAIN COURANTE) της ημερήσιας κίνησης και χρέωσης των πελατών καθώς και τα αντίγραφα των λογαριασμών που επιδίδονται στους πελάτες.

Συμβόλαια που δεν υποβλήθηκαν για θεώρηση και έλεγχο, όπως πιο πάνω, δεν θα έχουν καμιά αποδεικτική ισχύ για τον E.O.T., σε περίπτωση που θα ανακύψει διαφορά ανάμεσα στους συμβαλλόμενους.

Στους παραβάτες των ανωτέρω διατάξεων θα επιβληθούν διοικητικές κυρώσεις που φθάνουν μέχρι την ανάκληση του διορισμού του υπεύθυνου Δ/ντή του ξενοδοχείου, εφόσον τα συμβόλαια φέρουν την υπογραφή του και τον υποβιβασμό της Ξενοδοχειακής Mονάδας στην τάξη εκείνη που αντιστοιχούν οι εισπραττόμενες τιμές κατά τη διαπίστωση της παράβασης (B.Δ. 27/4 - 14/5/1937 άρθρ. 10).

'Άρθρο 17

O ξενοδόχος, για την εξυπηρέτηση των πελατών, υποχρεούται να διατηρεί ανοιχτό το ξενοδοχείο του για όλο το 24ωρο, διαθέτοντας υπάλληλο υποδοχής κατά τη διάρκεια της ημέρας και νυχτοθυρωρό κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Επίσης υποχρεούται να έχει για όλο το 24ωρο σε λειτουργία το τηλεφωνικό κέντρο του ξενοδοχείου του.

'Άρθρο 18

Οι υπεύθυνοι Δ/ντές που διορίζονται με απόφαση του E.O.T., είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για την τήρηση του παρόντος Kανονισμού και για τους νόμους που αφορούν στα ξενοδοχεία και τις λοιπές διατάξεις.

Οι επιχειρηματίες ξενοδόχοι οφείλουν να μην παρεμβαίνουν στα καθήκοντα του Δ/ντή. στην περίπτωση της παρέμβασης ο Δ/ντής υποχρεούται να υποβάλει σχετική αναφορά στην αρμόδια Yπηρεσία του E.O.T.

Παράβαση των ανωτέρω επισύρει διοικητικές κυρώσεις τόσο σε βάρος του Δ/ντή όσο και σε βάρος της Επιχείρησης.

'Άρθρο 19

Οι λογαριασμοί πελατών εισπράττονται συνήθως κάθε εβδομάδα. O ξενοδόχος όμως δικαιούται να ζητήσει την εξόφλησή τους και καθημερινώς.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης εξόφλησης του λογαριασμού, ο ξενοδόχος δικαιούται να αρνηθεί τη συνέχιση της μίσθωσης του δωματίου ή της κλίνης, να παρακρατήσει κατά την αναχώρηση του οφειλέτη πελάτη όλα τα αντικείμενά του που έχουν εισκομιστεί ή παραδοθεί σ' αυτόν από τον πελάτη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του N.Δ. 5205/1931.

'Άρθρο 20

O πελάτης κατά την άφιξή του στο ξενοδοχείο, οφείλει να παραδώσει στον ξενοδόχο ή στον εντεταλμένο Δ/ντή του ξενοδοχείου τα πολύτιμα ή σημαντικής αξίας αντικείμενα καθώς και τα χρήματα που έχει μαζί του παίρνοντας σχετική απόδειξη. Σε αντίθετη περίπτωση ο ξενοδόχος δεν ευθύνεται για την τυχόν απώλειά τους.

Για τα λοιπά αντικείμενα που εισκομίζονται στο ξενοδοχείο από τον πελάτη, ο ξενοδόχος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, αν η ζημιά ή η απώλεια οφείλεται σε αμέλεια του πελάτη ή των προσώπων που τον συνοδεύουν, τον επισκέπτονται ή βρίσκονται στην υπηρεσία του.

Επίσης ο ξενοδόχος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, αν η βλάβη, η καταστροφή ή η απώλεια οφείλεται σε ανώτερη βία (σεισμός, πυρκαγιά κλπ) ή στην ιδιάζουσα φύση του πράγματος.

'Άρθρο 21

Σε περίπτωση ασθένειας από μολυσματική ή μεταδοτική νόσο ή παραφροσύνης ή θανάτου ή αυτοκτονίας του πελάτη μέσα στο ξενοδοχείο, ο ξενοδόχος δικαιούται αποζημίωση από τον πελάτη ή από τους δικαιούχους του για τις δαπάνες ή ζημίες που προήλθαν από το συμβάν.

Τουριστικά ποσό της αποζημίωσης καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του E.O.T.
O πελάτης του ξενοδοχείου είναι υπεύθυνος για κάθε βλάβη ή ζημία που έγινε στο ξενοδοχείο και οφείλεται σ' αυτόν ή τους επισκέπτες του ή στο υπηρετικό προσωπικό του, ή σε κάθε άλλο πρόσωπο, για το οποίο ευθύνεται ο πελάτης (θραύση γυαλικών, πιατικών, νιπτήρων, βλάβες επίπλων, ταπήτων, ρουχισμού κλπ).

'Άρθρο 22

O πελάτης υποχρεούται:

α) Να υπογράψει κατά την είσοδό του στο ξενοδοχείο τα δελτία που διατάσσονται από τις Αρχές.

β) Να παραδίδει στο θυρωρείο το κλειδί του δωματίου του κατά την έξοδό του από το ξενοδοχείο. ο ξενοδόχος υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να διαθέτει και δεύτερο κλειδί για κάθε δωμάτιο της Ξενοδοχειακής του Mονάδας.

γ) Να δέχεται τους επισκέπτες του στις αίθουσες του ξενοδοχείου. Επισκέψεις στα δωμάτια απαγορεύονται, εκτός αν ο πελάτης διαθέτει διαμέρισμα.

'Άρθρο 23

Απαγορεύεται:
α) H παρασκευή στα δωμάτια του ξενοδοχείου από τους πελάτες φαγητών και αφεψημάτων καθώς και η εστίαση μέσα σ' αυτά εκτός των ασθενών ή αυτών που έχουν ζητήσει ROOM SERVICE.

β) H χρήση από τους πελάτες πετρελαιομηχανών, καμινέτων, ηλεκτρικών συσκευών κλπ.
γ) H χρησιμοποίηση ηλεκτρικού ρεύματος γι' άλλο σκοπό εκτός για φωτισμό και ξυριστική μηχανή.

δ) H πλύση στα δωμάτια ασπρορούχων και λοιπών ειδών ιματισμού.

ε) H τοποθέτηση στους διαδρόμους του ξενοδοχείου κάθε είδους αποσκευών.
στ) H μετακίνηση στα δωμάτια επίπλων και η διάνοιξη στους τοίχους οπών για ανάρτηση φωτογραφιών ή άλλων αντικειμένων.

ζ) H διατήρηση μέσα στο ξενοδοχείο κάθε είδους κατοικίδιων ζώων, εκτός αν διατίθεται στο ξενοδοχείο ειδικός για τούτο χώρος.

η) Ταξιδιωτικούς τυχερά παιχνίδια.

θ) H μουσική, τα άσματα και κάθε είδους συγκεντρώσεις, που προξενούν θόρυβο ή ενόχληση στους λοιπούς πελάτες. Για κάθε θόρυβο ή ενόχληση από ανήλικους ευθύνονται οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους.

ι) H μεταφορά και χρήση έξω από τα δωμάτια λινών προσοψίων και λοιπών ειδών ιματισμού.

'Άρθρο 24

O πελάτης οφείλει να συμπεριφέρεται με ευγένεια στο προσωπικό του ξενοδοχείου και για κάθε παράπονο εναντίον του να αναφέρεται στη Δ/νση, η οποία και υποχρεούται να τον ικανοποιήσει στο μέτρο του εφικτού και νόμιμου.

Σε περίπτωση που ο πελάτης παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Kανονισμού, θορυβεί συστηματικά, ενοχλεί τους λοιπούς πελάτες και γενικά συμπεριφέρεται ανάρμοστα σ' αυτούς και το προσωπικό, μπορεί να θεωρηθεί ως ανεπιθύμητος και η Δ/νση του ξενοδοχείου δικαιούται να απαιτήσει μέσα σε 24 ώρες να εγκαταλείψει το ξενοδοχείο και να εκκενώσει το δωμάτιο από τις αποσκευές του.

'Άρθρο 25

Αν εκδηλωθεί κρούσμα μολυσματικής νόσου οι οικείοι του άρρωστου και ο θεράποντας ιατρός οφείλουν αμέσως να ειδοποιήσουν τη Δ/νση του ξενοδοχείου, το οικείο Αστυνομικό Τμήμα και το πλησιέστερο Υγειονομικό Kέντρο.

'Άρθρο 26

Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος Kανονισμού, ο πελάτης ή ο ξενοδόχος μπορούν, αν χρειαστεί, να απευθυνθούν στην Τουριστική Αστυνομία ή ελλείψει αυτής, στις λοιπές Αστυνομικές Αρχές, οι οποίες υποχρεούνται να προσφέρουν κάθε νόμιμη βοήθεια και να επιβάλουν την εφαρμογή των διατάξεων του Kανονισμού αυτού.

'Άρθρο 27

O Κανονισμός Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών που ίσχυε με την 7778/31-3-1955 απόφασή μας καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος.

H παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 29 Ιανουαρίου 1976

O Γενικός Γραμματέας TZANNHΣ TZANETAKHΣ

O κανονισμός αυτός μπορεί να τροποποιείται με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα του E.O.T., που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Regulations Concerning The Hoteliers And Their Clients

Article 8 of the Law 1652/30-10-86 (Govern. Gazette F 167 A΄) The decision No 503007/1976 (Gov. Gazette F 166 B΄) taken by the Secretary General of the NTOG about the REGULATIONS CONCERNING THE HOTELIERS AND THEIR CLIENTS has been ratified and it is a provision of the above law from its publication in the Government Gazette, as follows:

Article 1

The Hotelier is obliged to lease the vacant rooms of his Hotel to any client, to hold at his disposal and provide him with every comfort advertised for his Hotel (e.g. swimming pool, sport-grounds, might club, umbrellas, couches, sandy beach etc).


The Hotelier may refuse the leasing, if the client:

a)      Looks conspicuously ill

b)      Is under the influence of alcohol

c)      Has an untidy appearance

The leasing of part of the Hotel's capacity is forbidden if at the same time the Hotelier is put under the obligation not to let the remaining beds to certain persons, tour operators or travel agencies.

Article 2

The Hotelier is obliged to answer within 3 days by letter or telegram about the acceptance or not of the booking of the rooms which was made either by letter or telephone or telegram. In affirmative cases he has the right to ask an advanced payment up to 25% on the total of the price agreed for the overnights of the period the client will be staying at the Hotel. This advanced payment can not be lower than one day's rate. The reservation is considered definite either upon receipt of the above mentioned advanced payment or as soon as the reservation is accepted by the Hotelier in writing.

Article 3

The person who made a reservation of rooms for a certain period of time and did not use them either for the whole period or for part of it should pay compensation to the Hotelier equal to the half of the price he should pay if he used them. If the client however advised the Hotelier about the cancellation 21 days in advance he is exempt from any obligation and if he Hotelier has received any payment must refund it immediately.

Article 4

The client is entitled to make use of

a)      The reserved room or suite.

b)      The public areas such as lounge, library etc.

In case a client wishes to have an exclusive use of articles belonging to the Hotel (umbrella, couch etc.), he may be asked to pay an extra charge based on a pre-fixed price-list. The use of the reserved room or suite is allowed exclusively by the person who reserved it or by those declared at the reservation by this person.

Article 5

The leasing of the room is considered to be made for one day, unless otherwise it has been agreed between the Hotelier and the client.

Article 6

The leasing is considered mutually renewed for each following day as far as the Hotelier does not inform the client about the expiry of the leasing and the client does not inform the Hotelier that he will not prolong it. This notice must be given one day in advance, otherwise it is not valid for the day it is given but the following day.

Article 7

In the case of the completion of the room's leasing, as it is mentioned in the previous article, the client is obliged to evacuate the room the latest at 12.00. If the client stays longer than this time and up to 18.00 he has to pay of one day's rate. If he stays past 18.00 he has to pay a day's rate. If the client refuses to pay, the Hotelier has the right to take his luggage out of the room.

Article 8

If the room is leased for a fixed time, the Hotelier has not the right to break the lease before the lapse of the agreed time, unless the client:

a)      Transgresses the present regulations

b)      Is taken ill suffering from a contagious disease or any other disease causing inconvenience to other clients.

c)      Behaves against the commonly accepted moral law.

The client equally must:

a)      Accept the room reserved by him or by a third party acting by order of him, unless the room is not the one ordered .

b)      Keep the room up to the end of the agreed time otherwise he is obliged to pay compensation to the Hotelier equal to the half of the amount of the money he should pay for overnights if he was making use of the whole time.

The above applies also in the case of the client does not arrive at the Hotel on the date agreed unless "force majeure" reasons prevented him. These reasons should be certified by unshakable proofs. The agreement between the Hotelier and the client about the duration of the leasing is valid provided that it can be proved.

Article 9

The day of arrival is considered as a full day as far the rate is concerned, regardless the time of arrival. The day of departure is not counted unless the client does not evacuate the room up to 12.oo of the day of his departure, in which case applies the article 7 of the present regulations.

Article 10

The Hotelier should hold at the clients disposal the rooms of which has accepted the booking either by letter or telegraph or by signing a contract, being obliged otherwise to secure their stay in another Hotel at least of the same class, situated in the same town and being equipped with the same as his own Hotel amenities. In such a case the Hotelier should pay the transfer expenses as well as possible difference in price between his Hotel and the one his clients are accommodated.

If the above is not possible to be guaranteed the Hotelier has the obligation to compensate the client with the price agreed for the whole time he would stay at the hotel; the client may have come to an agreement by contacting directly the Hotel or he may possess a voucher issued by a Travel Agency who has signed a contract with the Hotelier.

The Hotelier is not allowed to overbook his bed capacity by signing relevant contracts. Transgression of the above provision will bring about an administrative sanction against the Hotelier consisting in the degradation of his Hotel to the immediately lower class for one year.

Article 11

Agreements-Contracts between Hoteliers and Tour Operators or Travel Agents or groups of clients concerning the reservation of a number of beds for a certain period of time for the accommodation of alternating clients (Allotments) should include amongst other possible stipulations, the following:

a) The agreed price for overnight or bed and breakfast or half pension or full pension

1) The agreed "table d' hote" breakfast and meals should be offered at the price fixed by the Market Inspection Police regulations. They should also consist of what is provided by the relative regulations of the said authorities.

2) It is forbidden to Hoteliers whose Hotels are not equipped with restaurants or snack-bars to sign contracts for bed and breakfast or half pension or full pension accommodation.

3) It is also forbidden the letting or sub-letting of the restaurants or the snack-bars of the Hotel to alien to the Hotel people, because the responsibility for the Hotel is unfied for all its sections.

b) The kind of room (single, double, with or without bathroom).

c) The precise duration of the leasing.

d) The agreed minimum and maximum of overnights per month.

Article 12

1. The Hotelier has the right to ask an advanced payment, as a deposit, up to 25% on the whole amount that has been agreed.

2. If the Hotelier transgresses the agreement he is obliged to refund immediately the advanced payment plus interest and satisfy all rights that may have arisen in favour of the other party; at the same time his conduct will be considered as a serious misdeed and bring about him very strict administrative sanctions by the NTOG.

3. In case the Tour Operator or the Travel Agent does not cover the agreed minimum of the allotment the Hotelier has the right to ask a compensation based on the agreed price per overnight and amounting to the half of the remaining uncovered amount for the minimum of the allotments.

The above compensation is possible to be counterbalanced if adequate advanced payment has been made.

Article 13

1. A Tour Operator or Travel Agent has the right to cancel part of the total of the agreed beds without obligation of paying a compensation as long as the Hotelier is advised accordingly by certified means at least 21 days before the agreed date of the client's arrival (Release period).

2. The Hotelier equally is entitled to a release period of 21 days before the fixed date of the clients' arrival for those agreed beds for which there is not a reservation certified by either voucher or room list.

3. The Tour Operator or Travel Agent is obliged by the allotment contract to cover a certain percentage of the agreed allotment during the shoulder months (April, May, October),otherwise the allotment contract is ipso jure null. The above percentage is freely determined per month by the contracting parties. In case the Tour Operator or Travel Agent does not fulfill this obligation, the hotelier is entitled to reduce the number of beds agreed for the high season (June, July, August and September) in proportion to the percentage which was not covered by the allotment.

4. The Tour Operator or Travel Agent is obliged by the allotment contract to forward to the hotelier in a period of time explicitly determined in the contract a binding rooming list containing his reservations for the period from 1/7 up to 15/9, otherwise the allotment contact is ipso jure null. The hotelier is respectively obliged to ensure the number of beds of the above list increased by 30% for late bookings.

Paragraph 3 was amended and Par. 4 was added in the 535813/27-9-79 Decision of the Secretary General of the NTOG.

Article 14

In each room there must be a notice duly ratified by the Police in the respective columns of which it should be mentioned analytically the room rate, the relative additional increases and the total amount resulting from their addition plus the price of breakfast and dinner according to the Market Inspection Police regulations in force of that time. The purpose of this notice is the precise information of the clients on the total amount of money they are obliged to pay for their stay in the Hotel's room.

Article 15

Hotel enterprises which have been granted by the NTOG the right to offer compulsory breakfast or dinner must add on the room rate the prices of the said meals in full, as they are fixed by the Market Inspection Police. These meals should also consist of what is provided by the relative regulations of the said authority. Hotels which have been granted the right of compulsory half pension should advise their clients accordingly upon their arrival; a relevant notice should also be placed in a conspicuous place in the reception room and the bedroom.

Article 16

Hotel enterprises all over the country should charge throughout the year the prices declared to the NTOG and approved by it, in connection with the determined by Ministerial Decisions regulations on hotel prices. The charging of prices lower or higher to those declared is forbidden.

For ascertaining the true observance of the above, the Hoteliers are obliged to:

a)      Submit to the competent department of the NTOG for control and ratification the contracts, in duplicate, which were signed between them ant the Tourist Offices in Greece and abroad.

b)      b) Hold for control at the disposal of the NTOG inspectors the books of the daily traffic and the clients' debit as well as the copies of the bills issued to the clients.

Contracts not submitted to the NTOG for control and ratification as above, will be of no proving value for the NTOG in case a difference should arise between the contractors.

Against the transgressors of the above provisions administrative sanctions will be imposed including even the revocation of the appointment of the Hotel Director as long as the contracts bear his signature and the degradation of the Hotel unit to that class to which corresponds the price charged when the relevant transgression was ascertained (R.D. 27/4-14/5/1937, article 10).

Article 17

The Hotelier for the clients' convenience, is obliged to keep his Hotel open on 24 hour basis, employing a receptionist during the day and a nightporter at night. He must similarly ensure the operation of the Hotel's telephone exchange during the whole day and night.

Article 18

The appointed by decision of the NTOG managing Directors are responsible for the observance of the present regulations as well as other to Hotels laws and provisions.

The Hoteliers should not interfere in the director's duties; the later being obliged in a opposite case to submit a relevant report to the competent NTOG department.

Failing of the above will bring about administrative sanctions against both the director and the Hotelier.

Article 19

The clients' accounts are usually settled on a weekly basis. The Hotelier however has the right to ask for their settlement daily.

In case of no prompt settlement of the account, the Hotelier has the right to refuse a further leasing of the room or the bed and to withhold at the departure of the debtor-client all articles brought into or delivered by him according to the L.D. 5205/1931, article 5.

Article 20

The client upon arrival at the Hotel must hand over to the Hotelier or to the competent director, the precious or of considerable value articles and the money that he carries with him, against receipt. In an opposite case the Hotelier is not responsible for possible loss of the said articles or money.

For the rest of the articles which were brought into by the client, the Hotelier is exempt from any responsibility if the loss or damage is due to the negligence of the client or the people who accompany him or visit him or are employed by him.

The Hotelier is also exempt from any responsibility if the damage or the destruction or the loss of the article is due to "force majeure" reasons (earthquake, fire etc.) or to its peculiar nature.

Article 21

In case of illness due to an infectious or contagious or mental disease as well as in case of death or suicide of a client within the Hotel, the Hotelier is entitled to compensation by the client or his beneficiaries for the expenses or damages he underwent as a result of the happening.

The amount of the compensation is defined by a decision of the NTOG Secretary General.

The client is responsible for any damage or loss the Hotel has suffered (breakage of glasses, crockery, wash basins, damage of furniture, carpets, clothing etc.) owing either to him personally or to his visitors or to persons employed by him or to any person for which he is responsible.

Article 22

The client is obliged:

a) To sign as soon as he arrives at the Hotel the registration forms ordered by the authorities.
b) To hand over to the porter's office his room key each time he goes out of the Hotel, the Hotelier having the obligation to provide two keys for each room of his Hotel.
c) To receive his visitors in the reception rooms of the Hotel unless he is staying in a suite.

Article 23

It is forbidden:

a) The preparation of meals or decorations by the clients in the Hotel room; also the taking of meals in the room with the exception of sick clients or those that have asked for room service.

b) The use of the clients of petrol engines, electric apparatus etc.

c) The use of electric current for other purposes than lighting and shaving.

d) The washing of linen or any other kind of clothing into the rooms.

e) The placing of any kind of luggage in the corridors of the Hotel.

f) The changing of position of the room's furniture and the operating of holes into the walls for hanging photographs or other object.

g) The keeping of domestic animals into the Hotel unless the Hotel is equipped wth special facilities.

h) The gambling.

i) Noisy music and songs and any kind of gathering that may cause inconvenience to other clients. For noise made by children under age or any inconvenience caused by them their parents or guardians are responsible.

j) The use by the clients of towels, linen and any other kind of clothing outside the room.

Article 24

The client should behave with affability towards the Hotel personnel and possible complaints against them should be reported to the Hotel management who must take adequate steps to satisfy the client in so far as it is possible and legal.

If the client violates the provisions of the present regulations, continually makes noise, disturbs the client and in general behaves towards the Hotel personnel and the clients in an improper way, he may be considered as undesirable and be asked to leave the Hotel within 24 hours and evacuate his room.

Article 25

If a client gets attacked by an infectious disease his relatives or his friends and his attending doctor should immediately advise the Hotel management, the Police Station of the are and the nearest medical department accordingly.

Article 26

In case of violation of the present regulations the client or the Hotelier may, if need be, address themselves to the Tourist Police or, in place where no Tourist Police Stations are established, to any Police Authorities who are obliged to give all possible legal assistance and impose the application of the provisions of the present regulations.

Article 27

The regulations concerning the Hoteliers and their clients by virtue of our decision No 7778/31-3-1955 are abolished as from publication of the present.

Athens, January 29th , 1976

TZANNIS TZANNETAKIS

Secretary General

2) These regulations can be amended by decisions of the General Secretary of NTOG published in the Government Gazette.

Article 9

This law becomes effective from its publication in the Government Gazette.


We order the publication of the present in the Government Gazette and its enforcement as law of the State.

Athens, October 14th , 1986

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

CHRISTOS ANT. SARTZETAKIS

THE MINISTERS


Γενικές διατάξεις που αφορούν τα καταλύματα και ισχύουν την 1/2/2009

1)      Δεν επιτρέπεται η άγρα πελατών σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 3 του Ν.2160/1993, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν.2636/1998 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.3498/2006.

2)      Το θεωρημένο αντίγραφο της ετήσιας εγκεκριμένης Δήλωσης Τιμών αναρτάται υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο της υποδοχής του καταλύματος, κάτωθεν του εντύπου του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας.

3)      Σε κάθε δωμάτιο ή διαμέρισμα πρέπει να υπάρχει αναρτημένος σε εμφανές σημείο, Τιμοκατάλογος του τρέχοντος έτους, θεωρημένος από τη ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ.

4)      Οι επιχειρηματίες όλων των καταλυμάτων υποχρεούνται να τηρούν:

a)      «Βιβλίο κινήσεως πελατών» (πόρτας), θεωρημένο αρμοδίως (από ΔΟΥ ή Αστυνομία), το οποίο θα περιλαμβάνει πέραν των άλλων και τα στοιχεία ταυτότητος - διαβατηρίου των πελατών.

b)      «Βιβλίο Ελέγχου  και  Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας» θεωρημένο αρμοδίως από τη Πυροσβεστική Υπηρεσία.

c)       «Βιβλίο εντυπώσεων» σύμφωνα με την υπ’αριθ. 523994/8.5.2000 εγκύκλιο Γ.Γ. ΕΟΤ.

d)      Το Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας του καταλύματος, πάντα σε ισχύ.

e)       Εφόσον διαθέτει βόθρο το κατάλυμα, τη Βεβαίωση από το τμήμα Υγιεινής της Νομαρχίας για τη καλή λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος, πάντα σε ισχύ.

5)      Οι πυροσβεστήρες πρέπει να ελέγχονται – αναγομώνονται κάθε έτος και να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση ελέγχου. Τα φωτιστικά ασφαλείας πρέπει να λειτουργούν, ανα πάσα στιγμή..

6)      Στις ελάχιστες τιμές καθώς και στις εγκεκριμένες συμπεριλαμβάνονται:

a)      Οι νόμιμοι φόροι, ήτοι ΦΠΑ και Δημοτικός Φόρος.

b)      Παροχή θερμού ύδατος υποχρεωτικά καθ’όλο το 24ωρο.

c)      Παροχή θέρμανσης το χειμώνα σε όλους τους χώρους.

d)      Παροχές εντός των δωματίων: Ψυγείο, θυρίδες φύλαξης τιμαλφών, τηλεόραση, κλιματισμός, χρηματοκιβώτιο, κουζινάκι, σεσουάρ, σαμπουάν, σαπούνια κλπ. Εφόσον υπάρχουν μέσα στα δωμάτιά, οι πελάτες δικαιούνται να τα χρησιμοποιούν χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.

e)      Καθημερινός καθαρισμός και αλλαγή του ιματισμού κάθε δύο μέρες στα καταλύματα τεσσάρων κλειδιών.

f)        Καθαρισμός και αλλαγή του ιματισμού κάθε δύο μέρες στις υπόλοιπες κατηγορίες κλειδιών. Τα σεντόνια για όλες τις κατηγορίες πρέπει να είναι λευκά.

7)      Ιδιαίτερες συμφωνίες μεταξύ επιχειρηματία και πελάτη οι οποίες μειώνουν τις υποχρεωτικές παροχές που απορρέουν από τη νομοθεσία, δεν επιτρέπονται.

8)      Οι τιμές των ενοικιαζομένων δωματίων / διαμερισμάτων, των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και των επαύλεων είναι ενιαίες και δεν επιτρέπεται η μίσθωση τους ανά χώρο ή ανά κλίνη.

9)      Η χρήση κοινοχρήστων ντους που εξυπηρετούν τα απλά δωμάτια των καταλυμάτων ενοικιαζομένων δωματίων δεν δημιουργεί υποχρέωση καταβολής αντιτίμου.

10)  Εφόσον δίκλινο δωμάτιο διατεθεί σε μεμονωμένο άτομο θα εισπράττεται το 80% της τιμής του δίκλινου δωματίου και δεν θα υπολείπεται της τιμής του μονόκλινου της αντίστοιχης τάξης κατά την αυτή χρονική περίοδο.

11)  Όταν σε μονόκλινο δωμάτιο υπάρχει ημίδιπλη κλίνη και διαμένουν σ’αυτό δύο άτομα τότε θα εισπράττεται η τιμή του μονόκλινου προσαυξημένη κατά 20% χωρίς να υπερβαίνει την τιμή του δίκλινου δωματίου.

12)  Δυνατότητα παροχής πρωινού έχουν μόνο τα καταλύματα που διαθέτουν άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και αίθουσα πρωινού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

13)  Δεν επιτρέπονται αυξομειώσεις των εγκεκριμένων τιμών πλην μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:

a)      Επιβαρύνσεις

i)        Επιτρέπεται η προσαύξηση κατά 10% στις εγκεκριμένες τιμές εφόσον ο ενοικιαστής παραμείνει στο κατάλυμα μέχρι και δύο διανυκτερεύσεις.

ii)       Εάν από τον πελάτη ζητηθεί προσθήκη κλίνης πέραν των εγκεκριμένων, τότε η τιμή προσαυξάνεται κατά 20%.

b)      Εκπτώσεις:

i)        Σε ειδικές περιπτώσεις οι επιχειρηματίες όλων των καταλυμάτων μπορούν για μεμονωμένους ενοικιαστές να προβαίνουν σε εκπτώσεις μέχρι 30% επί των εγκεκριμένων τιμών και μέχρι 50% για GROUPS και συμβάσεις ALLOTMENT, με την προϋπόθεση ότι η τιμή του δωματίου που θα προκύψει από την παραπάνω έκπτωση δεν θα είναι κατώτερη από την ελάχιστη τιμή της κατηγορίας κλειδιών που ανήκει η μονάδα.

ii)       Ειδικά για τους δικαιούχους των προγραμμάτων Κοινωνικού Τουρισμού, οι επιχειρηματίες μπορούν, σύμφωνα με την σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ αυτών και των φορέων του Δημοσίου που εφαρμόζουν τα προγράμματα αυτά, να προβαίνουν σε εκπτώσεις μεγαλύτερες του 50% επί των εγκεκριμένων τιμών.

iii)     Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις που το Υπουργείο Παιδείας ή Κρατικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μεσολαβούν για τη στέγαση φοιτητών και σπουδαστών καθώς επίσης και για μεμονωμένους φοιτητές και σπουδαστές.

14)  Οι επιχειρηματίες υποχρεούνται να δηλώνουν τις ετήσιες τιμές τους, το αργότερο μέχρι 31 Μαίου και πάντα πριν την έναρξη λειτουργίας του καταλύματος, στη Κυκλαδική Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων ή στα τοπικά Σωματεία Τουριστικών Καταλυμάτων που ανήκουν στην Ομοσπονδία. Επιχειρηματίες που δεν δηλώνουν τιμές εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι έχουν επιλέξει τις τιμές του προηγούμενου έτους ανά χρονική περίοδο, αρκεί αυτές να μην είναι κατώτερες των ελαχίστων τιμών της κατηγορίας τους. Σε περίπτωση που είναι κατώτερες, θεωρείται ότι επιλέγουν τις ελάχιστες τιμές της κατηγορίας τους. Σε κάθε περίπτωση υποχρεούνται όμως να σφραγίσουν στην τοπική Ομοσπονδία, μέλος της ΣΕΕΔΔΕ, νέες πινακίδες τιμών (τιμοκαταλόγους) για το τρέχον έτος, προσκομίζοντας την εγκεκριμένη περσινή αίτηση-δήλωση τιμών.

15)  Στις επιχειρήσεις που δεν θεωρούν τιμοκαταλόγους εγκαίρως, επιβάλλεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΤ πρόστιμο 300 €.

Χρήσιμα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Αίτηση του επιχειρηματία ή προκειμένου περί νομικού προσώπου του νομίμου εκπροσώπου του.
2. Το πρωτότυπο (γκρι) Ειδικό Σήμα.
3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1559/86 παρ.2, άρθρο 3 του Ν.2160/93. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καμία μεταβολή των στοιχείων της αρχικής υπεύθυνης δήλωσης, θα αναγράφεται στην αίτηση ότι ισχύουν όσα έχουν δηλωθεί κατά τη λήψη του αρχικού σήματος.
4. Συμφωνητικό μίσθωσης θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ, εφόσον πρόκειται για μισθωμένη μονάδα.
5. Βεβαίωση της αρμόδιας Νομαρχίας (τμήμα Υγιεινής) για τη καλή λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος (εφόσον έχει λήξη η ισχύς του) ή σχετική βεβαίωση του Δήμου ή της Κοινότητας, σε περίπτωση σύνδεσης με το δίχτυο αποχέτευσης.
6. Πιστοποιητικό Πυρασφαλείας της αρμόδιας οργανικής μονάδας της Πυροσβεστικής υπηρεσίας.
7. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του επιχειρηματία.
8. Παράβολο 11,74 € ανά σήμα, υπέρ ΤΕΑΠΠΕΡΤ (στην Εθνική τράπεζα στο λογαριασμό Νο 546025-54 κλάδος σύνταξης)
9. Παράβολο 5,87 ανά δωμάτιο στην ΔΟΥ στον λογ. 3741 υπέρ Δημοσίου και 5,87 ανά δωμάτιο στην Τράπεζα της Ελλάδος στον λογ. 26180 υπέρ ΕΟΤ.

Αποστέλλονται στην ΠΥΤ Κυκλάδων, στη Σύρο. τηλ.2281081206.
--------------------------------------

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Aρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί
να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν.1599/1986

Προς τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ο-Η (όνομα):
Επώνυμο:
Όνομα και επώνυμο πατέρα:
Όνομα και επώνυμο μητέρας:
Όνομα και επώνυμο συζύγου:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Τόπος κατοικίας: Οδός – Αριθ. - Τ.Κ
Αριθμός δελτίου ταυτότητας:
-Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του 1599/1986(3) δηλώνω ότι

Δεν έχει γίνει καμία μεταβολή από όσα αναφέρονται στη λήψη του αρχικού σήματος.

Ημερομηνία:

O-H δηλ..

(Υπογραφή)

------------------------------------------

ΑΙΤΗΣΗ

Όνομα ……………………………………………………………….

Επώνυμο ……………………………………………………………….

Όνομα πατρός ………………………………………………………..

Διεύθυνση επιστολών ………………………………………………………………..

Τηλέφωνα ……..………………………………………………………………………..

ΑΦΜ …………………………………….. ΔΟΥ ……………………….


Προς τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Με τη παρούσα αίτησή μου σας υποβάλλω συνημμένα δικαιολογητικά για τη διατήρηση του Ειδικού Σήματος λειτουργίας των ενοικιαζομένων δωματίων / διαμερισμάτων που έχω στην οδό ……………………………..………………………., στη περιοχή ……………….…………………… της νήσου ……………………….


Ο / Η αιτών / ούσα

…………………………….


23/12/2011

Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου που αφορά στον τουρισμό υπαίθρου, τους τουριστικούς λιμένες της χώρας και την αδειοδότηση των τουριστικών καταλυμάτων

Ο Ελληνικός Τουρισμός, έχει αποδείξει ότι αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης της οικονομίας και σταθερή πηγή θέσεων εργασίας. Σκοπός του ΥΠ.ΠΟ.Τ είναι να καταστεί, ο δυναμικός αυτός τομέας, όχημα για την έξοδο από την κρίση, επαναπροσδιορίζοντας κοινωνικές αξίες και επιχειρηματικές πρακτικές.

Στόχος είναι η ισόρροπη ανάπτυξη της Ελληνικής περιφέρειας, με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη στήριξη της τοπικής παραγωγής, μέσα από ένα νέο, μακροπρόθεσμα ανταγωνιστικό μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, που σέβεται και αναδεικνύει το φυσικό και πολιτισμικό πλούτο της χώρας μας.

Στο πλαίσιο αυτό οι προωθούμενες ρυθμίσεις εστιάζουν σε 3 επιμέρους ζητήματα:

Την ανάπτυξη, οργάνωση και προώθηση δράσεων «Τουρισμού Υπαίθρου»

Τη δημιουργία νέων και αξιοποίηση υφιστάμενων τουριστικών λιμένων

Την απλοποίηση και επιτάχυνση διαδικασιών αδειοδότησης και λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων

Τίθεται λοιπόν σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου, και καλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του τουρισμού αλλά κάθε ενδιαφερόμενος, να υποβάλουν τα σχόλια και τις συγκεκριμένες προτάσεις τους στα ζητήματα που επιχειρείται να ρυθμιστούν.

Διαβάστε τη διαβούλευση και συμμετέχετε εδώ http://www.opengov.gr/yppol/?p=503 μέχρι τη 12η Ιανουαρίου 2012.

Ακολουθούν οι απόψεις του Προέδρου που κατατέθηκαν στη Δημόσια Διαβούλευση για την αδειοδότηση των τουριστικών καταλυμάτων

24 Δεκεμβρίου 2011, 21:47 | ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Γιατί να ζητείται «αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη»; Αν κάποιος που έχει υποπέσει σε κάποιο απο αυτα τα αδικήματα, βρίσκεται εκτος φυλακής, σημαίνει προφανώς οτι εκπλήρωσε τη ποινή του, αναμορφώθηκε και μπορεί να συνεχίσει τη ζωή του. Γιατι να μην υπάρχει ίση μεταχείριση;

για τη ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ, ο Πρόεδρος Αντώνης Καρατάσος, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , http://www.fede.gr, ΤΗΛ.2281084470.

--------------------------------------------

24 Δεκεμβρίου 2011, 21:17 | ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Να καταργηθούν τα παράβολα που επί δεκαετίες κατατίθενται υπέρ ΤΕΑΠΕΡΤ (Ταμ.Επικ.Ασφ.& Πρόνοιας Ελληνικής Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης & Τουρισμού). Για ποιο σκοπό κατατίθενται αυτά τα χρήματα;

για τη ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ, ο Πρόεδρος Αντώνης Καρατάσος, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , http://www.fede.gr, ΤΗΛ.2281084470.

--------------------------------------------

24 Δεκεμβρίου 2011, 21:32 | ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Μήπως είναι ευκαιρία με το παρόν νομοσχέδιο να κατοχυρωθεί το δικαίωμα να έχουν και τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα «διακριτικό τίτλο» όπως έχουν τα ξενοδοχεία; Στη σημερινή εποχή, είναι στρουθοκαμηλισμός να μην «βλέπει» η πολιτεία ότι η αγορά απαιτεί όλα τα καταλύματα να έχουν διακριτικό τίτλο. Κάθε επιχείρηση έχει δικαίωμα να έχει διακριτικό τίτλο που κατοχυρώνει στο οικείο Επιμελητήριο. Γιατί τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα αποτελούν εξαίρεση;

για τη ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ, ο Πρόεδρος Αντώνης Καρατάσος, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , http://www.fede.gr, ΤΗΛ.2281084470.


29-11-2011

Ενημέρωση από Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. 29-11-2011 Εγκύκλιοι για Πολεοδομική Τακτοποίηση - Αυθαίρετα και χορήγηση Ε.Σ.Λ.

1. Εγκύκλιος με θέμα : Χορήγηση Ε.Σ.Λ. σε Τουριστικά Καταλύματα που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3843/10 (ΦΕΚ 62/Α/28.04.2010)

2. Εγκύκλιος με θέμα : Εναρμόνιση Διαδικασιών για Τουριστικές Εγκαταστάσεις που θα υπαχθούν στον Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011)


Περί φόρου μεταβίβασης επιχείρησης:ΠΟΛ.1169 του Υπουργείου Οικονομικών


 


20-1-2011

Δικαιολογητικά λήψης Ειδικού Σήματος ΕΟΤ.Διαβάστε το σχετικό Νόμο.

Κάθε ενδιαφερόμενος για λήψη Ειδικού Σήματος ΕΟΤ, μπορεί να απευθύνεται στα ΚΕΠ.


1-1-2011

Πληροφορίες, νομοθεσία κλπ σχετικά με τις Τουριστικές κατοικίες & επαύλεις μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΤ Κυκλάδων:http://www.pyt-kykladwn.gr , στη κατηγορία "Επιπλωμένες κατοικίες-επαύλεις".


18/11/2010

Παράταση προθεσμιών για τη καταβολή των δόσεων Λειτουργικής Τακτοποίησης.


7/9/2010

Υπουργείο Πολιτισμού Τουρισμού
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
Γραφείο Νομικού Συμβούλου
Γ. Μαρινέλης
Αθήνα, 7-9-2010
Αρ. πρωτ : 91878
Προς: Διεύθυνση Συντονισμού ΠΥΤ
Κοιν.: ΠΥΤ Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα : Δυνατότητα ίδρυσης τουριστικών επιχειρήσεων σε κτίσματα με πολεοδομικές υπερβάσεις που τακτοποιήθηκαν σύμφωνα με τον ν. 3843/2010

Σε απάντηση του με αριθ. Πρωτ: 47/24-8-2010 υπηρεσιακού σας σημειώματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :
1. Με το ως άνω υπ. Αριθ. 47/28.9.2010 υπηρεσιακό σημείωμα, μας διαβιβάζεται ερώτημα της Περιφερειακής υπηρεσίας τουρισμού Κεντρικής Μακεδονία, αναφορικά με θέματα που γεννώνται μετά την ψήφιση του ν. 3843/2010 . Ειδικότερα ερωτάται εάν, μετά την ψήφιση του άνω νόμου :
Πρώτον : Οι επιχειρηματίες που εντάχθηκαν στο νόμο 3766/2009 δύνανται να διακόψουν την καταβολή των δόσεων που προβλέπονται στο νόμο αυτό και να τακτοποιηθούν καταβάλλοντας τις αντίστοιχες επιβαρύνσεις που προβλέπονται στο νόμο αυτό καινα τακτοποιηθούν καταβάλλοντας τις αντίστοιχες επιβαρύνσεις που προβλέπονται στο ν. 3843/2010 και σε καταφατική περίπτωση , εάν η Υπηρεσία οφείλει να επιστρέψει σε δόσεις που ήδη καταβλήθηκαν , ενόψει της γενόμενης λειτουργικής τακτοποίησης του ν. 3766/2009, δόσεις.
Δεύτερον : Σε περιπτώσεις
ι) Λειτουργούντος τουριστικού καταλύματος (τροποποιητική μελέτη) και
ιι ) καταλύματος που πιθανόν θα προέλθει από μετατροπή κτιρίου που θα υπαχθεί στο ν. 3843/2010 και οι ιδιοκτήτες του ζητήσουν την έγκριση τροποποιητικής ή αρχιτεκτονικής μελέτης σε πολεοδομικά αυθαίρετους χώρους, οι οποίοι όμως υπήχθησαν στο ν. 3843/2010.
γ ) ανάκληση ή αφαίρεσης αυτού για οποιονδήποτε λόγο ή που λειτουργούν με ΕΣΛ το οποίο δεν καλύπτει το σύνολο της υφιστάμενης κατάστασης του καταλύματος χορηγείται ΕΣΛ, εφόσον οι ιδιοκτήτες ή οι εκμεταλλευόμενοι αυτά, υποβάλλουν, εντός προθεσμίας έξι μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου , αίτηση χορήγησης του σήματος με τα κατωτέρω προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
Δ ) Για την χορήγηση του ειδικού σήματος λειτουργίας, σύμφωνα με τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις, επιβάλλεται με δόσεις κατόπιν υπουργικής απόφασης τέλος λειτουργικής τακτοποίησης, το οποίο εισπράττεται από τον ΕΟΤ και το ύψος του οποίου προσδιορίζεται ως ακολούθως :
2. Στο άρθρο (α) 5 παρ. 1 και 6 και (β) 6 παρ.1 του ν. 3843/2010 (ΦΕΚ Α 62) ορίζεται ότι :
«5.1. α Επιτρέπεται μετά την καταβολή ειδικού προστίμου η διατήρηση για σαράντα (40) χρόνια ημιϋπαίθριων χώρων, καθώς και χώρων που βρίσκονται μέσα στον εγκεκριμένο κτιριακό όγκο βάσει της οικοδομικής του άδειας, η οποία εκδόθηκε ή αναθεωρήθηκε έως 2.7.2009 και έχουν μετατραπεί σε χώρους κύριας χρήσης καθÙ υπέρβαση των όρων και περιορισμών δόμησης του ακινήτου και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις , τους όρους και τη διαδικασία που ορίζονται στα άρθρα 5-7 εφόσον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου.
β ) Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου τα εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών κτίρια που προβλέπονται στην περίπτωση α, τα οποία βρίσκονται σε ρέματα, σε βιότοπους , στον αιγιαλό ή την παραλία, σε δάση, σε δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, καθώς και σε αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους. Δεν υπάγονται επίσης τα κτίρια που είναι αρχαία ή νεότερα μνημεία, σύμφωνα με τις διατάξεις ως διατηρητέα κτίρια, κατά το μέρος που οι χώροι που ορίζονται στην περίπτωση σε αλλοιώνουν τα στοιχεία, για τα οποία κηρύχθηκαν τα κτίρια αυτά ως διατηρητέα.
6. Με την υποβολή όλων των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο άρθρο αυτό αναστέλλεται η επιβολή προστίμων και κάθε διαδικασία επιβολής κυρώσεων, που αφορούν τους χώρους που προβλέπονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας μετά την καταβολή τουλάχιστον της πρώτης δόσης του ειδικού προστίμου που ορίζεται στο επόμενο άρθρο».
6.1. Ο ιδιοκτήτης του χώρου που διατηρείται σύμφωνα με το άρθρο 5 , καταβάλλει ειδικό πρόστιμο, το οποίο είναι ίσο με το ποσοστό της αξίας των χώρων που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 5, όπως η αξία αυτή υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν του χώρου επί την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του κτιρίου, ανεξαρτήτως της χρήσης αυτού και σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του υπουργείου Οικονομικών κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, όπως το ποσοστό αυτό ανά κατηγορία ορίζεται στον παρακάτω πίνακα ....».
3. Στο άρθρο 34 του ν. 3498/2006 (ΦΕΚ Α 230) ορίζεται ότι :
«Το ειδικό σήμα λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων χορηγείται εφάπαξ. Για την χορήγηση του από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΤ, απαιτείται α) Για όλα τα τουριστικά καταλύματα , αίτηση του επιχειρηματία ή του νόμιμου εκπροσώπου σε περίπτωση νομικού προσώπου συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά. Αα) Οικοδομική άδεια α.β) Πιστοποιητικό πυρασφάλειας που να καλύπτει το σύνολο της εγκατάστασης . για την χορήγηση του πιστοποιητικού υποβάλλεται στην οικεία πυροσβεστική υπηρεσία, μελέτη πυροπροστασίας για μεν τα υφιστάμενα κατά την δημοσίευση του παρόντος νόμου καταλύματα , σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΒÙ του π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32Α0, για εκείνα δε για τα οποία πρόκειται να εκδοθεί οικοδομική άδεια, μετά την δημοσίευση του παρόντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ.71/1988 α.γ)Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. α.δ) Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος του καταλύματος από την διεύθυνση Υγιεινής τςη οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή βεβαίωση σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο του δήμου από τον οικείο ΟΤΑ α.ε) Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου (β) του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας. Β. Για τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα και κάμπινγκ επιπλέον : β.α.) βεβαίωση του ΞΕΕ περί ενημερότητας των προς αυτό υποχρεώσεων με αναφορά στη νομική μορφή της επιχείρησης β.β) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έγκριση διορισμού διευθυντή , όπως αυτά καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης , η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Ιιι ) Ως προς το πρώτο ερώτημα , η γνώμη του γραφείου μας ταυτίζεται με τη γνώμη της Υπηρεσίας, ότι δηλαδή από τις παραπάνω διατάξεις , προκύπτει ότι αυτές ρυθμίζουν εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους θέματα και συνεχώς η υπαγωγή ενός τουριστικού καταλύματος στις διατάξεις του ν. 3766/2009, ο οποίος ρυθμίζει θέματα λειτουργικής και μόνον τακτοποίησης των τουριστικών καταλυμάτων , δεν έχει σχέση με την ρύθμιση του ν. 3843/2010, η οποία αφορά σε πολεοδομικές ρυθμίσεις και ειδικότερα στη διατήρηση για 40 χρόνια.
Κατά συνέπεια , η γνώμη μας είναι ότι :
α) Οι επιχειρηματίες που εντάθηκαν στο νόμο 3766/2009 δεν έχουν την δυνατότητα να διακόψουν την καταβολή των δόσεων που προβλέπονται στο νόμο αυτό εκ του λόγου ότι ενδεχομένως, υπήχθησαν και στη ρύθμιση του ν. 3843/2010, εντεύθεν οφείλουν να συνεχίσουν την καταβολή των καθορισμένων δόσεων και επιβαρύνσεων που προβλέπονται σε αυτόν, προκειμένου να τακτοποιηθούν λειτουργικά κατά τις διατάξεις του ν. 3766/2009. Εάν διακοπεί εκ μέρους των επιχειρηματιών η καταβολή των δόσεων που καθορίστηκαν για την υπαγωγή τους στο ν. 3766/2009, έχουμε την άποψη ότι αυτοί παύουν να υπάγονται στο καθεστώς του ν. 3766/2009 και χάνουν την δυνατότητα της λειτουργικής τακτοποίησης του τουριστικού τους καταλύματος.
β) Η Υπηρεσία σε περίπτωση που οι επιχειρηματίες , που ήδη υπήχθησαν στη ρύθμιση του ν. 3766/2009 υπαχθούν στη συνέχεια στη ρύθμιση του ν. 3843/2010 δεν οφείλει να επιστρέψει σε αυτούς τις ήδη καταβληθείσες δυνάμει του ν. 3766/2009 δόσεις για την λειτουργική τακτοποίηση, καθόσον, όπως σας έχουμε γνωρίσει και στην πρόσφατη υπ. Αριθ. 91698/24.6.2010 γνωμοδότηση του γραφείου μας, η διαδικασία τακτοποίησης του νόμου 3766/2009 είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας τακτοποίησης των καταλυμάτων τους, που προέβλεπαν προϊσχύουσες διατάξεις (ως αυτές των ν. 2160/1993,2741/1999,2919/2001), τούτο δε ισχύει καις ε σχέση με τις διατάξεις του ν. 3843/2010, οι οποίες ρυθμίζουν αποκλειστικά και μόνον πολεοδομικά θέματα
ιv ) Ως προς το δεύτερο τιθέμενο ερώτημα , η γνώμη μας έχει ως εξής :
Με την παραπάνω διάταξη του άρθρου 5 του ν. 3843/2010, προβλέπεται ότι :
1. επιστρέφεται η διατήρηση για 40 χρόνια
α) ημιυπαίθριων χώρων , καθώς και
β) χώρων που βρίσκονται στο υπόγειο, ισόγειο ή άλλη στάθμη του κτιρίου.

2. Οι παραπάνω χώροι πρέπει :
α) Να βρίσκονται μέσα στον εγκεκριμένο κτιριακό όγκο βάσει της οικοδομικής του άδειας.
β) η οποία εκδόθηκε ή αναθεωρήθηκε έως 2.7.2009 και
γ) έχουν μετατραπεί σε χώρους κύριας χρήσης καθÙ υπέρβαση των όρων και περιορισμών δόμησης του ακινήτου

3. Αναγκαία επίσης προϋπόθεση είναι οι χώροι αυτοί να έχουν χρήση που δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου
4. Περαιτέρω δεν υπάγονται στην παραπάνω ρύθμιση
Α) Τα εκτός πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών κτίρια που προβλέπονται στην αμέσως πιο πριν περίπτωση αÙ της ιδίας παραγράφου του άρθρου 5, τα οποία βρίσκονται σε ρέματα, σε βιότοπους , στον αιγιαλό ή την παραλία , σε δάση, σε δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, καθώς και σε αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους.
Β) τα κτίρια που είναι αρχαία ή νεότερα μνημεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α), καθώς και
Γ) Τα κηρυγμένα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ως διατηρητέα κτίρια, κατά μέρος που οι χώροι που ορίζονται στην αμέσως πιο πριν περίπτωση αÙ αλλοιώνουν τα στοιχεία, για τα οποία κηρύχθηκαν τα κτίρια αυτά ως διατηρητέα.

Ενόψει των ανωτέρω η γνώμη μας έχει ως εξής :
Η ρύθμιση του άρθρου 5 του ν. 3843/2010, δεν συνιστά οριστική τακτοποίηση της υφιστάμενης πολεοδομικής παρατυπίας , εφόσον δεν αίρει το πολεοδομικώς μη σύννομο της οικοδομής, αλλά απλώς επιτρέπει την διατήρηση αυτής και τούτο για περιορισμένο χρονικό διάστημα των 40 ετών.
Έχοντας τον χαρακτήρα αυτό , η ρύθμιση του άρθρου 5 του ν. 3843/2010 , δεν υποκαθιστά την οικοδομική άδεια αλλά ανέχεται απλώς την διατήρηση μιας οικοδομικής η οποία προφανώς δεν έχει κτισθεί σύμφωνα με την πολεοδομική νομοθεσία, η διατήρηση δε αυτή γίνεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μόνον.
Υπό την έννοια αυτή , οι παραπάνω χώροι εξακολουθούν να είναι αυθαίρετοι, και ως τοιούτοι, κατά την γνώμη μας, θα πρέπει να εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται από την υπηρεσία.
περαιτέρω για μεν τα υπαγόμενα στις διατάξεις του ν. 3766/2009 τουριστικά καταλύματα σε περίπτωση που στερούνται του ΕΣΛ, προβλέπονται οι όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής της λειτουργικής τους τακτοποίησης .
Τέλος για τις εφεξής υποβαλλόμενες προς έγκριση μελέτες , ήτοι για τουριστικά καταλύματα τα οποία δεν υπάγονται στη ρύθμιση του ν. 3766/2009 η τυχόν υπαγωγή τους στις διατάξεις του ν. 3843/2010, δεν ασκεί κατά την γνώμη μας επιρροή. Επισημαίνεται επίσης ότι αναγκαία προϋπόθεση για την χορήγηση του ειδικού σήματος λειτουργίας , σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη του άρθρου 34 του ν. 3849/2006, είναι η ύπαρξη οικοδομικής άδειας .
Οι άνω μελέτες θα κρίνονται με κριτήρια εάν πληρούν ή όχι τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που ορίζονται στο π.δ. 43/2002 (ΦΕΚ Α 43)Ù «κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών» και το π.δ. 337/2000 (ΦΕκ Α 28) «Κατάταξη των ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών»


 


Νέος νόμος για τη τακτοποίηση των παράνομων καταλυμάτων:

Ν.3766/2009: Λειτουργική τακτοποίηση τουριστικών καταλυμάτων.

 • Προθεσμία για τη καταβολή της Β δόσης = 31/7/2010

 • Προθεσμία για τη καταβολή της Γ δόσης = 31/10/2010


Για την έκδοση νέου Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ την 10/2/2009 είναι:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ / ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

· ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:(Μύκονος, Πάρος: ευρύτερη περιοχή οικισμού Παροικιάς και Νάουσας, Σίφνος: Απολλωνία (Πλατύς Γιαλός – Χρυσοπηγή), Σαντορίνη: Περιοχή κόλπου Καλντέρας, το σύνολο του οικισμού Οίας, καθώς και τα όρια οικισμού Καμαρίου και Περίσσας) –[Απόφαση Υφυπ. Αριθ. 2647 ΥΠΕΘΟ 538866/ΕΙΔ. 135/ΕΟΤ (ΦΕΚ 797/1986)], οι ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις (τεχνικές προδιαγραφές) και τα βαθμολογούμενα  κριτήρια αξιολόγησης-κατάταξης αντιστοιχούν σε 4 κλειδιά.

· ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, οι ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις (τεχνικές προδιαγραφές) και τα βαθμολογούμενα  κριτήρια αξιολόγησης - κατάταξης είναι 4 κλειδιών και 3 κλειδιών αντιστοίχως.

ΣΤΑΔΙΟ 1Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

1) Αίτηση του επιχειρηματία για τον έλεγχο καταλληλότητας οικοπέδου και αρχιτεκτονικών σχεδίων του καταλύματος, η οποία θα περιέχει πλήρη στοιχεία του Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ..

2) Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας του ακινήτου ή επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης ή του τίτλου, βάσει των οποίων ο αιτών έχει την εκμετάλλευση του καταλύματος.

3) Φάκελος Σχεδίων ο οποίος περιλαμβάνει:

·       Γενικό τοπογραφικό ή απόσπασμα χάρτη της ευρύτερης περιοχής.

·       Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου / γηπέδου.

·       Η οικοδομική άδεια καθώς και τα αρχιτεκτονικά σχέδια της άδειας θεωρημένα από το οικείο Πολεοδομικό Γραφείο ή βεβαίωση της Πολεοδομίας περί νομιμοποίησης του ακινήτου μαζί με τα θεωρημένα σχέδια που την συνοδεύουν.

·       Δύο σειρές των Αρχ. Σχεδίων της οικοδομικής άδειας, προσαρμοσμένων στις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις του Π.Δ. 337/ 2000 (ΦΕΚ 281Α/2000).

4) Τεχνική έκθεση, θέσεως, έκτασης, υπάρχουσας υποδομής και περιγραφή του ευρύτερου περιβάλλοντος του οικοπέδου/γηπέδου.

5) Φωτογραφική τεκμηρίωση του γηπέδου (σε περίπτωση υφιστάμενου κτιρίου φωτογραφική τεκμηρίωση ολόκληρου του ακινήτου από διαφορετικά σημεία λήψης εξωτερικά-εσωτερικά). Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από Μηχανικό, να φέρουν ημερομηνία λήψης και να αναγράφονται σÙ αυτές τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του οικοπέδου.

6) Βεβαίωση υδροδότησης από τον φορέα υδροδότησης και σε ποσότητα που να καλύπτει τις ανάγκες του καταλύματος.

7) Αξιολόγηση – κατάταξη σε κατηγορία κλειδιών του καταλύματος με την  υποβολή των προβλεπόμενων πινάκων, με τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις εξοπλισμού και υπηρεσιών και τα βαθμολογούμενα κριτήρια (μόρια) κατάταξης, συνοδευόμενα από υπεύθυνες δηλώσεις του επιχειρηματία και μηχανικού και υπογεγραμμένα σε όλες τις σελίδες και από τους δύο.

8) Σε περίπτωση ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων, υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηματία, στην οποία θα δηλώνει τη βούληση του ή μη να εκμισθώνει κλίνες σε τυχόν υπάρχοντες χώρους καθιστικών.

9) Για την έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης καταβολή παραβόλων α) υπέρ Ε.Ο.Τ., ποσό 3 ευρώ ανά κλίνη, που καταβάλλεται στην Τράπεζα Ελλάδος λογαριασμός. 26180 υπέρ Ε.Ο.Τ. β) υπέρ του ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ ποσό 30 ευρώ ανά επιχείρηση που καταβάλλεται στην Εθνική Τράπεζα λογαριασμός 546025/54.

ΣΤΑΔΙΟ 2Ο ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

1) Αίτηση του επιχειρηματία για την έκδοση του ειδικού σήματος λειτουργίας.

2) Πιστοποιητικό πυρασφάλειας που να καλύπτει το σύνολο της υφιστάμενης κτιριακής εγκατάστασης.

3) Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα (Δ/ση) Υγιεινής ή Ο.Τ.Α.). Σε περίπτωση σύνδεσης του κτιρίου με το Δημοτικό σύστημα αποχέτευσης, βεβαίωση του Δήμου.

4) Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Β΄ του επιχειρηματία ή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ή αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του επιχειρηματία, για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση του από την Υπηρεσία μας.

5) Παράβολο για την χορήγηση ειδικού σήματος ποσού 5,87 ευρώ ανά δωμάτιο, που καταβάλλεται στην Τράπεζα Ελλάδος λογαριασμός 26180 υπέρ Ε.Ο.Τ. και ποσού 5,87 ευρώ ανά δωμάτιο, που καταβάλλεται σε Δ.ΟΥ. λογαριασμός 3741.

6) Παράβολο υπέρ του ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ συνολικού ποσού 11,74 ευρώ. Το παράβολο καταβάλλεται στην Εθνική Τράπεζα λογαριασμός 546025/54.

7) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του επιχειρηματία.


1/7/2008

Σύμφωνα με τη Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Κυκλάδων, τα δικαιολογητικά για την ανανέωση Ειδικού Σήματος Επιχείρησης Ενοικιαζομένων Δωματίων - Διαμερισμάτων είναι τα παρακάτω:

 1. Αίτηση επιχειρηματία
 2. Πυρασφάλεια
 3. Αποχέτευση
 4. Αντίγραφο Ειδικού Σήματος Λειτουργίας
 5. Παράβολο 11,74 € υπέρ ΤΕΑΠΕΡΤΤ, στην Εθνική Τράπεζα, στο λογαριασμό 546025/54
 6. Παράβολο 5,87 € ανά δωμάτιο, υπέρ Δημοσίου, σε ΔΟΥ, στο λογαριασμό 3741.
 7. Παράβολο 5,87 € ανά δωμάτιο, υπέρ ΕΟΤ, στη Τράπεζα Ελλάδος, στο λογαριασμό 0024-261800 (ΙΒΑΝ: GR14 0100 0240 0000 0000 0261 800)
 8. Φορολογική ενημερότητα
 9. Μοριοδότηση (εφόσον το παλιό Ειδικό Σήμα δεν είναι σε ΚΛΕΙΔΙΑ)

1/3/2007

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Σύμφωνα με την 217/31-1-2007 ΕΓΚΥΚΛΙΟ του ΕΟΤ, με ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Ν. 3498/2006 ως προς τις ρυθμίσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την ισχύ των ειδικών σημάτων των Τουριστικών Καταλυμάτων.

Στον Ν. 3498/2006 "Ανάπτυξη Ιαματικού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις" περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν την χορήγηση του ειδικού σήματος λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων (όρθρο 34), την ένταξη των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων στα κύρια καταλύματα (άρθρο 35) και τα κατατιθέμενα παράβολα (άρθρο 32). Για την ομοιόμορφη εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και την ενημέρωση των επιχειρήσεων διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Για την χορήγηση   για πρώτη φορά ειδικού σήματος λειτουργίας σε Τουριστικό κατάλυμα υποβάλλονται στην αρμόδια ΠΥΤ τα κατωτέρω δικαιολογητικά, όπως ορίζονται   στο        άρθρο  34,   με  αίτηση  του  επιχειρηματία   ή  του  νομίμου εκπροσώπου σε περίπτωση νομικού προσώπου:

 1. οικοδομική άδεια
 2. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας που να καλύπτει το σύνολο της εγκατάστασης.
 3. Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος του καταλύματος από τη Διεύθυνση Υγιεινής της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή βεβαίωση σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο του δήμου από τον οικείο Ο.Τ.Α.

Πλέον αυτών, υποβάλλονται:

α. Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις παράβολα υπέρ Δημοσίου ,ΕΟΤ και ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 32 και έχει διευκρινισθεί με την υπ'   αριθ.  514907/16-10-06    Εγκύκλιο Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ.

β.   Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την οικεία Δ.Ο.Υ, της επιχείρησης ως επίσημο στοιχείο για την αναγραφή του ΑΦΜ και της Δ.Ο.Υ. της επιχείρησης επί του εκδιδομένου ειδικού σήματος λειτουργίας σύμφωνα με την παραγρ, 3 του   άρθρου 3 του Ν.2160/93.

γ.   Στην  περίπτωση  που  η  επιχείρηση  είναι  νομικό  πρόσωπο (εταιρεία) κατατίθενται   τα   στοιχεία   που   προσδιορίζουν   την   νομική   μορφή   της Επιχείρησης,   την  ακριβή   επωνυμία   και  τον  εκπρόσωπο   αυτής,   δηλαδή καταστατικό ως και πρακτικό ΔΣ επί ανωνύμου εταιρείας που ορίζει τον εκπρόσωπο αυτής, ώστε να γίνουν οι σχετικές αναγραφές επί του ειδικού σήματος λειτουργίας.

δ.   Στην περίπτωση που το κατάλυμα είναι μισθωμένο κατατίθεται οπό τον αιτούντα επιχειρηματία   -   μισθωτή   το   σχετικό   μισθωτήριο   έγγραφο θεωρημένο   οπό την οικείο Δ.Ο.Υ., ως νομιμοποιητικό στοιχείο της αίτησης αυτού.

Το ειδικό σήμα λειτουργίας τουριστικού καταλύματος εκδίδεται εφάπαξ και είναι αορίστου ισχύος. Τούτο συνεπάγεται ότι ισχύει μέχρι την έκδοση απόφασης ανάκλησης αυτού. Υποχρέωση ανανέωσης δικαιολογητικών ανά πενταετία ή σε άλλα τακτά χρονικά διαστήματα δεν προβλέπεται. Όσον αφορά όμως το πιστοποιητικά του άρθρου 34 τα οποία εκδίδονται με περιορισμένη χρονική ισχύ, δηλαδή το πιστοποιητικό πυρασφάλειας και την βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος, αυτά θα πρέπει να ανανεώνονται στην λήξη τους με ευθύνη της επιχείρησης. Επί του ειδικού σήματος θα αναγράφεται η ακόλουθη σημείωση: «Τα δικαιολογητικά που έχουν ορισμένη χρονική ισχύ, ανανεώνονται στην λήξη τους με ευθύνη της επιχείρησης». Ευνόητο είναι ότι η ισχύς των ανωτέρω δικαιολογητικών θα παρακολουθείται και από την Υπηρεσία και θα γίνονται οι ανάλογες ενέργειες.

Όσον αφορά τα ειδικά σήματα λειτουργίας όλων των καταλυμάτων που έχουν εκδοθεί, πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 3498/2006 στα οποία αναγράφεται ημερομηνία λήξης δικαιολογητικών, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται κατά την ημερομηνία λήξης αυτών να υποβάλουν μόνον όσα εκ των πιστοποιητικών του άρθρου 34 δεν βρίσκονται σε ισχύ καθώς και τα προβλεπόμενα παράβολα προκειμένου να επανεκδοθεί το ειδικό σήμα λειτουργίας καθ' ον τρόπο αναφέρθηκε ανωτέρω.

Σε περίπτωση τροποποίησης του ειδικού σήματος λόγω μεταβολής στοιχείων αυτού (π.χ. τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρείας, αλλαγή εκπροσώπου, μεταβολή δυναμικότητας κτλ) υποβάλλονται κατά περίπτωση το δικαιολογητικά που αφορούν την μεταβολή και πάντοτε εντός των πλαισίων του άρθρου 34 και των διευκρινίσεων της παρούσας.

Παράβολα δεν υποβάλλονται εκτός της περίπτωσης αύξησης της δυναμικότητας οπότε κατατίθενται παράβολα που αντιστοιχούν στα προστιθέμενα δωμάτια.

Στην περίπτωση αλλαγής επιχειρηματία υποβάλλονται τα δικαιολογητικό που αφορούν την νέα επιχείρηση και τα προβλεπόμενα παράβολα και εκδίδεται νέο ειδικό σήμα λειτουργίας.

Τα διοικητικά πρόστιμα, που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις Τουριστικών καταλυμάτων αλλά και γενικό σε όλες τις Τουριστικές επιχειρήσεις, αποτελούν πόρους με δικαιούχο τον ΕΟΤ κατά 50% και το Ελληνικό Δημόσιο κατά 50%. Οι επιχειρηματίες θα καλούνται να εξοφλήσουν το πρόστιμο στον ΕΟΤ και η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών θα αποδίδει το 50% του ποσού στο Ελληνικό Δημόσιο στον κωδικό 3739.

Σε περίπτωση βεβαίωσης του ποσού στην οικεία Δ.Ο,Υ,, το 50% του ποσού θα βεβαιώνεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου στον κωδικό 3739 και το 50% υπέρ του ΕΟΤ στον ΚΑΕ 82.175,

Σχετικά έγγραφα:


Με την από 26/9/2003εγκύκλιο Τ/11362 της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού, "Ορίζεται η 28/2/2004 καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των συμπληρωματικών δικαιολογητικών στις αρμόδιες Δ/σεις Τουρισμού των Περιφερειών, για τους επιχειρηματίες τουριστικών καταλυμάτων οι οποίοι υπέβαλαν αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν.2741/99 όπως συμπληρώθηκε με τη παράγραφο 8 του άρθρου 24 του Ν.2919 και που ενώ κλήθηκαν να τα προσκομίσουν, δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν.


Απόφαση με αρ. πρωτοκ. Τ/185 της 5-1-2004, του υφυπουργού Ανάπτυξης: Τροποποίηση της υπ' αρ. Τ/7429/16.7.03 (ΦΕΚ 1123/8/8.8.03) απόφασης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε την υπ' αρ. Τ/74129/16.7.03(ΦΕΚ 1123/8/8.8.03) Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και επιτρέπουμε την ίδρυση και τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας νέων Ενοικιαζομένων Επιπλωμένων Δωματίων / Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ), πέραν των τεσσάρων κλειδιών και σε:

α) καταλύματα που πληρούν τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατηγορίας τριών (3) κλειδιώv.

β} καταλύματα που ιδρύονται σε υψόμετρο άνω των 900 μέτρων και πληρούν βαθμολογούμενα κριτήρια κατηγορίας δύο (2) κλειδιών.

Προϋπόθεση για τα ανωτέρω είναι, ότι θα τηρηθούν οι «ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις εξοπλισμού και υπηρεσιών για όλες τις κατηγορίες κλειδιών», καθώς και οι «ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις της κατηγορίας των τεσσάρων κλειδιών»,

Το ειδικό σήμα λειτουργίας που θα λαμβάνουν τα καταλύματα αυτά θα είναι της κατηγορίας των τριών (3) και δύο (2) κλειδιών αντίστοιχα,

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αρ. ΤΠ429/16.7.2003(ΦΕΚ1123/Β/8,8.03) Απόφαση.

3. Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης,

ο υφυπουργός Ανάπτυξης  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓEΩΡΓΑKOΠΟΥΛΟΣ


Από 16/7/2003 επιτρέπεται η ίδρυση επιχειρήσεων Ενοικιαζομένων δωματίων ή διαμερισμάτων κατηγορίας 4ων ΚΛΕΙΔΙΩΝ, σύμφωνα με τηνΑπόφαση Τ/7429 του Υφυπουργού Ανάπτυξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Κυκλαδικής Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων», απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

Πρόεδρος:  Καρατάσος Αντώνιος

Αντιπρόεδρος:   Κλάρας Ιάκωβος

Γενικός Γραμματέας:   Πολυκράτης Στυλιανός

Οικονομικός Έφορος:   Μαλαματένιου Λουκία

Έφορος Οργανωτικού:   Αναπλιώτης Ελευθέριος

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων:   Μάλλης Γεώργιος

Ειδικός Γραμματέας:   Ποδότας Γεώργιος

Συμβουλές – Πληροφορίες για τα μέλη (επιχειρηματίες τουριστικών καταλυμάτων) της Ομοσπονδίας, στις συναλλαγές τους με τις υπηρεσίες:

Γενικές οδηγίες:

·         Οτιδήποτε ζητάτε από τις υπηρεσίες, πρέπει να το κάνετε με έγγραφη αίτησή σας.

·         Να κρατάτε πάντα φωτοαντίγραφα όλων των εγγράφων που στέλνετε στις υπηρεσίες. Κρατήστε τα σε ένα ντοσιέ, τουλάχιστον μέχρι να λήξει όλη η διαδικασία.

·         Να ζητάτε πάντα να σας στέλνει η υπηρεσία «Βεβαίωση Καταχώρισης Αιτήματος», για να είστε σίγουροι ότι παρελήφθησαν όλα τα δικαιολογητικά που στείλατε και ότι πρωτοκολλήθηκε η αίτησή σας.

·         Οποιανδήποτε στιγμή, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε με αίτησή σας να λάβετε γνώση του φακέλου σας. Δηλαδή να διαβάσετε όλα τα έγγραφα που περιέχει, αλλά και να ζητήσετε αντίγραφα, εφόσον επιβαρυνθείτε το κόστος τους (σύμφωνα με το Ν.2690/99, Άρθρο 5).

·         Τις αιτήσεις σας μπορείτε να στέλνετε ταχυδρομικά ή μέσω φαξ ή με κούριερ. Όταν στέλνετε έγγραφα μέσω φαξ, πρέπει να στέλνετε πρώτο το «Φύλλο Αποστολής Τηλεομοιότυπου (FAX)», πλήρως συμπληρωμένο.

·         Αν εντός 60 ημερών δεν έχει τακτοποιηθεί η υπόθεσή σας, στείλτε:

a.      ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

b.       ΑΝΑΦΟΡΑ – ΑΙΤΗΣΗ στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Επιτροπή με αρμοδιότητα την εξέταση υποθέσεων μη εμπρόθεσμης διεκπεραίωσης υποθέσεων των πολιτών, από τις υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα (Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα - 106 74, τηλ. 2103393101-8, φαξ: 2103393020)

c.       ΑΝΑΦΟΡΑ – ΑΙΤΗΣΗ προς το Συνήγορο του Πολίτη (Διεύθυνση: Χατζηγιάννη Μέξη 5 - 11528  ΑΘΗΝΑ, τηλ: 2107289600, φαξ: 2107292129)

·         Διαβάστε τον Οδηγό καλής συμπεριφοράς δημοσίων υπαλλήλων και απαιτείστε την εφαρμογή του.

Ο Πρόεδρος,  Αντώνης Καρατάσος


Ώρες κοινής ησυχίας

Ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας θεωρούνται οι εξής:
Α. Κατά τη θερινή περίοδο από 15:00 έως 17:30 και από 23:00. έως 07:00.
Β. Κατά τη χειμερινή περίοδο από 15:30 έως 17:30 και από 22:00 έως 07:30.
Θερινή περίοδος, λογίζεται το χρονικό διάστημα, από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου και ως χειμερινή το χρονικό διάστημα, από την 1 Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου.

=================================================

Ακολουθεί η Γνωμοδότηση του νομικού Συμβούλου της ΣΕΕΔΔΕ επί του θέματος:
-------------------------------------------------------------------------------------

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2010                                                                            Γνωμοδότηση

Προς Πρόεδρο και Μέλη ΔΣ ΣΕΕΔΔΕ,

Ομοσπονδίες μέλη

ΘΕΜΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ

κ. Πρόεδρε,

Μου θέσατε υπόψη επιστολή μέλους της Ομοσπονδίας Κυκλάδων από την Μήλο, το οποίο διαμαρτύρεται για την κατασκευή οικοδομής δίπλα στην επιχείρησή του και για τον θόρυβο που αυτή προκαλεί.  Ρωτά επίσης κατά πόσο είναι δεσμευτική απόφαση του Δήμου Μήλου να μην γίνονται εργασίες που ενοχλούν τους τουρίστες και ποια είναι τα δικαιώματά του κατά του εργολάβου.

Απάντηση

Η κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα αλλά και οι ασχολίες της καθημερινής ζωής είναι δυνατόν να περιορισθούν όταν παράγουν θόρυβο, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται κάθε φορά από το κράτος ως αναγκαστικού δικαίου διατάξεις.

Η σημαντικότερη διάταξη στο χώρο αυτό, που παράγει και τα περισσότερα αποτελέσματα στην πράξη, είναι η τήρηση των όρων κοινής ησυχίας.  Τέθηκε σε ισχύ με την Αστυνομική Διάταξη 102/1996, σύμφωνα με την οποία, όπως ισχύει σήμερα, επιβάλλεται η τήρηση της ησυχίας από όλους τους πολίτες και για όλες τις δραστηριότητες από 15.00 έως 17.30 και από 23.00 έως 07.00 το καλοκαίρι (1 Απριλίου – 30 Σεπτεμβρίου) και από 15.30 έως 17.30 και από 22.00 έως 07.30 το χειμώνα (1 Οκτωβρίου – 31 Μαρτίου).  Η παραβίαση των όρων της Αστυνομικής Διάταξης διαπιστώνεται από τα Αστυνομικά όργανα και τιμωρείται με κράτηση ή πρόστιμο.

Αυτός είναι και ο μοναδικός περιορισμός χρονικού περιεχομένου, που τίθεται για τον επιχειρηματία που κτίζει οικοδομή και τον οποίο είναι υποχρεωμένος να τηρεί ανελλιπώς.  Χρονικά, έτερος περιορισμός δεν προβλέπεται.  Ως εκ τούτου, εάν οι οικοδομικές εργασίες στην Μήλο πραγματοποιούνται εκτός ωρών κοινής ησυχίας, δεν μπορούν να περιοριστούν, είτε με προσωπικά μέτρα, κατά πρωτοβουλία του θιγομένου, είτε με οποιαδήποτε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο δεν έχει την από το νόμο απαιτούμενη αρμοδιότητα.  Στο πλαίσιο αυτό, η απόφαση του Δήμου Μήλου έχει απλώς προτρεπτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα και δεν μπορεί να επιβληθεί, εάν δεν συναινεί ο ίδιος ο επιχειρηματίας που οικοδομεί.

Περαιτέρω περιορισμοί του θορύβου, όχι χρονικού αλλά ποσοτικού και ποιοτικού περιεχομένου, τίθενται με την σχετική νομοθεσία (άρθρο 14 ν. 1650/1986 για την προστασία από το θόρυβο, άρθρο 2 παρ. 5 ΠΔ 1180/1981 για τα όρια θορύβου αναλόγως χρήσεων γης, ΚΥΑ 69001/1921/1988 για την οριακή στάθμη τιμής θορύβου μηχανημάτων κλπ.).  Ωστόσο, τα συγκεκριμένα νομοθετήματα θέτουν κανόνες που πρέπει να τηρούνται «στην πηγή», ήτοι πριν κυκλοφορήσουν τα μηχανήματα στην αγορά.  Σε ότι αφορά την λειτουργία τους, η τήρηση ή όχι των κανόνων της ποιότητας και της ποσότητας του παραγόμενου θορύβου είναι ζήτημα πραγματικό και κρίνεται με έλεγχο.

Στο ως άνω πλαίσιο και υπό την προϋπόθεση ότι ο θόρυβος που παράγουν οι εργασίες οικοδομής κρίνεται υπερβολικός και όχι συνήθης, προτείνω στο μέλος να ενημερώσει αρμοδίως αφενός την πολεοδομία του Δήμου, ώστε να ζητηθεί ο έλεγχος από τα κλιμάκια προστασίας του περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και αφετέρου τις αρμόδιες αρχές για την μέτρηση θορύβων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Είμαι στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση.

Με εντολή Προέδρου,

Αντώνης Μέγγουλης

Νομικός Σύμβουλος


Σχετική Νομοθεσία: Υποχρεώσεις των υπηρεσιών για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων του Πολίτη.

Γενική υποχρέωση απάντησης - Προθεσμίες

Όταν κάνετε μια αίτηση σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα είτε για να ζητήσετε μια πληροφορία ή ένα πιστοποιητικό είτε για να ζητήσετε τη διεκπεραίωση μιας υπόθεσή σας π.χ. άδεια, σύνταξη, επίδομα κ.λ.π. πρέπει να γνωρίζετε ότι:

Όλες οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα έχουν υποχρέωση:

·         Να απαντούν οπωσδήποτε σε όλες τις αιτήσεις σας. Όταν δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός σας, πρέπει να σας αναφέρουν τους συγκεκριμένους λόγους (διατάξεις νόμους κ.λ.π.), οι οποίοι δικαιολογούν την απόρριψή του. Καμία αίτηση σας δεν επιτρέπεται να τίθεται στο αρχείο χωρίς να ενημερωθείτε.

·         Να απαντούν οριστικά στις αιτήσεις σας και να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις σας μέσα σε 60 ημέρες. Αν είναι συναρμόδιες περισσότερες υπηρεσίες η προθεσμία των 60 ημερών παρατείνεται για 15 ακόμα ημέρες είναι δηλαδή 75 ημέρες.

·         Να σας δίνουν απλές πληροφορίες, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις αμέσως και το πολύ σε 10 ημέρες.

Σημείωση: Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, υποθέσεων που λόγω πολύπλοκων διαδικασιών δεν είναι δυνατόν να διεκπεραιωθούν μέσα στις 60 ημέρες. Και στις περιπτώσεις όμως αυτές υπάρχουν προθεσμίες. Οι διαφορετικές αυτές προθεσμίες έχουν καθορισθεί με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργού και έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο ΦΕΚ 510 τ.Β/1991.

Προσοχή: Όταν κάνετε αίτηση για μια υπόθεσή σας και η υπόθεση αυτή διεκπεραιώνεται σε μεγαλύτερη προθεσμία από 60 ημέρες, τότε ο υπάλληλος που θα παραλάβει την αίτησή σας στο σημείωμα που θα σας δώσει με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης, είναι υποχρεωμένος να σας γράψει ποια είναι η συγκεκριμένη προθεσμία για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής σας.

Δικαίωμα για καταβολή χρηματικού ποσού στις περιπτώσεις που δεν τηρούνται οι προθεσμίες.

Όταν δεν τηρούνται οι προθεσμίες για της διεκπεραίωση των υποθέσεών σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση για αποζημίωση από 5.000 έως 200.000 δρχ., ανεξαρτήτως του δικαιώματος σας για αποζημίωση κατά τις σχετικές περί αστικής ευθύνης διατάξεις που μπορείτε, να διεκδικήσετε με δικαστική διαδικασία.

Η αίτηση υποβάλλεται είτε στην αρμόδια Επιτροπή της οικείας Περιφέρειας, είτε στην Ειδική Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Στην έδρα κάθε Περιφέρειας, λειτουργεί Επιτροπή με αρμοδιότητα την εξέταση υποθέσεων μη εμπρόθεσμης διεκπεραίωσης υποθέσεων των πολιτών, από τις υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα που ανήκουν γεωγραφικά στην αντίστοιχη Περιφέρεια.

Για υποθέσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων, λειτουργεί όμοια Επιτροπή στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα ΤΚ 106 74 τηλ. (210) 3393101-8 FAX: 3393020.

Προσοχή: Η αίτηση για χρηματική αποζημίωση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια Επιτροπή, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης.

Διαδικασία:  Αφού υποβληθεί η αίτησή σας στην αρμόδια Επιτροπή ο αρμόδιος εισηγητής επιλαμβάνεται της υπόθεσής σας και διατυπώνει την εισήγησή του σε συνεδρίαση της Επιτροπής.  Η Ειδική Επιτροπή, αφού εξετάσει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, δηλαδή ότι κάποια υπηρεσία δεν σας απάντησε μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη υπόθεσή σας, εκδίδει απόφαση, με την οποία καθορίζει και το ύψος του ποσού που πρέπει να σας καταβληθεί. Η απόφαση αυτή θα σας κοινοποιηθεί στην κατοικία σας, και ταυτόχρονα θα κοινοποιηθεί και στην υπηρεσία που παραβίασε την προθεσμία. Μέσα σε 25 ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης θα πρέπει να εισπράξετε το ποσό που καθόρισε η Επιτροπή. Αν δεν σας καταβληθεί το ποσό μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης, πρέπει να σας καταβληθεί εντόκως. Ο τόκος υπολογίζεται για κάθε μήνα με το επιτόκιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος που ισχύει για τις καταθέσεις επί προθεσμία ενός έτους.


Διαβάστε τα δικαιώματα που έχετε ως πολίτες:

Αποδεικτική ισχύς δελτίου ταυτότητας & διαβατηρίου.

v      Η ταυτότητά σας αν είστε Έλληνας πολίτης, αποδεικνύεται:

Ø      Από τα δελτία ταυτότητας που έχουμε όλοι σήμερα.

Ø      Από το διαβατήριο για τους Έλληνες της αλλοδαπής.

Ø      Κατ' εξαίρεση αντί του δελτίου ταυτότητας μπορείτε να χρησιμοποιείτε την προσωρινή βεβαίωση των αρμόδιων αρχών (των αστυνομικών αρχών σήμερα) ότι έχετε καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας.

v      Αν είστε αλλοδαπός, και τυγχάνετε πολίτης Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ταυτότητά σας αποδεικνύεται από το δελτίο ταυτότητας ή από το διαβατήριό σας.

v      Αν είστε πολίτης άλλης χώρας, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ταυτότητά σας αποδεικνύεται από το διαβατήριο, ή άλλο έγγραφο με το οποίο επιτρέπεται η είσοδό σας στη Χώρα, ή βάσει εγγράφων που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.

(Για τα παραπάνω βλέπε άρθρο 4 του Ν. 2690/99).

v      Πρέπει να γνωρίζετε ότι:

Ø      Η ταυτότητα.

Ø      Το διαβατήριο για τους Έλληνες της αλλοδαπής.

Ø      Και η άδεια παραμονής για τους αλλοδαπούς,

αποτελούν πλήρη απόδειξη για τα στοιχεία που αναφέρουν, π.χ. ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, όνομα του πατέρα κ.λ.π.

Αυτό σημαίνει ότι κανένα πιστοποιητικό, δικαιολογητικό κ.λ.π. δε χρειάζεται να προσκομίσετε για να αποδείξετε σε οποιαδήποτε υπηρεσία του δημόσιου τομέα τα στοιχεία που περιέχονται στο δελτίο ταυτότητας.

Έτσι η ηλικία αποδεικνύεται από την ταυτότητα που έχει τα στοιχεία της ημερομηνίας γέννησης.

Αν τα στοιχεία της ταυτότητάς σας για την οικογενειακή σας κατάσταση, τη διεύθυνση της κατοικίας και το επάγγελμά σας έχουν μεταβληθεί, μπορείτε να δηλώσετε τα νέα στοιχεία με υπεύθυνη δήλωση.

Αρκεί μία (1) υπεύθυνη δήλωση για να δηλώσετε περισσότερα από ένα στοιχεία που έχουν μεταβληθεί.

Αιτήσεις, χαρτόσημα, ένσημα, υπεύθυνες δηλώσεις.

Για την ικανοποίηση των αιτημάτων σας όλες οι υπηρεσίες πρέπει να έχουν έντυπα αιτήσεων για όλα τα θέματα για τα οποία αυτές είναι αρμόδιες (υπεύθυνες).

Στο έντυπο της αίτησης θα βρείτε πληροφορίες για τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, καθώς και για το τι πρέπει να κάνετε π.χ. ποια δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομίσετε κ.λ.π. Επίσης στο έντυπο της αίτησης πρέπει να είναι γραμμένο πότε θα τελειώσει η υπόθεσή σας. Πρέπει να ξέρετε ακόμη ότι στην περίπτωση που δεν υπάρχουν έντυπα αιτήσεων ή που δηλώσετε ότι δεν μπορείτε να γράψετε, ο υπεύθυνος υπάλληλος έχει υποχρέωση να συντάξει ο ίδιος την αίτηση με όλα τα απαραίτητα στοιχεία. (Βλέπε για τα παραπάνω άρθρο 9 του Ν.1599/86 και άρθρο 5 ν. 1943/91 και άρθρο 3 του ν.2690/99).

Στις καθημερινές συναλλαγές σας με τις δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να χρησιμοποιήσετε συχνά χαρτόσημα, ένσημα, υπεύθυνες δηλώσεις κ.λ.π. Αυτά τα χαρτόσημα, τα ένσημα, τις υπεύθυνες δηλώσεις, έχει υποχρέωση η δημόσια υπηρεσία με την οποία έχετε συναλλαγές, να τα διαθέτει η ίδια. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει υπάλληλος μέσα στο ίδιο το κτίριο όπου υποβάλλονται οι αιτήσεις, από τον οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε τα χαρτόσημα, τα ένσημα και τις υπεύθυνες δηλώσεις. (Για τα παραπάνω βλέπε άρθρο 11 του Ν. 1599/86).

Προσοχή:

v      Οι αιτήσεις ή αναφορές που υποβάλλονται στις Δημόσιες, Νομαρχιακές, Δημοτικές ή Κοινοτικές υπηρεσίες δεν χρειάζονται χαρτόσημο, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.

 

Θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής - Επικύρωση φωτοαντιγράφων.

Είναι χρήσιμο να γνωρίζετε ορισμένα θέματα σχετικά με τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, και την επικύρωση φωτοαντιγράφων.

v      Δεν απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής όταν πηγαίνετε ο ίδιος σε κάποια δημόσια υπηρεσία για τη διεκπεραίωση υπόθεσής σας και έχετε μαζί σας το δελτίο ταυτότητάς σας ή άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν την ταυτότητά σας.

v      Τέτοια έγγραφα είναι:

Ø      η προσωρινή βεβαίωση των αρμόδιων αρχών (αστυνομικών αρχών σήμερα) ότι έχουν κατατεθεί τα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου ταυτότητας.

Ø      το διαβατήριο για τους Έλληνες της αλλοδαπής.

Ø      το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο για τους πολίτες των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ø      το διαβατήριο ή άδεια παραμονής ή άλλο έγγραφο με βάση το οποίο επετράπη η είσοδος στη χώρα για τους αλλοδαπούς.

v      Όλες οι δημόσιες, δημοτικές νομαρχιακές και κοινοτικές αρχές έχουν υποχρέωση να θεωρούν το γνήσιο της υπογραφής των πολιτών, που υποβάλλουν τέτοιο αίτημα.

v      Για να θεωρήσουν οι αρχές το γνήσιο της υπογραφής σας, πρέπει να έχετε μαζί σας το δελτίο ταυτότητάς σας ή κάποιο έγγραφο από αυτά που μπορούν να αντικαταστήσουν την ταυτότητά σας.

v      Η υποχρέωση των δημοσίων υπηρεσιών για τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής καλύπτει κάθε περίπτωση και δε χρειάζεται το θέμα σας να είναι συναφές με το έργο της υπηρεσίας απ' όπου ζητάτε τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.

v      Σχετικά με την ισχύ και την επικύρωση φωτοαντιγράφων, που προσκομίζετε ως αποδεικτικά ή δικαιολογητικά στοιχεία σε όλες τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, πρέπει να γνωρίζετε:

v      Ποιες υπηρεσίες μπορούν να επικυρώσουν φωτοαντίγραφα:

Ø      η υπηρεσία που εξέδωσε το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο απ' όπου το φωτοαντίγραφο,

Ø      η υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται το φωτοαντίγραφο,

Ø      οποιαδήποτε δημόσια, νομαρχιακή, δημοτική ή κοινοτική αρχή, δικηγόροι και συμβολαιογράφοι.

Ø      Έχετε όμως και εσείς ως πολίτης το δικαίωμα να βεβαιώνετε ο ίδιος - χωρίς τη μεσολάβηση δημόσιας, νομαρχιακής, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής - με υπεύθυνη δήλωσή σας, την πιστότητα των φωτοαντιγράφων και αντιγράφων και να τους προσδίδετε με αυτό τον τρόπο ισχύ ίση με το πρωτότυπο.

Ο νόμος με αυτόν τον τρόπο, δείχνει εμπιστοσύνη και πνεύμα συνεργασίας. Η τυχόν κατάχρηση αυτής της εμπιστοσύνης της πολιτείας από την πλευρά σας, αν δηλώνετε δηλαδή ψευδή γεγονότα ή αποκρύπτετε τα αληθινά τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών (παράγραφος 6 του άρθρου 22 του νόμου 1599/86).

v      Όλες οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα είναι υποχρεωμένες να δέχονται τα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών, βεβαιώσεων ή άλλων δικαιολογητικών στοιχείων.

v      Τα φωτοαντίγραφα αυτά, όπως και αυτά που ο ίδιος θα επιβεβαιώνετε την πιστότητά τους με υπεύθυνη δήλωσή σας, έχουν αποδεικτική ισχύ ίση με το πρωτότυπο.

v      Προσοχή όμως, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που προβλέπονται από το νόμο, σε ορισμένες υπηρεσίες πρέπει να υποβάλλονται τα πρωτότυπα στοιχεία και όχι τα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα.

v      Αν μια υπηρεσία σας ζητάει το πρωτότυπο πρέπει να σας αναφέρει συγκεκριμένη διάταξη νόμου που να επιβάλλει την υποχρέωσή σας αυτή. (Για τα παραπάνω βλέπε άρθρο 14 του Ν. 1599/86 και άρθρο 11 του ν.2690/99).

Προσοχή: Για τα επίσημα έγγραφα άλλης χώρας ισχύουν τα εξής:

v      Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης - περί της επικύρωσης επισήμων εγγράφων, τα επίσημα έγγραφα οποιασδήποτε χώρας, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά από τις Δημόσιες Υπηρεσίες μιας άλλης χώρας, πρέπει προηγουμένως να έχουν επικυρωθεί (ως προς το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος), από την Προξενική ή Διπλωματική Αρχή της χώρας που θα τα χρησιμοποιήσει και εδρεύει στη χώρα που τα εξέδωσε είτε από Προξενική ή Διπλωματική Αρχή της χώρας που τα εξέδωσε και εδρεύει στη χώρα που θα τα χρησιμοποιήσει ο πολίτης.

Δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων

v      Με το άρθρο 16 του νόμου 1599/1986 και το άρθρο 5 του νόμου 2690/99 καθιερώνεται ένα νέο δικαίωμα για κάθε πολίτη. Πρόκειται για το δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων. Με το δικαίωμα αυτό γίνεται ένα μεγάλο βήμα προς ένα δημοκρατικότερο τρόπο λειτουργίας της διοίκησης και μεγαλύτερη προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων σας. Ο νόμος σας αναγνωρίζει το δικαίωμα να είστε πληροφορημένος. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να μαθαίνετε το γιατί και το πως των πράξεων ή των παραλείψεων της δημόσιας διοίκησης. Με μια απλή σας αίτηση μπορείτε να ζητήσετε από τη διοίκηση να σας γνωστοποιήσει διοικητικά έγγραφα, χωρίς να είστε υποχρεωμένος να αποδείξετε ότι σας αφορούν προσωπικά, ότι έχετε έννομο συμφέρον κ.λ.π.

v      Το δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων είναι βασικό δικαίωμα, διότι επιτρέπει στους πολίτες να ελέγχουν τον τρόπο δράσης της δημόσιας διοίκησης. Η διαφάνεια στη διοικητική δράση είναι προϋπόθεση του δημοκρατικού τρόπου διαχείρισης των δημόσιων υποθέσεων.

v      Αναλυτικά οι ρυθμίσεις του άρθρου 16 του νόμου 1599 του 1986 και το άρθρο 5 του νόμου 2690/99 για τη γνώση των διοικητικών εγγράφων καθορίζουν:

v      Ποιοι έχουν το δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων.

v      Ποια θεωρούνται διοικητικά έγγραφα για την εφαρμογή του νόμου αυτού.

v      Ποιες κατηγορίες εγγράφων δε γνωστοποιεί η διοίκηση.

v      Από Ποιες δημόσιες υπηρεσίες έχετε δικαίωμα να ζητάτε να σας γνωστοποιούν διοικητικά έγγραφα.

v      Πώς ασκείται το δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων.

v      Τι γίνεται σε περίπτωση που το αίτημα για τη γνώση διοικητικού εγγράφου απορρίπτεται από τη διοίκηση.

v      Δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων έχουν:

Ø      όλοι οι έλληνες πολίτες,

Ø      οι αλλοδαποί,

Ø      οι ενώσεις προσώπων,

Ø      τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, (ν.π.δ.δ.)

Ø      τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), εταιρείες, σωματεία κ.λ.π.

v      Ποια είναι τα διοικητικά έγγραφα για την εφαρμογή του νόμου αυτού.

Ø      Διοικητικά έγγραφα για την εφαρμογή του νόμου αυτού είναι όλα τα έγγραφα που συντάσσονται από όργανα του δημόσιου τομέα, ιδίως:

Ø      εκθέσεις

Ø      μελέτες

Ø      πρακτικά

Ø      στατιστικά στοιχεία

Ø      εγκύκλιοι, οδηγίες

Ø      απαντήσεις της διοίκησης

Ø      γνωμοδοτήσεις

Ø      αποφάσεις

v      Με το άρθρο 5 του ν. 2690/99, επέρχεται και μία ουσιώδης διεύρυνση του δικαιώματος γνώσης των εγγράφων της Διοίκησης: τώρα πλέον επιτρέπεται η πρόσβαση και στα ιδιωτικά έγγραφα που φυλάσσονται από τις διοικητικές αρχές.

v      Για να λάβει κάποιος γνώση των ιδιωτικών εγγράφων της Διοίκησης, πρέπει να έχει ειδικό έννομο συμφέρον.

v      Προς τούτο, θα πρέπει τα έγγραφα αυτά να είναι σχετικά με υπόθεση του ενδιαφερομένου, είτε η υπόθεση αυτή εκκρεμεί είτε έχει διεκπεραιωθεί.

v      Ποιες κατηγορίες εγγράφων ΔΕΝ γνωστοποιεί η διοίκηση:

Ø      τα έγγραφα ή στοιχεία που αναφέρονται στην ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτων προσώπων,

Ø      τα έγγραφα που η γνωστοποίησή τους θα μπορούσε να βλάψει το απόρρητο των συζητήσεων βασικών κυβερνητικών οργάνων, όπως του Υπουργικού Συμβουλίου ή του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) κ.λ.π., καθώς και το απόρρητο της Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικής πολιτικής κ.λ.π.,

Ø      τα έγγραφα που η γνωστοποίησή τους θα μπορούσε να βλάψει το απόρρητο της δημόσιας πίστης και του νομίσματος, της ασφάλειας του κράτους και της δημόσιας τάξης,

Ø      τα έγγραφα που η γνωστοποίησή τους θα μπορούσε να δυσχεράνει την έρευνα δικαστικών, αστυνομικών, στρατιωτικών ή διοικητικών αρχών σχετικά με την τέλεση εγκλήματος ή διοικητικής παράβασης,

Ø      τα έγγραφα που η γνωστοποίησή τους θα μπορούσε να βλάψει το τραπεζικό ή το βιομηχανικό ή εμπορικό ή ιατρικό απόρρητο,

Ø      τέλος η διοίκηση μπορεί να αρνηθεί την ικανοποίηση του δικαιώματος γνώσης και σε όσες άλλες περιπτώσεις το απόρρητο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις τυπικού ή ουσιαστικού νόμου.

v      Προσοχή: Οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα δεν μπορούν να αρνηθούν τη γνώση διοικητικών εγγράφων, επικαλούμενες το απόρρητο του ιδιωτικού βίου, το ιατρικό απόρρητο, καθώς και το βιομηχανικό ή εμπορικό απόρρητο, εφόσον αυτά τα έγγραφα αναφέρονται αποκλειστικά σε σας.

v      Ειδικά, πληροφορίες ιατρικού χαρακτήρα, ακόμη και στην περίπτωση που σας αφορούν προσωπικά, μπορούν να σας γίνουν γνωστές μόνο με τη βοήθεια γιατρού, που ορίζεται για το σκοπό αυτό.

Από ποιες δημόσιες υπηρεσίες έχετε δικαίωμα να ζητάτε να σας γνωστοποιούν διοικητικά έγγραφα.

v      Έχετε δικαίωμα να ζητάτε τη γνωστοποίηση διοικητικών εγγράφων από όλες τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, δηλαδή:

Ø      από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. εφορίες, επιθεωρήσεις εργασίας κ.λ.π.).

Ø      από όλες τις υπηρεσίες των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) (π.χ. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.), Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) κ.λ.π.).

Ø      από τις υπηρεσίες των οργανισμών και των δημοσίων επιχειρήσεων που λειτουργούν με τη μορφή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ) κ.λ.π.).

Πως ασκείται το δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων.

v      Πρώτα διατυπώνετε το αίτημά σας γραπτά στην υπηρεσία που έχει στο αρχείο της τα έγγραφα που σας ενδιαφέρουν, αναφέροντας το συγκεκριμένο έγγραφο που ζητάτε. Αν η διοίκηση (οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα) κρίνει ότι το έγγραφο που ζητάτε είναι δυνατό να σας γνωστοποιηθεί, τότε μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων που σας ενδιαφέρουν με δύο τρόπους:

Ø      είτε με επιτόπια μελέτη, στο χώρο δηλαδή της υπηρεσίας στα αρχεία της οποίας βρίσκονται τα έγγραφα που σας ενδιαφέρουν,

Ø      είτε με χορήγηση αντιγράφου, εκτός αν η αναπαραγωγή του μπορεί να βλάψει το έγγραφο π.χ. στην περίπτωση σπάνιων εγγράφων με ιστορική σημασία, όπως αυθεντικά παλαιά χειρόγραφα.

Ø      Κάθε αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο επιβαρύνεται με το ανάλογο χαρτόσημο κατά σελίδα.

Τέλος η άσκηση του δικαιώματος γνώσης των διοικητικών εγγράφων γίνεται με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν περιλαμβάνει για τους δικαιούχους ή τρίτους τη δυνατότητα αναπαραγωγής, διάδοσης και χρησιμοποίησης για εμπορικούς λόγους των εγγράφων αυτών. Δε θεωρείται χρησιμοποίηση για εμπορικούς λόγους το να περιληφθούν διοικητικά έγγραφα σε επιστημονικές εργασίες, εκθέσεις, ανακοινώσεις, άρθρα κ.λ.π.

Μέσα σε πόσο χρόνο η δημόσια υπηρεσία έχει υποχρέωση να ικανοποιήσει το αίτημά σας:

Η ικανοποίηση του αιτήματός σας από κάποια δημόσια υπηρεσία, σχετικά με τη γνωστοποίηση διοικητικού εγγράφου, πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την υποβολή της έγγραφης αίτησής σας ή μέσα σε ένα μήνα το πολύ.

v      Αν η δημόσια υπηρεσία κρίνει ότι το αίτημά σας δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθεί, έχει υποχρέωση να σας απαντήσει με έγγραφο μέσα σε ένα μήνα για να εξηγήσει και αιτιολογήσει την άρνησή της.

Τι κάνετε στην περίπτωση που το αίτημά σας απορρίπτεται:

v      Αν η διοίκηση αρνείται να σας γνωστοποιήσει τα έγγραφα που ζητάτε, μπορείτε να γράψετε στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στη Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους - Πολίτη (Βασιλίσσης Σοφίας 15, 10674 Αθήνα) και να αναφέρετε την υπηρεσία και το έγγραφο που αρνείται να σας χορηγήσει. Η Δ/νση Σχέσεων Κράτους - Πολίτη μπορεί να παρέμβει διευκρινιστικά και ΟΧΙ να υποχρεώσει άλλη υπηρεσία.

v      Η άρνηση της υπηρεσίας να σας γνωστοποιήσει κάποιο έγγραφο πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να σας γίνει γνωστή μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα που υποβάλατε το αίτημα για τη χορήγηση του εγγράφου.

v      Αν η Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους - Πολίτη εκφράσει θετική άποψη για το αίτημά σας και κρίνει ότι δεν υπάρχει λόγος μη γνωστοποίησης διοικητικών εγγράφων από κάποια υπηρεσία, παρεμβαίνει με έγγραφό της εκφράζοντας την άποψή της στην υπηρεσία που αρνείται τη γνωστοποίηση των εγγράφων.

v      Αν η διοίκηση συνεχίζει να αρνείται τη γνωστοποίηση των εγγράφων, τότε μπορείτε να προσφύγετε στα δικαστήρια.

v      Σημείωση: Στα δικαστήρια μπορείτε να προσφύγετε και πριν απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους - Πολίτη του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

v      Επίσης μπορείτε να προσφύγετε στα δικαστήρια και παρά την αρνητική γνώμη της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους - Πολίτη.

v      Η παρέμβαση της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους - Πολίτη είναι χρήσιμη, γιατί συχνά με τις εξηγήσεις που δίνει διευκρινίζει ορισμένα αμφισβητούμενα σημεία της ρύθμισης για τη γνωστοποίηση των διοικητικών εγγράφων, διευκολύνοντας τον πολίτη να ασκήσει το δικαίωμα γνώσης, όταν αυτό επιτρέπεται από το νόμο. Αλλά και η αρνητική γνώμη της Διεύθυνσης διευκολύνει τον πολίτη, υποδείχνοντάς του να διατυπώσει ορθότερα το αίτημά του ή ότι δεν έχει δικαίωμα, πράγμα που πιθανόν αποτρέπει τον πολίτη από μία άσκοπη προσφυγή στα δικαστήρια. (βλ. και άρθρο 16 του νόμου 1599 του 1986).

v      Προσοχή: Μεγάλη πρόοδο προς την κατεύθυνση ακόμη μεγαλύτερης πληροφόρησης των πολιτών έχει επιφέρει η αριθμ. 77921/ 1440/6.9.1995 ΦΕΚ 795/14.9.1995 τ.Β κοινή υπουργική απόφαση, η οποία υλοποιεί σχετική (90/313/ΕΟΚ) οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες για το περιβάλλον, που διαθέτουν οι δημόσιες αρχές καθώς επίσης και η ελεύθερη διάδοση των πληροφοριών αυτών για την αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος.

v      Με την ίδια απόφαση συγκροτήθηκε και Ειδική Επιτροπή, αρμόδια:

Ø      να εξετάζει ενστάσεις ενδιαφερομένων πολιτών

Ø      να γνωμοδοτεί επί ερωτημάτων υπηρεσιών ή φορέων

Ø      να εξασφαλίζει ότι διατίθενται οι σχετικές πληροφορίες.

Η Επιτροπή λειτουργεί στο ΥΠΕΧΩΔΕ, Αμαλιάδος 17, Αθήνα.

Συνήγορος του Πολίτη.

Με το Ν. 2477/97 (ΦΕΚ 59/18.4.1997 τ.Α') καθιερώθηκε και στην Ελλάδα ο θεσμός του "Συνηγόρου του Πολίτη", θεσμός που είναι γνωστός σε παγκόσμια κλίμακα ως Οmbudsman, θεσμός που υπάρχει σε 85 χώρες σε όλο τον κόσμο και 27 Ευρωπαϊκές χώρες.

Τι είναι ο Συνήγορος του Πολίτη.

v      Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή με αποστολή τη διαμεσολάβηση μεταξύ των πολιτών και της διοίκησης, την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας.

Ποιες υπηρεσίες υπάγονται και ελέγχονται από το Συνήγορο.

v      Στο Συνήγορο του Πολίτη, υπάγονται οι παρακάτω Υπηρεσίες:

Ø      Δημόσιο (Υπουργεία και Δημ. Υπηρεσίες).

Ø      Δήμοι και κοινότητες.

Ø      Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

Ø      Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας που ασχολούνται με:

Ø      διύλιση και διανομή ύδατος

Ø      αποχέτευση και απαγωγή ακαθάρτων υδάτων και λυμάτων

Ø      διανομή ηλεκτρικού ρεύματος και καυσίμου αερίου

Ø      μεταφορά προσώπων και αγαθών από την ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα

Ø      οι τηλεπικοινωνίες και τα ταχυδρομεία

Ποιες υπηρεσίες δεν υπάγονται στο Συνήγορο του Πολίτη

Ø      Οι δικαστικές αρχές.

Ø      Οι στρατιωτικές υπηρεσίες ως προς τα θέματα που αφορούν την εθνική άμυνα και ασφάλεια.

Ø      Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.

Ø      Οι υπηρεσίες του Υπουργ. Εξωτερικών για δραστηριότητες που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή στις διεθνείς σχέσεις της Χώρας.

Ø      Το Νομικό Συμβούλιο του κράτους και οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές ως προς την κύρια λειτουργία τους.

Ø      Υποθέσεις που αφορούν την κρατική ασφάλεια.

Ø      Θέματα που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών.

Ø      Θέματα που εκκρεμούν ενώπιον δικαστικής αρχής.

Ø      Οι Υπουργοί και Υφυπουργοί ως προς τις πράξεις που ανάγονται στη διαχείριση της πολιτικής λειτουργίας.

Ø      Τα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Τι θέματα ερευνά ο Συνήγορος του Πολίτη

v      Ο Συνήγορος του Πολίτη ερευνά ατομικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις ή υλικές ενέργειες οργάνων των υπηρεσιών που παραβιάζουν δικαιώματα ή προσβάλλουν νόμιμα συμφέροντα φυσικών ή νομικών προσώπων.

v      Ιδίως ερευνά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες όργανο δημόσιας υπηρεσίας:

Ø      Προσβάλλει, με πράξη ή παράλειψη, δικαίωμα ή συμφέρον που προστατεύεται από το Σύνταγμα και το νόμο.

Ø      Αρνείται να εκπληρώσει συγκεκριμένη υποχρέωση που επιβάλλεται από τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Ø      Αρνείται να εκπληρώσει συγκεκριμένη υποχρέωση που επιβάλλεται από διάταξη νόμου ή από ατομική διοικητική πράξη.

Ø      Ενεργεί ή παραλείπει νόμιμη οφειλόμενη ενέργεια κατά παράβαση των αρχών της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας ή κατά κατάχρηση εξουσίας.

Τι πρέπει να κάνει ο Πολίτης

v      Ο Πολίτης που θέλει να προσφύγει στο Συνήγορο του Πολίτη, πρέπει να υποβάλλει ενυπόγραφη αναφορά μέσα σε έξι (6) μήνες από τότε που έλαβε γνώση των ενεργειών ή παραλείψεων για τις οποί ες προσφεύγει στο Συνήγορο.

Τι κάνει ο Συνήγορος

v      Ο Συνήγορος ερευνά την καταγγελία και συντάσσει πόρισμα το οποίο γνωστοποιεί στον αρμόδιο Υπουργό και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

v      Ο Συνήγορος του Πολίτη στις προτάσεις του προς τις υπηρεσίες, μπορεί να θέτει προθεσμία, μέσα στην οποία οφείλουν να τον ενημερώσουν για τις ενέργειές τους σχετικά με την εφαρμογή των προτάσεών του ή για τους λόγους που δεν επιτρέπουν την αποδοχή τους.

v      Αν προκύψουν ενδείξεις για τέλεση αξιόποινης πράξης από λειτουργό, υπάλληλο ή μέλος διοίκησης, ο Συνήγορος του Πολίτη διαβιβάζει την έκθεση και στον αρμόδιο εισαγγελέα.

v      Ο Συνήγορος του Πολίτη ενημερώνει, σε κάθε περίπτωση, τον ενδιαφερόμενο για την τύχη της υποθέσεώς του.

v      Ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί με πράξη του να θέτει στο αρχείο αναφορά που κρίνεται προφανώς αόριστη, αβάσιμη ή ασήμαντη.

 • Προσοχή: Η αναφορά υποβάλλεται στο Συνήγορο του Πολίτη, μέσα σε έξι (6) μήνες, αφότου ο ενδιαφερόμενος λάβει γνώση των ενεργειών ή παραλείψεων της Διοίκησης.

v      Η ανεξάρτητη αυτή διοικητική αρχή στεγάζεται στην οδό Χατζηγιάννη Μέξη 5 και ο αριθμός τηλεφώνου που μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες είναι 2107289600, Fax: 2107292129

v      Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να αποστέλλονται και με το fax.

v      Παρεμφερής με τον Συνήγορο του Πολίτη είναι και ο θεσμός του "Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή".

Δημοσιότητα της διοικητικής δράσης.

Με το άρθρο 6 του Ν. 1943/91 καθιερώνεται υποχρέωση ορισμένων υπηρεσιών να δημοσιεύουν στοιχεία και ενέργειές τους (βλ. παρακάτω) σε ορισμένες περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών καίριας σημασίας, ώστε να μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να ελέγξει αν τηρήθηκε η σειρά προτεραιότητας κατά τη διεκπεραίωση μιας σχετικής υπόθεσής του.

Ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις:

v      Η υποχρέωση δημοσιότητας υπάρχει στις παρακάτω περιπτώσεις:

Ø      α) οικοδομικές άδειες, πράξεις τακτοποίησης, διαδικασία αυθαίρετων κατασκευών, σημειακές χωροθετήσεις

Ø      β) στεγαστικά δάνεια

Ø      γ) συντάξεις

Ø      δ) υδροδότηση

Ø      ζ) επιδοτήσεις αγροτικών προϊόντων, ενισχύσεις αγροτών, αγροτοτουρισμός, δάνεια σε αγρότες, άδειες για αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Τι πρέπει να δημοσιεύουν οι υπηρεσίες και με ποιο τρόπο

v      Η δημοσιότητα πραγματοποιείται:

Ø      Με τοιχοκόλληση πίνακα σε εμφανή χώρο της υπηρεσίας που έχετε υποβάλει την αίτησή σας, όπου σε ειδικές στήλες φαίνεται οπωσδήποτε η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων π.χ. για χορήγηση σύνταξης γήρατος και η ημερομηνία έκδοσης των αντίστοιχων πράξεων με τις οποίες τελειώνει η υπόθεση π.χ. έκδοση πράξεων κανονισμού σύνταξης αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις και ορισμένα άλλα στοιχεία που δίνουν μια πληρέστερη εικόνα των ενεργειών της Διοίκησης.

Ø      Με τήρηση βιβλίου που είναι στη διάθεση του καθενός, με ανάλογες στήλες που έχει ο παραπάνω πίνακας, και οπωσδήποτε με στήλες όπου φαίνεται η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και η ημερομηνία που τελειώνει η υπόθεση.

v      Αν διαπιστώσετε ότι μια υπηρεσία δεν τηρεί τη δημοσιότητα ή ότι παραβιάσθηκε η σειρά σας, χωρίς να υπάρχει λόγος, μπορείτε να προσφύγετε στο ΥΠΕΣΔΔΑ/ΓΓΔΔ/ΔΙΣΚΠΟ ή στο "Συνήγορο του Πολίτη".

v      Ο ακριβής τρόπος, τύπος και χρόνος της δημοσιότητας που ισχύει σε κάθε περίπτωση έχει καθορισθεί με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του αρμόδιου για την κάθε περίπτωση Υπουργού, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και οι ο ποίες είναι κατά περίπτωση οι παρακάτω:

Ø      Οικοδομικές άδειες, πράξεις τακτοποίησης, πράξεις αυθαιρέτων κατασκευών, σημειακές χωροθετήσεις

§         Αριθ. 88628/1991 απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 480Β/1991).

Ø      Στεγαστικά δάνεια

§         Από Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)

§         Αριθ. 80092/1991 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εργασίας (ΦΕΚ 501 Β/91).

§         Από Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

§         Αριθ. 2041566/3759/004 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών (ΦΕΚ 502 Β/1991).

§         Από Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

§         Αριθ. 17811/718/91 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 558 Β/1991).

Ø      Συντάξεις

§         Από τα Ασφαλιστικά Ταμεία, αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑ, ΤΣΑΤ, κ.λ.π.)

§         Αριθ. Δ4/1356/91 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 582 Β/1991).

§         Από Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) και Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)

§         Αριθ. 2041566/3759/0004/91 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών (ΦΕΚ 502 Β/1991).

§         Από Μετοχικό Ταμείο Στρατού (Μ.Τ.Σ.) και ΝΙΜΤΣ

§         Αριθ. Φ. 950/221/461244/91 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ 494 Β/1991).

§         Από Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ)

§         Αριθ. 4212.2/8/91 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 502 Β/91).

Ø      Υδροδότηση

§         Υδροδότηση από τους ΟΤΑ και από συνδέσμους ύδρευσης καθώς και από δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης - αποχέτευσης

§         Αριθ. 88628/91 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών (ΦΕΚ 480/τ. Β/91).

§         Υδροδότηση από Οργανισμό Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Υ.Θ.)

§         Αριθ. 3935/91 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Μακεδονίας Θράκης (ΦΕΚ 492/τ. Β/1991).

§         Υδροδότηση από την Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ)

§         Αριθ. Δ16Γ/4/559/454/Γ/91 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 582/τ. Β/1991).

Ø      Επιδοτήσεις αγροτικών προϊόντων, ενισχύσεις αγροτών, αγροτουρισμός, δάνεια σε αγρότες, άδειες για αγροτικές εκμεταλλεύσεις

§         Αριθ. 301953/91 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Γεωργίας ΦΕΚ 498 Β/1991.

Δικαίωμα αναφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Συντάγματος

v      Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Συντάγματος έχετε δικαίωμα να αναφέρεστε εγγράφως στις διοικητικές αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα και να σας απαντούν αιτιολογημένα.

v      Με την αναφορά σας προς τις διοικητικές αρχές μπορείτε να ζητήσετε τη διεξαγωγή μιας απλής υλικής πράξης ή την έκδοση μιας διοικητικής πράξης, ή να ζητάτε την ανάκληση, ακύρωση ή τροποποίηση ήδη εκδοθείσας πράξης, ή την αποτροπή ή επανόρθωση ηθικής ή υλικής βλάβης.

v      Αναφορά μπορείτε να υποβάλετε σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή, έστω και αν δεν το προβλέπει ο νόμος. Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλατε την αναφορά, έχει υποχρέωση να ενεργήσει σύντομα, εντός 30 ημερών και να σας απαντήσει αιτιολογημένα.

Έλεγχος των πράξεων των οργάνων Ο.Τ.Α. α και β βαθμού

v      Από την παρ. 2 του άρθρου 178 Δ.Κ.Κ. προκύπτει ότι κάθε δημότης και οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει στην Επιτροπή του άρθρου 177 παρ. 2 και να προσβάλει τις πράξεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, για παράβαση νόμου, μέσα σε δέκα (10) ημέρες αφ' ότου οι πράξεις αυτές δημοσιεύτηκαν.

v      Στην ίδια επιτροπή προσβάλλονται και οι πράξεις των δημάρχων, προέδρων κοινοτήτων και μονομελών οργάνων των Ν.Π.Δ.Δ. των ΟΤΑ.

v      Στην ίδια Επιτροπή, μπορεί να προσφύγει οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον κατά πράξεων του νομαρχιακού συμβουλίου, των νομαρχιακών επιτροπών και των διοικητικών συμβουλίων και εκτελεστικών επιτροπών των νομικών τους προσώπων, μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών, αφ΄ότου οι πράξεις αυτές δημοσιεύθηκαν [άρθρο 68 Π.Δ. 30/96].

v      Κατά των αποφάσεων της Επιτροπής, μπορεί να υποβληθεί αίτηση ακύρωσης στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια.

v      Κατά των αποφάσεων του Νομάρχη και άλλων μονομελών οργάνων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, μπορεί να ασκηθεί προσφυγή για παράβαση Νόμου στον οικείο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών (άρθρο 69, Π.Δ.30/96).

v      Κατά των ανωτέρω αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, μπορεί να υποβληθεί αίτηση ακύρωσης στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια.

v      Οι επιτροπές ελέγχου των πράξεων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού που έχουν συγκροτηθεί σε κάθε περιφέρεια είναι οι παρακάτω:

Έλεγχος των πράξεων Κρατικών Περιφερειακών Οργάνων

v      Για τον έλεγχο των πράξεων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, πλην αυτών με τις οποίες αποφαίνεται επί προσφυγών κατά αποφάσεων του Νομάρχη και άλλων μονομελών οργάνων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3200/1955.

v      Σύμφωνα με αυτές έχετε δικαίωμα να προσφύγετε ενώπιον του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού κατά πράξεων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, οι οποίες θίγουν τα συμφέροντά σας. Η προσφυγή αυτή πρέπει να γίνει εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της πράξης ή από τότε που λάβατε γνώση αυτής.

Πως να προστατεύετε τα δικαιώματά σας στις συναλλαγές σας με τις δημόσιες υπηρεσίες.

v      Οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν υποχρέωση να σας πληροφορούν για τα δικαιώματά σας και για το τι πρέπει να κάνετε για να τα ασκήσετε.

v      Πρέπει να σας δίνουν τις απαραίτητες πληροφορίες που θα σας επιτρέπουν να γνωρίζετε γιατί παίρνουν τη μία ή την άλλη απόφαση.

Αιτιολογία των διοικητικών πράξεων.

v      Η διοίκηση (δημόσιες υπηρεσίες, δημόσιες επιχειρήσεις κ.λ.π.) πρέπει να σας εξηγεί γιατί πήρε μία απόφαση που θίγει κάποιο δικαίωμα σας (π.χ. άρνηση έκδοσης διαβατηρίου, ή αφαίρεση άδειας οδήγησης, ή αναγκαστική απαλλοτρίωση κ.λ.π.).

v      Η αιτιολόγηση της απόφασης της διοίκησης πρέπει να σας γίνεται γνωστή τη στιγμή που σας γίνεται γνωστή και η ίδια η απόφαση.

v      Η διοίκηση οφείλει να σας πληροφορήσει για τις προθεσμίες και τα μέσα με τα οποία μπορείτε να υπερασπίσετε τα δικαιώματά σας (αίτηση θεραπείας, ιεραρχική προσφυγή, ενδικοφανής προσφυγή, προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια).

Σιωπηρή απόρριψη αιτήματος του πολίτη από τη διοίκηση.

v      Όταν η διοίκηση δεν απαντά σε ένα αίτημά σας και περάσει η προθεσμία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις ή αν δεν προβλέπεται προθεσμία από κάποιες διατάξεις και περάσουν 2 μήνες, σημαίνει ότι το αίτημά σας έχει απορριφθεί και έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε εξηγήσεις για την απόφαση της διοίκησης. Αν δεν σας ικανοποιήσουν οι εξηγήσεις της διοίκησης, μπορείτε να προσφύγετε στα διοικητικά δικαστήρια ζητώντας την ακύρωση της άρνησης της διοίκησης να ικανοποιήσει το αίτημά σας.

Tηλέφωνα και Διευθύνσεις Διοικητικών Δικαστηρίων - Συμβούλιο της Επικρατείας, Ελεγκτικό Συνέδριο, Νο

v      Συμβούλιο της Επικρατείας

Ø      Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 47

Ø      Τηλέφωνα:

Ø      Γραμματεία Ολομέλειας: 2103710093

Ø      Τμήμα πρωτοκόλλου: 2103710112, 2103710113

Ø      FAX: 2103231154

 

v      Ελεγκτικό Συνέδριο

Ø      Διεύθυνση: Πατησίων 34

Ø      Τηλέφωνα: 2103821882, 2103821156

 

v      Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Ø      Διεύθυνση: Ακαδημίας 68 και Χαριλάου Τρικούπη

Ø      Τηλεφωνικό Κέντρο: 2103328100

 

Έκδοση και επίδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων με τηλεφωνική αίτηση των πολιτών. (ν.2539/97)

v      Από το Φεβρουάριο του 1998, λειτουργεί το μέτρο της έκδοσης και επίδοσης πιστοποιητικών και βεβαιώσεων στους πολίτες μετά από τηλεφωνική αίτησή τους. Το μέτρο αυτό θεσπίσθηκε με το άρθρο 22 του Ν.2539/97.

v      Η τηλεφωνική αίτηση υποβάλλεται με κλήση του αριθμού 1502, που αντιστοιχεί σε τηλεφωνικό κέντρο του ΟΤΕ. Το πιστοποιητικό ή βεβαίωση επιδίδεται στον πολίτη με συστημένη επιστολή μέσω ΕΛΤΑ ή το παραλαμβάνει ο ίδιος από την αρμόδια υπηρεσία. Το συνολικό κόστος για τον πολίτη είναι 1000 δρχ. (500 δρχ. για την τηλεφωνική αίτηση και 500 δρχ. για τη συστημένη επιστολή).

v      Το κόστος αυτό είναι το ίδιο για οποιοδήποτε σημείο της Χώρας.

v      Για τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις που έχουν ενταχθεί στο μέτρο των τηλεφωνικών αιτήσεων, καταργούνται τα τέλη χαρτοσήμου και τα ένσημα υπέρ Δημοσίου ή υπέρ τρίτων, με τα οποία επιβαρυνόταν ο πολίτης. Η κατάργηση ισχύει τόσο στην περίπτωση έκδοσής τους μετά από τηλεφωνική αίτηση, όσο και στην περίπτωση έκδοσής τους με τη συνήθη διαδικασία. (άρθρο 22 του Ν.2539/97).

v      Μέχρι και τον Ιούνιο του 2000, τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις που έχουν ενταχθεί στο ανωτέρω μέτρο εξυπηρέτησης των πολιτών, είναι:

Ø      πιστοποιητικό γέννησης,

Ø      αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων γέννησης, γάμου και θανάτου,

Ø      πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (τύπου Α΄ και Β΄),

Ø      αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας,

Ø      πιστοποιητικό ποινικού μητρώου τύπου Α΄ και Β΄ καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου,

Ø      διαβατήριο,

Ø      βεβαιώσεις του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ),

Ø      πιστοποιητικά από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας (βεβαίωση σπουδών, αντίγραφο πτυχίου και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας),

Ø      πιστοποιητικό από τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας (τρεις περιπτώσεις εγγράφων, ως ανωτέρω),

Ø      βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου, που χορηγείται στους γιατρούς από το Υπουργείο Υγείας - Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

Ø      βεβαιώσεις των σχολών Εμπορικού Ναυτικού,

Ø      βεβαίωση νοσηλείας από τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Χώρας,

Ø      βεβαίωση χορήγησης επιδόματος σε άτομα ειδικών κατηγοριών από τις Διευθύνσεις Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων,

Ø      βεβαιώσεις που χορηγούνται από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στους υπηρετούντες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση,

Ø      βεβαιώσεις για αγρότες που χορηγούνται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (τρεις περιπτώσεις εγγραφών: βεβαίωση προϋπηρεσίας, πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών, καθώς και βεβαίωση αποδοχών).

Ø      βεβαιώσεις του Τ.Ε.Ε., που χορηγούνται στα μέλη του (βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος και βεβαίωση περί τέλεσης ή μη πειθαρχικού παραπτώματος).

Η ηλεκτρονική επικοινωνία στη Δημόσια Διοίκηση

v      Από την 1η Μαρτίου 1999, ισχύει η ηλεκτρονική επικοινωνία στο Δημόσιο, δηλαδή η επικοινωνία μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών ή μεταξύ πολιτών και δημοσίων υπηρεσιών, (ή ΝΠΙΔ ή ενώσεων πολιτών) με τηλεομοιότυπο (fax) και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e mail). Η ηλεκτρονική επικοινωνία θεσπίσθηκε με το άρθρο 14 του ν.2672/98.

v      Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων (βλ. παρακάτω), με fax μπορούν να διακινούνται όλα τα έγγραφα που συντάσσονται από όργανα των δημοσίων υπηρεσιών ή από ιδιώτες, (δηλαδή φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή ενώσεις προσώπων) και ιδίως τα εξής: αιτήσεις, ερωτήματα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, απαντήσεις, αποφάσεις, γνωμοδοτήσεις, εγκύκλιοι, οδηγίες, εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, υπηρεσιακά σημειώματα, έγγραφες εισηγήσεις.

v      Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, (e mail), μπορούν να διακινούνται μεταξύ των κεντρικών και περιφερειακών δημοσίων υπηρεσιών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, τα εξής έγγραφα μόνο: Γνωμοδοτήσεις, ερωτήματα, αιτήσεις, απαντήσεις, εγκύκλιοι, οδηγίες, εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, υπηρεσιακά σημειώματα, έγγραφες εισηγήσεις.

v      Τα ηλεκτρονικά μηνύματα, δηλαδή αποστολές e mail, από δημόσια υπηρεσία προς πολίτη και αντιστρόφως, μπορούν να είναι μόνο αιτήσεις παροχής πληροφοριών και απαντήσεις στις αιτήσεις παροχής πληροφοριών.

Οι εξαιρέσεις

v      Δεν μπορούν να διακινούνται με τηλεομοιότυπο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα ακόλουθα έγγραφα:

Ø      1.Τα έγγραφα που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα, καθώς και όλα εκείνα για τα οποία η κείμενη νομοθεσία απαγορεύει τη χορήγηση αντιγράφου (άρθρο 16 του ν.1599/86).

Ø      2.Τα έγγραφα που περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 2, περ, β΄του ν.2472/97).

Ø      3.Τα έγγραφα για τα οποία προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις η υποβολή τους σε πρωτότυπο ή επικυρωμένα αντίγραφα.

Ø      4.Τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται ως δικαιολογητικά για την εξόφληση τίτλων πληρωμής

Ø      5.Τα αποδεικτικά είσπραξης

Ø      6.Οι αιτήσεις, προσφορές και δικαιολογητικά συμμετοχής στις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού με οποιαδήποτε σχέση, στους διαγωνισμούς ή διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων, μελετών, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών ή σε άλλους δημόσιους διαγωνισμούς, οι οποίοι πραγματοποιούνται βάσει προκήρυξης, εκτός αν ορίζεται από ειδικές διατάξεις ή από την οικεία προκήρυξη συμμετοχής.

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ΥΠΕΣΔΔΑ, είναι ypesdda @ gspa.gr

Υποχρεώσεις των υπηρεσιών για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων του Πολίτη.

Γενική υποχρέωση απάντησης - Προθεσμίες

v      Όταν κάνετε μια αίτηση σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα είτε για να ζητήσετε μια πληροφορία ή ένα πιστοποιητικό είτε για να ζητήσετε τη διεκπεραίωση μιας υπόθεσή σας π.χ. άδεια, σύνταξη, επίδομα κ.λ.π. πρέπει να γνωρίζετε ότι:

v      Όλες οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα έχουν υποχρέωση:

Ø      Να απαντούν οπωσδήποτε σε όλες τις αιτήσεις σας. Όταν δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός σας, πρέπει να σας αναφέρουν τους συγκεκριμένους λόγους (διατάξεις νόμους κ.λ.π.), οι οποίοι δικαιολογούν την απόρριψή του. Καμία αίτηση σας δεν επιτρέπεται να τίθεται στο αρχείο χωρίς να ενημερωθείτε.

Ø      Να απαντούν οριστικά στις αιτήσεις σας και να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις σας μέσα σε 60 ημέρες. Αν είναι συναρμόδιες περισσότερες υπηρεσίες η προθεσμία των 60 ημερών παρατείνεται για 15 ακόμα ημέρες είναι δηλαδή 75 ημέρες.

Ø      Να σας δίνουν απλές πληροφορίες, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις αμέσως και το πολύ σε 10 ημέρες.

v      Σημείωση: Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, υποθέσεων που λόγω πολύπλοκων διαδικασιών δεν είναι δυνατόν να διεκπεραιωθούν μέσα στις 60 ημέρες. Και στις περιπτώσεις όμως αυτές υπάρχουν προθεσμίες. Οι διαφορετικές αυτές προθεσμίες έχουν καθορισθεί με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργού και έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο ΦΕΚ 510 τ.Β/1991.

v      Προσοχή: Όταν κάνετε αίτηση για μια υπόθεσή σας και η υπόθεση αυτή διεκπεραιώνεται σε μεγαλύτερη προθεσμία από 60 ημέρες, τότε ο υπάλληλος που θα παραλάβει την αίτησή σας στο σημείωμα που θα σας δώσει με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης, είναι υποχρεωμένος να σας γράψει ποια είναι η συγκεκριμένη προθεσμία για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής σας.

Δικαίωμα για καταβολή χρηματικού ποσού στις περιπτώσεις που δεν τηρούνται οι προθεσμίες.

v      Όταν δεν τηρούνται οι προθεσμίες για της διεκπεραίωση των υποθέσεών σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση για αποζημίωση από 5.000 έως 200.000 δρχ., ανεξαρτήτως του δικαιώματος σας για αποζημίωση κατά τις σχετικές περί αστικής ευθύνης διατάξεις που μπορείτε, να διεκδικήσετε με δικαστική διαδικασία.

v      Η αίτηση υποβάλλεται είτε στην αρμόδια Επιτροπή της οικείας Περιφέρειας, είτε στην Ειδική Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

v      Στην έδρα κάθε Περιφέρειας, λειτουργεί Επιτροπή με αρμοδιότητα την εξέταση υποθέσεων μη εμπρόθεσμης διεκπεραίωσης υποθέσεων των πολιτών, από τις υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα που ανήκουν γεωγραφικά στην αντίστοιχη Περιφέρεια.

v      Για υποθέσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων, λειτουργεί όμοια Επιτροπή στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα ΤΚ 106 74 τηλ. (01) 3393101-8 FAX: 3393020.

v      Προσοχή: Η αίτηση για χρηματική αποζημίωση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια Επιτροπή, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης.

v      Διαδικασία

Ø      Αφού υποβληθεί η αίτησή σας στην αρμόδια Επιτροπή ο αρμόδιος εισηγητής επιλαμβάνεται της υπόθεσής σας και διατυπώνει την εισήγησή του σε συνεδρίαση της Επιτροπής.

Ø      Η Ειδική Επιτροπή, αφού εξετάσει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, δηλαδή ότι κάποια υπηρεσία δεν σας απάντησε μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη υπόθεσή σας, εκδίδει απόφαση, με την οποία καθορίζει και το ύψος του ποσού που πρέπει να σας καταβληθεί.

Ø      Η απόφαση αυτή θα σας κοινοποιηθεί στην κατοικία σας, και ταυτόχρονα θα κοινοποιηθεί και στην υπηρεσία που παραβίασε την προθεσμία.

Ø      Μέσα σε 25 ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης θα πρέπει να εισπράξετε το ποσό που καθόρισε η Επιτροπή. Αν δεν σας καταβληθεί το ποσό μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης, πρέπει να σας καταβληθεί εντόκως. Ο τόκος υπολογίζεται για κάθε μήνα με το επιτόκιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος που ισχύει για τις καταθέσεις επί προθεσμία ενός έτους.

Σε ποιες υποθέσεις δεν ισχύουν οι προθεσμίες

v      Οι προθεσμίες δεν ισχύουν στις περιπτώσεις που η υπόθεση αφορά

Ø      καθολικές ή γενικές υποχρεώσεις των πολιτών όπως π.χ. η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, ή δικαστικές υποθέσεις του δημοσίου ή

Ø      αναγνώριση απαιτήσεων κατά του δημοσίου ή

Ø      απαιτούν σύμπραξη του πολίτη όπως π.χ. η συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία ή παράστασή του ενώπιον συλλογικών οργάνων, π.χ. εξέταση από υγειονομική επιτροπή.

Πότε οι υπηρεσίες απαλλάσσονται από την υποχρέωση.

v      Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι υπηρεσίες απαλλάσσονται από την υποχρέωση να σας απαντήσουν, όταν το αίτημά σας είναι φανερά παράνομο ή δεν είναι κατανοητό ή επαναλαμβάνεται με καταχρηστικό τρόπο.

v      Για να χαρακτηρισθεί το αίτημά σας παράνομο, πρέπει ο δημόσιος υπάλληλος με οδηγό τους νόμους, να αποδεικνύει με τρόπο, που να μην επιδέχεται αμφισβήτηση, ότι το αίτημά σας είναι παράνομο.

v      Το αίτημά σας μπορεί να χαρακτηρισθεί αόριστο όταν είναι διατυπωμένο με τρόπο ώστε να μην προκύπτει τι ζητάτε.

v      Δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί μη κατανοητό το αίτημά σας όταν απλά δεν χρησιμοποιείτε την κατάλληλη ορολογία.

v      Αρκεί το αίτημά σας να είναι διατυπωμένο με τρόπο που ο δημόσιος υπάλληλος να μπορεί να το καταλάβει σε γενικές γραμμές.

v      Καταχρηστικό μπορεί να θεωρηθεί ένα αίτημά σας, όταν παρά το ότι υπήρξε πλήρης και θεμελιωμένη απάντηση από την δημόσια υπηρεσία με την οποία συναλλάσσεσθε, εσείς υποβάλλετε ξανά το αίτημα, χωρίς κανένα νεώτερο στοιχείο ή επιχείρημα που θα επιβάλλει αναθεώρηση της υπόθεσης και της απάντησης.

Πότε αρχίζουν οι προθεσμίες.

v      Οι προθεσμίες αρχίζουν από την ημερομηνία που υποβάλλετε την αίτησή σας στην αρμόδια υπηρεσία. Όλες οι υπηρεσίες έχουν υποχρέωση να παραλαμβάνουν τις αιτήσεις σας και να τις πρωτοκολλούν αυθημερόν.

v      Αν στείλετε την αίτησή σας με το ταχυδρομείο, με τηλέτυπο κ.λ.π. η προθεσμία αρχίζει από την ημέρα που θα την παραλάβει η υπηρεσία.

v      Αν η αίτησή σας υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία τότε αυτή έχει υποχρέωση μέσα σε 5 ημέρες να τη μεταβιβάσει στην αρμόδια υπηρεσία και να σας ενημερώσει. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης από την αρμόδια υπηρεσία.

Ελλείψεις δικαιολογητικών - Διακοπή της προθεσμίας

v      Οι αιτήσεις σας πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα για την κάθε υπόθεση δικαιολογητικά.

v      Αν παραλείψετε να προσκομίσετε όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία, η εάν κάποιο από αυτά που έχετε προσκομίσει είναι ελλιπές, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προωθηθεί η υπόθεσή σας, τότε ο αρμόδιος υπάλληλος έχει υποχρέωση να σας ειδοποιήσει αμέσως, με έγγραφο επί αποδείξει, να υποβάλλετε τα δικαιολογητικά ή άλλα απαραίτητα στοιχεία που τυχόν απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής σας. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία διακόπτεται από την ημέρα ειδοποίησης και αρχίζει πάλι από την ημέρα υποβολής όλων των στοιχείων.

Δικαιώματα Ασθενών

v      Περιγράφονται κυρίως στο άρθρο 47 του ν. 2071/92, έχουν επεκταθεί σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΣΥ και είναι τα εξής:

Ø      1.Ο ασθενής έχει το δικαίωμα προσεγγίσεως στις υπηρεσίες του νοσοκομείου, τις πλέον κατάλληλες για τη φύση της ασθένειάς του.

Ø      2.Ο ασθενής έχει το δικαίωμα της παροχής φροντίδας σ' αυτόν με τον οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπειά του. Αυτή η φροντίδα περιλαμβάνει όχι μόνο την εν γένει άσκηση της ιατρικής και της νοσηλευτικής, αλλά και τις παραϊατρικές υπηρεσίες, την κατάλληλη διαμονή, την κατάλληλη μεταχείριση και την αποτελεσματική διοικητική και τεχνική εξυπηρέτηση.

Ø      3.Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σε αυτόν. Σε περίπτωση ασθενούς με μερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα, η άσκηση αυτού του δικαιώματος γίνεται από το πρόσωπο που κατά νόμο ενεργεί για λογαριασμό του.

Ø      4.Ο ασθενής δικαιούται να ζητήσει να πληροφορηθεί ό,τι αφορά στην κατάστασή του. Το συμφέρον του ασθενούς είναι καθοριστικό και εξαρτάται από την πληρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που του δίνονται. Η πληροφόρηση του ασθενούς πρέπει να του επιτρέπει να σχηματίσει πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων της καταστάσεώς του και να λαμβάνει αποφάσεις ο ίδιος ή να μετέχει στη λήψη αποφάσεων, που είναι δυνατό να προδικάσουν τη μετέπειτα ζωή του.

Ø      5.Ο ασθενής ή ο εκπρόσωπός του σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 3, έχει το δικαίωμα να πληροφορηθεί πλήρως και εκ των προτέρων, για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιασθούν ή να προκύψουν εξ αφορμής εφαρμογής σε αυτόν ασυνηθών ή πειραματικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Η εφαρμογή των πράξεων αυτών στον ασθενή λαμβάνει χώρα μόνο ύστερα από συγκεκριμένη συγκατάθεση του ιδίου. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί από τον ασθενή ανά πάσα στιγμή. Ο ασθενής πρέπει να αισθάνεται τελείως ελεύθερος στην απόφασή του, να δεχθεί ή να απορρίψει, κάθε συνεργασία του με σκοπό την έρευνα ή την εκπαίδευση. Η συγκατάθεσή του για τυχόν συμμετοχή του, είναι δικαίωμά του και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Ø      6.Ο ασθενής έχει το δικαίωμα, στο μέτρο και στις πραγματικές συνθήκες που αυτό είναι δυνατόν, προστασίας της ιδιωτικής του ζωής. Ο απόρρητος χαρακτήρας των πληροφοριών και του περιεχομένου των εγγράφων που τον αφορούν, του φακέλου των ιατρικών σημειώσεων και ευρημάτων, πρέπει να είναι εγγυημένος.

Ø      7.Ο ασθενής έχει το δικαίωμα του σεβασμού και της αναγνωρίσεως σ' αυτόν των θρησκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων.

Ø      8.Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει ή να καταθέσει αρμοδίως διαμαρτυρίες και ενστάσεις και να λάβει πλήρη γνώση των έπ’ αυτών ενεργειών και αποτελεσμάτων.

ΟΡΓΑΝΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

v      Αυτοτελής Υπηρεσία Προστασίας Δικαιωμάτων των Ασθενών.

Δ/νση: Μακεδονίας 6-8, 6ος όροφος, Τ.Κ. 104 33 ΑΘΗΝΑ.

Τηλέφωνο: 82 20 097, 82 20 032, Φαξ: 82 20 319.

Δημιουργήθηκε βάσει του ν. 2519/1997.

Ø      Αρμοδιότητες:

§         Παρακολουθεί αν εφαρμόζονται οι διατάξεις για τα δικαιώματα των ασθενών.

§         Δέχεται γραπτές καταγγελίες.

v      Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας Δικαιωμάτων των Ασθενών, που αποτελείται κυρίως από εκπροσώπους συνδικαλιστικών φορέων.

v      Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές.

Επίσης, σε κάθε Νοσοκομείο λειτουργεί:

v      Τριμελής Επιτροπή Προάσπισης των Δικαιωμάτων του Πολίτη, καθώς και

v      Γραφείο Επικοινωνίας με τον Πολίτη, όπου οι ασθενείς ή οι συνοδοί τους μπορούν να απευθύνονται και να ζητούν πληροφορίες ή βοήθεια για κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν στο Νοσοκομείο ή να υποβάλουν παράπονα.

Μήνυση. Γενικά

v      Η μήνυση κατατίθεται:

Ø      Σε οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα. Στην περίπτωση αυτή η μήνυση γίνεται προφορικά από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο πολίτη ενώπιον του αστυνομικού οργάνου.

Ø      Στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Στην περίπτωση αυτή η μήνυση συντάσσεται από δικηγόρο ή από τον ίδιο το μηνυτή.

v      Αυτεπάγγελτη δίωξη

Ø      Ο Εισαγγελέας ασκεί υποχρεωτικά ποινική δίωξη χωρίς να έχει υποβληθεί μήνυση, εφόσον του μεταβιβασθεί δικογραφία από αρμόδια υπηρεσία (π.χ. Τροχαία, Δασική Υπηρεσία κ.λ.π.) ή εφόσον πληροφορηθεί την τέλεση αδικήματος για το οποίο δεν απαιτείται έγκληση του παθόντα.

Περιπτώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων του πολίτη χωρίς συμπαράσταση δικηγόρου.

v      Ενώπιον όλων των ποινικών δικαστηρίων, εκτός όταν δικάζεται για κακούργημα και ενώπιον του Αρείου Πάγου. Στην περίπτωση που δικάζεται για κακούργημα, αν δεν διορίσει ο ίδιος δικηγόρο της επιλογής του, διορίζει δικηγόρο για λογαριασμό του κατηγορουμένου το ίδιο το δικαστήριο.

v      Ενώπιον των ειρηνοδικείων, του δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου που δικάζει εργατικές διαφορές, επί υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων, καθώς και όταν πρόκειται να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος. Και στις τελευταίες αυτές περιπτώσεις ο δικαστής, αν κρίνει ότι απαιτείται η πρόσληψη δικηγόρου μπορεί να υποχρεώσει το διάδικο σ' αυτό.

v      Ο πολίτης επίσης μπορεί, χωρίς τη σύμπραξη δικηγόρου, να επικοινωνεί με τις δικαστικές υπηρεσίες και να ζητεί τις διαθέσιμες πληροφορίες, καθώς και με τους δικαστικούς λειτουργούς προϊστάμενους των υπηρεσιών, εκθέτοντας τυχόν παράπονά του.

v      Επιπλέον, μπορεί μόνος του να ζητά την έκδοση διαφόρων πιστοποιητικών από τη Γραμματεία των δικαστηρίων, όπως πιστοποιητικό μη δημοσίευσης διαθήκης, μη πτώχευσής του, μη άσκησης ενδίκων μέσων κ.λ.π. υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση και καταβάλλοντας τα νόμιμα τέλη.

 

Μισθώσεις ταξί

 

v      Ο οδηγός ταξί οφείλει να μην αρνείται τη μίσθωση του ταξί σε οποιονδήποτε επιβάτη, εκτός αν αυτός βρίσκεται υπό την επήρεια τοξικών ουσιών, η δε επιλογή επιβατών με οποιοδήποτε τρόπο, απαγορεύεται. Ακόμα, ο οδηγός ταξί οφείλει να μην παρέχει εξυπηρέτηση με πολλαπλή μίσθωση, να μην επιβιβάσει δηλαδή άλλο άτομο, εκτός εάν του το επιτρέψετε.

v      Το κόμιστρο που εισπράττει ο οδηγός δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το προβλεπόμενο. Η χρέωση κατά μεταφερόμενο επιβάτη (εισιτήριο) κατά κανόνα απαγορεύεται επίσης, όπως και η ανάληψη υποχρέωσης προμίσθωσης, εκτός όταν ο μισθωτής είναι το Δημόσιο και όταν πρόκειται για κοινωνικούς σκοπούς (π.χ. γάμους, κηδείες, κλπ.).

v      Ο οδηγός ταξί έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις απέναντι στον επιβάτη:

Ø      πρέπει να είναι ευγενικός, πρόθυμος και εξυπηρετικός

Ø      πρέπει να είναι ευπρεπής στην εμφάνιση

Ø      οφείλει να μεταφέρει τις αποσκευές του επιβάτη από και προς το πεζοδρόμιο

Ø      μόλις επιβιβάζει επιβάτη να κατεβάζει την πινακίδα με την επιγραφή "ΕΛΕΥΘΕΡΟ" και να θέτει σε λειτουργία το ταξίμετρο

Ø      κατά τη διάρκεια της νύχτας να έχει τις πινακίδες "ΕΛΕΥΘΕΡΟ" και "ΤΑΞΙ" σβηστές, όταν το ταξί είναι μισθωμένο και το αντίθετο

Ø      να χρησιμοποιεί τη συντομότερη διαδρομή για τον προορισμό του επιβάτη, εκτός εάν ο επιβάτης επιλέξει άλλη διαδρομή

Ø      να ερωτά τον επιβάτη, όταν εξέρχεται από τα όρια της περιμετρικής ζώνης, αν θα επιστρέψει σε σημείο εντός της περιμετρικής ζώνης και σε περίπτωση αρνητικής απάντησης να χρεώνει διπλή ταρίφα

Ø      να παραδίδει στην αστυνομία ή στον κάτοχο του, αντικείμενα που έχουν λησμονηθεί στο ταξί

Ø      να μη θέτει σε λειτουργία μουσικές συσκευές ούτε να ανοίγει τα παράθυρα του αυτοκινήτου χωρίς την άδεια του επιβάτη

Ø      να δίδει πληροφορίες στον επιβάτη για την παρεχόμενη εξυπηρέτηση, να διαθέτει ρέστα και να δίνει απόδειξη όταν του ζητείται.

v      Σε περίπτωση παράβασης αυτών των υποχρεώσεων των οδηγών ταξί, προβλέπονται αστυνομικές και πειθαρχικές κυρώσεις. Οι επιβάτες θα πρέπει να αναφέρουν στην αστυνομική αρχή περιπτώσεις υπερβολικής χρέωσης, και να μεταφέρουν τα παράπονα τους στους συλλόγους ταξί και στους συλλόγους προστασίας καταναλωτών.

 

v      ΙΝστιτούτο ΚΑταναλωτή = Λ. Ποσειδώνος 31, 175 61 Π. Φάληρο, τηλ. 2109829152, φαξ 2109825096.

v      Ένωση Καταναλωτών ΠΟΙότητα ΖΩής = τηλ. 2103304444, φαξ 2103300591

v      ΚΕ.Π.ΚΑ. Αθήνας, Αιόλου 100, 10 564 -Αθήνα,Τηλ. 210269449, 2103239370, Fax. 2103239270, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

v      ΕΚΑΤΟ = 2310857007, 2310866800

v      ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ = 2104532854, 2104510527,  Πρόεδρος

v      Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας = Λ. Ποσειδώνος 31, 175 61 Π. Φάληρο, τηλ. 2109817426, φαξ 2109825096.

v      Γενική Γραμματεία Καταναλωτή = 1702.

v      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (πρώην Εμπορίου) Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου - Προστασίας Καταναλωτή Τμήμα Προστασίας και Ενημέρωσης Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος 101 81 - Αθήνα Τηλ. 2103821838, 2103842508, 2103841773, 2103821618

v      Γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αθήνα Βασ. Σοφίας 2 - Τ.Κ. 106 74, Τηλ. 2107243982-4, 2107241515.

v      ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ= 2107289600, 2107289771, 2107289740, 2107283664

v      Τραπεζικός Μεσολαβητής = 2103376700

v      Ελληνικές Οργανώσεις Καταναλωτών = www.inka.gr , www.ekato.org ,  www.ekpizo.org , www.kepka.org

v      Πανευρωπαικές Οργανώσεις Καταναλωτών = www.anec.org , www.beuc.org , www.eurocoop.org

v      Αρχή Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα = www.dpa.gr

v      ΕΣΕΕ = www.esee.gr

v      Ευρωπαική Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή = http://europa.eu.int/comm/consumers

Ωράριο εργασίας δημόσιων υπηρεσιών  Αρμόδια Υπηρεσία: ΥΠΕΣΔΔΑ

Aργίες - Hμιαργίες(ν. 1157/1981, άρθρο 1, ΦEK 126/A', απόφαση Yπουργού Προεδρίας της Kυβέρνησης αριθμ. ΔIOΔ./Φ62/237/6260/23.7.87, ΦEK 451/B, απόφαση Yφυπουργού Eσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Aποκέντρωσης αριθμ. ΔIAΔΠ/Γ2/23321/2.2.2000 - ΦEK 89/B')

Για οποιαδήποτε συναλλαγή με μια δημόσια υπηρεσία είναι χρήσιμο να γνωρίζετε:

Tο ωράριο εργασίας

Tο χειμώνα το ωράριο εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών αρχίζει στις 7.30 ή 08.00 το πρωί και τελειώνει στις 15.00 ή στις 15.30 μ.μ. Tο καλοκαίρι το ωράριο εργασίας αρχίζει στις 07.00 ή 07.30 το πρωί και τελειώνει στις 14.30 ή 15.00 μ.μ.

Tις ώρες υποδοχής του κοινού

Oι δημόσιες υπηρεσίες δέχονται τους πολίτες συνήθως από τις 12.00 μ.μ. μέχρι τις 14.30 μ.μ. Eιδικά στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες (ΔOY) της περιοχής Διοικητικής Περιφέρειας Aττικής δέχονται τους πολίτες το χειμώνα από τις 08.00 π.μ. - 13.30 μ.μ. και το καλοκαίρι από τις 7.30 π.μ. - 13.00 μ.μ. Για τα Γραφεία Πρωτοκόλλου η είσοδος του κοινού επιτρέπεται όλες τις εργάσιμες ώρες.

Tις αργίες και ημιαργίες

Oι ημέρες αργίας για όσους εργάζονται στο Δημόσιο είναι:

 • H 25η Mαρτίου
 • H 28η Oκτωβρίου
 • H δεύτερη ημέρα των Xριστουγέννων
 • H 1η Iανουαρίου
 • H δεύτερη ημέρα του Πάσχα Tα Θεοφάνεια (6η Iανουαρίου)
 • H 1η Mαΐου
 • H Kαθαρή Δευτέρα
 • H του Aγίου Πνεύματος (Δευτέρα της Πεντηκοστής)
 • H M. Παρασκευή
 • Tο M. Σάββατο
 • H της Kοιμήσεως της Θεοτόκου (15 Aυγούστου)
 • Για ορισμένους κλάδους του δημοσίου ορίζονται και άλλες ημέρες αργίας όπως π.χ. των Tριών Iεραρχών (30 Iανουαρίου) για τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς και η 17η Nοεμβρίου για όσους εργάζονται στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και στις ανώτερες σχολές.

Oι ημέρες ημιαργίας είναι:

 • H παραμονή των Xριστουγέννων και
 • H παραμονή του Nέου Έτους

Στις ημιαργίες οι υπηρεσίες κλείνουν νωρίτερα κατά δύο (2) ώρες.

Μείωση Τέλους Διαμονής Παρεπιδημούντων από 2 % σε 0,50 %

Νόμος 3756 / 2009, Άρθρο 23 (ΦΕΚ Α 53 / 31-3-2009)

1. Το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων που προβλέπεται σε ποσοστό 2% στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976, όπως ισχύει, ορίζεται από 1.1.2009 σε ποσοστό 0,5%.


22/4/2008 : Ρύθμιση Οφειλών Τελών Παρεπιδημούντων: Άρθρο 26 του Νόμου 3649/2008 Δήμος Ερμούπολης


Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών Νο 78, περί επιβολής τέλους καθαριότητας και φωτισμού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις. 19-12-2007


Σχόλια & Διευκρινήσεις της Ομοσπονδίας για την είσπραξη του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων από τους Δήμους: Ο Δήμος δεν μπορεί να υποχρεώσει τους επιχειρηματίες να καταβάλουν τέλη σύμφωνα με τις τιμές πόρτας, αφού ο νόμος επιτρέπει στο ξενοδόχο να κάνει εκπτώσεις μέχρι 50% από τις δηλούμενες τιμές.


Νόμος 3491, άρθρο 17, ΦΕΚ Α207 / 2-10-2006

3.α. Η παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας, που απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α., καταβάλλουν το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων στην ταμειακή υπηρεσία του δικαιούχου Ο.Τ.Α. ή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, που διεξάγεται η ταμειακή του υπηρεσία, κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και μέχρι την 20ή ημέρα του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις υποχρεούνται, συγχρόνως με την καταβολή του τέλους, να υποβάλλουν στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα δήλωση καταβολής του αναλογούντος τέλους επί των μισθωμάτων του αμέσως προηγούμενου ημερολογιακού τριμήνου, στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του υπόχρεου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, το είδος και η τάξη της επιχείρησης, η διεύθυνσή της, το τρίμηνο που αφορά η δήλωση, το συνολικό ποσό των μισθωμάτων που υπόκειται στο τέλος και το οφειλόμενο τέλος. Μαζί με την ανωτέρω δήλωση και προς έλεγχο της ακρίβειάς της οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκομίζουν στον οικείο Ο.Τ.Α. αντίγραφο των σχετικών καταχωρίσεων στο βιβλίο πελατών, που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 8/1999 Αστυνομικής Διάταξης (ΦΕΚ 1957 Β΄), καθώς και αντίγραφο της ισχύουσας δήλωσης τιμών. Η Δ.Ο.Υ υποχρεούται να αποδίδει στο δικαιούχο Δήμο ή Κοινότητα το εισπραττόμενο ποσό εντός του πρώτου δεκαημέρου του επόμενου από την είσπραξη μήνα.»

 


Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2007

Ερώτηση προς τον υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κ. Προκόπη Παυλόπουλο, κατέθεσε την Παρασκευή στη Βουλή ο κ. Ιωάννης Παρασκευάς, βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑ.ΣΟ.Κ., σχετικά με τα τέλη διαμονής Παρεπιδημούντων, που καλούνται να πληρώνουν οι επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων, με αριθμό δωματίων μικρότερου των οχτώ, βάση του άρθρου 17 παρ. 3α του Νόμου 3491/2006.

Όπως επεσήμανε ο κ. Παρασκευάς: "Οι επιχειρήσεις αυτές βάσει της κείμενης Νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων εσόδων - εξόδων. Ο υπολογισμός των εσόδων αυτών των επιχειρήσεων γίνεται από τις υπηρεσίες βάσει των ελαχίστων τιμών που καθορίζει ο ΕΟΤ. Είναι γνωστό όμως ότι οι εισπραττόμενες τιμές είναι μικρότερες από τις λεγόμενες τιμές πόρτας. Κατά αυτό τον τρόπο οι ιδιοκτήτες αυτών των επιχειρήσεων επιβαρύνονται για έσοδα που δεν έχουν πραγματοποιήσει".

Βάσει λοιπόν των παραπάνω παρατηρήσεων ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ζήτησε να πληροφορηθεί από τον αρμόδιο υπουργό αν το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης προτίθεται να επανεξετάσει το πρόβλημα αυτό, που αφορά μεγάλο αριθμό αυτοαπασχολούμενων στον τουριστικό τομέα και αν ναι με ποιό τρόπο.


ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 16232/5797/ΕΓΚ.13/Αθήνα   10 Μαΐου 2006  : Επιβολή προστίμων για την μη υποβολή δήλωσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων από τις επιχειρήσεις που απαλλάσσονται της υποχρέωσης τήρησης βιβλίων και στοιχείων, σύμφωνα με το Κ.Β.Σ.

ΣΧΕΤ.: 1.  Η υπ' αριθμ. 21/26723/11-7-2005 Εγκύκλιός μας ,  2. Το υπ' αριθμ. 48958/18-11-2005 έγγραφό μας

Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 1080/1980, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 18 του ν. 2946/2001, ορίζεται ότι «επί μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς ή εκπροθέσμου δηλώσεως ή μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπροθέσμου καταβολής του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων, επιβάλλεται εις βάρος του υπόχρεου, βάσει των παρεχομένων εις τον δήμον ή την κοινότητα υπό της αρμοδίας οικονομικής εφορίας σχετικών στοιχείων και πρόστιμον ίσο προς το δύο επί τοις εκατό (2%) του τέλους δι' έκαστον μήνα καθυστερήσεως, μη δυνάμενον να υπερβή το ισόποσον του τέλους».

Βάσει πληροφόρησης που έχει περιέλθει στο Υπουργείο μας από πολλούς δήμους και κοινότητες της Χώρας, συνάγεται ότι πολλές από τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται μέχρι και 7 δωμάτια δεν αιτήθηκαν την υπαγωγή τους στην ευνοϊκή ρύθμιση των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 3345/2005, η ισχύς των οποίων έληξε στις 16-12-2005, με αποτέλεσμα να υπόκεινται πλέον σε υποχρέωση καταβολής προστίμου για την μη υποβολή της προβλεπόμενης δήλωσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων κατά τα τελευταία πέντε έτη (σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και το άρθρο 2, παρ. 1 του α.ν. 344/1968).

Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα τις αρχές της καλής πίστης, της χρηστής διοίκησης και της προστασίας της εμπιστοσύνης του φορολογούμενου έναντι της φορολογούσης αρχής, θεωρούμε επιβεβλημένο να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

Όπως προκύπτει από τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) αναφορικά με την επιβολή προστίμων του Κ.Β.Σ. και σε ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 1, παρ. 8 του ν. 2523/1997, στην περίπτωση που δήμοι ή κοινότητες, με θετικές ενέργειές τους, δημιούργησαν την πεποίθηση στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις ότι η συμπεριφορά τους, ως προς την μη υποβολή της απαιτούμενης δήλωσης κατά τα τελευταία πέντε έτη και μέχρι την έκδοση της σχετικής υπ' αριθμ. 21 εγκυκλίου τον Ιούλιο 2005, ήταν σύννομη, δεν μπορούν ακολούθως να επιβάλλουν πρόστιμο, δηλαδή κυρώσεις, για την εν λόγω συμπεριφορά, η οποία προϋποθέτει υπαιτιότητα.

Δεδομένης της υπ' αριθμ. 1014096/284/α0012/ΠΟΛ1043/10-2-2000 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών περί δυνατότητας απαλλαγής των συγκεκριμένων επιχειρήσεων από την υποχρέωση τήρησης όλων των βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ. και όπως προκύπτει από τα πολλά ερωτήματα που υποβλήθηκαν από τους Ο.Τ.Α. στο Υπουργείο μετά την έκδοση της συγκεκριμένης απόφασης, συνάγεται ότι πολλοί δήμοι και κοινότητες, μέχρι την έκδοση της υπ' αριθμ. 21 εγκυκλίου μας, συνέβαλαν στη δημιουργία της εύλογης πεποίθησης, ότι οι ανωτέρω επιχειρήσεις δεν είχαν υποχρέωση υποβολής της προβλεπόμενης δήλωσης για το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων. Στην περίπτωση αυτή, οι εν λόγω Ο.Τ.Α, λαμβάνοντας υπόψη τη νομολογία, έχουν μεν τη δυνατότητα βεβαίωσης και επιδίωξης είσπραξης του οφειλόμενου τέλους για τα τελευταία πέντε έτη, χωρίς όμως το αναλογούν πρόστιμο, που προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 1080/1980.

Στην περίπτωση που ενώ έχουν συντρέξει οι ανωτέρω προϋποθέσεις, ορισμένοι Ο.Τ.Α. έχουν ήδη βεβαιώσει πρόστιμα για την τελευταία πενταετία, θα πρέπει με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου να διαγραφούν τα πρόστιμα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 235, παρ. 1, στοιχείο δ) του Π.Δ 410/1995 (Δ.Κ.Κ.).

Παρακαλούμε όπως η παρούσα κοινοποιηθεί άμεσα στις αρμόδιες Διευθύνσεις για τα έσοδα, των Ο.Τ.Α. χωρικής αρμοδιότητας σας, προς ενημέρωσή τους και ανάλογη εφαρμογή των ανωτέρω οδηγιών.


Τι ισχύει για τα καταλύματα που δεν τηρούν βιβλία ΚΒΣ. Εγκύκλιος 21/11-7-2005


Τα Τέλη Παρεπιδημούντων αποδίδονται στο Δήμο ή τη Κοινότητα που ανήκει η επιχείρηση, μέσα στην προθεσμία που ισχύει και για τη καταβολή του ΦΠΑ. Το ποσοστό είναι 2% επί των εισπράξεων.

Για τις επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία Εσόδων - Εξόδων, ισχύουν όσα αναφέρονται στο έγγραφο ΑΠ.30396 του Υπουργείου Οικονομικών.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τρίτη, 16 Αυγούστου 2005

Θέμα: Δημοτικά τέλη Τουριστικών Καταλυμάτων

Η «Κυκλαδική Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων» ενημερώνει τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων Ενοικιαζόμενων Δωματίων και Διαμερισμάτων με δυναμικότητα μέχρι και 7 δωμάτια, οι οποίοι δεν τηρούν βιβλία και στοιχεία ότι υποχρεούνται:

1.      Να τηρούν βιβλίο Πόρτας θεωρημένο από το Αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους

2.      Να αποδίδουν τα δημοτικά τέλη (2% επί των εισπραχθέντων) εντός του πρώτου δεκαημέρου του επόμενου μήνα. Τα μέχρι σήμερα Δημοτικά τέλη που δεν έχουν καταβάλλει, μπορούν να τα αποδώσουν στο Δήμο τους, χωρίς προσαυξήσεις και πρόστιμα. Για περισσότερες διευκρινήσεις να απευθυνθούν στο Δήμο τους.


Αθήνα, 25 Απριλίου 2005

Η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της ΣΕΕΔΔΕ, στο ερώτημα: «Έχουν το δικαίωμα τα δημοτικά συμβούλια να καθορίζουν διαφορετικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού για τα ξενοδοχεία και διαφορετικό για τα ξενοδοχειακά καταλύματα που ανήκουν σε μέλη μας; (ενοικιαζόμενα δωμάτια & διαμερίσματα)»

Απάντηση

Τα σχετικά με την διαδικασία καθορισμού και υπόχρεων στην καταβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού στον αρμόδιο Δήμο ορίζονται από το άρθρο 25 παρ. 10 ν. 1989/1828, όπως ισχύει και το άρθρο 1 παρ. 4 ν. 25/1975, όπως ισχύει.

Σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, η είσπραξη διενεργείται από την ΔΕΗ και ο καθορισμός τόσο των υπόχρεων όσο και του συντελεστή πραγματοποιείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα τώρα με το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 25/1975 «προκειμένου περί ξενοδοχείων ύπνου, οι μεν χώροι οι διατιθέμενοι προς ύπνον ως και οι βοηθητικοί χώροι αυτών θεωρούνται ως κατοικίαι και τα επ’ αυτών τέλη υπολογίζονται επί τον ισχύοντα δια τας κατοικίας συντελεστήν, οι δε λοιποί χώροι (αίθουσαι διαλέξεων, εστιατόρια κλπ.) θεωρούνται ως ανήκοντες στην κατηγορίαν των λοιπών ακινήτων κλπ.»

Κατά το άρθρο 1 παρ. 4 ν. 25/1975 «δια της κατά την παρ. 1 αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου δύναται να ορίζεται διαφορετικός συντελεστής κατά κατηγορία υποχρέων αναλόγως των παρεχομένων υπηρεσιών….. εξ’ ων δύο δια εστεγασμένους χώρους χρησιμοποιούμενους δια κατοικίαν…».

Εκ των ως άνω προκύπτει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίζει το πολύ μέχρι δύο –διαφορετικούς- συντελεστές για τους χώρους ύπνου των καταλυμάτων ή ξενοδοχείων, που εξομοιώνονται με «κατοικία» (η δε διαφορά τους, όπως προκύπτει από άλλες διατάξεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενταπλάσιο).  Για τους λοιπούς χώρους μπορεί να ορίζει μέχρι 5 διαφορετικούς συντελεστές.

Ως εκ τούτων, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει την ευχέρεια από τον νόμο να καθορίζει διαφορετικό συντελεστή για τους διάφορους χώρους των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων και ελέγχεται μόνο στην περίπτωση που ο διαφορετικός συντελεστής για την κάθε κατηγορία ξεπερνάει το πενταπλάσιο (με προσφυγή στην Επιτροπή του άρθρου 18 ν. 2218/1994 που εδρεύει στην περιφέρεια).

Με εκτίμηση, Αντώνης Μέγγουλης, Νομικός Σύμβουλος


12/1/2004

Με έγγραφό της (αρ.Πρωτ:515/12-1-04), η ΣΕΕΔΔΕ μας ενημερώνει ότι:

Οι εποχικές επιχειρήσεις δεν είναι υποχρεωμένες να πληρώνουν δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το διάστημα του χρόνου που δεν λειτουργούν.

Ο σχετικός Νόμος είναι ο Ν.429 της 30/8-3/9/1976 (ΦΕΚ Α235), Άρθρο 5:

« Άρθρο 5.

1.      Βιομηχανίαι, κινηματοθέατρα και εν γένει επιχειρήσεις λειτουργούσαι εποχιακώς υποχρεούνται εις την καταβολήν τελών καθαριότητος και φωτισμού αναλόγως προς τον χρόνον λειτουργίας και πάντως ουχί ολιγότερον του τριμήνου. Χρόνος μείζων του δεκαπενθημέρου λογίζεται ολόκληρος μην.

2.      Περι του χρόνου της εποχιακής λειτουργίας αποφασίζει το δημοτικόν ή κοινοτικόν συμβούλιον δια αποφάσεως αυτού (εγκρινομένης υπο του Νομάρχου) [με το Π.Δ.22/4-8/1/1982 (ΦΕΚ Α3) καταργήθηκε ο ουσιαστικός έλεγχος (έγκριση) από το Νομάρχη] μετά προηγούμενην υποβολήν υπο του υποχρέου εις τον δήμον ή την κοινότητα υπευθύνου δηλώσεως του αρθ.1 του Ν.Δ.105/1969 «περι ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος».

3.      Ο δήμος ή η κοινότης επι τη βάσει του καθορισθέντος χρόνου προσδιορίζει το εις τετραγωνικά μέτρα πλασματικόν εμβαδόν, το οποίο πολλαπλασιαζόμενον επι τον ισχύοντα κατά κατηγορίαν συντελεστήν αποδίδει ποσόν τελών ίσον προς το αναλογούν εις τον χρόνον λειτουργίας.

4.      Εις τας ανωτέρω περιπτώσεις επιτρέπεται η άσκησις των ενδίκων μέσων των προβλεπομένων υπο των διατάξεων του αρθρ.72 του από 24/9-20/10/1958 Β.Δ/τος, ως τούτο τροποποιηθέν δια του αρθρ.40 του Ν.Δ.4260/1962 ισχύει νυν, εφαρμοζομένων αναλόγως κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρ.1, παρ.6 του παρόντος νόμου»


«Υποχρεώσεις διευθυντών, υπαλλήλων και πελατών τουριστικών καταλυμάτων»

Αριθ.1500/3/1-γ' ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ υπ' αριθ. 8 Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας (ΦΕΚ Β'-1957/1.11.1999) όπως τροποποιήθηκε με την Αριθ.1500/3/1-κθ'  (ΦΕΚ Β1674/2003) Έγκριση της Αστυνομικής Διάταξης υπ' αριθ. 8Α.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Έχοντος υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 εδάφ, α', δ' και στ' του Ν. 1481/1984 (Α'- 152) "Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης", όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1590/1986 (Α'- 49) και το άρθρο 36 του Ν. 2168/1993 (Α'- 147).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Π.Δ. 141/1991 (Α'- 58) "Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών" .

3. Τις διατάξεις του Ν. 2160/1993 (Α'- 118) "Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις".

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α'- 137) "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα", όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α'154).

5. Το γεγονός ό1\ από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Την ανάγκη, στα πλαίσια της πρόληψης και καταστολής του εγκλήματος, λήψης μέτρων ασφαλείας σχετικών με τη διακίνηση και διαμονής προσώπων, καθώς και της διαφύλαξης της απρόσκοπτης και ομαλής λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων και της ασφάλειας των πελατών τους, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 - Γενικές υποχρεώσεις

Οι υπεύθυνοι των αναφερομένων στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2του Ν. 2160/1993 τουριστικών καταλυμάτων υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια αστυνομική αρχή υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του διευθυντού, ο τίτλος και η διεύθυνση της επιχείρησης, ο αριθμός του ειδικού σήματος λειτουργίας και το ονοματεπώνυμο του ορισθέντος ως υπευθύνου για την ακριβή τήρηση των διατάξεων της παρούσας Αστυνομικής Διάταξης.

Άρθρο 2 - Δελτία πελατών

1. Οι κατά το άρθρο 1 της παρούσας υπεύθυνοι υποχρεούνται να συντάσσουν, για κάθε πελάτη υπήκοο κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δελτίο άφιξης και αναχώρησης και να συμμορφώνονται προς τις, παρεχόμενες για το σκοπό αυτό, οδηγίες από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

2. Ο τύπος του δελτίου της προηγούμενης παραγράφου είναι ο παρακάτω:

 • ΔΕΛΤΙΟ ΑΦΙΞΗΣ  - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ
  • Αύξων Αριθμός
  • Αριθμός Δωματίου
  • Είδος τουριστικού καταλύματος
  • Τάξης
  • Πόλη
  • Οδός
  • Αριθμός
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ
  • Επώνυμο
  • Όνομα
  • Όνομα πατέρα
  • Ημερομηνία γέννησης
  • Τόπος γέννησης
  • Υπηκοότητα
  • Διεύθυνση κατοικίας
  • Ημερομηνία άφιξης
  • Ημερομηνία αναχώρησης
  • Αριθμός δελτίου ταυτότητας / διαβατηρίου
  • Εκδούσα αρχή
  • Στοιχεία ανήλικου τέκνου
  • Υπογραφή δ/ντή ή υπευθύνου υπαλλήλου
  • Υπογραφή πελάτη

3. Η σύνταξη του ως άνω δελτίου γίνεται με την άφιξη του πελάτη και φέρει τις υπογραφές του πελάτη, του διευθυντή του τουριστικού καταλύματος ή του υπευθύνου υπαλλήλου του και περιέχει όλα τα ανωτέρω μνημονευόμενα στοιχεία. Το δελτίο αυτό παραμένει στην επιχείρηση για τρεις (3) μήνες και ελέγχεται από τις αστυνομικές αρχές. Αντίγραφο του εν λόγω δελτίου δύναται οποτεδήποτε να ζητείται από το κατά τόπον αρμόδιο Τμήμα Ασφάλειας και εν ελλείψει αυτού, από το Αστυνομικό Τμήμα ή τον Αστυνομικό Σταθμό.

4. Της κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου υποχρέωσης εξαιρούνται τα τέκνα οικογενειών κάτω των δέκα τεσσάρων (14) ετών, τα οποία όμως θα συμπεριλαμβάνονται στο δελτίο του συνοδεύοντα αυτό μέλους της ιδίας οικογένειας.

5. 'Όταν πελάτες είναι τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 156 παρ. 1 του Π.Δ. 141/1991 επίσημα πρόσωπα, διπλωμάτες και θρησκευτικοί Αρχηγοί ή Επίσκοποι μπορεί να μη συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία του δελτίου άφιξης και αναχώρησης.

6. Για τους καταλύοντες ομαδικά, άνω των δέκα ατόμων, στις επιχειρήσεις του όρθρου 1 της παρούσας, αντί δελτίου άφιξης και αναχώρησης, συντάσσεται από τους ανωτέρω υπόχρεους ονομαστική κατάσταση, η οποία περιέχει όλα τα στοιχεία του δελτίου και την προγραμματισμένη ημερομηνία αναχώρησης. Η κατάσταση αυτή, παραμένει στην επιχείρηση για τρεις (3) μήνες και ελέγχεται από τις αστυνομικές αρχές. Αντίγραφο της εν λόγω κατάστασης δύναται οποτεδήποτε να ζητείται από το κατά τόπον αρμόδιο Τμήμα Ασφαλείας και εν ελλείψει αυτού, από το Αστυνομικό Τμήμα ή τον Αστυνομικό Σταθμό.

7. Οι υπεύθυνοι των ως άνω επιχειρήσεων απαλλάσσονται της υποχρέωσης σύνταξης των ανωτέρω δελτίων και ονομαστικών καταστάσεων. εφόσον τηρούν στην επιχείρησή τους ηλεκτρονικό αρχείο (Η/Υ) από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία που καταχωρίζονται σ’αυτά.

'Αρθρο3 - Συμπλήρωση δελτίων

1. Οι υπεύθυνοι των, κατά το άρθρο 1 της παρούσας, τουριστικών καταλυμάτων υποχρεούνται κατά τη συμπλήρωση των δελτίων άφιξης και αναχώρησης πελατών ή καταστάσεων, κατά περίπτωση, καθώς και κατά την καταχώρηση των σχετικών στοιχείων στο ηλεκτρονικό αρχείο, να ζητούν και να συμβουλεύονται τα κατεχόμενα από αυτούς δελτία αστυνομικής ταυτότητας ή ταξιδιωτικά έγγραφα. Για όσους στερούνται δελτίων αστυνομικής ταυτότητας ή ταξιδιωτικών εγγράφων, η συμπλήρωση γίνεται με βάση άλλα αποδεικτικά των στοιχείων τους πιστοποιητικά και σε περίπτωση έλλειψης, βάση προφορικά δηλουμένων στοιχείων από τον πελάτη.

2. Οι πελάτες των πάσης φύσεως τουριστικών καταλυμάτων. υποχρεούνται να παρέχουν στα ανωτέρω πρόσωπα κάθε πληροφορία απαραίτητη για την ορθή συμπλήρωση των δελτίων και καταστάσεων, καθώς και για τον ακριβή χρόνο άφιξης και αναχώρησής τους.

Άρθρο 4 - Τήρηση βιβλίου πελατών

1. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τουριστικών καταλυμάτων υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο, θεωρούμενο από την αρμόδια κατά τόπο αστυνομική ή φορολογική αρχή, στο οποίο καταχωρούνται αμέσως μετά τη συμπλήρωση των δελτίων ή καταστάσεων άφιξης των πελατών τους, όλα τα διαλαμβανόμενα στα δελτία ή καταστάσεις στοιχεία, κατά συνεχή σειρά. Στο ίδιο βιβλίο συμπληρώνεται και η ημερομηνία αναχώρησης των πελατών.

2. Η υποχρέωση τήρησης του βιβλίου του παρόντος αίρεται στην περίπτωση που ο επιχειρηματίας τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο (Η/Υ) από το οποίο προκύπτουν τα  στοιχεία που καταχωρίζονται σ’αυτό. Στην περίπτωση αυτή, εκτυπώνονται σχετικά παραστατικά, είτε για κάθε πελάτη, είτε για το σύνολο των πελατών μιας ημέρας, τα οποία ταξινομούνται κατά ημερομηνία και φυλάσσονται σε ειδικό φάκελο (DOSSIER).

3. Τα βιβλία και οι ειδικοί φάκελοι φυλάσσονται με μέριμνα των διευθυντών ή ιδιοκτητών των οικείων επιχειρήσεων για δέκα (10) χρόνια μετά τη συμπλήρωσή τους και υπόκεινται σε έλεγχο από τις αστυνομικές αρχές.

Άρθρο 5 - Κυρώσεις

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του όρθρου 12 παρ. 6 του Ν.1481/1984, εφόσον από άλλη διάταξη δεν τιμωρούνται βαρύτερα.

Άρθρο 6 - Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται κάθε άλλη Αστυνομική Διάταξη που ρυθμίζει το ίδιο αντικείμενο.

Άρθρο 7 - Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει στην περιοχή αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Αστυνομική αυτή Διάταξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 1999. Ο Αρχηγός Αντιστράτηγος ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

(Εγκρίθηκε στις 20 Οκτωβρίου 1999 από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης).


ΔΕΛΤΙΟ ΑΦΙΞΗΣ  - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ

Αύξων Αριθμός

 

Αριθμός Δωματίου

 

Είδος τουριστικού καταλύματος

 

Τάξης

 

Πόλη

 

Οδός

 

Αριθμός

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

Επώνυμο

 

Όνομα

 

Όνομα πατέρα

 

Ημερομηνία γέννησης

 

Τόπος γέννησης

 

Υπηκοότητα

 

Διεύθυνση κατοικίας

 

Ημερομηνία άφιξης

 

Ημερομηνία αναχώρησης

 

Αριθμός ταυτότητας / διαβατηρίου

 

Εκδούσα αρχή

 

Στοιχεία ανήλικου τέκνου

 

Υπογραφή δ/ντή ή υπευθύνου

 

Υπογραφή πελάτη

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΕ ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

& ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (10-2-2009)

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού  (Π.Υ.Τ.) του Ε.Ο.Τ. Οι άδειες λειτουργίας υπογράφονται από  τους προϊσταμένους  των ΠΥΤ  σύμφωνα  με  την υπ'   αριθμ. 500765/2007 (ΦΕΚ 639/Β/27-4-2007) απόφαση Γεν. Γραμματέα ΕΟΤ.

Η άδεια λειτουργίας εκδίδεται στο όνομα της επιχείρησης του καταλύματος όπως αυτό αναγράφεται στο Ειδικό  Σήμα Λειτουργίας.  Στις  περιπτώσεις μισθωμένων καταστημάτων η άδεια λειτουργίας εκδίδεται στο όνομα της μισθώτριας επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται επί της αδείας το όνομα του υπευθύνου λειτουργίας αυτής.

Άδεια λειτουργίας μουσικής χορηγείται από τους οικείους Ο.Τ.Α..

 1. Αίτηση του επιχειρηματία η του νομίμου εκπροσώπου σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι νομικό πρόσωπο (εταιρεία), στην οποία να αναγράφεται το είδος του καταστήματος για το οποία ζητείται η άδεια και η θέση αυτού εντός του Ξενοδοχείου.
 2. Κατόψεις και Τομές του καταστήματος εις τριπλούν διπλωματούχου Μηχανικού ή Υπομηχανικού, εργοδηγού σχεδιαστή, σε κλίμακα 1:50.
  1. Σε αυτά να απεικονίζονται λεπτομερώς όλοι οι χώροι του καταστήματος με ακριβείς διαστάσεις, καθώς και τυχόν υπαίθριοι/ημιυπαίθριοι χώροι, εφ’ όσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καθώς και οι χώροι ΚΑΠΝΙΖΟΝΤΩΝ και ΜΗ ΚΑΠΝΙΖΟΝΤΩΝ.
  2. Τα Σχέδια να είναι υπογεγραμμένα από τον συντάξαντα Μηχανικό. Δεν θα γίνονται δεκτά Σχέδια, τα οποία θα απεικονίζουν χώρους του ξενοδοχείου που δεν έχουν σχέση με τον χώρο του καταστήματος για το οποίο αιτείται η άδεια.
  3. Πρόβλεψη του καταστήματος στα εγκεκριμένα από τον ΕΟΤ σχέδια του καταλύματος (ελέγχεται από την Υπηρεσία).
 3. Ορισμός υπευθύνου λειτουργίας του καταστήματος. Γνωστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηματία ή του νομίμου εκπροσώπου και υποβάλλονται:
  1. Θεωρημένα   αντίγραφα   του   βιβλιαρίου   υγείας   και   του   δελτίου   Αστυνομικής ταυτότητας του    υπευθύνου .
  2. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες αυτού .
  3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 1 παρ. 2 του Π. Δ. 180/79.
  4. Υπεύθυνη δήλωση του προτεινόμενου ατόμου ότι αποδέχεται να αναλάβει καθήκοντα υπευθύνου λειτουργίας του καταστήματος.
 4. Για καταστήματα που έχει εκμισθώσει η επιχείρηση του καταλύματος, εφ' όσον αυτό προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, πέραν των άλλων κατά περίπτωση δικαιολογητικών υποβάλλονται επιπροσθέτως:
  1. Το μισθωτήριο έγγραφο.
  2. Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την οικεία Δ.Ο.Υ.
  3. Υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηματία του Ξεν/χείου ότι δεν δέχεται συμβάσεις ALLOTMENTS.
 5. Για ειδικές περιπτώσεις καταστημάτων (κομμωτήριο, γυμναστήριο, ινστιτούτο αισθητικής κ.τ.λ.) υποβάλλεται επιπροσθέτως και η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του υπευθύνου λειτουργίας.
 6. Παράβολο υπέρ ΕΟΤ ποσού 150€ πληρωτέο στην Τράπεζα Ελλάδος στο λογαριασμό 26180 /ΕΟΤ ή στο ταμείο του ΕΟΤ.

 

«Για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα τα οποία λειτουργούσαν νόμιμα πριν από την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ 337/ 2000 και τα οποία δεν διαθέτουν εγκεκριμένα από τον ΕΟΤ σχέδια και δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί η νομιμότητα τους, θα πρέπει να υποβάλλονται από τον επιχειρηματία στην Υπηρεσία,  οικοδομική άδεια του κτιρίου καθώς και  τα απαιτούμενα εγκεκριμένα από την Πολεοδομία σχέδια (κατόψεις, διάγραμμα κάλυψης), που τη συνοδεύουν.

 

ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Άδειες λειτουργίας που έχουν εκδοθεί με το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο εξακολουθούν να ισχύουν χωρίς περιορισμούς

Σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων της αδείας λειτουργίας (τροποποίηση της επιχείρησης ή λειτουργία από νέα επιχείρηση, αντικατάσταση υπευθύνου λειτουργίας κλπ) η άδεια αντικαθίσταται με νέα κατόπιν υποβολής  μόνον των δικαιολογητικών που αφορούν την μεταβολή και του σχετικού παραβόλου.

Ασφάλιση των επιχειρηματιών


25-4-2012

Σύμφωνα με το ΝΟΜΟ 4075_2012 ΦΕΚ 89 Α, από 1η Ιουλίου 2012, για τους καταλυματίες ισχύουν τα παρακάτω, με κάθε επιφύλαξη, μέχρι έκδοσης ερμηνευτικών εγκυκλίων από τα υπουργεία και τη ΣΕΕΔΔΕ:

1.     Για τουριστικά καταλύματα δυναμικότητας 1 – 5 δωμάτια:

a.     Αν τα κέρδη από το κατάλυμα τα προηγούμενα 3 χρόνια (2009, 2010, 2011), είναι όλα μαζί, λιγότερα από 40.248€, τότε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ασφαλίζεται υποχρεωτικά στον ΟΓΑ (101€ το μήνα).

b.     Αν τα κέρδη είναι περισσότερα, τότε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ασφαλίζεται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ, στη 1η ασφαλιστική κατηγορία χωρίς έκπτωση (210€ το μήνα).

2.     Για τουριστικά καταλύματα δυναμικότητας 6 – 10 δωμάτια και για τουριστικά καταλύματα δυναμικότητας από 11 δωμάτια και άνω με έδρα σε περιοχές με πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων:

a.     Αν τα κέρδη από το κατάλυμα τα προηγούμενα 3 χρόνια (2009, 2010, 2011), είναι όλα μαζί, λιγότερα από 40.248 €:

i.     Ο ιδιοκτήτης (φυσικό πρόσωπο) της επιχείρησης ασφαλίζεται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ, στην 1η ασφαλιστική κατηγορία, με έκπτωση 30% (147€ το μήνα).

ii.     Αν ιδιοκτήτης είναι ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρία (το όριο των 40.248 €, μετράει ξεχωριστά για τον κάθε εταίρο): Ο ένας εταίρος ασφαλίζεται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ. Οι άλλοι εταίροι αν είναι ασφαλισμένοι σε κάποιο ασφαλιστικό φορέα, δεν ασφαλίζονται ξανά. Αν όμως δεν είναι άμεσα ασφαλισμένοι, τότε είτε ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΓΑ, είτε προαιρετικά στον ΟΑΕΕ.

iii.     Ο ΟΑΕΕ κάθε 3 χρόνια θα ελέγχει τα κέρδη και αν υπερβαίνουν τα 40.248 €, θα ανεβάζει τον ασφαλιζόμενο κατά μια ασφαλιστική κατηγορία.

iv.     Αν οι ιδιοκτήτες είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, το οποίο τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τότε ασφαλίζονται στον ΟΓΑ (101€ το μήνα).

b.     Αν τα κέρδη από το κατάλυμα τα προηγούμενα 3 χρόνια (2009, 2010, 2011), είναι όλα μαζί περισσότερα από 40.248 €, τότε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ασφαλίζεται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ, στη 1η ασφαλιστική κατηγορία χωρίς έκπτωση (211€ το μήνα).

3.     Για τουριστικά καταλύματα δυναμικότητας από 11 δωμάτια και άνω, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ασφαλίζεται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ.

4.     Για Συνταξιούχους δεν αναφέρεται τίποτα, οπότε μέχρι στιγμής δεν εξαιρούνται από τα παραπάνω.

Χρήσιμα στοιχεία:

* Το ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη στις 31.12.2011 ήταν 33,54€.

* ΟΓΑ - Ποσά εισφορών έτους 2012 αυτοτελώς απασχολούμενων αγροτών Κλάδου Κύριας Ασφάλισης

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ*

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ σε €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ σε €

Για σύνταξη

Για
ασθένεια

ΛΑΕ

ΜΗΝΙΑΙΑ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ

472,59

33,08

11,81

1,98

46,87

281,22

562,44

585,80

41,01

14,65

1,98

57,64

345,84

691,68

704,90

49,34

17,62

1,98

68,94

413,64

827,28

869,83

60,89

21,75

1,98

84,62

507,72

1.015,44

1.034,74

72,43

25,87

2,97

101,27

607,62

1.215,24

1.198,50

83,90

29,96

2,97

116,83

700,98

1.401,96

1.361,03

95,27

34,03

2,97

132,27

793,62

1.587,24

* ΟΑΕΕ - Τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές

ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

001

152,41

58,30

210,71

002

186,14

71,20

257,34

003

222,20

84,99

307,19

004

242,58

92,79

335,37

005

279,81

107,03

386,86

006

315,59

120,71

436,30

007

337,46

129,08

466,54

008

364,90

139,57

504,47

009

389,55

149,00

538,55

010

414,22

158,44

572,66

011

438,87

167,87

606,74

012

463,52

177,30

640,82

013

488,19

186,73

674,92

014

512,85

196,16

709,01

 


11-4-2012 Το νεοψηφισθέν νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό.

Διαβάστε το εδώ.


26-3-2012

(Για ενημέρωση των μελών μας)

Το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης που θα επιφέρει ριζικές αλλαγές σε ασφαλιστικά θέματα

"2. α) Η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του ν. 3050/2002 (Α’ 214), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 25 του ν. 3846/2010 (Α’ 66) ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. α) Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α’ 118) και του π.δ. 33/1979 (Α’ 10), όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κυρίων και μη κυρίων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ, α) δυναμικότητας έντεκα (11) δωματίων και άνω και με έδρα σε περιοχές της περίπτωσης α της παραγράφου 1 και β) δυναμικότητας από έξι (6) μέχρι και δέκα (10) δωματίων, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ, στην 1η ασφαλιστική κατηγορία, με έκπτωση ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) στο ποσό αυτής.
Εφόσον ο μέσος όρος του εισοδήματός τους από την επαγγελματική δραστηριότητα για τρία (3) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος, όπως αυτός προκύπτει από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., δεν υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις 31.12.2011, παραμένουν στην 1η ασφαλιστική κατηγορία με την ως άνω έκπτωση και δεν υποχρεούνται στην ανά τριετία μετάταξη σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του π.δ. 258/2005 (Α’ 316). Η ίδια ρύθμιση ισχύει εφεξής και για κάθε τριετία εφόσον ο μέσος όρος του ως άνω εισοδήματος από την επαγγελματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις 31.12.2011.
Εφόσον ο ως άνω μέσος όρος υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις 31.12.2011, οι υπαγόμενοι στο πρώτο εδάφιο παραμένουν στην 1η ασφαλιστική κατηγορία αλλά χωρίς έκπτωση και εφεξής υποχρεούνται στην ανά τριετία μετάταξη σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του π.δ. 258/2005 (Α’ 316).
Ο ΟΑΕΕ, μετά την παρέλευση τριών (3) ετών από τη χορήγηση της ανωτέρω διευκόλυνσης, έχει το δικαίωμα, οποτεδήποτε, του επανελέγχου της άσκησης της δραστηριότητας και των εισοδημάτων των δικαιούχων. Κατά τον επανέλεγχο εξετάζεται πάντα ο μέσος όρος των εισοδημάτων της προηγούμενης τριετίας. Το δικαίωμα αυτό έχει και ο ασφαλισμένος στις περιπτώσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ λόγω εισοδηματικών κριτηρίων, μετά την παρέλευση τουλάχιστον τριών (3) ετών από την υπαγωγή του στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.
β) Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α’ 118) και του π.δ. 33/1979 (Α’ 10), όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κυρίων και μη κυρίων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ δυναμικότητας έως και πέντε (5) δωματίων, ασφαλίζονται στον ΟΓΑ, εφόσον ο μέσος όρος του εισοδήματός τους από την επαγγελματική δραστηριότητα για τρία (3) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος, όπως αυτός προκύπτει από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., δεν υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις 31.12.2011. Η ίδια ρύθμιση ισχύει εφεξής και για κάθε τριετία εφόσον ο μέσος όρος του ως άνω του εισοδήματος από την επαγγελματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις 31.12.2011.
Εφόσον ο ως άνω μέσος όρος υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις 31.12.2011, οι υπαγόμενοι στο πρώτο εδάφιο υπάγονται εφεξής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.
Μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας, ο αρμόδιος κατά περίπτωση Οργανισμός έχει το δικαίωμα του επανελέγχου, οποτεδήποτε, της άσκησης της δραστηριότητας και των εισοδημάτων των δικαιούχων. Κατά τον επανέλεγχο εξετάζεται πάντα ο μέσος όρος των εισοδημάτων της προηγούμενης τριετίας. Το δικαίωμα αυτό έχει και ο ασφαλισμένος στις περιπτώσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του κατά περίπτωση Οργανισμού λόγω εισοδηματικών κριτηρίων, μετά την παρέλευση τουλάχιστον τριών (3) ετών από την υπαγωγή του στην ασφάλιση του κατά περίπτωση Οργανισμού.»
β) Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται από την 01.07.2012.
γ) Για όσους, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, ασφαλίζονταν στον ΟΓΑ, η ασφάλιση που έχει χωρήσει παραμένει ισχυρή και δεν αναζητούνται εισφορές από τον ΟΑΕΕ. Αντίστοιχα, η ασφάλιση που έχει χωρήσει στον ΟΑΕΕ παραμένει ισχυρή και δεν αναζητούνται εισφορές από τον ΟΓΑ."

http://www.forologikanea.gr/news/to-polunomosxedio-tou-upourgeiou-ergasias--koinonikis-asfalisis-pou-epiferei-rizikes-allages-se-asfalistika-themata/

Το παραπάνω κείμενο δεν είναι ακόμη νόμος (μέχρι σήμερα 1/4/2012) και η Κυκλαδική Ομοσπονδία έχει ήδη διαμαρτυρηθεί στο αρμόδιο υπουργείο για τη πρόθεσή του να επιβάλλει ακόμη περισσότερες δυσβάσταχτες εισφορές στους επιχειρηματίες μικρών τουριστικών καταλυμάτων.


21-10-2011 από το Επιμελητήριο Κυκλάδων:

Η υποχρεωτική ασφάλισης στον ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) έχει παύσει για τους ιδιοκτήτες έως δέκα ενοικιαζόμενων δωματίων από την εφαρμογή του Νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 25 «Θέματα O.A.E.E. - Ο.Γ.Α.», οι ιδιοκτήτες έως και δέκα (10) ενοικιαζόμενων δωματίων, καθώς και οι ιδιοκτήτες επιπλωμένων διαμερισμάτων έως και δέκα (10) δωμάτια, σε όλη την επικράτεια, εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. και ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.Γ.Α.. Εφόσον αυτοί ασφαλίζονται από άλλη εργασία ή απασχόληση σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο, δεν υπάγονται σε κανέναν από τους δύο πιο πάνω Οργανισμούς.

Οι ημερομηνίες εφαρμογής της εξαίρεσης από την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ είναι οι εξής:

- Για ιδιοκτήτες έως και δέκα ενοικιαζόμενων δωματίων από 1/5/2010

- Για ιδιοκτήτες επιπλωμένων διαμερισμάτων έως και δέκα δωμάτια από 1/6/2010

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ο ΟΑΕΕ δεν θα έπρεπε να κάνει δεκτές τις καταβολές ασφαλιστικών εισφορών από τις παραπάνω ημερομηνίες και μετά.

Συνεπώς, οι ιδιοκτήτες που ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία, θα πρέπει:

α) να σταματήσουν άμεσα να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ και να αρχίσουν να καταβάλουν τις αναλογούσες εισφορές στον ΟΓΑ. Επίσης,  να ασφαλιστούν αναδρομικά στον ΟΓΑ με ημερομηνίες έναρξης, τις παραπάνω αναγραφόμενες.

β) να απαιτήσουν την επιστροφή των ποσών που έχουν καταβάλει από 1/5/2010 και από 1/6/2010 έως και σήμερα. Στα ποσά που θα πρέπει να ζητήσουν την επιστροφή τους, οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να υπολογίσουν μόνο αυτά που αντιστοιχούν στον κλάδο σύνταξης και όχι στον κλάδο υγείας, λόγω του ότι είτε μπορεί να έχουν κάνει χρήση αυτού, είτε λόγω του ότι είχαν το δικαίωμα να κάνουν χρήση.

Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες έντεκα (11) και άνω ενοικιαζόμενων δωματίων, καθώς και οι ιδιοκτήτες επιπλωμένων διαμερισμάτων έντεκα (11) και άνω δωματίων, σε περιοχές της περίπτωσης 1.α)* του άρθρου, υπάγονται από 1/1/2007 στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών (3) πρώτων ετών από τη δραστηριότητα αυτή, όπως προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., υπερβαίνει το 400πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

* «1.α) Επαγγελματίες, βιοτέχνες, έμποροι που έχουν την έδρα τους και ασκούν τη δραστηριότητά τους σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων ή κάτω των 1.000 κατοίκων στους Νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Κορινθίας, Αχαΐας και Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πριν την έναρξη επαγγέλματος, υπάγονται από 1.1.2003 στην υποχρεωτική ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών (3) πρώτων ετών από την έναρξη επαγγέλματος, όπως προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., υπερβαίνει το 400πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη»


Νόμος 3050 του 2002


Νόμος 3846, άρθρο 25 του 2010

άρθρο 2: "..Οι ιδιοκτήτες έως και δέκα (10) ενοικιαζόμενων δωματίων, καθώς και οι ιδιοκτήτες επιπλωμένων διαμερισμάτων έως και δέκα (10) δωμάτια, σε όλη την επικράτεια, εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. και ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.Γ.Α.. Εφόσον αυτοί ασφαλίζονται από άλλη εργασία ή απασχόληση σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο, δεν υπάγονται σε κανέναν από τους δύο πιο πάνω Οργανισμούς. Οι ιδιοκτήτες έντεκα (11) και άνω ενοικιαζόμενων δωματίων, καθώς και οι ιδιοκτήτες επιπλωμένων διαμερισμάτων έντεκα (11) και άνω δωματίων, σε περιοχές της περίπτωσης 1.α), υπάγονται από 1.1.2007 στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών (3) πρώτων ετών από τη δραστηριότητα αυτή, όπως προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., υπερβαίνει το 400πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη."


24-11-2009 Εγκύκλιος ΟΑΕΕ


6-9-2010 Διευκρινιστική επιστολή ΟΑΕΕ περί μη υποχρέωσης ασφάλισης


6/8/2010

ΕΡΩΤΗΜΑ της Κυκλαδικής Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων, προς το νομικό Σύμβουλο της ΣΕΕΔΔΕ:

"Τι ισχύει πλέον για τους συνταξιούχους που έχουν και επιχείρηση-κατάλυμα όσον αφορά την ασφάλισή τους και τη φορολογική τους αντιμετώπιση από το κράτος (πχ. αν θα έχουν μείωση σύνταξης)."

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Αθήνα, 13 Αυγούστου 2010

Κύριε Πρόεδρε,

Μου θέσατε το ερώτημα, κατά πόσο μεταβάλλεται το καθεστώς των επιχειρηματιών ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων, που λαμβάνουν σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα, μετά την δημοσίευση του νέου ασφαλιστικού νόμου 3863/2010.

Απάντηση

Δημοσιεύτηκε ήδη ο νέος νόμος 3863/2010 (ΦΕΚ 115Α), ο οποίος, ταυτιζόμενος με τις δεσμεύσεις του μνημονίου, επιφέρει δραματικές μεταβολές στο ασφαλιστικό καθεστώς όλων των απασχολουμένων εν γένει.

Στους απασχολούμενους των οποίων το ασφαλιστικό καθεστώς μεταβάλλεται, περιλαμβάνονται και οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι του κλάδου μας.

Έως τώρα ίσχυε το άρθρο 63 ν. 2676/1999, το οποίο προέβλεπε αναστολή ή περικοπή της σύνταξης για όσους συνταξιούχους εργάζονταν, ως επί το πλείστον, με σύμβαση εργασίας.  Υπήρχε δε, βάσει της παραγράφου 6 του ως άνω άρθρου, ρητή εξαίρεση των αυτοαπασχολουμένων συνταξιούχων και των συνταξιούχων του ΟΓΑ.  Κατ’ ακολουθία, εξαιρούντο από την αναστολή ή περικοπή της σύνταξης το σύνολο των συνταξιούχων μελών μας, ανεξαρτήτως δυναμικότητας δωματίων των καταλυμάτων τους.

Το καθεστώς αυτό μεταβάλλεται με τις διατάξεις του ν. 3863/2010.  Συγκεκριμένα, το άρθρο 16 του νέου νόμου τροποποιεί συνολικά το ανωτέρω άρθρο 63 ν. 2676/1999, το οποίο πλέον ορίζει τα εξής:

«…Οι συνταξιούχοι……  που ασκούν δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) και του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), υπόκεινται στους εξής περιορισμούς: α) Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης ή των συντάξεων, κύριων και επικουρικών.  Υποχρεούνται δε στην καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών. β) Μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, υποχρεούνται να καταβάλουν τις προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις εισφορές προσαυξημένες κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Σε περίπτωση που το ποσό της κύριας ή των κύριων συντάξεων υπερβαίνει τα εξήντα (60) ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως διαμορφώνονται κάθε φορά και ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, το ποσό που υπερβαίνει το ανωτέρω όριο περικόπτεται….» (παράγραφος 1 σημείο 2 άρθρου 16 ν. 3863/2010).

«…Οι συνταξιούχοι…… υποχρεούνται, πριν……αυτοαπασχοληθούν, να δηλώσουν τούτο στον φορέα ή στους φορείς από τους οποίους συνταξιοδοτούνται για κύρια σύνταξη…… Παράλειψη της δηλώσεως συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου του ποσού των συντάξεων που έλαβε κατά το χρονικό διάστημα …… που αυτοαπασχολείτο, και πρόστιμο επί του καταλογισθέντος ποσού ίσο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας. Το

καταλογιζόμενο αυτό ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από δύο (2) μηνιαίες συντάξεις ακόμη και αν το διάστημα… απασχόλησης είναι μικρότερο…» (παράγραφος 1 σημείο 5 άρθρου 16 ν. 3863/2010).

«…Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή…… στους συνταξιούχους του ΟΓΑ…» (παράγραφος 1 σημείο 6 άρθρου 16 ν. 3863/2010).

«…Οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν για όσους συνταξιούχους…… αυτοαπασχολούνται…… από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και εφεξής. Όσοι συνταξιούχοι… ήδη… αυτοαπασχολούνται……και έως την ισχύ του παρόντος νόμου δεν καταλαμβάνονταν από τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1Α΄), όπως ίσχυαν έως την αντικατάστασή του με το

παρόν άρθρο, οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται από 1.1.2013…» (παράγραφος 2 άρθρου 16 ν. 3863/2010).

Από τις ως άνω διατάξεις, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

1.    Οι διατάξεις του νόμου περί αναστολής ή περικοπής της σύνταξης ισχύουν πλέον και για τους αυτοαπασχολούμενους συνταξιούχους, άρα καταρχήν και για τους συνταξιούχους μέλη μας.

2.    Οι νέες διατάξεις δεν εφαρμόζονται στους συνταξιούχους του ΟΓΑ.  Άρα, όσα μέλη μας λαμβάνουν σύνταξη από τον ΟΓΑ εξαιρούνται της αναστολής ή περικοπής της σύνταξής τους.

3.    Σε όσους από τους συνταξιούχους μέλη μας εφαρμόζονται οι νέες διατάξεις περί αναστολής ή περικοπής της σύνταξης, σύμφωνα με τα παρακάτω, αυτές αρχίζουν να παράγουν τα αποτελέσματά τους από 1-1-2013.

4.    Σύμφωνα με την παράγραφο 5 άρθρου 9 ν. 3050/2002, όπως διαμορφώθηκε μετά την πρόσφατη τροποποίησή του από το ν. 3846/2010 «…οι ιδιοκτήτες έως και δέκα (10) ενοικιαζόμενων δωματίων, καθώς και οι ιδιοκτήτες επιπλωμένων διαμερισμάτων έως και δέκα (10) δωμάτια, σε όλη την επικράτεια, εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. και ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.Γ.Α.. Εφόσον αυτοί……λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο, δεν υπάγονται σε κανέναν από τους δύο πιο πάνω Οργανισμούς».

Οι διατάξεις περί αναστολής και περικοπής εφαρμόζονται μόνο σε όσους ασκούν δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ ή του ΕΤΑΑ.

Άρα, σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, όσοι δεν ασφαλίζονται στα ως άνω Ταμεία, εξαιρούνται και σε αυτούς περιλαμβάνονται τα μέλη μας, δυναμικότητας έως και 10 δωματίων, που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιοδήποτε Ταμείο.

Σημειώνω ωστόσο ότι, παρά την σαφή γραμματική ερμηνεία και δεδομένης της παράδοσης της διοίκησης να ερμηνεύει το νόμο κατά πως την βολεύει, δεν θεωρώ απίθανη την έκδοση εγκυκλίου τελολογικής ερμηνείας (ήτοι ερμηνείας του «πνεύματος» και όχι του «γράμματος» του νόμου), όπου ο όρος «υπακτέα» θα ερμηνεύεται διασταλτικά, ώστε να περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που κανονικά θα έπρεπε να υπάγονται στον ΟΑΕΕ (λόγω αντικειμένου) και όχι μόνο αυτές που πραγματικά υπάγονται.  Σε αυτήν την περίπτωση, τα δικαστήρια, όπου αυτονόητα θα προσφύγουν τα μέλη μας, θα έχουν τον τελευταίο λόγο ως προς το ερμηνευτικό περιεχόμενο του νόμου.

5.    Σύμφωνα με την αυτή παράγραφο 5 άρθρου 9 ν. 3050/2002, όπως διαμορφώθηκε μετά την πρόσφατη τροποποίησή του από το ν. 3846/2010, οι ιδιοκτήτες έντεκα (11) και άνω ενοικιαζόμενων δωματίων, καθώς και οι ιδιοκτήτες επιπλωμένων διαμερισμάτων έντεκα (11) και άνω δωματίων, που έχουν την έδρα τους και ασκούν τη δραστηριότητά τους σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων ή κάτω των 1.000 κατοίκων στους Νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Κορινθίας, Αχαΐας και Θεσσαλονίκης, υπάγονται από 1-1-2007 στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών (3) πρώτων ετών από την έναρξη επαγγέλματος, όπως προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., υπερβαίνει το 400πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

Σε ότι αφορά τους συνταξιούχους μέλη μας με 11 δωμάτια και άνω, που υπάγονταν και υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, αυτοί, βάσει των ανωτέρω αναφερόμενων, εξαιρούνται από την περικοπή ή την αναστολή.  Για όσους από αυτούς όμως υπάγονταν και υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, η αναστολή ή η περικοπή της σύνταξης, αναλόγως ηλικίας, θα αρχίσει να ισχύει από 1-1-2013, οπότε πρέπει έγκαιρα να προχωρήσουν στις αναγκαίες δηλώσεις κλπ.

Για τους συνταξιούχους που ξεκινούν τώρα την δραστηριότητα του επιχειρηματία 11 και άνω ενοικιαζομένων δωματίων στις ως άνω περιοχές, θα ισχύσουν αυτά που ισχύουν και για τους μη συνταξιούχους νέους επιτηδευματίες.

Συγκεκριμένα, το εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα του μέλους των εν λόγω περιοχών, είναι ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών πρώτων ετών από την έναρξη του επαγγέλματος.  Εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων αυτών ξεπερνά το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως καθορίζεται κάθε φορά από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (αντί του 500πλάσιου που ίσχυε πριν την 11-5-2010, ημερομηνία πρώτης εφαρμογής του ν. 3846/2010), ο ασφαλισμένος υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, σε αντίθετη δε περίπτωση υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ.  Η πιο ασφαλής ερμηνευτική προσέγγιση, με την οποία συμφωνεί και η διοίκηση είναι ότι, ο μέσος όρος των εισοδημάτων τριετίας ετών που προηγούνται του 2010 θα συγκρίνεται με το 500πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, ενώ ο μέσος όρος εισοδημάτων τριετίας στην οποία εμπεριέχεται και το έτος 2010 ή τα επόμενα, θα συγκρίνεται με το 400πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

Παράδειγμα 1: Έλεγχος που πραγματοποιείται από τον ΟΑΕΕ το έτος 2011. Η έναρξη επαγγέλματος έγινε το 2007, άρα κρινόμενη τριετία είναι τα έτη 2007-2009. Ο μέσος όρος των εισοδημάτων της τριετίας αυτής θα συγκριθεί με το 500πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, προκειμένου να καθοριστεί ο φορέας ασφάλισης.

Παράδειγμα 2: Έλεγχος που πραγματοποιείται το έτος 2012. Η έναρξη επαγγέλματος έγινε το 2009, άρα κρινόμενη τριετία είναι τα έτη 2009-2011. Ο μέσος όρος των εισοδημάτων της τριετίας αυτής θα συγκριθεί με το 400πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, προκειμένου να καθοριστεί ο φορέας ασφάλισης.

6.    Οι συνταξιούχοι ιδιοκτήτες 11 και άνω ενοικιαζομένων δωματίων στα αστικά και ημιαστικά κέντρα, που υπάγονται ούτως ή άλλως στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, θα υπαχθούν επίσης στις διατάξεις του νόμου από 1-1-2013, οπότε η σύνταξή τους θα ανασταλεί ή θα περικοπεί αναλόγως του ηλικιακού κριτηρίου.

Είμαι στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή σχόλιο αφορά στο επίτιτλο θέμα.

Αντώνης Χ. Μέγγουλης, Νομικός Σύμβουλος ΣΕΕΔΔΕ


11-5-2010

Νόμος 3846/2010. ΦΕΚ Α66/11-5-2010, Άρθρο 25,

παράγραφος 5:

Οι ιδιοκτήτες έως και δέκα (10) ενοικιαζόμενων δωματίων, καθώς και οι ιδιοκτήτες επιπλωμένων διαμερι-
σμάτων έως και δέκα (10) δωματίων, σε όλη την Επικράτεια, εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλι-
ση του Ο.Α.Ε.Ε. και ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.Γ.Α.. Εφόσον αυτοί ασφαλίζονται από άλλη εργασία ή απασχόληση σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή στο Δημόσιο ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο, δεν υπάγονται σε κανέναν από τους δύο πιο πάνω Οργανισμούς. Οι ιδιοκτήτες έντεκα (11) και άνω ενοικιαζόμενων δωματίων, καθώς και οι ιδιοκτή-
τες επιπλωμένων διαμερισμάτων έντεκα (11) και άνω δωματίων, υπάγονται, από 1η Ιανουαρίου 2007, στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών (3) πρώτων ετών από τη δραστηριότητα αυτή, όπως προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., υπερβαίνει το 400πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του
ανειδίκευτου εργάτη.

παράγραφος 7:

7. α) Συνταξιούχοι ασφαλιστικών οργανισμών κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην Ο.Γ.Α., καθώς και συνταξιούχοι του Δημοσίου ή του Ν.Α.Τ. οι οποίοι είτε συνεχίζουν την ίδια επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα είτε κάνουν έναρξη επαγγέλματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μετά τη συνταξιοδότησή τους, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι στις περιοχές της περίπτωσης 1.α), υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., εφαρμοζομένων των διατάξεων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 63 του ν. 2676/1999.
β) Συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α. που κάνουν έναρξη επαγγελματικής, βιοτεχνικής ή εμπορικής δραστηριότητας στις περιοχές της περίπτωσης 1.α), μετά τη συνταξιοδότησή τους, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., μη εφαρμοζομένων των διατάξεων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 63 του ν. 2676/1999. Συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α. που συνεχίζουν την ίδια επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα μετά τη συνταξιοδότησή τους, στις περιοχές της περίπτωσης 1.α), δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. ούτε στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Γ.Α.. γ) Συνταξιούχοι της παραπάνω περίπτωσης α΄, καθώς και του πρώτου εδαφίου της παραπάνω περίπτωσης β΄, που υπήχθησαν από 1.12.2008 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. λόγω άσκησης επαγγέλματος υπακτέου στην ασφάλιση του Οργανισμού και κατέβαλαν εισφορές για το διάστημα αυτό, θεωρείται ότι καλώς ασφαλίστηκαν και ο χρόνος ασφάλισής τους στον Ο.Α.Ε.Ε. είναι ισχυρός. Στις περιπτώσεις των συνταξιούχων που ενώ υπήχθησαν στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. από 1.12.2008 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος δεν κατέβαλαν εισφορές για το εν λόγω χρονικό διάστημα, δύνανται προαιρετικά να το αναγνωρίσουν καταβάλλοντας τις αναλογούσες εισφορές με το τρέχον ασφάλιστρο και χωρίς πρόσθετα τέλη, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Σχέδιο Νόμου - ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Αθήνα, Ιούνιος 2010
Άρθρο 16 - Απασχόληση συνταξιούχων

1. Το άρθρο 63 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν εργασία, υπόκεινται στους εξής περιορισμούς: α) Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης ή των συντάξεων, κύριων και επικουρικών. β) Μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους, το ποσό της ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή του αθροίσματος των ακαθάριστων κύριων συντάξεων, που υπερβαίνει τα τριάντα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά και ισχύουν την 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, καταβάλλεται μειωμένο κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%). Για κάθε τέκνο που είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία, ο αριθμός των ανωτέρω ημερομισθίων προσαυξάνεται κατά έξι ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά. Σε περίπτωση συρροής συντάξεων, η μείωση γίνεται στο ποσό της μεγαλύτερης κύριας σύνταξης και εφόσον αυτό δεν επαρκεί, το υπόλοιπο ποσό περικόπτεται από την αμέσως επόμενη ή επόμενες σε ύψος κύριες συντάξεις.
Ειδικότερα για τους δικαιούχους κατωτάτων ορίων συντάξεων, η σύνταξή τους περιορίζεται στο οργανικό ποσό, όπως αυτό προκύπτει από τα ασφαλιστικά δεδομένα. Εάν το οργανικό ή τα οργανικά ποσά υπερβαίνουν τα προαναφερόμενα κατά περίπτωση ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, τότε τα ποσά αυτά περικόπτονται ως ανωτέρω. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και στα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40). Για τον απασχολούμενο συνταξιούχο καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις για τους λοιπούς ασφαλισμένους εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου, οι οποίες βαρύνουν τον εργοδότη και τον ασφαλισμένο αντίστοιχα.
2. Οι συνταξιούχοι της προηγούμενης παραγράφου, που ασκούν δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) και το Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), υπόκεινται στους εξής περιορισμούς: α) Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης ή των συντάξεων, κύριων και επικουρικών των επικουρικών. Υποχρεούνται δε στην καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών. β) Μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, υποχρεούνται να καταβάλουν τις προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις εισφορές προσαυξημένες κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Σε περίπτωση που το ποσό της κύριας ή των κύριων συντάξεων υπερβαίνει τα εξήντα (60) ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως διαμορφώνονται κάθε φορά και ισχύουν την 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, το ποσό που υπερβαίνει το ανωτέρω όριο περικόπτεται.
Για τους ανωτέρω συνταξιούχους, οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α., καταβάλλονται οι προβλεπόμενες για τους από 1.1.1993 ασφαλισμένους εισφορές, εργοδότη και ασφαλισμένου. Από την καταβολή προσαυξημένων ασφαλιστικών εισφορών εξαιρούνται οι ανωτέρω συνταξιούχοι, οι οποίοι λόγω απασχόλησης υπάγονταν σε περισσότερους τους ενός ασφαλιστικούς φορείς και οι οποίοι μετά τη συνταξιοδότησή τους από ένα εκ των ανωτέρω φορέων, συνεχίζουν για την ίδια απασχόληση υποχρεωτικά την ασφάλισή τους στον οικείο Τομέα ασφάλισης.
3. Ο συνταξιούχος που αναλαμβάνει εργασία ή αυτοαπασχολείται μπορεί να χρησιμοποιήσει το χρόνο ασφάλισης κατά το διάστημα της αναστολής, ή περικοπής της σύνταξης, ή της καταβολής προσαυξημένων ή μη ασφαλιστικών εισφορών, για την προσαύξηση της σύνταξης από τον φορέα που συνταξιοδοτείται, ή για τη θεμελίωση νέου συνταξιοδοτικού δικαιώματος από άλλο φορέα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί διπλοσυνταξιούχων. Σε περίπτωση αξιοποίησης του χρόνου στον φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται, ο υπολογισμός για την προσαύξηση της ήδη καταβαλλόμενης σύνταξης γίνεται με ποσοστό 1,714% επί των συντάξιμων αποδοχών, οι οποίες δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ή επί των ασφαλιστικών κατηγοριών, για κάθε έτος συντάξιμης υπηρεσίας ή 300 ημέρες εργασίας. Ο Οργανισμός ή ο Τομέας στον οποίο ασφαλίστηκε ο συνταξιούχος, συμμετέχει στη δαπάνη συνταξιοδότησης και για τον διακανονισμό εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48).
4. Εάν οι συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων κύριας ασφάλισης, αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται, και κερδίζουν, ανάλογα με το βαθμό της αναπηρίας τους, περισσότερα από όσα κερδίζει υγιής απασχολούμενος, σύμφωνα με τους γενικούς όρους αμοιβής, διακόπτεται η σύνταξή τους ή οι συντάξεις τους, κύριες και επικουρικές.
5. Οι συνταξιούχοι των παρ. 1, 2 και 4 του παρόντος υποχρεούνται, πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν, να δηλώσουν τούτο στον φορέα ή στους φορείς από τους οποίους συνταξιοδοτούνται για κύρια σύνταξη. Στους φορείς επικουρικής ασφάλισης υποβάλλεται σχετική δήλωση από τους συνταξιούχους αναπηρίας, καθώς και από τους συνταξιούχους γήρατος, εφόσον οι τελευταίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας. Παράλειψη της δηλώσεως συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου του ποσού των συντάξεων που έλαβε κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του ή κατά το διάστημα που αυτοαπασχολείτο, και πρόστιμο επί του καταλογισθέντος ποσού ίσο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας.
6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή:
α) στον επιζώντα των συζύγων
β) στους συνταξιούχους του ΟΓΑ
γ) στους πολύτεκνους των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία
δ) στα πρόσωπα για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις των Καν. (ΕΟΚ) 1408/71 και 574/72 καθώς και των διμερών συμβάσεων κοινωνικής ασφάλειας
7. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα καταργείται
8. Με κοινή απόφαση των συναρμοδίων Υπουργών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να τροποποιείται το ποσό της περιπτώσεως β της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου αυτού, καθώς και το ύψος του προστίμου της παραγράφου 5 του παρόντος».

2. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν για όσους συνταξιούχους αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται ή διοριστούν σε θέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40), από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και εφεξής. Όσοι συνταξιούχοι έχουν ήδη αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχολούνται ή έχουν διοριστεί σε θέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40), και έως την ισχύ του παρόντος νόμου δεν καταλαμβάνονταν από τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1), όπως ίσχυαν έως την αντικατάστασή του με το παρόν άρθρο, οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται από 1.1.2013. Οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1), όπως αυτό ίσχυε έως την αντικατάστασή του με το παρόν, εξακολουθούν να ισχύουν έως 31.12.2012 για όσους συνταξιούχους είχαν ήδη υπαχθεί σε αυτές έως την έναρξη ισχύος του παρόντος. Από 1.1.2013 εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, καταργουμένης κάθε αντίθετης διάταξης.

3. α. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρμογή και για όσους συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, που εργάζονται εκτός του ευρύτερου δημόσιου τομέα όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65) ή αυτοαπασχολούνται.
Οι διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 8 του ν. 2592/1998 (Α΄ 57) καθώς και των παρ. 1 έως 7 του άρθρου 58 του π.δ. 169/2007, εξακολουθούν να ισχύουν.
β. Οι συνταξιούχοι της προηγούμενης περίπτωσης, υποχρεούνται, πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν, να δηλώσουν τούτο στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ.. Παράλειψη της δηλώσεως συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου του ποσού των συντάξεων που έλαβε κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του ή κατά το διάστημα που αυτοαπασχολείτο, και πρόστιμο επί του καταλογισθέντος ποσού ίσο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας.


Όλοι οι εργαζόμενοι σε τουριστικά καταλύματα, οφείλουν να έχουν Βιβλιάριο Υγείας (ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ & ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ)

Έκδοση Βιβλιαρίου Υγείας υγειονομικού ενδιαφέροντος

Δικαιολογητικά:

 • 1. Βιβλιάριο υγείας από βιβλιοπωλείο. (Οι εργαζόμενοι σε Ξενοδοχεία  το προμηθεύονται από τον ΟΑΕΔ).
 • 2. Μία (1) φωτογραφία.
 • 3. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • 4. Ακτινογραφία  θώρακα με γνωμάτευση Ακτινολόγου Ιατρού.

Μικροβιολογικές Εξετάσεις.

 • 1. Άμεσο και καλλιέργεια κοπράνων.
 • 2. Δείκτες Ηπατίτιδας Β και C (ΗBsAg, antiHbs, antiHbcore, HCV)
 • 3. Wright.

Για τους αλλοδαπούς απαιτείται επιπλέον:

 • Επικυρωμένη Φωτοτυπία διαβατηρίου.
 • Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο Αδειας παραμονής.

οι εξετάσεις μπορούν να πραγματοποιούνται σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα υγείας.


ΑΘΗΝΑ 14-05-2010                                ΑΡ. ΠΡΩΤ. 974

Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε.
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΗΛ.210-6422418, ΦΑΞ.210-6429725. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΙΓΙΝΗΤΟΥ 7, Τ.Κ. 11528 ΙΛΙΣΙΑ. Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΘΕΜΑ : Ν.3846/2010 Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις.

Οι προσπάθειές μας που άρχισαν για το ασφαλιστικό μετά το σχετικό έγγραφο 957/23-2-2010 ευοδώθηκαν με τον καλύτερο τρόπο και επιλύθηκαν σοβαρά θέματα του κλάδου μας.
Συνημμένα σας υποβάλουμε τον νόμο 3846/2010 και σας επισημαίνουμε τα πλέον σημαντικά αποσπάσματα που μας αφορούν και αναφέρονται στο άρθρο 25.
Με τον νόμο αυτό αντιμετωπίστηκαν οριστικά ασάφειες του προηγούμενου νόμου (Ν.3518/2006) καθώς και ρυθμίσεις οι οποίες μολονότι δεν διαφοροποιήθηκαν, επιβεβαιώθηκαν για 2η φορά και όπως μας διαβεβαίωσε ο αρμόδιος Υφυπουργός Εργασίας κ. Κουτρουμάνης, δεν θα αμφισβητούνται πλέον από τις περιφερειακές υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Ε. ΤΕΒΕ.

1. Εντάχθηκαν στην απαλλαγή ασφάλισης από τον Ο.Α.Ε.Ε. και οι ιδιοκτήτες των Ενοικιαζομένων επιπλωμένων Διαμερισμάτων μέχρι 10 δωμάτια άρθρο 25, παρ. 5, κατηγορία που δεν συμπεριλαμβάνεται στο νόμο 3518/2006 με τις γνωστές πανελλαδικά παρενέργειες.

2. Επαναλήφτηκε ρητά στο ίδιο άρθρο προς αποφυγή κάθε παρερμηνείας ότι ‘Εφόσον αυτοί ασφαλίζονται από άλλη εργασία ή απασχόληση σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο, δεν υπάγονται σε κανέναν από τους δύο πιο πάνω οργανισμούς’.

3. Οι ιδιοκτήτες έντεκα (11) και άνω ενοικιαζομένων δωματίων, καθώς και οι ιδιοκτήτες επιπλωμένων Διαμερισμάτων έντεκα (11) και άνω δωματίων, σε περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων υπάγονται από 1.1.2007 στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών (3) πρώτων ετών από την δραστηριότητα αυτή, όπως προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., υπερβαίνει το 400πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

4. Βάσει της παραγράφου 8 του ιδίου άρθρου, Τουριστικές κατοικίες που είχαν ενταχθεί σε προγράμματα της αγροτικής οικονομίας, απαλλάσσονται από την ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. για όσο χρόνο διατηρείται η υποχρεωτική παραμονή τους στο πρόγραμμα χρηματοδότησης, συνεχίζουν όμως να ασφαλίζονται στον Ο.Γ.Α.
Μετά την λήξη της υποχρεωτικής τους παραμονής στον Ο.Γ.Α. θα επανεξετάζεται η ασφαλιστική τους περίπτωση.

5. Παράγραφος 9 του ιδίου άρθρου, όσοι εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά μέχρι 20Kw απαλλάσσονται από την υποχρεωτική ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε.

Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


15-2-2010

Διευκρινιστική επιστολή Υπουργείων προς ΟΑΕΕ για ασφάλιση ενοικ. διαμερισμάτων.


18-11-2008

Η επίσημη άποψη της ΣΕΕΔΔΕ:

Σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 2 εδάφιο β του ν.3518/2006, ιδιοκτήτες έως 10 ενοικιαζομένων δωματίων σε ολόκληρη την επικράτεια εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. και υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΓΑ.

Εφόσον αυτοί ασφαλίζονται από άλλη εργασία ή απασχόληση ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο, δεν υπάγονται σε κανένα από τους δύο πιο πάνω οργανισμούς.

Έχουμε την γνώμη ότι οι ρυθμίσεις του νόμου για τους ιδιοκτήτες έως 10 ενοικιαζόμενων δωματίων έχουν γενική αναδρομική εφαρμογή, δηλαδή εφαρμόζονται και για το παρελθόν και δεν περιορίζονται μόνο σε όσους προχωρούν στην έναρξη της δραστηριότητάς τους μετά την δημοσίευση του νόμου 3518/2006.

Βάσει των ως άνω, θεωρούμε ως ιδιαίτερης σπουδαιότητας να ενθαρρύνονται τα μέλη της Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε., ώστε, όπου αντιμετωπίζουν αυθαίρετες αρνήσεις των οργάνων του Ο.Α.Ε.Ε. να δεχθούν την περαιτέρω ασφάλισή τους στον Ο.Γ.Α., να προσφεύγουν αμέσως στα αρμόδια Δικαστήρια, τα οποία θα ερμηνεύσουν και τον νόμο πρωτογενώς.


Η ασφάλιση στον ΟΓΑ  - Ασφαλιστικές εισφορές - Υπολογισμός εισφορών

ΟΓΑ - Πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης

Στην ασφάλιση του Κλάδου  υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια:

1.      Οι αγρότες, οι απασχολούμενοι δηλ. προσωπικά ή με αυτεπιστασία, συστηματικά και κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα στην αγροτική οικονομία (ιδιοκτήτες και εκμεταλλευτές αγροκτημάτων,  κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι κ.λ.π.).

2.      Οι αγρεργάτες, δηλαδή οι απασχολούμενοι κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα με ημερομίσθιο ή μισθό, σε είδος ή σε χρήμα, σε οποιαδήποτε παραγωγική αγροτική εργασία.

3.      Οι αλιείς που δεν υπάγονται στην ασφάλιση άλλου φορέα

4.      Οι επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι που ασκούν το επάγγελμά τους σε χωριά ή οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων ή κάτω των 1000 κατοίκων ειδικά για τους νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Κορινθίας, Εύβοιας, Αχαϊας και Θεσσαλονίκης, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΓΑ από 1-1-2003, εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών τελευταίων ετών από την επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητά τους δεν υπερβαίνει το 500πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.
Ειδικά οι επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι των ανωτέρω περιοχών που είναι παράλληλα και αγρότες ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΓΑ εάν α) το προερχόμενο από την επαγγελματική ή βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητά τους εισόδημα (μέσος όρος τριετίας) δεν υπερβαίνει το 500πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη ή β)  τα εισοδήματα από την αγροτική δραστηριότητά τους (Μ.Ο.τριετίας) είναι μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα εισοδήματα τα προερχόμενα από την επαγγελματική ή βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητά τους (ανεξάρτητα από το ύψος των εισοδημάτων από την επιχειρηματική δραστηριότητά τους).
Από 1-1-2007, το ως άνω ασφαλιστικό καθεστώς (με το ίδιο εισοδηματικό κριτήριο)  επεκτάθηκε και στους επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους, που ασκούν τη δραστηριότητά τους και κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.


Ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων
Από 1-1-2007 ειδικά για τους ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων ισχύουν τα ακόλουθα:

1.      Οι ιδιοκτήτες έως και δέκα (10) ενοικιαζόμενων δωματίων σ' όλη την Επικράτεια, από 1-1-2007, εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ και υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΓΑ (ανεξαρτήτως των εισοδημάτων τους από τη δραστηριότητά τους αυτή). Σε περίπτωση που είναι ασφαλισμένοι από άλλη εργασία ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο, δεν υπάγονται σε κανέναν από τους δύο Οργανισμούς (ΟΓΑ, ΟΑΕΕ).

2.      Οι ιδιοκτήτες ένδεκα (11) και άνω δωματίων, σε  οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων ή κάτω των 1000 κατοίκων ειδικά για τους νομούς Αττικής, Βοιωτίας Κορινθίας, Ευβοίας, Αχαϊας και Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την απογραφή του 2001, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΓΑ, εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών τελευταίων ετών από τη δραστηριότητα αυτή δεν υπερβαίνει το 500πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Σε αντίθετη περίπτωση υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

Τα πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα και απασχολούνται σε οποιαδήποτε βιοποριστική εργασία σε Δήμους ή Κοινότητες που είχαν πληθυσμό μέχρι και 5.000 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του έτους 1971, υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλου φορέα.

Από 1-1-2004 με το Νόμο 3232/2004 (άρθρο 7), όπως ισχύει, ασφαλίζονται στον ΟΓΑ, εξαιρούμενοι της ασφάλισης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, οι απασχολούμενοι με αμοιβή, σε αγροτικές εργασίες της πρωτογενούς αγροτικής δραστηριότητας, σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις ή σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή και το μέγεθος αυτών, ακόμη και αν απασχολούνται περιστασιακά (ανειδίκευτοι εργάτες, αλιεργάτες κ.λ.π.).
Πολλαπλή Απασχόληση
Όσα από τα πρόσωπα του άρθρου 7 ( παρ. 1) του ν. 3232/2004, απασχολούνται παράλληλα και αυτοτελώς, κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα, εντός της ίδιας χρονικής περιόδου και σε άλλες εργασίες ασφαλιστέες στον ΟΓΑ, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΓΑ και για τις εργασίες αυτές, για τις οποίες καταβάλλονται οι  αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 2458/1997 και π.δ. 78/1998.
Το ποσό της σύνταξης, στην περίπτωση αυτή, αποτελείται από το άθροισμα των επί μέρους ποσών σύνταξης που προκύπτουν ανάλογα με τις ασφαλιστικές κατηγορίες που έχουν υπαχθεί οι ασφαλισμένοι και για τις δύο εργασίες τους κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Στην ασφάλιση του Κλάδου υπάγονται επίσης προαιρετικά:
α. οι Έλληνες μοναχοί και μοναχές που απασχολούνται με οποιοδήποτε τρόπο, σε   αγροτικές εργασίες.

β. οι συνταξιούχοι οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα από έμμεσο δικαίωμα,  εφόσον απασχολούνται συστηματικά σε  εργασίες, για τις οποίες τα πρόσωπα που τις ασκούν υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ.
Ασφάλιση συζύγων

Μέχρι 31-12-2003 στις περιπτώσεις που και οι δύο σύζυγοι υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΓΑ, μπορούσε να εξαιρεθεί της ασφάλισης ο ένας εκ των δύο.
Από 1.1.2004, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Νόμου 3232/2004, ασφαλίζονται στον ΟΓΑ υποχρεωτικά και οι δύο σύζυγοι, εφόσον απασχολούνται σε εργασίες, για τις οποίες τα πρόσωπα που τις ασκούν υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ.

Ασφάλιση σε άλλο φορέα
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ασφάλιση ή η συνταξιοδότηση από άλλο φορέα Κύριας ασφάλισης, από άμεσο δικαίωμα, αποτελεί κώλυμα για την ασφάλιση στον ΟΓΑ. Συνεπώς οι ασφαλισμένοι ή οι συνταξιούχοι άλλου φορέα Κύριας ασφάλισης, από άμεσο δικαίωμα, δεν μπορούν να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ, ακόμη και αν απασχολούνται συστηματικά σε εργασίες που καλύπτονται από την ασφάλιση του ΟΓΑ. Κατ'  εξαίρεση μπορούν να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ οι απασχολούμενοι  περιστασιακά σε εργασίες που καλύπτονται από την ασφάλιση του ΙΚΑ, υπό τη ρητή όμως προϋπόθεση ότι οι ημέρες ασφάλισής τους στο ΙΚΑ δεν υπερβαίνουν τις 150 ετησίως και εφόσον βεβαίως το κύριο επάγγελμά τους από το οποίο και αντλούν το βιοπορισμό τους είναι το αγροτικό (ή άλλο επάγγελμα καλυπτόμενο από την ασφάλιση του ΟΓΑ).

Η μηνιαία εισφορά για σύνταξη ανέρχεται σε ποσοστό 7% επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας, στην οποία έχει υπαχθεί ο ασφαλισμένος και η μηνιαία εισφορά για παροχές ασθένειας ανέρχεται σε ποσοστό 1,5% επί του ποσού της κατηγορίας αυτής, ενώ η κρατική εισφορά ανέρχεται σε ποσοστό 14%.

Από 1-10-2002, καθιερώθηκε για όλους τους ασφαλισμένους του Κλάδου και η εισφορά για το Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ), η οποία αναπροσαρμόζεται ανά τριετία και από 1-10-2005 ανέρχεται σε 1,84 € το μήνα για τους ασφαλισμένους της 1ης έως και 4ης ασφαλιστικής κατηγορίας και σε 2,76 € για τους ασφαλισμένους της 5ης έως και 7ης ασφαλιστικής κατηγορίας.

Η εισφορά για ασθένεια, είναι υποχρεωτική για όλους τους ασφαλισμένους του Κλάδου πλην των μοναχών και συνεισπράττεται υποχρεωτικά μαζί με τις εισφορές για σύνταξη και για ΛΑΕ.

Για τους μισθωτούς - ανειδίκευτους εργάτες που υπήχθησαν στην ασφάλιση του ΟΓΑ από 1-1-2004 (άρθρο 7 του Ν. 3232/2004), προβλέπεται και μηνιαία εργοδοτική εισφορά, που ανέρχεται σε ποσοστό 7% επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία έχουν υπαχθεί, ενώ η κρατική μηνιαία εισφορά ορίζεται σε ποσοστό 7% επί της ασφαλιστικής κατηγορίας, αντί του 14% που ισχύει για τους λοιπούς ασφαλισμένους του Κλάδου.

Διαδικασία καταβολής Εισφορών - Υπόχρεοι

α) Αυτοτελώς απασχολούμενοι

Οι αυτοτελώς απασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία υποχρεούνται να καταβάλλουν οι ίδιοι τις ασφαλιστικές εισφορές τους για όσο χρόνο είναι ασφαλισμένοι.

Οι μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές είναι απαιτητές στο τέλος κάθε εξαμήνου. Για την καταβολή της εισφοράς κάθε εξαμήνου, ο ΟΓΑ στέλνει σε κάθε ασφαλισμένο μέσα στο επόμενο εξάμηνο, ειδική ειδοποίηση - απόδειξη καταβολής της εισφοράς (Ταχυπληρωμή).

Η ειδοποίηση - απόδειξη εξοφλείται σε οποιοδήποτε Ταχυδρομικό Γραφείο ή αγροτικό διανομέα, απαραιτήτως μέσα στην προθεσμία που αναγράφεται σ' αυτή.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής η ειδοποίηση - απόδειξη που δεν έχει εξοφληθεί εμπρόθεσμα, καθίσταται άκυρη.

Οι εισφορές που δεν εξοφλούνται εμπρόθεσμα καταβάλλονται αναπροσαρμοσμένες ( με βάση τα νέα ποσά εισφορών) μαζί με την εισφορά του επόμενου εξαμήνου (συμπεριλαμβάνονται στην επόμενη ειδοποίηση - απόδειξη).

Δεν επιτρέπεται η μερική εξόφληση του ποσού που αναγράφεται σε κάθε ειδοποίηση - απόδειξη. Ο ασφαλισμένος πρέπει να πληρώνει τις εισφορές του πάντοτε εμπρόθεσμα και με τις ειδοποιήσεις που του στέλνονται.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα να εξοφληθούν οι εισφορές μέσω της Αγροτικής Τράπεζας (ΑΤΕ), με την προσκόμιση ειδικού εντύπου συμπληρωμένου από τον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ.

Ποσά εισφορών έτους 2007 αυτοτελώς απασχολούμενων αγροτών Κλάδου Κύριας Ασφάλισης

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ σε €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ σε €

Για σύνταξη

Για
ασθένεια

Για ΛΑΕ

ΜΗΝΙΑΙΑ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ

399,93

28,00

6,00

1,84

35,84

215,04

430,08

495,74

34,70

7,44

1,84

43,98

263,88

527,76

596,53

41,76

8,95

1,84

52,55

315,30

630,60

736,10

51,53

11,04

1,84

64,41

386,46

772,92

875,66

61,30

13,13

2,76

77,19

463,14

926,28

1014,24

71,00

15,21

2,76

88,97

533,82

1067,64

1151,79

80,63

17,28

2,76

100,67

604,02

1208,04

Ιστοσελίδα ΟΓΑ


ΠΟΛ. 1050/15.03.07 Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων - Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του ν. 2084/1992

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007

Αριθ. Πρωτ.:1026310/163/0015, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, Αριθ. Πρωτ.:1026310/163/0015, Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ: ΑΆ ΠΟΛ:1050, Ταχ. δ/νση :Καρ. Σερβίας 10, Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : δ. Καρύδη, Τηλέφωνο : 210-3638389

ΘΕΜΑ: «Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων - Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του ν. 2084/1992»

Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν σχετικά με το θέμα και λαμβάνοντας υπόψη τις 1/2003 και 56/2003 εγκυκλίους του Ο.Γ.Α. και του Ι.Κ.Α. αντίστοιχα, καθώς και τις Φ.7/οικ994/3.10.2002, Φ.80000/οικ11556/479/19.5.2003, και Φ.80000/5608/222/16.3.2004 εγκυκλίους και τα Φ.10035/1373/25.2.2003, Φ.10035/26455/1134/21.11.2003, Φ.10035/10764/481/15.6.2005, Φ.10042/17923/ 795/23-10-2006 και Φ.10035/οικ.1047/22/15-1-2007 έγγραφα του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα, όσον αφορά τον ασφαλιστικό φορέα ορισμένων επιτηδευματιών και την προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας του οικείου ασφαλιστικού φορέα κατά τη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων τους του
Κ.Β.Σ.:

Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:

I. Απασχολούμενων με σύμβαση μίσθωσης έργου σε φορείς του δημόσιου Τομέα, σε Ο.Τ.Α. και σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του ν. 1514/1985.

Τα πρόσωπα αυτά, εφόσον απασχολούνται σε δράσεις των πιο πάνω φορέων οι οποίες χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, από 13.9.2002 υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. (πρώην Τ.Ε.Β.Ε.). Στην περίπτωση που τα εν λόγω πρόσωπα είχαν ασφαλιστεί μέχρι τις 12.9.2002 για τη συγκεκριμένη απασχόληση στο Ι.Κ.Α., είχαν τη δυνατότητα με την υποβολή σχετικής αίτησης μέχρι 8.9.2003 να επιλέξουν την ασφάλισή τους είτε στο Ι.Κ.Α. είτε στον Ο.Α.Ε.Ε. (πρώην Τ.Ε.Β.Ε.).

II. Απασχολούμενων στην αγροτική οικονομία και ενταχθέντων σε επενδυτικά προγράμματα στα πλαίσια Κανονισμών της Ε.Ε. Τα πρόσωπα αυτά, που έχουν ενταχθεί στα επενδυτικά προγράμματα για την αγροτική ανάπτυξη στα πλαίσια Κανονισμών της Ε.Ε. και χρηματοδοτούνται για το σκοπό αυτό, εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. και ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΓΑ, για όσο χρόνο διαρκεί η υποχρεωτική παραμονή τους στο πρόγραμμα. Μετά τη λήξη της παραμονής τους στο πρόγραμμα επανεξετάζεται η ασφαλιστική τους περίπτωση.

ΙΙΙ. Μελών Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.). Τα πρόσωπα αυτά, εφόσον ασφαλίζονται ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα ή το δημόσιο, απαλλάσσονται από τη δημοσίευση του ν. 2716/1999 (17.5.1999) μέχρι τις 31/12/2008 από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. ΙV. Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων.

α) Οι επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι που ασκούν επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα: i) σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς κάτω των χιλίων (1.000) κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του έτους 2001 στους νομούς Αττικής, Αχαΐας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Θεσσαλονίκης και Κορινθίας ή ii) σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων στους λοιπούς νομούς υπάγονται από 1.1.2003 στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων τους των τριών τελευταίων ετών από τη δραστηριότητα αυτή, όπως προκύπτει από τα οικεία εκκαθαριστικά της αρμόδιας δ.Ο.Υ., υπερβαίνει το 500πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, διαφορετικά υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Γ.Α. Εάν τα πιο πάνω πρόσωπα ασκούν παράλληλα και αγροτική δραστηριότητα, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., εφόσον το πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον των εισοδημάτων τους των τριών τελευταίων ετών από αγροτική, επαγγελματική, βιοτεχνική και εμπορική δραστηριότητα προέρχεται από επαγγελματική ή βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα, διαφορετικά υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Γ.Α. Tα πρόσωπα της παρούσας περίπτωσης τα οποία συμπλήρωσαν τριετία από την έναρξη του επαγγέλματος μετά την 1.1.2003 ή έκαναν έναρξη επαγγέλματος μετά από την ημερομηνία αυτή δύνανται για τα τρία πρώτα έτη άσκησης του επαγγέλματός τους να ασφαλιστούν προαιρετικά στον Ο.Α.Ε.Ε., διαφορετικά ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.Γ.Α. Για τα επόμενα πέρα των τριών πρώτων ετών έτη και προκειμένου για την υποχρεωτική ή μη υπαγωγή τους στη ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματά τους των τριών πρώτων ετών από την έναρξη του επαγγέλματος, όπως προκύπτουν από τα οικεία εκκαθαριστικά της αρμόδιας δ.Ο.Υ.

β) Οι επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι μόνιμοι κάτοικοι νησιών με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων υπάγονται από 1.1.2007 στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., με βάση το εισοδηματικό κριτήριο που αναφέρεται στην προηγούμενη περίπτωση αΆ. Στην περίπτωση που δεν πληρούται το εισοδηματικό κριτήριο για την υποχρεωτική ασφάλισή τους στον Ο.Α.Ε.Ε., υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Γ.Α., δύνανται δε, εφόσον το επιθυμούν, με σχετική αίτησή τους να υπαχθούν προαιρετικά στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.

γ) Οι επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι οι οποίοι κατά την 1.1.2003 ήσαν εξήντα (60) ετών και ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α. μπορούσαν με αίτησή τους, η οποία έπρεπε να υποβληθεί μέχρι 31.12.2003, να εξαιρεθούν από την ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. και να συνεχίσουν την ασφάλισή τους στον Ο.Γ.Α.

δ) Οι έμποροι με άσκηση επαγγέλματος σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, οι οποίοι είχαν ασφαλιστεί στον Ο.Γ.Α. και είχαν καταβάλει ή κατέβαλαν τις ασφαλιστικές εισφορές τους μέχρι 13.9.2002, θεωρείται ότι καλώς ασφαλίστηκαν στον Ο.Γ.Α.

ε) Τα μέλη των ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιριών που εδρεύουν:

i) σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς κάτω των χιλίων (1.000) κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του έτους 2001 στους νομούς Αττικής, Αχαΐας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Θεσσαλονίκης και Κορινθίας ή

ii) σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων στους λοιπούς νομούς και των οποίων ο σκοπός συνιστά επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα, υπάγονται από 1.1.2003 στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων τους των τριών τελευταίων ετών από τη συμμετοχή τους στις εταιρίες αυτές, όπως τα εισοδήματα αυτά προκύπτουν από τα οικεία εκκαθαριστικά της αρμόδιας δ.Ο.Υ., υπολογιζόμενα στο διπλάσιο, υπερβαίνει το 500πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, διαφορετικά υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Γ.Α. Αντίθετα τα μέλη των εταιριών περιορισμένης ευθύνης, καθώς και τα μέλη του δ.Σ. των ανώνυμων εταιριών των παραπάνω περιοχών που είναι και μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 3%, στην περίπτωση που ο σκοπός των εταιριών συνιστά επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. αδιάφορα του εισοδηματικού κριτηρίου, ενώ αν ο σκοπός των εταιριών συνιστά αγροτική δραστηριότητα, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Γ.Α.

στ) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η εξέταση της υπαγωγής ή μη των προαναφερόμενων προσώπων στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. γίνεται από αυτό τον ασφαλιστικό φορέα, στον οποίο πρέπει να απευθύνονται αρχικά οι ενδιαφερόμενοι. Αν δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., ο ασφαλιστικός αυτός φορέας τους χορηγεί απαλλακτική βεβαίωση, την οποία πρέπει να προσκομίζουν στον αρμόδιο Ανταποκριτή Ο.Γ.Α., προκειμένου να γίνει η ασφάλισή τους στον Ο.Γ.Α.

V. Ιδιοκτητών ενοικιαζόμενων δωματίων

α) Οι ιδιοκτήτες έως και δέκα ενοικιαζόμενων δωματίων σε ολόκληρη την επικράτεια εξαιρούνται από 1/1/2007 της ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Ε. και υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Γ.Α., εφόσον δεν ασφαλίζονται ή δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα, συμπεριλαμβανομένου και του δημοσίου. Τα πρόσωπα αυτά, εάν εργάζονται, απασχολούνται ή παίρνουν σύνταξη από οποιοδήποτε Ασφαλιστικό Οργανισμό Κύριας Ασφάλισης ή το δημόσιο, δεν ασφαλίζονται σε κανέναν από τους δύο Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ο.Α.Ε.Ε., Ο.Γ.Α.).

β) Οι ιδιοκτήτες πάνω από δέκα (10) ενοικιαζόμενων δωματίων σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς κάτω των χιλίων (1.000) κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του έτους 2001 στους νομούς Αττικής, Αχαΐας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Θεσσαλονίκης και Κορινθίας, καθώς και σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων στους λοιπούς νομούς υπάγονται από 1/1/2007 στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων τους των τριών τελευταίων ετών από τη δραστηριότητα αυτή, όπως προκύπτει από τα οικεία εκκαθαριστικά της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., υπερβαίνει το 500πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, διαφορετικά υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Γ.Α. Και σε αυτή την περίπτωση η υπαγωγή των εν λόγω προσώπων στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Γ.Α., εφόσον συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις, γίνεται με τον τρόπο που αναφέρεται στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου IV του Κεφαλαίου Α της παρούσας. δηλαδή με τη χορήγηση απαλλακτικής βεβαίωσης του Ο.Α.Ε.Ε. και την προσκόμισή της, προκειμένου να ασφαλιστούν στον Ο.Γ.Α., στον αρμόδιο Ανταποκριτή Ο.Γ.Α.

γ) Οι ιδιοκτήτες πάνω από δέκα (10) ενοικιαζόμενων δωματίων σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς άνω των χιλίων (1.000) κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του έτους 2001 στους νομούς Αττικής, Αχαΐας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Θεσσαλονίκης και Κορινθίας, καθώς και σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς άνω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων στους λοιπούς νομούς υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.

δ) Σημειώνεται ότι οι ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Γ.Α. μπορούν, εάν το θελήσουν, να υπαχθούν προαιρετικά στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. με δικαίωμα διακοπής της προαιρετικής ασφάλισής τους οποτεδήποτε.

Β. ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του ν. 2084/1992 ορίζεται ότι οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. δεν θεωρούν φορολογικά βιβλία ή στοιχεία επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών, αν η σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων δεν συνοδεύεται από βεβαίωση του οικείου φορέα κοινωνικής ασφάλισης περί καταβολής ή διακανονισμού των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών προς αυτούς. Οι εν λόγω βεβαιώσεις έχουν ετήσια ισχύ.

2. Με βάση τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι οι επιτηδευματίες οι οποίοι σύμφωνα με τα προαναφερόμενα υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. κατά τη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων τους του Κ.Β.Σ. απαιτείται να προσκομίζουν στις Δ.Ο.Υ. ασφαλιστική ενημερότητα αυτού του ασφαλιστικού φορέα, ενώ οι λοιποί επιτηδευματίες οι οποίοι υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Γ.Α., εφόσον έχουν ήδη ασφαλιστεί σε αυτόν, απαιτείται να προσκομίζουν μόνο ασφαλιστική ενημερότητα του Ο.Γ.Α. ή εφόσον δεν έχουν ασφαλιστεί, φωτοαντίγραφο της αίτησης που υπέβαλαν για την ασφάλισή τους στον ΟΓΑ επικυρωμένο από τον ανταποκριτή του Ο.Γ.Α. Στην περίπτωση δε που δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. λόγω εισοδηματικού κριτηρίου, απαιτείται να προσκομίζουν ασφαλιστική ενημερότητα του Ο.Γ.Α. ή φωτοαντίγραφο της αίτησης που υπέβαλαν για την ασφάλισή τους στον Ο.Γ.Α. επικυρωμένο από τον ανταποκριτή του Ο.Γ.Α., καθώς και την απαλλακτική βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Ε.


15/3/2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Η ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ «ΚΥΚΛΑΔΕΣ», ενημερώνει τους επιχειρηματίες ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων των Κυκλάδων, ότι όσοι διαθέτουν μέχρι και 10 δωμάτια, μπορούν να διαγραφούν εφόσον το επιθυμούν από τον ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) και να εγγραφούν στον ΟΓΑ, από 1/1/2007. Για να γίνει αυτό πρέπει να καταθέσουν γραπτή αίτηση διαγραφής στο ΤΕΒΕ και ταυτόχρονη αίτηση εγγραφής στον ΟΓΑ και να πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου. Εφόσον αυτοί ασφαλίζονται από άλλη εργασία ή απασχόληση ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο, δεν υπάγονται σε κανέναν από τους δύο πιο πάνω Οργανισμούς. Ο σχετικός νόμος είναι ο 3518/2006, άρθρο 46, παράγραφος 2.

Σχετική απάντηση από το Συνήγορο του Πολίτη


10/1/2007

Η ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ «ΚΥΚΛΑΔΕΣ», ενημερώνει τους επιχειρηματίες ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων των Κυκλάδων, ότι μετά από πολύχρονες προσπάθειες, πιέσεις και προτάσεις της Συνομοσπονδίας μας, δόθηκε λύση επιτέλους στο πρόβλημα υποχρεωτικής ασφάλισης στο ΤΕΒΕ χιλιάδων μελών μας.

Σύμφωνα λοιπόν με τον νόμο 3518/2006, άρθρο 46, παράγραφο 2, σχετικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) και Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) ισχύουν πλέον τα παρακάτω:

Ιδιοκτήτες έως δέκα ενοικιαζόμενων δωματίων σε όλη την Επικράτεια εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. και υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Γ.Α. Εφόσον αυτοί ασφαλίζονται από άλλη εργασία ή απασχόληση ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο , δεν υπάγονται σε κανέναν από τους δύο πιο πάνω Οργανισμούς.

Τα  πρόσωπα  της προηγούμενης περίπτωσης που εξαιρούνται από την ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. μπορούν να ασφαλίζονται στον Οργανισμό αυτό προαιρετικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του περί υποχρεωτικής ασφάλισης , όπως ισχύει , οπότε παύει να ισχύει η ασφάλιση στον Ο.Γ.Α.

Νόμος 3518/2006 περί ΟΑΕΕ. Διαβάστε στη σελίδα 2935, άρθρο 46, παράγραφο 2. Αναφέρει όλες τις αλλαγές που έγιναν στην ασφάλιση των Επιχειρηματιών ενοικιαζομένων δωματίων - διαμερισμάτων, με το Ν.3518.

Άρθρο 46
Οριοθέτηση υπαγωγής στην ασφάλιση Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) και Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) 1. Τα μέλη των Ε.Π.Ε. και τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου των Α.Ε., εφόσον είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον, των οποίων ο σκοπός συνιστά επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα, σε όλη την επικράτεια, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
2.α. Από 1.1.2007, ο αριθμός των δωματίων που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.3050/2002, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του ν. 3144/2003, ορίζεται σε ένδεκα.
β. Ιδιοκτήτες έως δέκα ενοικιαζόμενων δωματίων σε όλη την Επικράτεια εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. και υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Γ.Α.. Εφόσον αυτοί ασφαλίζονται από άλλη εργασία ή απασχόληση ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο, δεν υπάγονται σε κανέναν από τους δύο πιο πάνω Οργανισμούς.
γ. Τα πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης β΄ που εξαιρούνται από την ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. μπορούν να ασφαλίζονται στον Οργανισμό αυτό προαιρετικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του περί υποχρεωτικής ασφάλισης, όπως ισχύει, οπότε παύει να ισχύει η ασφάλιση στον Ο.Γ.Α..
3. Χρόνος προαιρετικής υπαγωγής στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, για τον οποίο δεν έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενες εισφορές εντός του απαιτούμενου εξαμήνου και έχει απωλεσθεί ο χρόνος αυτός, μπορεί να αναγνωρισθεί προαιρετικά με υποβολή σχετικής αίτησης από τους ενδιαφερόμενους.
4. Από 1.1.2007 για τους επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους που κατοικούν μόνιμα σε περιοχές που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 118 του ν. 2238/1994, Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, και ασκούν την δραστηριότητά τους σε αυτές, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3050/2002, όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του ν. 3144/2003. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 έχει εφαρμογή και στην παρούσα παράγραφο.

Διευκρινιστική επιστολή


14/5/2003 Εγκύκλιος Νο 28 ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ: Αλλαγή στον αριθμό των ενοικιαζομένων δωματίων που εξαιρούνται της υποχρεωτικής ασφάλισης ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ)

α) Σε όλη την επικράτεια εξαιρούνται της υποχρεωτικής ασφάλισης του ΟΑΕΕ οι ιδιοκτήτες έως και επτά ενοικιαζομένων δωματίων, με τη προϋπόθεση ότι εργάζονται ή απασχολούνται ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο. Επισημαίνουμε ότι εάν δεν απασχολούνται ή δεν λαμβάνουν σύνταξη, υποχρεωτικά εγγράφονται στον ΟΑΕΕ.

β) Οι ιδιοκτήτες άνω των οκτώ (8) ενοικιαζομένων δωματίων σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων - σύμφωνα με την απογραφή του 2001- υπάγονται από 1/1/03 στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών τελευταίων ετών από τη δραστηριότητα αυτή υπερβαίνει το 500πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

Σχετικός Νόμος: Ν.3144/2003, ΦΕΚ Α111/8-5-03, Άρθρο 18, παρ.7

Ν.3144/2003 – ΦΕΚ: Α111, Άρθρο 18

7. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 3050/2002 αντικαθίστανται από τότε που ίσχυσαν ως ακολούθως:

"1. α) Επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι που ασκούν επαγγελματική ή βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του έτους 2001 υπάγονται από 1.1.2003στηνυποχρεωτικήασφάλισητου Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών τελευταίων ετών από επαγγελματική ή βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα, όπως προκύπτουν από το εκκαθαριστικό της ΔΟΥ, υπερβαίνει το 500πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

β) Επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι των ανωτέρω περιοχών που ασκούν παράλληλα και αγροτική δραστηριότητα υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., εφόσον το 50% και πλέον του μέσου όρου των εισοδημάτων, όπως προκύπτουν από το εκκαθαριστικό της ΔΟΥ των τριών τελευταίων ετών από αγροτική και επαγγελματική ή βιοτεχνική ή εμπορική απασχόληση, προέρχεται από επαγγελματική ή βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα και υπερβαίνει το 500πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

γ) Για επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους των εδαφίων α' και β' που συμπληρώνουν τριετία από την έναρξη επαγγέλματος ή με έναρξη επαγγέλματος μετά την 1.1.2003 για την υποχρεωτική ή μη υπαγωγή στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα των τριών πρώτων ετών από την έναρξη επαγγέλματος, όπως προκύπτουν από το εκκαθαριστικό της ΔΟΥ. Για τα τρία πρώτα χρόνια η ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. είναι προαιρετική, σύμφωνα με τις διατάξεις του στ' εδαφίου.

δ) Στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. υπάγονται τα μέλη των Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. των ανωτέρω περιοχών, των οποίων ο σκοπός τους συνιστά επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα, καθώς και τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. που είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 5% τουλάχιστον.

ε) Οι ιδιοκτήτες έως και επτά (7) ενοικιαζόμενων δωματίων σε όλη την Επικράτεια εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., εφόσον εργάζονται ή απασχολούνται ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο.

Οι ιδιοκτήτες άνω των οκτώ (8) ενοικιαζόμενων δωματίων σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, σύμφωνα με την απογραφή του έτους 2001, υπάγονται από 1.1.2003 στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών τελευταίων ετών από τη δραστηριότητα αυτή, όπως προκύπτουν από το εκκαθαριστικό της Δ.ΟΥ, υπερβαίνει το 500πλάσιοτου εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

στ) Τα πρόσωπα των ανωτέρω εδαφίων που εξαιρούνται από την ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. μπορούν να ασφαλίζονται στον Οργανισμό αυτόν προαιρετικά, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.Δ. 4435/1964 (ΦΕΚ 217 Α) και 4521/1966 (ΦΕΚ 135 Α), όπως ισχύουν. Επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι άνω των 60 ετών κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών, ασφαλισμένοι ήδη στον Ο.Γ.Α., μπορούν να εξαιρεθούν από την ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. με αίτησή τους που υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός έτους από την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών. Τα πρόσωπα αυτά συνεχίζουν την ασφάλισή τους στον Ο.Γ.Α..

2. Έμποροι με άσκηση επαγγέλματος σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, οι οποίοι ασφαλίστηκαν στον Ο.Γ.Α. και έχουν καταβάλει ή θα καταβάλλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, λογίζονται ότι καλώς ασφαλίσθηκαν στον Ο.Γ.Α.. Ο χρόνος αυτός λογίζεται χρόνος ασφάλισης στον Ο.Γ.Α. και συνυπολογίζεται με τον υπόλοιπο χρόνο στον Ο.Α.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης του άρθρου 13 του Ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15Α), όπως ισχύει."

8. Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 του Ν. 3050/2002 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως ακολούθως:

"3. Επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι, που ασκούν επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς άνω των 1.000 κατοίκων στους νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Κορινθίας, Αχαΐας και Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την απογραφή του έτους 2001, εξακολουθούν να υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε..

Επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι, που ασκούν επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα σε περιοχές κάτω των 1.000 κατοίκων στους νομούς που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, υπάγονται από 1.1.2003 στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. βάσει εισοδηματικών κριτηρίων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα εδάφια α', β' και γ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. με τις διατάξεις του άρθρου 137 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α) συνεχίζουν την ασφάλισή τους στον Ο.Α.Ε.Ε.."

 


4/11/2002: Εγκύκλιος του ΤΕΒΕ που αναφέρεται στους επιχειρηματίες που έχουν επιχείρηση σε οικισμούς μέχρι 2000 κατοίκους.


15/9/2002: Με το Ν.3050/2002 απαλλάχθηκαν της υποχρεωτικής ασφάλισης, οι επιχειρηματίες ενοικιαζομένων δωματίων - διαμερισμάτων που έχουν από ένα μέχρι και επτά δωμάτια, σε χωριά ή οικισμούς μέχρι 2.000 κατοίκους.


ΘΕΜΑ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΡΕΑ-ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 2084/92 οι νέοι ασφαλισμένοι εκείνοι δηλαδή που εισέρχονται στην παραγωγική διαδικασία (στην αγορά εργασίας) για πρώτη φορά από 1/1/93 και μετά και δεν έχει προϋπάρξει ασφάλιση σε άλλο φορέα Κύριας Ασφάλισης, θα υπάγονται υποχρεωτικά μόνο σε ένα Φορέα Κύριας Ασφάλισης  ή το Δημόσιο, σε ένα φορέα επικουρικής Ασφάλισης, σε ένα φορέα ασθένειας και ένα φορέα ασφάλισης πρόνοιας.

Εάν συντρέχουν προϋποθέσεις για την υποχρεωτική ασφάλιση σε περισσότερους από ένα φορείς λόγω παράλληλης απασχόλησης, θα ασφαλίζονται υποχρεωτικά μόνο στον ένα φορέα τον οποίο θα επιλέγουν με σχετική δήλωση τους εντός προθεσμίας έξι μηνών από την έναρξη της δεύτερης απασχόλησης.

Φορείς Κύριας Ασφάλισης:

ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ (TEBE,TAE,TΣA), Ταμείο Νομικών, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ., ΤΑΙΣΥΤ, ΤΑΤΤΑ, ΤΣΕΥΠ, ΤΑΠ-ΟΤΕ, Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού της Ασφ. Εταιρείας "Η Εθνική", Ταμείο Συντάξεων του Προσ. της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού ΕΤΒΑ, Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας, Ταμείο Συντάξεων Πρόνοιας Προσωπικού Α.Τ.Ε., Διεύθυνση Ασφάλισης Προσωπικού Δ.Ε.Η., Ταμ. Συντ. & Επικ. Ασφαλ. Προσ. Γεωργ. Συνετ/κών Οργαν/σεων, Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Θεραπευτηρίου "Ο Ευαγγελισμός" Αθηνών, Ταμείο Προνοίας Ξενοδόχων, Ταμείο Ασφάλισης Ναυτ. Πρακτόρων και Υπαλλήλων, Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ, Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού της Τραπέζης της Ελλάδος και Κτηματικής, Ταμείο Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης.

Ασφαλιστικές κατηγορίες νέων ασφαλισμένων
(όσοι ασφαλίστηκαν μετά την 1.1.1993)


Για τους ασφαλισμένους της κατηγορίας αυτής υπάρχουν ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (14) ασφαλιστικές κατηγορίες από τις οποίες οι πέντε (5) είναι υποχρεωτικές και οι εννέα (9) προαιρετικές.

Ο νεοεγγραφόμενος στον Ο.Α.Ε.Ε. (ΤΕΒΕ), που δεν έχει ασφαλισθεί πριν από την 1-1-1993 σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, κατατάσσεται υποχρεωτικά στην 1η ασφαλιστική κατηγορία.

Η ανακατάταξη γίνεται μετά την συμπλήρωση  παραμονής δύο ετών σε κάθε μία και μέχρι την πέμπτη (5),  όπου και θα παραμένει μέχρι τη συνταξιοδότησή του, εφόσον ο ίδιος με αίτησή του δεν ζητήσει την υπαγωγή του σε μια από τις υπόλοιπες εννέα (9) προαιρετικές. 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1-1-2001 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ
1 72,28 39,5 111,78
2 88,86 48,57 137,43
3 150,52 57,58 208,1
4 174,00 66,56 240,56
5 196,51 75,16 271,67
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ
6 213,76 81,76 295,52
7 230,49 88,16 318,65
8 247,19 94,56 341,75
9 263,89 100,92 364,81
10 280,59 107,32 387,91
11 297,29 113,72 411,01
12 313,98 120,09 434,07
13 330,68 126,49 457,17
14 347,38 132,88 480,26

 


Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στο ΤΕΒΕ από 1/11/2001

Με την 728/246/12-9-2001 απόφαση του ΤΕΒΕ, "περί ασφάλισης των επιχειρηματιών ενοικιαζομένων δωματίων ή διαμερισμάτων σε περιοχές υποχρεωτικής ασφάλισης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των δωματίων", γίνεται υποχρεωτική η ασφάλιση και των επιχειρηματιών που έχουν λιγότερα από 8 δωμάτια, εφόσον βρίσκονται σε οικισμό με περισσότερους από 2000 κατοίκους.


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Η ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε ( Τ.Ε.Β.Ε ) είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1027/80 ασφαλίζονται όλοι οι Επαγγελματίες και Βιοτέχνες που έχουν συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας των και ασκούν επάγγελμα σε πόλεις κωμοπόλεις και χωριά άνω των 2000 κατοίκων, ανεξάρτητα με τη μορφή λειτουργίας της επιχείρησης, ατομική ή εταιρεία ( ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη, Α.Ε, Ε.Π.Ε.).

Ως επαγγελματική ή βιοτεχνική στέγη νοείται και η οικία ή οιοσδήποτε χώρος όπου ασκείται επάγγελμα ή βιοτεχνία.

Στην Α.Ε. ασφαλίζονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον είναι μέτοχοι με ποσοστό 5% τουλάχιστον.

Στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.(Τ.Ε.Β.Ε.) υπάγονται υποχρεωτικά οι ξενοδόχοι των οποίων η έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αρχίζει μετά την έναρξη της ισχύος του Ν.2676/99.

Προαιρετικά υπάγονται οι ξενοδόχοι των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει αρχίσει μέχρι 28-02-1999.

Στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε.) έχουν ενταχθεί από 1/6/1994 οι εκτελωνιστές (ασφαλισμένοι του πρώην ΤΣΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2217/1994.

Η ασφάλιση έχει επεκταθεί σε κωμοπόλεις , χωριά, οικισμούς από 1000 κατοίκους και άνω στους Νομούς Αττικής, Θεσ/κης, Αχαΐας, Κορινθίας, Βοιωτίας και Ευβοίας.

Η ασφάλιση πραγματοποιείται είτε με την προσέλευση του ασφαλισμένου στις υπηρεσίες Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε.), είτε αυτεπάγγελτα από όργανα του Ταμείου.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ(ΤΕΒΕ) ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Με τις διατάξεις του αρθρ.9 του Ν.3050/02 , που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 214/13.9.02 και θα ισχύσουν από 1/1/03, καθιερώνεται εισοδηματικό κριτήριο για την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) των επαγγελματιών και βιοτεχνών που ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων. Συγκεκριμένα :

α) οι επαγγελματοβιοτέχνες των εν λόγω περιοχών, οι οποίοι παράλληλα ασκούν και αγροτική δραστηριότητα θα ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ(ΤΕΒΕ), εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών τελευταίων ετών από εμπορικές επιχειρήσεις είναι μεγαλύτερος ή ίσος με το 50% του μέσου όρου του συνολικού εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών από εμπορικές και αγροτικές επιχειρήσεις και ξεπερνά το 400πλάσιο του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως θα ισχύει κάθε φορά.

β) οι επαγγελματοβιοτέχνες που ασκούν μόνο επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα σε περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων, θα υπάγονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ(ΤΕΒΕ), εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών τελευταίων ετών από επαγγελματική και βιοτεχνική δραστηριότητα υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως θα ισχύει κάθε φορά. γ) τα μέλη των εταιρειών Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, καθώς και τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε, με ποσοστό μετοχών 5% τουλάχιστον, σε περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ(ΤΕΒΕ), ανεξάρτητα εισοδήματος.

δ) οι ιδιοκτήτες έως και επτά ενοικιαζομένων δωματίων, σε περιοχές με πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων, εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε.) (εγκ. 54/02)

ε) Με τη διάταξη της παρ.4 του αρθρ.9 του Ν.3050/02, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ(ΤΕΒΕ) οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, όπως οριοθετείται βάσει του αρθρ.51 Ν. 1892/90, σε επιχειρήσεις ΟΤΑ και σε Ερευνητικούς φορείς του Ν. 1514/85 που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (εγκ. 50/02). Η εγγραφή στα Μητρώα πραγματοποιείται είτε με την προσέλευση του ασφαλισμένου στις υπηρεσίες ΟΑΕΕ(ΤΕΒΕ), είτε αυτεπάγγελτα από όργανο του Ταμείου. Μετά την εγγραφή στα Μητρώα του ΟΑΕΕ(ΤΕΒΕ) οι ασφαλισμένοι υποχρεούνται στη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών που πραγματοποιείται είτε με την επικόλληση ενσήμων στο ασφαλιστικό βιβλιάριο, είτε στις υπηρεσίες των ΕΛ-ΤΑ ή μέσω Τραπεζών (ταχυπληρωμή), καταβάλλονται δε ,το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου στον οποίο ανάγονται. Διαφορετικά θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιβαρύνονται με πρόσθετο τέλος 3% για το πρώτο μήνα καθυστέρησης και 1,5% για κάθε ένα από τους επόμενους μήνες και μέχρι 120% κατ'ανώτατο όριο (Ν.2972/2001). Οι ασφαλισμένοι των μηχανογραφικών Τμημάτων υποχρεούνται να καταβάλλουν τη διμηνιαία εισφορά το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μηνός της αναφερόμενης περιόδου, διαφορετικά από την 1η του μεθεπόμενου θεωρείται εκπρόθεσμη και επιβαρύνεται με πρόσθετο τέλος σύμφωνα με όσα ανωτέρω αναφέρονται. Με ορισμένες προϋποθέσεις παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης για παροχές ασθενείας σε είδος σε ανέργους, που είχαν ασφαλιστεί στο ΤΕΒΕ, ηλικίας άνω των 29 έως 55 ετών, καθώς και στα προστατευόμενα μέλη αυτών. Η εγγραφή στα Μητρώα πραγματοποιείται είτε με την προσέλευση του ασφαλισμένου στις υπηρεσίες ΟΑΕΕ(ΤΕΒΕ), είτε αυτεπάγγελτα από όργανο του Ταμείου. Μετά την εγγραφή στα Μητρώα του ΟΑΕΕ(ΤΕΒΕ) οι ασφαλισμένοι υποχρεούνται στη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών που πραγματοποιείται είτε με την επικόλληση ενσήμων στο ασφαλιστικό βιβλιάριο, είτε στις υπηρεσίες των ΕΛ-ΤΑ ή μέσω Τραπεζών (ταχυπληρωμή), καταβάλλονται δε ,το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου στον οποίο ανάγονται. Διαφορετικά θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιβαρύνονται με πρόσθετο τέλος 3% για το πρώτο μήνα καθυστέρησης και 1,5% για κάθε ένα από τους επόμενους μήνες και μέχρι 120% κατ'ανώτατο όριο (Ν.2972/2001). Οι ασφαλισμένοι των μηχανογραφικών Τμημάτων υποχρεούνται να καταβάλλουν τη διμηνιαία εισφορά το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μηνός της αναφερόμενης περιόδου, διαφορετικά από την 1η του μεθεπόμενου θεωρείται εκπρόθεσμη και επιβαρύνεται με πρόσθετο τέλος σύμφωνα με όσα ανωτέρω αναφέρονται. Με ορισμένες προϋποθέσεις παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης για παροχές ασθενείας σε είδος σε ανέργους, που είχαν ασφαλιστεί στο ΤΕΒΕ, ηλικίας άνω των 29 έως 55 ετών, καθώς και στα προστατευόμενα μέλη αυτών. Για οποιαδήποτε μεταβολή (μεταφορά έδρας, διακοπή επαγγέλματος κλπ.) υποχρεούται ο ασφαλισμένος να ενημερώσει το Τμήμα ΟΑΕΕ(ΤΕΒΕ) που ανήκει. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο.Α.Ε.Ε. Το Ασφαλιστικό Σύστημα της Χώρας δεν είναι υπόθεση μια Κυβέρνησης, ενός κόμματος, μίας παράταξης. Είναι θέμα Εθνικό, είναι υπόθεση ολόκληρου του Ελληνικού Λαού.

Κων/νος Κόντος

ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ Με τις διατάξεις του αρθρ.39 του νόμου 2084/92, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ.2 του ν. 2335/95, αρθρ. 16 του ν.2556/97, τα πρόσωπα που εισήλθαν για πρώτη φορά στη παραγωγική διαδικασία μετά την 1.1.93 και ασκούν περισσότερες από μία δραστηριότητες που υπάγονται σε διαφορετικούς φορείς ασφαλίζονται υποχρεωτικά μόνο σ'ένα φορέα τον οποίο επιλέγουν με δήλωση τους μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη της δεύτερης δραστηριότητας. Οι ασφαλισμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ και Ταμείο Νομικών εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ(ΤΕΒΕ) και δύνανται να ασφαλιστούν προαιρετικά μετά από σχετική αίτηση.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε - ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Ο Κανονισμός της ΕΟΚ 1408/71 συντονίζει τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης που εφαρμόζονται στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους, που διακινούνται στη Κοινότητα. Πρόσωπα που ασκούν αυτοτελή δραστηριότητα στην Ελλάδα και αυτοτελή δραστηριότητα στο έδαφος άλλου Κράτους-μέλους, υπάγονται στην κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία του Κράτους στο έδαφος του οποίου κατοικούν. Απαλλάσσονται δε, από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ(ΤΕΒΕ) εάν προσκομίσουν το κοινοτικό έντυπο Ε 101 με συμπληρωμένη την ένδειξη 14α2. Από 01/06/2002 και για την Ελβετία ισχύει ο κανονισμός Ε.Ο.Κ. 1408/71. Πρόσωπα τα οποία ασκούν δραστηριότητα στις χώρες με τις οποίες έχουν συναφθεί διμερείς συμβάσεις (π.χ.Καναδά, ΗΠΑ, Κεμπέκ, Ν.Ζηλανδία, Βραζιλία, Κύπρο, Αργεντινή, Αίγυπτο, Λιβύη) δύνανται να εξαιρεθούν από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ(ΤΕΒΕ), υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στον φορέα της χώρας που κατοικούν.

Σελίδα 10 από 12
Free business joomla templates